Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 8

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

Рисунок 2.3

Динаміка захворювання дітей ДНЗ № 4

Таким чином, адміністрація ДНЗ вирішила відразу декілька проблем: по-перше, повністю охопили оздоровленням всіх потребуючих, по-друге, у батьків зникла необхідність витрачати час на відвідування поліклініки. І, нарешті, діти, практично без порушень режиму дня, мають змогу одержувати необхідні фізіопроцедури.

Але на даний момент спостерігається неефективність роботи медичної служби і пов’язане це із рядом причин:

1) скорочення фінансування дитячих садків міста;

2) скорочення медичного персоналу ДНЗ в зв’язку з дефіцитом коштів у міському бюджеті;

3) необхідність модернізації медичного обладнання, тому що більшість обладнання яке використовується для проведення реабілітаційних заходів вже не відповідає сучасним вимогам.

Також необхідно звернути увагу на те, що одною з головних причин спаду ефективності роботи медичного персоналу садочка пов’язана з ретро-екстраполяційним плануванням. На даному етапі розвитку медичного устаткування, удосконалення системи оздоровлення повинні бути зміни у планах. Так, для модернізації медичного обладнання необхідно проводити маркетингову політику, яка дозволить за допомою коштів користувачів (батьків вихованців санаторного ДНЗ) придбати необхідне устаткування і отримати мотиваційні важелі для більш ефективної діяльності медичного персоналу.

На даний момент необхідно враховувати, що всі сади міста Славутича є конкурентами один для одного і практично кожний дитячий заклад пропонує комплекс заходів щодо реабілітації здоров’я дітей. Задача керівництва “Марите” полягає в розробці маркетингової програми, що дозволила б виявити попит батьків на ті або інші послуги, запропоновані нашим садком і дізнатися, які з них вони бажали б ще одержувати на базі ДНЗ № 4 і тім самим активізувати не тількі педагогічний напрямок діяльності а і медичний.

2.2 Управління санаторним ДНЗ № 4

Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – виконавчим комітетом Славутицької міської ради в особі відділу освіти. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідуючий, який призначається і звільняється з посади відділом освіти з дотриманням чинного законодавства. На сьогодні в «Марите» використовується адміністративно-функціональна модель управління ДНЗ. У процесі здійснення управління завідуюча є ключовою (адміністративною) фігурою, вона не залучає до управління інших осіб. За таких умов важливим є не результат діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу, а загальний (сукупний) результат діяльності всього дошкільного навчального закладу. Кожний член колективу знає свою функцію і прагне її виконати, однак якість виконаної роботи оцінюється за суб’єктивними параметрами, виробленими завідуючією садочка. Така модель управління має вигляд піраміди, на вершині якої розміщується керівник закладу освіти (К), основою піраміди виступають учасники навчально-виховного процесу (рисунок 2.4)

Рисунок 2.4

Адміністративно-функціональна модель управління ДНЗ №4

Але, на мій погляд, під час управління дошкільним навчальним закладом освіти, необхідно впроваджувати демокричний стиль управління, коли пріоритетними стають колегіальні форми й методи управління; підвищується конкурентоспроможність садочку, він набуває позитивного іміджу. Також необхідно враховувати, що у період переходу України до ринкових відносин для дошкільних навчальних закладів актуальним є застосування теоретичних положень і практичних рекомендацій менеджменту освіти як науки про управління освітніми організаціями, внаслідок якого останні не лише переходять у якісно новий стан, а, що найголовніше, стають конкурентоспроможними. Це дає можливість запровадити додаткові об’єктивні критерії результатівності праці кожного працівника закладу, а керівника освітньої організації наближує до проблем кожного працівника, “ніби спускає з вершини піраміди на площину діяльності кожного члену колективу” (рисунок 2.2).

Рисунок 2.5

Конкурентно-іміджева модель управління

У такій освітній організації забезпечується демократичний стиль управління, пріоритетними стають колегіальні форми і методи управління; підвищується конкурентоспроможність організації, вона набуває позитивного іміджу. Цим характеризується конкурентно-іміджева модель управління.

При цьому, на мій погляд, можливо використання базового стандарту професійної діяльності керівника навчального закладу, який запропонован Л. М. Карамушкою (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1

Базовий стандарт професійної діяльності керівника навчального закладу

Функції

Бачення стратегії та розвитку

Керівництво та моніторинг освітнього процесу

Мотивація та управління персоналом

Управління розвитком та фінансами

Внутрішня та зовнішня комунікація

Знання

1) історії та розвитку філософії освіти;

2) розвитку освіти в Україні (доктрина);

3) аконодавчої та нормативної бази;

4) особливостей розвитку регіональної освіти (місто, село)

1) методологічних основ теорії та практики навчально-виховного процесу

1) еоріїї управління персоналом;

2) психолого-педагогічних особливостей роботи з дорослими;

3)форм та методів роботи з персоналом

1) основ економіки та маркетингу;

2) законодавчої та нормативної бази з даного питання

1) теоріїї та практики інформаційних комунікацій (психологія, культура);

2) комунікаційних процесів (світового досвіду);

3) іноземних мов (обов’язково для новопризначених на посаду)

Вміння

1)прогнозувати розвиток загальноосвітнього навчального закладу;

2) застосовувати знання законодавчої та нормативної бази;

3) використовувати світовий прогресивний досвід управління, новітні економічні, психолого-педагогічні знання;

4) враховувати особливості регіонів

1) організувати педагогічний та технічний персонал для досягнення кінцевих результатів;

2) здійснювати керівництво навчально-виховним процесом на основі діагностики, з урахуванням особистісно-індивідуального підходу

1) використовувати моральні та матеріальні стимули для ефективного управління;

2) використовувати на практиці знання з теорії управління персоналом (конфліктні ситуації)

1) ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси;

2) знаходити додаткові шляхи для забезпечення розвитку навчального закладу;

3) організовувати маркетингову діяльність

Використовувати:

1) прогресівний досвід;

2) сучасні форми та методики комунікації (робота в команді, проекті);

3) сучасні технічні досягнення в освітньому процесу

Професій-на готовність та культура

1) готовність до змін;

2)творчий підхід

Готовність:

1) приймати відповідні управлінські рішення, усвідомлювати відповідальність за їх реалізацію;

2) здійснювати моніторинг якості управління навчальним закладом

Готовність:

1) відповідати вимогам до сучасного керівника (толерантність, гуманність, демократичність, тактовність);

2) до виправданого ризику

Готовність до:

1) інновацій;

2) ефективного управління розвитком

Готовність здійснювати управління навчальним закладом на засадах гуманізму, відкритості, толерантності

< /p>

На даний час керівник дошкільного навчального закладу №4:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

  • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

· діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

· затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

· затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

· забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган у санаторному ДНЗ № 4 – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять:

· керівник і його заступник;

· педагогічні працівники;

· медичні працівники;

· інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

· розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

· організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

· приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.


Популярні роботи

Останні реферети