Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 6

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

Однак вітчизняні підприємства дуже пасивно застосовують стратегію для забезпечення успіху діяльності організації.

Процес реалізації стратегії та роль, яку при цьому відіграє організаційна структура управління, відображено на рисунку 1.9.

Рисунок 1.9

Процес реалізації стратегії з допомогою організаційної структури

Кінцевим результатом стратегічного планування, як і будь-якої іншої функції менеджменту, є розроблені методи менеджменту, прийняті конкретні управлінські рішення, а також затверджені певні показники (рівень прибутків, обсяг реалізації, величина витрат, рентабельність тощо) діяльності організації.

Висновок

Стратегічне планування – це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та використання цих ресурсів.

Воно охоплює всі підсистеми організації, тісно пов`язане з процесом прийняття довгострокових управлінських рішень, спрямоване на досягнення стратегічних цілей та виконання завдань, що стосуються вибору альтернативних варіантів дій дій суб`єктами управління. Стратегічне планування має адаптивний характер, тобто альтернативність забезпечується за допомогою ситуативного підходу до планування діяльності в підсистемах організації і передбачає наявність резервних стратегій і планів, які можуть використовуватися в разі змін у середовищі функціонування організації. За стратегічного управління концепція розвитку організації охоплює всі її структурні компоненти і є комплексною. При цьому організація функціонує в складному динамічному невизначеному соціальному середовищі. Практичне розв`язання проблем, пов`язаних із необхідністю забезпечення роботи організацій не тільки сьогодні, а й у перспективі, залежить від ступеня засвоєння теорії, методології, концепції та методів стратегічного управління й використання наукових досягнень історичних станів розвитку наукових підходів до передбачення майбутнього організацій (поточного управління “за відхиленнями”, управління “від досягнутого”, управління “за цілями”).

Стратегічне планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно врахувати зміни в навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство.

Тому, стратегічне планування має такі характерні ознаки: по-перше, стратегічне планування базується на принципово новому підході до прогнозування стану навколишнього середовища; по-друге, важливою ознакою стратегічного планування являється аналіз як зовнішнього середовища, так і внутрішніх можливостей підприємства; по-трете, методика стратегічного планування передбачає розробку багатоваріантної стратегії. Кожен варіант орієнтований на розвиток підприємства в залежності від стану зовнішнього середовища. Тобто розробляється декілька стратегічних альтернатив з урахуванням можливих ситуацій в майбутньому.

Таким чином, змістовним результатом стратегічного планування є зміни в організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проектування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності та інше.

Розділ ІІ

аналіз діяльності ясла-садка № 4 «Марите»

компенсуючого (санаторного) типу міста Славутича

2.1 Сфера та організація діяльності

Дошкільний навчальний заклад – ясла-садок № 4 “Марите” компенсуючого (санаторного) типу (далі санаторний ДНЗ № 4) — це заклад освіти, що є початковою ланкою неперервної освіти в Україні, який забезпечує дошкільну освіту та виховання дітей віком від 2 до (6) 7 років.

Створено на підставі рішення засідання виконкому Славутицької ради народних депутатів від 01.10.1991 року, № 10. Засновником санаторного ДНЗ № 4 є виконавчий комітет Славутицької міської ради в особі відділу освіти. Виконавчий комітет (його відділ освіти), здійснює фінансування ДНЗ, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.

Санаторний ДНЗ №4 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Славутича. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується:

· Конституцією України;

· Законом України “Про освіту”;

· Законом України “Про дошкільну освіту”;

· Основами законодавства України про охорону здоров’я;

· Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305;

· нормативними і програмно-методичними матеріалами МО України і МОЗ України;

· власним статутом.

Санаторний ДНЗ № 4 є юридичною особою, має печатку і штамп власного зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

Головною метою санаторного ДНЗ № 4 є:

· забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

· відновлення здоров`я;

· задоволення потреб громадян у нагляді;

· догляді та оздоровленні дітей;

· створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направленана реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров`я дітей;

· проведення лікувально-профілактичних заходів спрямованих на зміцнення здоров’я, зниження захворюваності дітей та забезпечення дітей найбільш досконалими видами медичної допомоги, засобами лікування і відновлення здоров’я;

· формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

· гармонійний розвиток дитини в усіх сферах (соціально-емоційній, когнітивній, мови та мовлення, фізичній, творчих здібностей), сприяння освітньому підходу орієнтованому на особистість дитини, що дає змогу враховувати індивідуальні особливості та потреби дітей;

· формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

· співпраця з батьками та особами, що їх замінюють, залучення їх до освітньо-виховного процесу, психологічна підтримка сімей;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

· здійснення соціально-педагогічного патронату сім`ї.

В межах компетенції, передбаченої чинним законодавством санаторний ДНЗ № 4 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність відповідно Положенню та статуту.

Санаторний ДНЗ № 4 несе відповідальністьперед особою, суспільством і державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

· забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

· дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини між ДНЗ № 4 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Комплектування санаторного ДНЗ № 4

Санаторний ДНЗ № 4 розрахований на 176 місць. Комплектування санаторного ДНЗ № 4 здійснює медико-відбірна комісія, яка організована при дитячій поліклініці СМСЧ-5. Після обстеження дитини, комісія видає направлення для зарахування в санаторний ДНЗ № 4. Медичними показниками для направлення дитини до санаторного ДНЗ № 4 є:

· ранні прояви туберкульозної інфекції, малі і затухаючі форми туберкульозу;

· хронічні, неспецифічні захворювання органів дихання.

Динаміка зміни контингенту дітей у санаторному ДНЗ № 4 відображена на рисунок 2.1.

Рисунок 2. 1

Диаграма динаміки контингенту дітей у ДНЗ № 4

Граний термін перебування дітей в санаторному ДНЗ № 4 встановлюється медико-відбірною комісією дитячої поліклініки СМЧС-5, але не менше одного року.

Організація навчально-виховного процесу

Навчальний рік у санаторному ДНЗ № 4 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі. Санаторний ДНЗ № 4 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи санаторного ДНЗ № 4 схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується завідуючим відділом освіти.

План закладу на оздоровчий період погоджується з головним державним санітарним лікарем СЕС.

Навчально-виховний процес у санаторному ДНЗ № 4 здійснюється у межахБазового компонента дошкільної освіти в Україні за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН. Санаторний ДНЗ № 4 організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

· фізкультурно-оздоровчий;

· гуманітарний;

· художньо-естетичний;

· музичний.

В санаторному ДНЗ № 4 можуть надаватися додаткові освітніпослуги за згодою батьків або осіб, що їх замінюють за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між ними та дошкільним закладам у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОС.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Санаторний ДНЗ № 4 може надавати населенню платні освітні послуги:

· концерти;

· театральні вистави;

· навчання іноземної мови;

· хореографічні заняття.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках державної базової програми.

Медичне обслуговування дітей

Медичне обслуговування дітей санаторного ДНЗ № 4 здійснюється на безкоштовній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу і спеціально закріпленим медичним персоналом СМСЧ-5, і передбачає проведення обов`язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.


Популярні роботи

Останні реферети