Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 9

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

· приймають Статут, зміни і доповнення;

· обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

· заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

· розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погодує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

У санаторному ДНЗ № 4 може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-ми осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

· співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

· сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

· сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу;

· організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

· всебічне зміцнення зв`язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

· сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.

Фінансово-господарська діяльність

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

· засновника;

· кошти державного бюджету, що надходять у розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування;

· батьків або осіб, які їх замінюють;

· добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

· кошти, одержані від громадян за надання платних послуг;

· доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна

Санаторний ДНЗ № 4 за погодженням із засновником має право:

· придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

· отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

· здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам згідно із законодавством.

Статистична звітність, порядок ведення діловодства в санаторному ДНЗ № 4 здійснюється відповідно до законодавства. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється: через централізовану бухгалтерію

Контроль за діяльністю санаторного ДНЗ № 4

Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти міста Славутича.

Зміст, форми та періодичність контролю, не пов`язаного з навчально-виховним процесом: встановлює виконавчий комітет Славутицької міської ради та наглядові органи.

2.3 Планування діяльності

Під час планування в санаторному ДНЗ № 4 “Марите” використовуються дві моделі планування:

1. Перспективне планування, основним результатом якого є річний план роботи дошкільного закладу. Ця модель визначає приоритетні завдання і зміст роботи закладу протягом навчального року. Також перспективне планування висвітлює методи, прийоми, форми, загальні принципи освітньо-виховного процесу.

Поточне (календарне) планування, яке складається з календарних планів освітньо-виховної роботи педагогічних працівників і охоплює найближчий часовий проміжок – від 1-2 днів до 1-2 тижнів.

При цьому перспективне і поточне планування розглядаються як єдиний, нерозривний процес, складові якого взаємопов’язані за змістом. Перспективне планування служить основою поточного.

Форма складання перспективних і поточних планів текстова та графічна.

Річний план роботи санаторного дошкільного навчального закладу № 4 складається на навчальний рік та оздоровчий період до ст. 24 Закону України “Про дошкільну освіту” затверджується завідуючої Івашко Н. І. за погодженням з місцевим органом управління освітою.

Річне планування ДНЗ № 4 керується нормативними документами з дошкільної освіти; відповідає сучасним вимогам наукових досягнень, передовому педагогічному досвіду; визначає перспективу розвитку дошкільного закладу; актуальні пріоритетні завдання, шляхи та засоби реалізації цих завдань через кожний розділ плану, враховуючи особливості та можливості дошкільного закладу.

У змісті річного плану санаторного ДНЗ № 4 “Марите” передбачаються заходи з підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, вивчення стану освітнього процесу, заходи спільної роботи дошкільного закладу із школою та батьками, робота методичного кабінету та адміністративно-господарська діяльність, медико-профілактичні заходи, проведення свят, розваг, театральних дійств, гурткової роботи. В плані чітко вказуються назви запланованих заходів, форми їх реалізації, строки і відповідальні за виконання.

Річний план роботи садочка має наступну структуру.

І. Вступна частина

У вступній частині робиться аналіз за минулий рік за такими напрямами:

· рівень і ефективність навчально-виховної роботи;

· рівень підготовки дітей до подальшого навчання в школі;

· робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей;

· робота педколективу щодо виконання вимог програми і завдань річного плану;

· підвищення фахової майстерності через різні форми її організації;

· результати атестації й аналіз якісного і кількісного складу педпрацівників;

· ефективність і доцільність методичної роботи;

· результати тематичних і фронтальних перевірок;

· стан матеріально-технічної бази;

· робота методичного кабінету;

· окреслення завдань на новий навчальний рік.

ІІ. Підвищення фахової майстерності педпрацівників

1. Курси підвищення кваліфікації.

2. Докурсові та післякурсові завдання.

3. Самоосвіта, робота з нормативними документами.

4. Методоб’єднання, участь у роботі міста, району.

5. Атестація педпрацівників.

6. Робота з молодими вихователями, спеціалістами.

7. Наставництво.

8. Перспективний педагогічний досвід (вивчення, узагальнення, впровадження).

ІІІ. Методична робота

1. Педагогічні ради.

2. Семінари, семінари-практикуми.

3. Консультації (для вихователів, спеціалістів).

4. Колективні перегляди.

5. Творча робота.

6. Експериментальна ті інші форми роботи.

ІV. Керівництво і контроль навчально-виховного процесу

Комплексні (фронтальні) перевірки – 2 рази на рік; тематичні перевірки – з розділів програми навчання та виховання, вид діяльності дітей, кількість яких залежить від наявності вікових груп; оперативний, попереджувальний, епізодичний (проводяться одночасно в декількох групах), порівняльний. У плані зазначається вид контролю, назва, мета, дата, термін проведення і форми його узагальнення (довідка, наказ тощо).

V. Організаційно-педагогічна робота

1. Співпраця з сім’єю (батьківські збори, диспути, дискусії, усні журнали, зустрічі за круглим столом, конференції з досвіду сімейного виховання).

2. Наступність у роботі дошкільного закладу та школи.

3. Робота з громадськістю (радіо, телебачення, преса).

4. Робота методичного кабінету.

VІ. Адміністративно-господарська діяльність

До плану роботи додаються медико-профілактичні заходи, виробничі наради, графіки проведення свят, розваг, театралізованих дійств. Гурткова робота планується окремо або ж вводиться розділ “Гурткова робота” в планах роботи відповідних спеціалістів.

Методист ДНЗ № 4 на підставі загального річного плану складає власний календарний план роботи на квартал.

Календарні плани педпрацівників перевіряються і затверджуються керівником або методистом дошкільного закладу.

Але модернізація дошкільної освіти обумовила необхідність розроблення та впровадження стратегічного планування, яке виступає як функція стратегічного менеджменту і як процес проектування майбутнього закладу освіти як відкритої соціальної системи з урахуванням ринкових відносин та змін в зовнішньому середовищі.

Мета стратегічного планування санаторного дошкільного навчального закладу заключаеться в розробці єдності дій адміністративного, медичного і педагогічного колективу, з однієї сторони, наступності роботи ДНЗ зі школою, сім’єю, культурно-освітніми закладами з другої, своєчасне реагування на зміни навколишнього середовища.

Основні задачі стратегічного планування санаторного дитячого садка:

1) забезпечення виконання рішень державних органів з питань виховання та на вчання дітей дошкільного віку;

2) створення сучасних медичних умов для всебічної реабілітації здоров’я дітей ;Популярні роботи

Останні реферети