Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 22

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
№11.

75. Менеджмент організацій: Підручник /За заг. Ред. Федулової Л. І.: - К.: Либідь. 2003. С. 448.

76. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. (общ. ред. и вступ. Ст. Л.И.Евенко). – М.: Дело. 1997. С.704.

77. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. С. 227.

78. Науково-дослідна робота в закладах освіти: Методичний посібник. Ю.О. Туранов, В.І.Уруських. – Тернопіль: АСТОН, 2001. С. 143.

79. Немцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК”ЕксОб”. 2001. С. 392 .

80. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. К.: “Експрес-Поліграф”. 2002. С. 560.

81. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегический менеджмент. – К.: ТОВ “УВПК” ЕксОб”. 2001. С. 506.

82. Ноздрева Р.Б., Цыгипко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика. 1991. С. 304.

83. Освітній менеджмент: Навчальний посібник за ред. Л.Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ. 2003. С. 400.

84. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Кондор». 2003. С. 556.

85. Павлютенков Є. М., Крижко В. В. Менеджмент в освіті: навч.-метод. посібник. – К.: 1998. С. 192.

86. Паккард Х. Завоевание пространства: Как это делается у нас в “Хьюлетт- Паккард”: Пер. с англ.–С-Пб.: Азбука-Терра,1997. С. 208.

87. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. Випуск 5/ Ред. кол.: Л. І. Даниленко (гол. Ред) та ін. – К.: Логос. 2001. С. 170.

88. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. (под ред. и с предисл. В.Д.Щетинина). – М.: Международные отношения. 1993. С. 896.

89. Поршнева А.Г., Румянцева З. П., Саломатин Н. А. Управление организацией: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 1998. С. 669.

90. Рапопорт Б. Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. – М.: Экономика. 1988. С. 187.

91. Рудінська О. В., Яроміч С. А., Молоткова І. О. Менеджмент. Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Ельга Ніка-Центр. 2002. С. 335.

92. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1998. С. 340.

93. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. 1998. С. 669.

94. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник у двох частинах. Ч. 1. Абетка менеджера освіти/ О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. – Харьків, Веста: Видавництво “Ранок”. 2003. С. 160.

95. Уткин Э. А. Управление компанией. – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем” изд-во ЭКМОС. 1997. С. 304.

96. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с.

97. Форд Генри. Моя жизнь, мои достижения /Пер. с англ. – К.: “Грайлики”. 1993. С. 204.

98. Хміль Ф.І. Менеджмент: підручник. – К.: Вища школа. 1995. С. 340.

99. Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія. – Львів. 1996. С. 206.

100. Шегда А. В. Основы менеджмента. – К.: Знання. 1998. С. 512.

101. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. – М.: Изд-во “Бизнес-школа”Интел-синтез”. 1996. С. 300.

102. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ. 1999. С.14,15,17,27.

103. Шершньова З. Є., Оборська С. В. , Ратушний Ю. М. Стратегічне управління: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ. 2001. С. 25-26.

104. Щекин Г. В. Планирование и организация работы с персоналом: Учеб. пособие. – К.: МЗУУП. 1993. С. 92.

105. Щербатюк Н. О., Михайєвська О.М. Блочне планування навчально-виховної роботи в ДНЗ. //БВДС. 2001. №18,19,20.

106. Щокін Г. В. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. посібник. – К.: МАУП. 1998. С. 256.

107. Якокка Ли. Карьера менеджера: Nonfiction (Деловой бестселлер)/ Пер. с англ. Р. И. Столпер. – Минск.: “Парадокс”. 1996. С. 432.

Додатки

додаток А

концепція

санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я

№4 № “Марите” на 2004-2010 рр.

Кожна дитина дошкільного віку в

Славутичі має право та повинні

мати можливості здобути

дошкільному навчальному закладі

реабілітації та зміцнення здоров`я

Основна мета: Створення науково-освітньої, реабілітаційно-лікувальної інституції “Дошкільний навчальний заклад реабілітації здоров`я”, як центр зміцнення здоров`я дошкільнят в умовах громадянської, гуманістичної, особистісно зорієнтованої освіти.

Структуру закладу:

Базовий рівеень

Дошкільне виховання та навчання (2-6 років)

Навчальний рівень

Шкільне навчання і виховання (6-7 років)

Методичні служби

· Еколого-валеологічного виховання

· Громадянського виховання

· Логіко-математичного виховання

· Естетичного виховання

· Базового та навчального рівня навчання

Основна мета експерименту: розробка моделі санаторного дошкільного навчально-виховного закладу реабілітації здоров`я №4 як науково-освітньої, реабілітаційно-лікувальної інституції для дітей від 2 до 7 років, що сприяла б збереженню та зміцненню здоров`я, встановлювала та заохочувала партнерство адміністрації закладу, медичного персоналу, вихователів та громадськості, які у відповідному соціальному та фізичному середовищі комплексним підходом вирішують проблеми стану здоров`я дітей дошкільного віку; інституції, що входить до загальної системи реабілітації здоров`я громадян, які постраждали в наслідку аварії на ЧАЕС.

Освітньо-виховної ідеал санаторного ДНЗ реабілітації здоров`я дітей №4 “Марите” – здорова, гармонійно розвинута дитина.

Основні завдання експерименту:

досліди:

· як середовище санаторного ДНЗ забезпечує та підтримує здоров`я дітей дошкільного віку;

· яким чином це середовище сприяє формуванню здорового способу життя;

· які правила, засади, умови закладу належить змінити, аби створити соціальне та фізичне середовище, яке б найкраще сприяло зміцненню фізичного, соціального та духовного здоров`я (зміна структури врядування, внутрішніх і зовнішніх і зовнішніх зв`язків, стилю виховання та навчання, змісту і методів, що використовуються для встановлення активної активної взаємодії із соціальним середовищем).

№ з/п

зміст

термін виконання

очікувані результати  

І. Діагностично-концептуальний етап    

1.

Розробка концепції “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

2004 р.

Інтегрування навичок здорового способу життя в навчально-виховному процесі.

Ціннісна єдність адміністративного педагогічного та медичного колективу ДНЗ в інноваційному освітньому процесі.

Збагачення досвіду учасників експерименту з впровадження реабілітаційних заходів в систему навчально-виховного процесу, а саме: комбінованих занять, інноваційних педагогічних технологій і методів навчання та виховання дошкільнят, розвивальної взаємодії між колективом закладу та вихованцями

2.

Розробка методологічної моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.  

3.

Комплексне обстеження та вивчення соціально-психологічного клімату в дитячому та педагогічному колективах.  

4.

Розробка модульно-розвивальної системи організації навчально-виховного процесу в комплексі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я"”  

5.

Комплексне медичне обстеження вихованців закладу.  

№ з/п

зміст

термін виконання

очікувані результати

Моніторинг стану соматичного, фізичного, психічного і духовного здоров`я дітей дошкільного віку.

Створення проекту моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

6.

Психодіагностика інтелектуального та психологічного розвитку дітей.

 

7.

Розробка нормативно-правових документів на поточний рік і затвердження їх у відповідних державних установах.

 

8.

Консультативно-оздоровча робота серед батьків.

 

9.

Педагоічні ради, теоретичний і практичний семінари інші форми методичної діяльності для вихователів з питань еколого-валеологічної освіти.

 

10.

Забезпечення фінансування досліджень за програмою педагогічного експерименту з розробки моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

 

11.

Науково-теоретичне освоєння навчального предмета “Валеологічна абетка”

 
 

ІІ. Організаційно-прогнозуючий етап

 

1.

Аналіз наявних і створення необхідних умов (кадрових, організаційних, матеріально-технічних, фінансових) для реалізації експерименту.

2004-2006 рр.

Створення відповідного середовища ДНЗ (соціального та фізичного), яке дозволяє підтримувати, зміцнювати і контролювати здоров`я вихованців; системи життєдіяльності закладу на підгрунті всебічного вивчення реабілітаційних технологій, науково-практичних розробок, впровадження елементів філософії Wellness.

Психічний і психомоторний саморозвиток дошкільників, базове розуміння здорового способу життя, моделювання дошкільникам разом з персоналом “Марите” своєї діяльності для зміцнення здоров`я.

Інтеграція предметів “Валеологічна абетка” та “Фізичне виховання виховання”.

Конструювання методологічної моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

2.

Діагностика стану фізичного, психічного й духовного здоров`я дітей.

 

3.

Вивчення соціально-економічних можливостей ДНЗ; створення соціального паспорту мікрорайону “Марите”.

 

4.

Розробка тесту-анкети, діагностичної карти для вивчення екологічних і санітарно-гігієнічних умов “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

 

5.

Розробка нового статусу як закладу реабілітаційної спрямованості.

 

6.

Розробка моделі “санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”

 

7.

Науково-теоретична розробка критеріїв і показників, впровадження принципів і положень методологічної моделі “Санаторного дошкільного навчального закладу реабілітації здоров`я”.

 

8.

Освоєння програми оцінювання якості роботи медичного та педагогічного персоналу за рахунок впровадження коефіцієнту оздоровлення дітей та кваліметричних показників якості роботи. Вивчення результативності (корекція та прогнозування).

 

9.

Вироблення цілісної єдності медичного та педагогічного колективів ДНЗ в реабілітаційному процесі.

 
<

Популярні роботи

Останні реферети