Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Механізм стримувань і противаг в системі розподілу влади в Україні - Страница 11

Индекс материала
Курсова робота на тему: Механізм стримувань і противаг в системі розподілу влади в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12

Застосування системи стримувань та противаг в президентських республіках розглянуто на прикладі США та виділено характерні ознаки, а саме: дотримання формальних вимог жорсткого розподілу і запровадження збалансованої системи стримувань і противаг; обрання президента на загальних виборах; поєднання повноважень глави держави і глави уряду в особі президента; формування уряду президентом лише за обмеженою участю парламенту; відсутність політичної відповідальності уряду перед парламентом; право глави держави на розпуск парламенту та інституту контрасигнування.

Характеризуючи президентську , автор завважує, що її класичному варіанту притаманна наявність двох центрів влади – президента і парламенту. При цьому обидві гілки влади залишаються незалежними одна від одної, що, будучи поєднаним із взаємними структурами і противагами, забезпечуючи демократичне управління державними справами.

Належне місце в принципі розподілу влад займає положення про необхідність взаємодії та взаємозалежності гілок влади. Взаємозалежність – це взаємні обов’язки правового характеру, що стосується гілок влади, кожна з яких наділена різними за своїм змістом повноваженнями. Взаємодія – це взаємна діяльність гілок влади під час вирішення ними спільних завдань, врегульованих правом, і які здійснюються всіма гілками влади.

Досвід сучасних демократичних держав свідчить, що успішне функціонування гілок влади можливе лише за умов їх взаємозалежності та взаємодії. Україна пройшла складний шлях утворення балансу гілок влади. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України 1995 року був першим законодавчим актом, який визначав основні засади рівноваги між законодавчою та виконавчою гілками влади та їх взаємодії. Конституція України 1996 року конкретизувала положення взаємозалежності та взаємодії між гілками влади у відповідних розділах і статтях. Аналізуючи ці документи автор приходить до висновку що всі елементи системи стримувань та противаг повинні розглядатися лише в сукупності.

Проведення автором аналізу сутності системи стримувань і противаг, позицій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо цього питання дозволило з’ясувати мету, завдання та призначення системи стримувань та противаг, а також сформулювати своє власне визначення цього поняття.

Метою створення системи стримувань і противаг є реалізація принципу розподілу влади; головне завдання і призначення цієї системи – забезпечення політичної стабільності та безперервність функціонування державної влади; узгодження дій всіх гілок влади, недопущення кризи діяльності державного механізму.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996.- 7 серпня

2. Бачило И. Л. Функции органов управления: Правовиє вопроси оформления и реализации . - М., 1976. - С. 103

3. Бисага Ю. М., Палінчак М. М. Конституційне право. – Ужгород.: Ліра, 2001. – С. 60

4. Вебер М. Обрані добутки. - М., 1990. - С. 47

5. Гетьман В. П., Килимник Ю. В. Влада: бесіди про Конституцію. – К.: Вен турі, 1997. – 32 с.

6. Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права. – К., 1997. – С. 318

7. Крутоголов М. А. Президент Французькой республики: Правовое иследование. – М., 1980.

8. Лемак В. В. Теорія держави і права. – Ужгород, 1998. – С. 136

9. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. – М., 1999. – С. 65 - 6

10. Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955.

11. Нерсесянс В. С. Гегелівська філософія права. – М., 1974.

12. Нерсесянс В. С. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII в.в. – М.

13. Глушко Е. К., Степанов І. М., Шульженко Ю. Л. Разделения властей і парламентаризм. – М., 1992 – С. 18 – 19

14. Кислий П., Чарльз В. Становлення парламентаризму в Україні. – К.: Абріз, 2000. – 415 с.

15. Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 208 - 209

16. Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. – Т. 6. М., 1954.- С. 167

17. Мишин А. А., Власихин В. А. Канституция США: Политико правовой коментарий. – М., 1985. – С.10

18. Безверхий В. Із двох зол вибираю менше? //Віче. – 1993. - №3.- С.21 – 24

19. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України// Право України. – 1998. - №1. – С. 34 – 38

20. Журавльва Г. Поділ влади в сучасній Україні//Право України. – 1998. - № 11. – С. 23 – 25

21. Камко В. Проблеми еволюції урядової влади //Українське Право. – 1995. - №1 – С.51 - 60

22. Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське Право. – 1995. - №1. – С. 44 – 51

23. Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське Право.-1995. -№1- С. 65 – 70

24. Коваленко А. Відповідальність виконавчої влади: порівняльно – політологічний аспект// Віче. –2001. - №5. – С. 59 – 60

25. Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форми організації// Українське Право. – 1995. - № 1. – С. 5 – 13

26. Крищенко Л. Конституційна відповідальність глави держави// Віче. – 2001. - № 10. – С. 11 - 16

27. Крищенко Л. Розподіл влади і процесуальні права парламентаризму// Віче. – 1998. - №3. – С. 14 – 16

28. Лазарев Б.М.Разделения властей и опит Советского государства //Социалистіческоє правовоє государство: проблеми и суждениє. - М., 1986. – С. 151

29. Мацюк А. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади і демократії// Право України. – 1995, № 1. – С. 24 - 23

30. Медведчук В. В. Соціальна злагода у суспільстві і державна влада//Право України – 1997. - №1.-С. 39 - 40

31. Мельник О. Державна влада в контексті конституційної відповідальності// Віче. - 2001. - №6. – С. 60 - 61

32. Ришелюк А. Перспективи судової влади в Україні //Українське Право. – 1995. -№ 1. – С. 63 - 65

33. Силенно Л. М. Система “стримань і противаг” та закріплення її складових в Конституції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. - № 3. – С. 37 - 38

34. Силенно Л. М. Система стримувань і противаг: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. - № 4. – С. 51 - 52

35. Скоромоха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України// Право України. – 1998. - №5. – С. 12

36. Тацій В. Тодика Ю. Формування державної влади в аспекті конфліктології// Право України. – 1997. - №8. – С. 29 - 30

37. Федоренко Г. Розподіл влади та їх єдність: місце законодавчої гілки влади на етапі державно – правової реформи// Право України.1998. - №11. – С. 7 - 10

38. Федчишен М. Право законодавчої ініціативи і право вето// Віче. – 2001. - № 10. – С. 44 – 45

39. Чиркин В. С. Президентская власть // Советское государство и право. – 1997. - №5. – С. 22 - 27

40. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади.// Право України. – 1997., № 1.-С. 36

41. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико правові проблеми організації виконавчої влади//Право України. – 1997. - №1. - С. 32 -35

42. Шемшученко Ю. Проблема розбудови української державності // Право України – 1997. - №1 – С.27 -30

43. Шемшученко Ю. Сила демократії – у силі влади ? //Віче. – 1995. - №6. –С.6 – 7

44. Веніславський Ф.В. Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні: Автореф. Дис. . канд.юрид.наук: 06.05.13. – Харків, 2000. – 43 с.

45. Дашковська О. Р. Теоретичні аспекти розподілу влади в Україні: Автореф. Дис. . канд. юр. наук: 9.04.02. – Харків, 1997. – 32

46. Лациченко В. В. Теоретико – правові засади поділу влади: Автореф. Дис. . канд.юрид.наук: 06.01.04. – Київ, 1998. – 37 с.

47. Медвечук В. В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади і місцевого самоврядування: Автореф. Дис. . Канд юр. наук: 11.10.04. – Київ, 1996. – 17 с.

48. Силенно Л. М. Конституційні основи механізму стримувань та противаг, як засіб організації та функціонування державної влади в Україні: Автореф. Дис. . канд.юрид.наук: 12.01.04. – Київ, 2000. – 32 с.

[1] Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955. – С. 288

[2] Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 208 - 209

[3] Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 208 - 211

[4] Вебер М. Обрані добутки. - М., 1990. - С. 47

[5] Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 213 - 214

[6] Тут варто врахувати багатий досвід двох англійських революцій XVIIст. — “великого заколоту” і “славної революції”.

[7] Нерсесянс В. С. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII в.в. – М., 1983. – С. 65 - 66

[8] Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955. – С. 287

[9] Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955. – С. 288 - 290

[10] Разделения властей и парламентаризм. – М., 1992. – С. 9 - 11

[11] История политических ученый. М., 1955. – С. 246

[12] История политических ученый. М., 1955. – С. 7

[13] Там само. -С.79

[14] Там само.-С.80

[15] Нерсесянс В. С. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII в.в. – М., 1983. – С. 127

[16] Монтеск’є Ш. Избранные произведения.-М.,1955.-С. 290

[17] Нерсесянс В. С. Гегелівська філософія права. – М., 1974. – С. 48 - 51

[18] Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. – М., 1999. – С. 65 - 66

[19] Там само. – С. 86

[20] Мишин А. А., Власихин В. А. Канституция США: Политико правовой коментарий. – М., 1985. – С.10

[21] Крутоголов М. А. Президент Французькой республики: Правовое иследование. – М., 1980. – С. 103

[22] Промульгація (лат. Promuigatio, від Promuigo – оголошую, обнародую) – обнародування, опублікування якого не будь державного акта.

[23] Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. – Т. 6. М., 1954.- С. 167

[24] Ленин В.И. Полний зборник сочинения. 33 Т. М., 1982.-С. 46

[25] Так само.-С.46

[26] Лазарев Б.М.Разделения властей и опит Советского государства //Социалистіческоє правовоє государство: проблеми и суждениє. - М., 1986. – С. 151Популярні роботи

Останні реферети