Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 3

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Стратегічні цілі – це цілі, поставлені менеджерами вищого рівня в організації, які концентрують увагу на загальних питаннях. Тактичні цілі ставить середня ланка менеджерів організації. Вони передбачають, які дії потрібно виконати для досягнення стратегічних цілей, які вони ж і забезпечують. Оперативні цілі визначає нижча ланка менеджерів. Вони пов’язані з короткотерміновими завданнями, що потрібні для виконання тактичних цілей.

1.3 Оцінка та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища

Оцінка та аналіз зовнішнього середовища здійснюється шляхом контролю факторів.

Фірма характеризується зведеннями про її виробничий, технічний, технологічний, науковий, трудовий потенціал, модель здійснення внутрішніх процесів в інформаційних каналах, науково-технічній політиці, взаєминах у колективі, особистих схильностях і перевагах керівництва.

Зовнішнє оточення фірми складається з ділового і фонових. До ділового належать ті суб’єкти, на яких можна безпосередньо вплинути – партнери і конкуренти. Щодо останніх, наприклад, збираються відомості про те, хто з них найбільш небезпечний; яка їх ймовірна стратегія і готовність до ризику; якими можливостями вони володіють і які конкурентні переваги дають їм ці можливості. Фонове оточення формується “за спиною” фірми, і впливати на нього (наприклад, на політику уряду) вона не в змозі, але знання його необхідне, оскільки допомагає більш успішно до нього пристосовуватися.

Оцінка та аналіз зовнішнього середовища має 2 етапи:

Етап 1. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього середовища. На цьому етапі використовують такі методи дослідження, як порівняння, експертних оцінок, системного аналізу, статистичного і соціологічного дослідження, сукупної думки збутовиків, споживачів тощо.

Етап 2. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища. Суть його полягає в дослідженні представлених факторів.

Рисунок 1.5

Фактори зовнішнього середовища організації

Важливо послуговуватися методикою, яка дала б змогу кількісно оцінити вплив кожного з них. Наприклад, силу впливу факторів можна оцінювати за стобальною системою. Максимальні величини балів щодо кожної з груп факторів можуть становити: економічних – 20 балів; політичних – 10; ринкових – 23; соціальних – 8; технічних і технологічних – 12 і т. д. Окремо можна оцінювати позитивний або негативний вплив. На основі отриманих даних можна виводити інтегральну оцінку.

SWOT-аналіз представляє собою оцінку внутрішнього середовища фірми (її сили і слабкості), а також внутрішніх можливостей і загроз.

Він передбачає вивчення стану факторів внутрішнього середовища організації (працівників, цілі, технологія, завдання, структура, ресурси). Це здійснюється шляхом дослідження стану фінансів. Обліку, нормування та оплати праці, культурного рівня організації, використання робочої сили тощо, а також можливостей організації на ринку (маркетингові дослідження) тощо. Отримані результати дають змогу визначити сильні і слабкі позиції підприємства.

Таблиця 1.2

Сильні та слабкі позиції організації

СКЛАДОВІ ПОЗИЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

СИЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (STRENGTHS)

СЛАБКІ ПОЗИЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ (WEAKNESSES)

· позитивний імідж у споживачів;

· відсутність реальних конкурентних переваг;

· сильна позиція у специфічних ринкових сегментах;

· проблеми з оборотними коштами;

· позиція визнаного лідера;

· застаріле устаткування;

· концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку;

· низька прибутковість;

· повна компетентність з ключових питань;

· низька якість управлінського апарату;

· економія на масштабах виробництва;

· втрата репутації у споживачів;

· досконалі технологічні навички, застосування сучасних ресурсоекономних технологій;

· низькі темпи зростання;

· застарілість системи інформаційного забезпечення;

· адекватні фінансові ресурси;

· некомпетентність працівників;

· переваги у витратах;

· відставання в галузі досліджень, розробок та нововведень;

· ефективніші рекламні заходи;

· вузький асортимент продукції;

· розвинута система менеджменту в організації;

· нерозвинута збутова мережа;

· гнучка організаційна структура;

· непродумана рекламна стратегія;

· наявність конкурентних переваг (унікальність);

· висока собівартість виробів;

· сучасна система інформаційного забезпечення;

· низький імідж на ринку;

· висока кваліфікація працівників тощо.

· втрата споживачів тощо.

< /p>

На першому етапі дослідження компанія складає список своїх слабких і сильних сторін.

Сила – це те, в чому компанія добилася більш їх результатів, або якась особливість, яка надає додаткові можливості. Слабкість – це відсутність чогось важливого для її функціонування або те, що не вдається компанії (у порівнянні з іншими) або те, що ставить її в несприятливі умови. Слабша сторона фірми, в залежності від того, наскільки вона важлива в конкурентній боротьбі, може зробити компанію вразливою, а можливо і ні.

Коли внутрішні сильні і слабкі сторони компанії виявлені, складається таблиця “Сила-слабкість” (табл. 1.3.).

Таблиця 1.3

“Сила-слабкість”

Внутрішні сильні сторони

Внутрішні слабкі сторони

1.

2.

3.

1.

2.

3.

До потенційних сильних сторін компанії можна віднести наявність фінансових ресурсів, необхідних для досягнення поставленої мети, гарну репутацію в очах споживачів, добре продумані функції стратегії, низькі витрати, наявність технологій, захищених правом власника, лідерство по “кривій досвіду”, досконале управління, добре організовану рекламу, налагоджену систему оновлення продукції і т. п.

До потенційних слабких сторін компанії можна віднести відсутність чіткої стратегії, застарілі виробничі потужності, недолік навичок і таланту управління у керівництва фірми, відставання в області наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, погано організовану систему збуту, недостатність фінансових ресурсів для реалізації планів, вузьку номенклатур продукції яка випускається, слабкі навички в області маркетингової діяльності у співробітників компанії і т. п.

На другому етапі дослідження компанія складає список можливостей і загроз, які знаходяться у зовнішньому середовищі.

Таблиця 1.4

Можливості та загрози

зовнішнього середовища для функціонування організації

МОЖЛИВОСТІ (OPPORTUNITIES)

ЗАГРОЗИ (THREATS)

· обслуговування додаткових груп споживачів;

· інфляція;

· сприятливі зміни в законодавстві;

· загроза виникнення нових конкурентів;

· самозаспокоєність ключових конкурентів;

· тенденції до рецесії;

· швидке зростання ринку;

· негативні демографічні, соціально-політичні зміни;

· тенденція до розвитку економіки;

· несприятливі зміни у законодавстві;

· соціально-політична стабільність;

· втрата частини цільових споживачів;

· вихід на міжнародний ринок;

· зростання збуту товарів-замінників;

· позитивні для підприємства зміни смаків споживачів.

· технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність продукції підприємства.

Ринкові можливості багато в чому визначають стратегію компанії. В залежності від умов галузі можливості можуть бути як багатообіцяючими, так і безперспективними, міняючись від дуже привабливих (абсолютно необхідно їх використовувати) до цікавлячих фірму в останню чергу (в самому кінці списку пріоритетів компанії).

До потенційних можливостей, виявлених в процесі аналізу зовнішнього середовища, можна віднести здатність обслуговування додаткових груп клієнтів або виходить на нові ринки, розширювати асортимент продукції, яка випускається, використовуючи навички і технологічні ноу-хау у випуску нової продукції, здійснювати вертикальну інтеграцію (вперед або назад), а також можливість швидкого розвитку в зв’язку з різким ростом попиту, зниження бар’єрів входження на привабливих ринках, слабкі позиції фірм-конкурентів і т.


Популярні роботи

Останні реферети