Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 11

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

Таблиця 3.1

Цілі санаторного ДНЗ №4 в перспективі на 5 років

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1. Забезпечити більш швидке зростання доходів ДНЗ №4 за рахунок отримання грошей від батьків за платні послуги:

2003-2004 н. р. на 10 %;

2004-2005 н. р. на 20 %;

2005-2006 н. р. на 30 %;

2006-2007 н. р. на 40 %;

2007-2008 н. р. на 50 %

в умовах збільшення асортименту платних послуг.

1. Збільшити асортимент платних послуг:

2003-2004 н. р. на 10 %;

2004-2005 н. р. на 20 %;

2005-2006 н. р. на 30 %;

2006-2007 н. р. на 40 %;

2007-2008 н. р. на 50 %.

2. Забезпечити більш швидке зростання грошових надходжень за рахунок взаємодії з Піклувальною радою садка та іншими організаціями:

2003-2004 н. р. на 5 %;

2004-2005 н. р. на 10 %;

2005-2006 н. р. на 15 %;

2006-2007 н. р. на 20 %;

2007-2008 н. р. на 25 %.

Розробити профіль матеріальної допомоги в якому необхідно розкрити наступні пункти:

  • який обсяг коштів необхідне ДНЗ в цьому навчальному році;

· який обсяг коштів необхідне ДНЗ в перспективі на 5 років;

· що необхідно придбати адміністрації садка на ці кошти;

· можливий результат, отриманий при використанні коштів Піклувальної ради садка та інших організацій;

· на що можє розраховувати Піклувальна рада та інші організації за умови донорства ДНЗ;

· права Піклувальної ради та іншіх організацій;

· обов’язки Піклувальної ради та іншіх організацій.

3. Підвищити ціни платних послуг на

5 % за кожну послугу щорічно.

3. Підвищити репутацію ДНЗ серед споживачів за умови впровадження нового медичного обладнання, освітніх інноваційних технологій (Wellness), модернізацію комп’ютерного класу садочка.

ФІНАНСОВІ ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

4. Визначити стійкє фінансовє положення ДНЗ №4 за рахунок створення моделі фінансового забезпечення на 5 років.

4. Забезпечити повне задоволення потреб споживачів в умовах проведення програми маркетинг-мікс.

5. а) створити модель диверсифікованої бази для отримання прибутку з урахуванням можливості використання потенціалів:

  • матеріального;

· інтелектуального;

· медичного;

· організаційного тощо протягом 3 років (2004-2007 н. р.),

б) провести апробацію моделі диверсифікованої бази протягом (2007-2008 н. р.),

в) проаналізувати та систематизувати отримані результати (літній період 2007-2008 н. р.),

г) впровадити модель диверсифікованої бази з метою збільшення притоку грошових засобів.

5. Розробити диверсифікаційний портфель санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх та реабілітаційних послуг для дітей дошкільного віку.

Цілі дошкільного закладу були побудовані на принципах взаємного доповнення.

Тому після визначення місії , під час розробки моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ №4, були сформульовані цілі, досягнення яких повинне наблизити дошкільний заклад до досягнення основної мети (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1

Побудова “дерева цілей”

методом забезпечення необхідних умов санаторного ДНЗ №4 “Марите”

Для досягнення генеральної мети потрібно довести її зміст до кожного рівня та виконавця в закладі, визначити внесок кожного з працівників у стратегічний успіх ДНЗ взагалі. Це можливо забезпечити за допомогою декомпозиції цілей та задач, тобто побудова “дерева цілей”, де й були встановлені конкретні вимірювальні задачі, що лежать в основі конкретних видів робіт.

Ієрархія цілей, що застосувалася при побудові “дерева цілей”, дала змогу відповісти на питання про відповідальність за досягнення різних цілей завдяки встановленню взаємозв’язків між ієрархічними рівнями організації та цілями.

Слід зазначити, що в зв’язку з високим рівнем економічної та політичної нестабільності в нашої країні як мета, так і цілі садочка, розроблювалися лише в середньостроковій перспективі , щоб на початок 2007-2008 начального року провести аналіз ефективності впровадженої моделі стратегічного управління та внести необхідні зміни як в структуру цілей, так і в стратегію розвитку загалом. При цьому беручи до уваги низький стратегічний рівень дошкільного закладу, метою сформульованих цілей на 2004-2008 навчальні роки, було опанування “стратегічного мислення” та впровадження стратегічного планування, тобто перехід на третю фазу організації діяльності садка – управління “за цілями”, з орієнтацією на зовнішнє середовище. Повне впровадження системи стратегічного управління (четверта завершальна фаза) є метою в довгостроковій перспективі.

Таким чином, дошкільний навчальний заклад має забезпечувати:

- збалансований розвиток дитини, узгодженість в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури;

- створення рівнів можливості щодо здобуття дошкільної освіти для кожної дитини;

- збереження приорітетів охорони життя, зміцнення психічного і фізичного здоров’я дошкільнят, забезпечення їхнього своєчасного та повноцінного різнобічного розвитку, психологічного комфорту за рахунок впровадження освітнього менеджменту в умови ДНЗ.

3.2 Оцінка і аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища

ДНЗ № 4 “Марите»

Як вже було підкреслено, SWOT-аналіз – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації, в нашому випадку санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите”. Аналізу підлягалися сильні (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища дошкільного закладу.

Санаторний дошкільний навчальний заклад № 4 “Марите” – це цілісне соціальне утворення, яке має спеціальну структуру і виконує у суспільстві специфічні функції (навчання, виховання, розвиток та реабілітація здоров’я підростаючої особистості).

До основних вимог до ДНЗ №4 як освітньої організації слід зарахувати такі:

· дошкільний навчальний заклад має бути відкритою системою, у діяльності якої постійно враховуються зміни, що відбуваються в соціальному середовищі;

· “Марите” має швидко адаптуватися до нових тенденцій у суспільному розвитку й на їх основі створювати нові моделі освітніх організацій, управлінські та освітні моделі, розробляти нові освітні та інформаційні технології, стратегії взаємодії між учасниками управлінського та навчально-виховного процесів, визначати психологічні характеристики учасників такої взаємодії;

· щоб розвиватися відповідно до соціальних змін, дошкільний навчальний заклад №4 має постійно навчатися, тобто характеризуватися: стратегічним мисленням та баченням майбутнього; сильною корпоративною культурою; командним принципом роботи та вільним обміном інформацією;

· з огляду на спеціфіку роботи (провідною є діяльність “людина-людина”) садочок має функціонувати на засадах гуманістичного менеджменту.

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабих сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

В основі методології аналізу діяльності санаторного ДНЗ №4 була покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу на основі діяльності “Марите” базувався за допомогою нижче приведених блоків питань.

Загальна характеристика ДНЗ №4 охоплювала ряд питань:

· історія розвитку закладу;

· інфраструктура ДНЗ;

· діяльність ДНЗ (сектор галузі, в якому працює заклад, місія садочка, існуючи ринки послуг; основні види послуг, що надаються ДНЗ, та ін.).

Фактори зовнішнього середовища ДНЗ:

· економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких показників, як ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, продуктивність праці, ставки оподаткування та ін.);

· політична система держави (особливості існуючої політики держави в галузі захисту прав освітніх закладів);

· правове поле (аналіз регулювання освітньої діяльності законодавчими актами України);

· соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспільства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо);

· технологічні можливості (рівень розвитку науки і техніки держави; рівень розвитку засобів зв’язку, транспорту, телекомунікацій тощо).

Визначення місії, цілей та базової стратегії ДНЗ:

При розробці стратегії садочку, було необхідно, перш за все визначити напрям подальшого розвитку організації, її цільову орієнтацію. Для цього слід було відповісти на наступні питання:

· визначення місії організації;

· визначення цілей організації (вибір цілей, побудова ієрархії цілей; формування “дерева цілей”);

· визначення базової стратегії ДНЗ (оцінка стратегічних альтернатив за базовою стратегією; оцінка обраної базової стратегії); реалізація обраної стратегії (розроблення стратегічного плану; контроль реалізації стратегічного плану).

Фінанси:

· рух грошових коштів;

· вплив прибутку й амортизація на грошові потоки;

· баланс, оцінка фінансового стану;

· фінансове планування (методика планування; оцінка перспектив).

Маркетинг:

· управління маркетингом (загальна ідея; концепція; стратегія; оцінка персоналу);

· ринки (ємність ринку, структура ринку освітніх та реабілітаційних послуг для дітей; конкуренти, виявлення їх переваг та недоліків);

· споживачі (кількість, структура; вивчення потреб споживачів);

· ціноутворення (стратегія і тактика);

· асортимент послуг (система надання послуг; банк послуг; види послуг (платні і безкоштовні); характеристика зайнятого в цій сфері персоналу; реклама, її вплив на ефективність діяльності ДНЗ тощо.

Проведення маркетингових досліджень необхідно для успішної реалізації послуг “Марите”. Питання – які види послуг надавати – знаходяться на важному місці садочка. Тому аналіз маркетингової діяльності являється одним із найважливіших пунктів при загальному дослідженні ДНЗ.

Надання послуг:

· управління системою надання послуг (концепція, обрана стратегія; персонал та його кваліфікація);

· управління системою надання послуг (концепція, обрана стратегія; персонал та його кваліфікація);

· обсягі надання послуг;

· технологія надання послуг (тип, рівень складності);Популярні роботи

Останні реферети