Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз - Страница 10

Индекс материала
Курсова робота на тему: Стратегічне планування діяльності санаторного днз
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

3) вичленовування головних, вузлових питань в діяльності педагогічного колективу;

4) визначення конкретних мероприємств, строків їх виконання, відповідальних виконавців;

5) виховання відповідальності кожного члену колективу.

Для успішної реалізації мети та задач планування необхідно керуватися принципами научності, оптимальності, систематичного підходу і колегіальності.

Кваліфікована розробка стратегії одна из важливих складових для забезпечення дієвості та результативності всієї роботи ДНЗ.

Дитячий дошкільний заклад сьогодні являє собою відкриту систему соціально-освітньої інфраструктури міста. Це дозволяє здійснити виховання в дусі широкої соціальної коммунікабельності, відповідального відношення дитини до себе, оточуючим людям і природі, здорової, розвинутої, вільної і позитивно налаштованої особистості.

Стисла характеристика роботи ДНЗ санаторного типу показує, що на перше місце ставиться реабілітація здоров’я дітей з використанням сучасних медичних засобів та впровадженням інноваційних педагогічних технологій.

У зв’язку з цим стала необхідна розробка ефективного стратегічного планування з урахуванням використання елементів Wellness для вдосконалення лікувально-оздоровчої роботи в межах дошкільного закладу.

Для того, щоб це планування і діяльність закладу було дійсно ефективним необхідно

· вдосконалення медичного обслуговування дітей дошкільного закладу з метою реабілітації здоров’я дитини;

· розробка та впровадження Wellness-програм і методик з метою ознайомлення дітей із здоровим способом життя;

· модернізація форм та методів освітньо-виховного процесу шляхом впровадження педагогічних інноваційних технологій;

· активізація маркетингової політики санаторного ДНЗ №4 “Марите”

· використання матеріального потенціалу батьків із метою модернізації медико-оздоровчої бази санаторного ДНЗ;

· удосконалення програми маркетинг-мікс із метою подальшого розвитку і процвітання “Марите” і його співробітників, тобто використання людського капіталу: знань, умінь, ноу-хау тощо;

· проведення проектної діяльності, яка веде до посилення конкурентних позицій дитячого саду;

· створення піару.

На мій погляд, розробка стратегічного планування повинна представляти собою комбінацію запланованих дій і швидких рішень по адаптації нашого дошкільного закладу до нової ситуації, до нових можливостей одержання конкурентних переваг.

Першим етапом роботи в даному напрямку буде формування місії. Наступним кроком є постановка цілей як медичних, освітньо-виховних, адміністратівних, аналізування зовнішнього середовища Також можливо використання SWOT-аналізу. Під час стратегічного планування необхідно враховувати маркетингові завдання, що стоять перед ДНЗ, які дозволили б виявити попит батьків на ті або інші послуги, запропоновані нашим садом і дізнатися, які послуги вони хотіли б ще одержувати на базі санаторного садка. На даний момент необхідно враховувати, що всі сади міста Славутича є конкурентами один для одного і практично кожний дитячий сад пропонує комплекс заходів щодо оздоровлення дітей. Тому необхідно використовувати в діяльності сада бенчмаркінг, мету якого розкрили Зайцев Л.Г. и Соколова М.И. вивчення інших на навчання у них, тобто відбирати в процесі досліджень прийоми роботы із практики партнерів, конкурентів з метою використання їх в діяльності свого закладу для підвищення ефективності.

Аналіз планування дошкільних закладів освіти міста (ДНЗ № 6 та ЦРД) встановив, що в садочках ведеться перспективне планування і охоплює роботу на протязі одного навчального року. Стратегічне планування відсутне. Тому можна констатувати той факт, що спроба розробки стратегічного планування на базі санаторного ДНЗ № 4 “Марите” є формуючим експериментом.

Висновок

Процеси, що відбуваються в освітянській галузі останнім часом, вимагають піднесення ефективності роботи за рахунок багатьох факторів. Але найважливішим з них є реалізація системного підходу до управління ДНЗ як складовою динамічною соціально-педагогічною системою в умовах впровадження освітнього менеджменту. Необхідність його використання в умовах санаторного ДНЗ № 4 обумовлена зніженням якості освіти, яка визначається як сукупність властивостей та характеристик освітнього процесу, що надають йому здатність формувати певний освітній рівень, спроможний задовольнити існуючі й майбутні потреби споживачів освітніх та інших послуг.

санаторний дошкільний навчальний заклад №4 «Марите» є одним з центрів реабілітації здоров`я дітей в місті Славутич. під час навчально-виховного процесу дошкільнята отримують комплекс оздоровчо-лікувальних заходів. Характеристика організації діяльності закладу показує, що на перше місто виходять реабілітаційна робота. Однак, за останні роки чітко прослідковується тенденція гальмування, що обусловлено саме відсутністю стратегічного мислення яке являє собою процес усвідомлення діяльності організації, мети її розвитку і шляхів її досягнення, усвідомлення необхідності спостереження і урахування впливів внутрішнього та зовнішнього середовища, формування стратегій і рішень, налагодження діяльності з метою їх здійснення.

також негативно на діяльність “Марите” впливає відсутність узгодженості педагогічного педагогічного та реабілітаційного процесів, що знижає якість надання освітніх послуг. Реабілітаційні послуги також мають ряд недоліків, що знижує ефективність роботи ДНЗ №4. Це на мій погляд, можливо виправити за рахунок впровадження педагогічного менеджменту.

Педагогічний менеджмент як спеціфічна творча діяльність базується на принципах наукового управління. Виховання та навчання як об’екти менеджменту завжди мають цілеспрямований характер, і, відповідно, управління ним. Педагогічний менеджмент – це процес, який потребує постійного оновлення, вдосконалення при творчому взаїмовідношенні вченого і практика з метою забезпечення оптимального функціонування ДНЗ, створення сприятливих умов для розвитку і становлення підростаючого покоління. Тому створення моделі ефективного стратегічного планування діяльності дошкільного навчального закладу освіти є дуже актуальним і потребує експерементальної роботи в цьому напрямку. Мета стратегічного планування санаторного дошкільного навчального закладу заключаеться в розробці едності дій адміністративного, медичного і педагогічного колективу, з однієї сторони, наступності роботи ДНЗ зі школою, сім’єю, культурно-освітніми закладами з другої, своєчасне реагування на зміни навколишнього середовища. Виконання цієй мети допоможе розкрити скритий потенціал адміністративної, медичної та педагогічної служб для всебічного розвитку дитини та реабілітації здоров’я дошкільнят.

Розділ ІІІ

обгрунтування моделі стратегічного планування діяльності санаторного ДНЗ № 4 “Марите»

3.1 Визначення місії та цілей санаторного дошкільного навчального закладу №4 «Марите»

Для формулювання місії необхідно дати відповіді на такі питання:

· у чому полягає основна мета санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите”, порівняно з організаціями, які працюють в інших сферах (бізнесі, виробництві тощо)?

· якими особливостями відзначається об’єкт управління в садочку порівняно з організаціями, що працюють в інших соціальних сферах?

· у чому полягають особливості результатів діяльності ДНЗ №4, порівняно з організаціями, що працюють в інших соціальних сферах?

Проаналізуємо ці питання.

Місія будь-якої освітньої організації, незалежно від рівня управління, на якому вона функціонує, полягає у забезпеченні навчання, виховання й розвитку особистості. Тобто кінцевим “продуктом” функціонування освітньої організації, на який мають працювати всі рівні управління, від найвищого (Міністерства освіти і науки) до найнижчого, але, разом з тим, основного (навчального закладу), є “живий” об’єкт, особистість – соціальна істота, яка включена в суспільні стосунки і є діячем (суб’єктом цих стосунків).

Ця мета істотно відрізняється від місії, наприклад, виробничих та комерційних організацій, що полягає у створенні матеріальних продуктів, забезпеченні споживачів товарами й надання їм послуг (і на основі цього – отриманні певного прибутку), за умови якої кінцевим результатом функціонування таких організацій є “неживий”, хоча й досить складний за своїми параметрами продукт.

Таким чином, освітні організації мають, на відміну від іншіх, унікальну, неповторну місію, що відзначається величезною складністю.

Результати аналізу управлінського досвіду свідчать, що сьогодні в багатьох освітніх організаціях спостерігається певне “викривлення” основної місії і цілей діяльності, яке проявляеться в тому, що в ієрархії цілей провідне місце посідає не забезпечення навчання, виховання та розвитку особистості, а отримання прибутків від освітньої діяльності. Особливо “рельєфно” ця тенденція виявляється в діяльності навчальних закладів приватної форми власності (“приватних навчальних закладів”), хоча аналогічні процеси присутні також і в діяльності деяких державних навчальних закладів.

Визначаючи соціально-психологічні характеристики об’єкта управління в ДНЗ, необхідно зазначити, що насамперед таким об’єктом є дошкільники.

До основних особливостей дітей дошкільного віку як об’єкта управління з огляду на вікові характеристики останніх можна зарахувати такі риси:

· несформованість психики дітей (відсутність усталених психо-фізіологічних механізмів розвитку, підвищена емоційність, чутливість тощо);

· відсутність стійких етично-духовних основ розвитку особистості у зв’язку із тим, що вони перебувають на стадії формування;

· підвищена довіра дітей до дорослих, сприйняття ними поведінки та діяльності дорослих як ідеальної моделі власної поведінки, наслідування дорослих тощо.

У місії санаторного дошкільного навчального закладу № 4 “Марите” відображені основні приорітети діяльності садка його конкурентні переваги; клієнти саду; послуги, надані ДНЗ – “Найкращі реабілітаційні послуги під час виховання та навчання Вашего малюка”.

Відомі фахівці стратегічного управління А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд підкреслили, що визначення цілей необхідно для встановлення певного результату, який менеджери вважають найбільш важливим для досягнення успіху організації. На їх думку, найбільш важливими для досягнення успіху є цілі стратегічні та фінансові. Фінансові цілі - цілі, яких організація має досягти у фінансовій сфері. Стратегічні цілі необхідно фокусувати на конкуренції та створенні сильних конкурентних позицій у будь-якій сфері діяльності.

У процесі визначення цілей постає проблема вибору серед них пріоритетних. Хоча і фінансові, і стратегічні належать найвищий пріоритет (досягнення ключових результатів), труднощі виникають тоді, коли необхідно зробити вибір між діями, спрямованими на підвищення короткострокових фінансових показників та зусиллями щодо зміцнення положення фірми у довгостроковій перспективі (таблиця 3.1).


Популярні роботи

Останні реферети