Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Правова характеристика об’єктів цивільного права України - Страница 6

Индекс материала
Курсова робота на тему: Правова характеристика об’єктів цивільного права України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

від відповідача - юристконсульт Андріїв П.С.

Суть спору:

Розглядається позовна заява лісозаготівельної бази про стягнення 300 (триста) гривень, що складає суму недостачі вартості ялинок - 420 грн., тому, що ялинки були реалізовані тільки за 120 грн.

Витребувані арбітражним судом документи підтверджують, що реальна ціна ялинок складала 420 грн., фактично по вині залізниці вони були реалізовані за 120 гр., тому залізниця повинна виплатити суму 300 грн. тобто у розмірі фактично заподіяної шкоди.

Розглянув матеріали справи та керуючись Законм України “Про залізничний транспорт” від 04 липня 1996 р. (ст. 8) та згідно Статуту залізниць України і Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України суд доходить висновку, що перевізник відповідає тільки в розмірі вартості (оголошеної цінності) вантажу (420 грн.), тобто необхідно відшкодувати 300 грн.

Згідно вищеназваних документів не одержані доходи залізниця не відшкодовує, тобто про стягнення збитків за неодержані доходи мова йти не може.

Слід додати, що іноді сторони можуть при заключенні договора перевозки, самі установити міри відповідальності при порушенні виконаня договору і цими вимогами потрібно керуватись.

Отже, розглянув матеріали справи та керуючись ст. 82 Арбітражного процесуального кодексу України арбітр

рішив:

Утримати з розрахункового рахунку Івано-Франківського відділку залізниці на користь лісоторговельної бази 300 грн. та повернути державне мито.

Видати наказ

Арбітр Ткаченко І.С.

 

Договір № _

про технічне обслуговування

копіювального апарату

м. Івано-Франківськ _ 199 року

_, надалі - ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора _, з однієї сторони та _, надалі-ЗАМОВНИК, в особі , з другої сторони уклали дану угоду про наступне:

1. Предмет угоди

1.1. Предметом угоди являється комплексне технічне обслуговування копіювального апарата , з метою забезпечення безперебійної працездатності, згідно норм фірми-виробника.

1.2. Комплексне технічне обслуговування включає: проведення планового технічного обслуговування (ПТО), через визначений сервісний період (СП); забезпечення витратними матеріалами, запасними частинами та комплектуючими.

 

Виконавець надає ГАРАНТІЮ на працездатність

копіювального апарата Замовника на весь термін дії угоди

1.3. Сервісний період (СП) : _ копій.

 

2. Порядок виконання робіт та відповідальність сторін

2.1. Виконавець гарантує якісне виконання ПТО протягом 3-х робочих днів, з дня повідомлення. Після проведення ПТО сторони підписують Акт про виконані роботи.

2.2. Ремонтні роботи за разовими викликами Замовника виконуються протягом 8-ми годин, з моменту повідомлення.

2.3. За попередньою заявкою, Замовник забезпечується витратними матеріалами, комплектуючими та запасними частинами протягом 24-х годин, при відсутності на складі Виконавця- 5 робочих днів;

2.4. Замовник вказує одну або дві довіренні особи в якості відповідальних за апарат.

2.5. Замовник своєчасно повідомляє Виконавця про необхідність проведення ПТО, у відповідності з встановленим СП (п. 1.3.), та ремонтних робіт, про що робиться відповідний запис у журналі експлуатації апарата.

2.6. Виконавець залишає за собою право включити в рахунок Замовнику вартість робіт, виконання яких було викликано недотриманням оператором відповідних інструкцій або порушенням Замовником умов експлуатації, про що складається акт технічного заключення.

2.7. Про зміну місця встановлення апарату необхідно заздалегіть повідомити Виконавця. Можливі транспортні пошкодження і послуги по перевстановленню апарату не покриваються в рамках даної угоди.

2.8. Замовник зобов'язується використовувати витратні матеріали рекомендовані Виконавцем.

2.9. У випадку розірвання даної угоди одна із сторін повинна повідомити про це іншу сторону за 10 днів до моменту розірвання угоди з вказанням причин.

 

3. Вартість угоди і порядок розрахунків

3.1. У вартість робіт за угодою включені витрати Виконавця на проведення планового технічного обслуговування (ПТО) апарату.

3.2. Вартість ПТО _ у.о., в тому числі ПДВ _ у.о

3.3. Після проведення ПТО сторони підписують Акт про виконані роботи, згідно якого Замовник протягом 3-х днів оплачує Виконавцю вартість ПТО по курсу Національного Банку України, що діє на день підписання Акту про виконані роботи.

3.4. При виконанні термінових ремонтів Замовник сплачує тільки вартість комплектуючих та запасних частин, вартість робіт не оплачується.

3.5. Оплата витратних матеріалів, комплектуючих та запасних частин здійснюється попередньо, за окремим рахунком, по заявці Замовника.

 

4. Інші умови

4.1. Представник Виконавця на вимогу Замовника зобов'язаний надати технічну консультацію обслуговуючому персоналу Замовника.

4.2. Покриття збитків, що виникли в результаті форс-мажора як, наприклад, крадіжка, блискавка, вогонь, землетрус і подібні причини не відносяться до послуг, які повинні бути надані в рамках даної угоди.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. При недотриманні Виконавцем термінів вказаних в п.п.2.3., збитки Замовнику відшкодовуються Виконавцем шляхом виконання одного ПТО додатково та безкоштовно за кожен випадок зриву поставок.

5.2. За невиконання або за неналежне виконання сторонами взятих на себе зобов'язань, сторони несуть майнову відповідальність в межах і порядку, встановленому чинним законадавством України.

5.3. Спірні питання вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості - Держарбітражним судом в порядку, визначеному законадавством України.

 

6. Термін діїї угоди

6.1. Термін дії угоди: _ копій, з дня підписання угоди.

6.2. Угода вступає в силу з моменту її підписання обома сторонами і діє до виконання взятих сторонами зобов'язань в повному обсязі.

7. Юридичні адреси сторін

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ: _

7.2. 3АМОВНИК: _

Відповідальний за машину _

Показник лічильника на момент укладання угоди

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

М.П. М.П.

 

Висновки

В даній курсовій робті, тема якої “Правова характеристика об’єктів цивільного права”, ми дали визначення поняттю і охарактеризували види об'єктів цивільних прав.

Цивільне право є найбільш об’ємною галуззю в правовій науці, тому саме в ньому для правильного вирішення певного питання необхідно дати чітку характеристику тому чи іншому об’єкту, класифікувати його за ознаками і призначенням, вказати кількісні і якісні його сторони, що дасть змогу об’єктивно винести рішення.

З викладеного в даній роботі теоретичного матеріалу, який базується на нормативно-правовій базі України і цілого ряду міжнародних договорів в яких Україна приймає безпосередню участь, можна зробити слідуючі висновки:

Об'єкти цивільних прав за цільовим призначенням та право­вим режимом поділяються на такі види:

- речі, включаючи гроші, валютні цінності та цінні папери;

- інше майно, у тому числі май­нові права, дії (роботи) та послуги;

- результати творчої діяль­ності;

- службова та комерційна таємниця;

- особисті немайнові блага;

- інші матеріальні та нематеріальні блага.

Речі, залежно від особливостей їх правового режиму, поділя­ються на такі види:

- засоби виробництва і предмети споживання, вилучені з цивільного обороту;

- обмежені в обороті або не вилу­чені з цивільного обороту;

- індивідуально визначені і родові;

- замінні і незамінні;

- споживні і неспоживні;

- подільні і неподільні;

- головні і приналежності;

- плоди і доходи;

- гроші;

- валютні цінності та цінні папери;

- нерухомі та рухомі речі.

Речі є основним видом об'єктів цивільних прав. З погляду цивільного права, до них належать засоби виробництва, предме­ти споживання, предмети природи як у натуральному стані, так і створені людською працею, оскільки вони можуть служити для задоволення потреб людини. Речі, не придатні для такого задо­волення, не можуть бути об'єктами права. Не можуть ними бути і речі, якими людина взагалі не володіє (наприклад, планети, невідкриті елементи природи тощо). Отже, під речами у цивільному праві мають на увазі всі предмети матеріального світу, які можуть задовольняти певні потреби людини і бути в її володінні.

Одним з видів матеріальних об'єктів цивільних правовідно­син, що нині широко застосовуються як в господарському обо­роті в межах України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяль­ності, є цінні папери. Маючи певну вартість, вони можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випли­вають з цих документів, іншим особам.

В господарському обороті широке застосування належить векселю. Векселем є документ, який складений за встановленою законом формою і містить безумовне зобов'я­зання або вказівку векселедавця сплатити власнику векселя (векселеутримувачу) у встановлений термін вказану суму грошей.

Об'єктами цивільних прав можуть бути дії іншої особи. Проте, не будь-які дії, а лише такі, внаслідок яких створюється певна річ, матеріальне благо. Дії, як об'єкти цивільних прав, безпосередньо спрямовані на створення певних матеріальних благ і не можуть бути відокрем­лені від самої зобов'язальної особи.

 

Список використаних першоджерел

1. Конституція України.

2. Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, від 15 вересня 1995 р.

3. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р.

4. Закон України “Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 р.

5. Закон України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” від 21 листопада 1996р.

6. Указ Президента України “Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сер­тифікатів” від 21 квітня 1994 р.


Популярні роботи

Останні реферети