Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 21

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

1. Зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, які відбуваються, а також впливу факторів “невизначеності майбутнього”.

2. Можливість ДНЗ №4 враховувати об`єктивні зовнішні та внутрішні фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів: сформувати відповідні інформаційні банки.

3. Можливість створити необхідну базу для прийняття стратегічних і тактичних рішень.

4. Можливість полегшити роботу щодо забезпечення довго та короткострокової ефективності й прибутковості.

5. Можливість зробити “Марите” більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, які конкретизовані у вигляді планових завдань.

6. Можливість запровадження системи оцінки якості діяльності персоналу на основі кваліметричного підходу.

7. Забезпечення динамічності змін шляхом прискорення практичних дій щодо реалізації моделі стратегічного планування на основі відповідної системи регулювання, контролю та аналізу.

8. Створення системи зовнішніх зв`язків, які дають можливість реагувати на зміни й досягати поставлених перед санаторним дошкільним навчальним закладом №4 “Марите” цілей.

9. Можливість побудувати обгрунтовану послідовність дій щодо формування та впровадження системи стратегічного управління.

Таким чином, впровадження моделі стратегічного планування діяльності ДНЗ №4, яке висвітлює його осонвні етапи: визначення місії; формулювання й коригування цілей; аналіз і оцінювання зовнішнього середовища, дослідження сильних і слабких сторін діяльності закладу; аналіз стратегічних альтернатив та інше, допоможе стати лідером в наданні освітньо-виховних, лікувально-реабілітаційних послуг споживачам та розраховувати на більш ефективне використання потенціалу закладу з метою отримання найбільшого корисного ефекту від своєї діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Національна доктрина розвитку освіти. // Дошкільне виховання. – 2002. - №7.

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.:-1999, 70 с.

3. Інструктивно-методичний лист МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”. // Дошкільне виховання,2002. №10.

4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. – Л.: Світ, 1995. С. 293

5. Ансофф И. Стратегическое управление. – Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. С. 519.

6. Армстронг М. Основы менеджмента: Как стать лучшим руководителем. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 512.

7. Афанасьев Э. В. Эффективность информационного обеспечения управления. – М.: Экономика, 1997. С. 109.

8. Бех І. Д. Особтстісно зорієнтоване виховання: науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. С. 204.

9. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. – М.: АО “ИНФРА-М” – АОЗТ “Премьер”, 1995. С. 204.

10. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента./ Пер. с англ. Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С. 175.

11. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М.: ИНФРА-М, 1997. С. 344.

12. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі. // Дошкільне виховання, 2002. №11.

13. Буряк Л. Сучасне планування освітнього процесу в дошкільному закладі. Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква, КОІПОПК, №4 (42) 2004. С.51-55.

14. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: Экономика, 1995.С. 344.

15. Васильев Ю. П. Управление внутрифирменной информацией. – М.: Экономика, 1984. С. 231.

16. Віленський М. Здоровий стиль життя як соціально-психологічний феномен. /Дитячий садок. 2004. №8 (248).

17. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания/ Пер. с англ. – М.: Издательство “Фин-пресс”, 2002. С. 272

18. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник: - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. С. 296.

19. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ.екон. спец. вузів. – К.: “КОНДОР”, 2002. С. 654.

20. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 1989. С. 166.

21. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. С. 149.

22. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: “Дело”, 1991. С. 320 .

23. Герчикова И. Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1995. С. 480.

24. Глухов В. В. Менеджмент: учебник. – С-ПТ.: Спец. литература, 1999. С. 700.

25. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. – К.: 1995. С. 49.

26. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. С. 374.

27. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук.ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. С. 624.

28. Гроув Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент. Пер. с англ. – М.: Филин, 1996. С. 280.

29. Даниленко Л.І. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Логос, 2000. С. 6-12.

30. Даниленко Л.І. Теоретичні аспекти освітньої інноватики //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: Логос, 2001. С. 3-11.

31. Даниленко Л.І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою: Конспект лекції з курсу підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. С. 17.

32. Даниленко Л.І. Теоретичні основи управління 12-річною школою. //Директор школи. – 2004. №9. С. 127.

33. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. С. 192.

34. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования. Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999. С. 176.

35. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1996. С. 140.

36. Дмитренко Г. А., Шарапатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка персонала. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. С. 248.

37. Друкер П. Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Уч. пос.- М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. С. 398.

38. Дмитренко Г.А. Курс лекцій “Основы стратегического менеджмета» – С. 22

39. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. С. 272 .

40. Друкер П. Ф.Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. – М.: Технол. Шк. Бизнеса, 1994. С. 200.

41. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. С. 272.

42. Єльнікова Г.В. Теоретичні основи гнучкого управління. // Управління школою. – 2002. №9.

43. Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту управлінської діяльності. – К.: Вища школа, 1994. С. 220 .

44. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1997. С. 195.

45. Завадський Й. С. Менеджмент:Management. – У 3 т. – Т. 1. – 3-вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. С. 542.

46. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. – М.: Экономика, 2002. С. 413.

47. Інформаційно-методичний вісник: нормативно-правові матеріали з дошкільного виховання. Укл.: Чернуха К. М., Бондар О. А. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. С. 32.

48. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента.–Минск: БГЭУ, 1996. С. 284.

49. Калініна Л. М. Соціально-педагогічна інформація в управлінні закладом освіти // Вересень. – 2001. № 4 (18). С .83-88.

50. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджмента. // Директор школи. – 2001. №25-27.

51. Карамушка Л.М. Психологія управління. Учебний посібник – К.: Міленіум, 2003. С. 342 .

52. Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символи. – М.: Экономика, 1991. С. 239 .

53. Коломінський Н. Стиль керівництва в освіті: проблеми формування та вдосконалення. // Освіта і управління. – 1997. №4.

54. Коломінський Н. Науково-психологічні засади менеджменту освіти. // Освіта і управління.- 1998. №2.

55. Коломінський Н. Психологія педагогічного менеджменту: навч. посібник. – К.: МАУП, 1996. С. 176 .

56. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. С. 280 .

57. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. – М.: Прогресс, 1987. – 383 с.

58. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992. С. 743.

59. Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття. // Педагогіка і психологія, 2003. №1.

60. Кремень В.Г., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: Альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. – К.: Фірма “АРС-Україна”, 1996. С. 645.

61. Круглова Н. Ю., Круглов М. И. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Издательство РДЛ., 2003. С. 464 .

62. Крутій К. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС.Лтд”, 2001. С. 82 .

63. Крутій К. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. –Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. С. 48 .

64. Крутій К., Маковецька Н. В. Управління дошкільним закладом освіти: організація контролю та керівництва: - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. С. 100.

65. Кузьменко В. Педагогічний менеджмент у системі дошкільної освіти. // Дошкільне виховання. – 2002. №5.

66. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”. 2003. С. 416.

67. Курбатов В. И. Стратегия делового успеха. Учебное пособие для студентов вузов. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”. 1995. С. 416.

68. Курочкин А.С. Организация управления предприятием: учебник. – К.: МАУП, 1996. С. 132.

69. Куценко В. І., Удовиченко В. П., Остафійчук Я. В. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики): Монографія. / За ред. В. Г. Куценко. – К., “Заповіт”. 2003. С. 228.

70. Леонтьев А.М. Деятельность, Сознание. Личность. М.: Политиздат. 1975. С. 304.

71. Логіка науково-педагогічного дослідження. Методичні рекомендації. В.О. Тимчишин, Л.П.Тимчишин, В.А.Поліщук. – Тернопіль:ТДПУ. 1994. С. 40.

72. Люкшинов А. Н. Статегический менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000. С. 375.

73. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. – М.: Республика. 1992. Т.1.

74. Маслов В., Шаркунова В. Принципи менеджменту в установах освіти. // Освіта і управління. – 1997.


Популярні роботи

Останні реферети