Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 17

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Для більш ефективного управління кадрами мною була розроблена модель оцінювання якості діяльності педагогічного персоналу на основі кваліметричного підходу якості.

Незважаючи на всі складнощі перехідного періоду країни до ринкової економіки, необхідно констатувати, що нові умови вимагають від управлінців уміння аналізувати й оцінювати ситуацію, знаходити засоби самореалізації освітянського об’єкту.

Управління якістю освіти – найважливіша ланка в системі управління навчальними закладами. Розповсюджена думка про те, що якість освіти потрібно тільки забезпечувати, а ще краще – підвищувати, є помилковою, так як не враховується співвідношення корисного ефекту і витрат необхідних для його досягнення. Цілком очевидними є два контури управління якістю: зовнішній та внутрішній.

В зовнішньому контурі управління здійснюється директивним органом – Міністерством освіти та науки (для державних та акредитованих недержавних освітніх закладів), або ринком освітніх послуг (неакредитованих недержавних освітніх закладів). У внутрішньому контурі управління здійснюється керівництвом навчального закладу. Обидва контури управління мають один спільний елемент –систему виміру якості (кваліметрію) освіти і освітніх послуг. В зовнішньому контурі це система державної атестації навчального закладу, а на ринку освітніх послуг – система конкуренції. У внутрішньому контурі – це система самодослідження в тій чи іншій формі.

Разом з тим, кваліметрія освіти та освітніх послуг у внутрішньому та зовнішньому контурах управління мають свої особливості, які йдуть від різниці їх ресурсного забезпечення. При самодослідженні часові рамки практично не обмежені, а фінансові та матеріальні затрати незначні. При зовнішній атестаційній експертизі все навпаки.

На мій погляд, в умовах впровадження стратегічного менеджменту в межі діяльності санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” адміністрації необхідно поставити перед собою завдання пошуку оптимальних шляхів забезпечення системи управління закладу через оцінку результативності роботи вихователів, вузьких спеціалістів (музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівника студії образотворчого мистецтва, вихователя комп’ютерного класу), окремих підрозділів садочка.

Лише професійне управління може забезпечити успіх освітньої роботи в нових умовах.

Системне бачення освітнього об’єкту дозволяє визначити основну системоутворюючу ланку в керівному процесі.

Педагогічний моніторинг як форма збору, збереження, аналізу і розповсюдження інформації зумовлюється отриманням об’єктивних та достовірних даних про стан навченості дітей дошкільного віку. Така інформація необхідна не тільки органам управління освіти а й самим вихователям. Дану інформацію можна використати длі різного роду досліджень. Тому проведення педагогічного моніторингу починається з розуміння і формулювання завдань його проведення. Ці завдання мають об’єднувати всі наступні етапи дослідження і визначити їх зміст. Розробка етапів дослідження вміщує в себе складання системи контролю і засобів збору додаткової інформації, організацію об’єкту контролю і проведення контрольних зрізів, збір даних про виконання дошкільниками контролюючих видів роботи, обробку отриманих даних, аналіз та інтерпретацію результатів даної роботи, їх обговорення між педагогічними кадрами садочка, використання узагальненої обробленої інформації при плануванні своєї подальшої роботи. Все це вимагає наявності в педмоніторингу динамічної направленості, яка виражається і виборі певної форми, методів дослідження та контролю.

1. Порівняльний характер педмоніторингу дає можливість порівнювати рівні навченості окремих дітей і вікових груп, порівнювати результати роботи вихователів.

2. Пролонгований характер – передбачає багаторазовий збір інформації протягом тривалого періоду з окремим контингентом дошкільників.

3. Констатуючий характер – дослідження направлене головним чином на обчислення і опис стану знань дітей дошкільного віку.

4. Діагностуючий характер – дослідження, направлене на виявлення причин реального рівня знань дошкільників, стану виховного процесу.

5. Прогностуючий характер – дослідження, на його основі можливо здійснювати прогноз успішного отримання знань дітей в майбутньому, виходячи із можливостей дошкільного закладу на даному етапі.

Але при цьому було необхідно виразити якість кількісними показниками, тому що вона виражається у властивостях, а кожна властивість має певну інтенсивність. Тому адміністрація дошкільного закладу № 4 зацікавилися методами які використовую кваліметрія – наука про методи кількісної оцінки якості.

На основі кваліметричних показників освіти та освітніх послуг органами управління приймаються управлінські рішення. Основні принципи кваліметрії освіти та освітніх послуг як на зовнішньому так і на внутрішньому контурах управління якістю освіти мають бути однаковими. Вони мають включати в себе:

· затвердження номенклатури показників якості;

· визначення їх основних коефіцієнтів;

· вимірювання показників якості;

· прийняття рішення.

На мій погляд, саме кваліметричні показники (показники кількісної оцінки якості), можуть забезпечити аналіз, діагностику, прогнозування, проектування навчально-виховного процесу діяльності санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите”. Тому я спробувала розробити нову модель аналізу оцінки діяльності структурних підрозділів дошкільного закладу.

Розглянемо методику аналізу і оцінку ефективності навчальної діяльності дошкільників та технологія її використання в практичної діяльності адміністрації, вихователів, дошкільників.

Спочатку в ДНЗ № 4 необхідно ввести оціночний коефіцієнт ефективності навчальної діяльності (Кеф). Методика визначення Кеф навчальної діяльності дошкільників є одночасно показником реальної ефективності діяльності вихователя. Зазначимо, що цей показник на відміну від відсотка успішності й середнього бала, неможливо штучно “підводити до межі”.

Також можливо почати дослідження коефіцієнту результативності (Кр) та коефіцієнту якості (Кя), які обчислюються на підставі піврічних і річних підсумкових оцінок з кожного розділу програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років “Дитина” (при 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень дітей дошкільного віку) за формулами:

Таким чином складається таблиця успішності дошкільників вікової групи за певний навчальний період. До даної таблиці заносяться:

· оцінки отримані дошкільниками за півроку і рік з розділів програми “Дитина”;

· рейтинг дошкільника з окремого розділу, що визначається за формулою Вn/Вnmax, де Вn – кількість балів набраних дитиною з занять даного розділу, а Вnmax – це максимальна кількість балів, яку може набрати дошкільних з занять даного циклу (Вnmax = 12m, m – кількість навчальних занять в даному циклі).

· загальний рейтинг дошкільника в віковій групі визначається за формулою В/Вmax, де В= В1+В2+В3+В4+В5 – загальна кількість балів набраних дошкільником , а Вmax – це максимальна кількість балів, що може набрати вихованець дошкільного закладу;

· зайняте місце в віковій групі – визначається по загальному рейтингу дошкільнику в віковій групі та по кількості набраних балів.

Це дає змогу визначити природну схильність та здібності дитини з програмних розділів (“Мова рідна, слово рідне”, “Віконечко у природу”, “Математична скарбничка”, “Чарівні фарби і талановиті пальчики”, “Зростаємо дужими”, “Граючись, зростаємо” та інші) та враховуючи кількість балів набраних дошкільником визначити місце дитини в групі та паралелі вікових груп. Дана інформація використовується адміністрацією для оцінки ефективності діяльності вихователів та вузьких спеціалістів.

№ з/п

П.І.Б. дитини

Заняття гуманітарного циклу

Заняття суспільного циклу

Заняття природ.-математ. циклу

Заняття естетичного циклу

Заняття озд.-розвив. циклу

В/Вmax;

В=В1+В2+

В3+В4+В5

Грамота

Розвиток мови

Кількість балів В1

Рейтинг дитини В1/В1max

Ознайомлення з навколишнім

Ознайомлення з природою

Кількість балів В2

Рейтинг дитини В2/В2max

Математика

Конструювання

Кількість балів В3

Рейтинг дитини В3/В3max

Музика

Малювання

Ліплення

Аплікація

Кількість балів В4

Рейтинг дитини В4/В4max

фізкультура

Кількість балів В5

Рейтинг дитини В5/В5max

Кількість балів В

Рейтинг дитини

Зайняте місце в вікрвій групі

1.                                                  

2.                                                  

3.                                                  

4.                                                  Популярні роботи

Останні реферети