Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 20

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Після проведення порівняльного аналізу вищезазначених факторів я пропоную поєднати лінійно-функціональну та матричну структури. Розроблений проект організаційної структури санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите”, що відповідав би зазначеним в таблиці 3.7 вимогам, вказано на рис. 3.7.

Рисунок 3.7

Впроваджена організаційна структура ДНЗ № 4

Обрана організаційна структура управління завдяки своєї динамічності та гнучкості дозволить досягти санаторному дошкільному навчальному закладу № 4 “Марите” швидкого стратегічного реагування, оптимізації використання ресурсів та створенні організаційних умов для більш швидкого досягнення мети.

Висновок

Планування – необхідна передумова успішної реалізації будь-якого ділового починання організації. Як загальна функція управління, планування є процесом підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як, коли повинно бути зроблено. Планування є інструментом, який допомагає в процесі приняття управлінських рішень. Його ціль полягає в забезпеченні нововведень та змін у достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі.

Головні задачі при виборі напряму розвитку організації – розробка стратегічного бачення й місії організації, установлення цілей і вибір стратегії. Вони визначають напрям компанії, її коротко і довгострокові цілі, а також ті кроки й дії, з яких починатимуться досягнення наміченого. Усе це разом складає стратегічний план.

Процес стратегічного планування посідає центральне місце в системі стратегічного управління. Санаторному ДНЗ №4 необхідно використовувати стратегічне планування для того, щоб зміцнити себе, вийти з ситуацій гальмування розвитку садочка, які сформувалися зовнішнє та всередині закладу.

Використання стратегічного планування під час впровадження стратегічного управління в діяльність санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” перебудовує всі сфери діяльності садочка за якого:

  • людський потенціал дитячого садка сприймається як основа і цінність організації; діяльність “Марите” орієнтована на задоволення запитів споживачів і замовників освіти;

· забезпечується гнучка реакція на зміні зовнішньго оточення і внутрішнього середовища санаторного ДНЗ №4 “Марите”; в закладі проводяться своєчасні зміни;

· ДНЗ №4 має змогу відповідати на виклик з боку зовнішнього оточення; домагатися конкурентних переваг;

· забезпечується можливість успішної діяльності в довгостроковій перспективі; гарантується виконання сформульованої місії, а також поставлених цілей.

Впровадження моделі стратегічного планування ДНЗ №4 «Марите» допоможе отримати нову форму дошкільного закладу – як відкритої соціальної системи, головна мета якої є всебічна реабілітація здоров`я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу. в цій моделі розкрити: з місії цілі, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища санаторного закладу, стратегія його розвитку, можливі варіанти оцінювання якості роботи персоналу на основі кваліметричного підходу.

В ІІІ розділі мною була зроблена спроба скласти програму маркетинг – мікс, яка допоможе отримати необхідні фінансові резерви для розвитку садочка.

Узагальнюючи, відзначу, що стратегічне планування санаторним дошкільним навчальним закладом №4 “Марите” покликане забезпечити його розвиток у майбутньому, а не тільки його функціонування.

загальний висновок

Сучасні вимоги, які висуває суспільство до дошкільної освіти, набувають небаченої мінливості та диналізму. Враховуючи, що дошкільний навчальний заклад є відкритою системою, можливо констатувати, що і навчально-виховний процес, як і будь-яка педагогічна система, безумовно, є відкритим, оскільки відбувається постійний обмін інформацією з навколишнім середовищем, і більше того, ефективне функціонування і розвиток такої системи визначаються ступенем її відкритості.

Під час організації взаємодії навчально-виховних процесів у ДНЗ враховуються зовнішні чинним педагогічної діяльності та внутрішній особистісний потенціал персоналу щодо управління цими чинниками.

Провідними зовнішніми чинниками є розроблені в дошкільному навчальному закладі стратегії розвитку взаємодії процесів; системи контролю та оцінювання взаємодії навчально-виховної діяльності вихователя і самостійної пізнавальної діяльності вихованців.

Навколишні чинники, являють собою сукупність об`єктів, зміна якостей яких впливає на будь-яку систему. До навчально-виховного процесу як компонента соціальної системи сказане має пряме відношення: навколишнє середовище здійснює вирішальний вплив на дошкільну освіту, яка через цілісну систему освіти впливає на середовище.

Велике значення для розвитку взаємодії освітньої системи з навколишнім середовищем має така її якість, як цілісність. основною метою взаємодії навчально-виховних процесів із середовищем є збереження певної цілісності, єдності зовнішніх і внутрішніх проявів протягом певного часу. За умови зміни соціальних стратегій, урізноманітнення їхніх якостей та збільшення кількості їх складових, зростання обсягів ресурсів, зміни процесів та відношень між ними завжди виникає необхідність у збереженні цілісності освітньої системи. В цьому розумінні, мета взаємодії є цілісною, конкретною, надситуативною, раціональною, але тільки щодо зовнішніх проявів, і неподільною на окремі елементи – щодо внутрішніх.

Саме в перехідних умовах вплив ініціаторів на визначення цінності й корисності тих чи інших дій та процесів для середовища є детермінатним, оскільки “загальноприйняті” правила та норми розвитку організації не сформовані й не виявлені. Для забезпечення успіху дошкільного навчального закладу необхідно вивчити зовнішні умови, осягнути їх суть і взаємозв`язки, з`ясувати їх реальний та потенційний вплив на організацію, після цього прогнозувати, контролювати важливі для функціонування ДНЗ сприятливі умови що складаються в навколишньому середовищі, й керувати ними. Умови можуть бути використані й для того, щоб мінімізувати наслідки несприятливих зовнішніх ситуацій. Контроль у даному контексті розуміється як реальна можливість, передусім, активно і обгрунтовано впливати, управляти, окресювати результат і уникати небажаних станів та ефектів. якщо середовище може бути керованим, воно не потребує передбачень. Здатність оперувати необхідними засобами, по суті, є здатністю від початку не спрямовувати систему, наприклад, знань, на досягнення результату, що задовольнив би вихідну потребу.

Зіставлення бажаної та об`єктивної позиції дошкільного закладу в середовищі із суб`єктивно визначеним самого організацією положенням свідчить про певну неузгодженість. Остання стимулює потребу в зміні середовище та себе або у пристосуванні. У результаті виникає система “суб`єкт – навколиній світ”. На її основі формується концепція середовища – індивідуальне бачення керівником та закладом у цілому умов, потенційно сприятливих для взаємодії дошкільної освіти і середовища, та умов, про які можна просто знати, але які не сприяють розвитку такої взаємодії.

Але за умови здійснення в нашій країні соціально-політичних перетворень, економічних реформ дії дошкільного навчального закладу та його керівника не можуть зводитися до простого реагування на зміни, що відбуваються в усіх соціальних сферах.

Багато вимог до ДНЗ з боку соціуму виникають несподівано, спонтанно і потребують миттєвої реакції суб`правління. Це спонукає останніх самостійно визначати стратегічні дії в рамках садочка, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів і замовників освіти.

Орієнтація дошкільного навчального закладу на зовнішнє середовище, її спрямування на забезпечення розвитку соціуму мають бути покладені в основу стратегічного управління. Так управління сприяє розв`язанню проблем довгострокового характеру, досягненню основних цілей організації, забезпечує ДНЗ можливість урахування й передбачення змін і використання з часом переваг взаємодії з соціумом.

Світова практика свідчить, що переважна більшість організацій, які досягли значних успіхів і високих результатів у своїй діяльності, завдячують цим саме впровадженню системи стратегічного управління. Воно дає змогу підвищити довгострокову ефективність функціонування.

Процес стратегічного планування є першою і головною функцією стратегічного менеджменту і розглядається як вид діяльності.

Планування відбувається з урахуванням оточення. на цій основі спочатку формується генеральна мета організації, що стосується довгострокової перспективи розвитку останньої. На основі місії визначаються стратегічні цілі, цінності, культура й напрями діяльності організації. Місія та стратегічні цілі дають змогу розробити стратегічний план.

Стратегічні цілі та план є основним видом структурованої інформації для розробки тактичних цілей. Вони, відповідно, дають змогу розробити тактичні плани, на базі яких формуються й досягаються оперативні цілі. З рештою, всі види цілей і планів можна використати як дані для майбутноьї діяльності на всіх рівнях управління.

Таким чином, стратегічне планування являє собою процес розробки місії, стратегічних цілей, оформлення як системи досить формалізованих планів, корекції та перегляду системи заходів щодо їх виконання на основі систематичного контролю за змінами, які відбуваються ззовні та всередині організації.

Під час виконання магістерської роботи мною була зроблена спроба розробки моделі стратегічного планування діяльності санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите” міста Славутич, яка допоможе повисити ефективність діяльності закладу в умовах актуалізації питання оздоровлення і реабілітації здоров`я.

На протязі 15 років існування ДНЗ №4 одним з основних завдань над яким працює педагогічний і медичний персонал – це здоров`я дітей, їх фізичний розвиток. тому в моделі стратегічного планування діяльності “Марите” має відображення навчально-виховний та реабілітаційний процес, які відбуваються на сьогодні і майбутні шляхи підвищення ефективності надання як освітніх так і медичних послуг.

Мета моделі стратегічного планування ДНЗ №4 полягає у чіткому визначенні порядку дій, що забезпечують ефективне функціонування і розвиток конкурентноспроможного дошкільного закладу “Марите” у довгостроковій перспективі.

При впроваджені запропонованої моделі санаторний дошкільний навчальний заклад №4 “Марите” може стати стратегічно орієнтованої організацією – в якій персонал має сформоване стратегічне мислення; в ньому розробляється і запроваджується інтегрована система стратегічних планів, поточна діяльність підпорядкована досягненню стратегічних цілей.

Під час використання розробленої моделі, “Марите” отримує значні переваги ніж його конкуренти (інші дошкільні навчальні заклади міста):Популярні роботи

Останні реферети