Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Сутність та види податків в Україні - Страница 3

Индекс материала
Курсова робота: Сутність та види податків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

3. Відповідальність платників податків за зберігання, реалізацію, перевезення підакцизних товарів без наявності марок акцизного збору.

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка, контролюючі органи, зазначені у пункті 228.2 цієї статті, вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

Виконання постанови суду про вилучення в дохід держави (конфіскацію) алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до закону.

Вилучені в дохід держави (конфісковані) підакцизні товари (крім спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів) у разі їх реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку обкладаються акцизним податком та іншими податками відповідно до законів України.

Вилучені в дохід держави (конфісковані) спирт етиловий та алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вилучені в дохід держави (конфісковані) тютюнові вироби підлягають знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі виявлення нестачі марок акцизного податку у їх покупця (у зв’язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт, тощо), виробники такої продукції несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку. Зазначені суми нараховуються за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.

Відповідальність за недодержання порядку маркування, продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, несплату чи несвоєчасну сплату податку несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи згідно із законом.

Література:

1. Указ Президента України від 18.09.1995р. "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби" (із змінами та доповненнями) (22).

2. Підручник під ред Онисько С.М. "Податкова система" , видав. "Магнолія плюс", Л. 2004 та 2005р.р., Роз №8.

 

Самостійна робота №7

Тема: "Мито"

З даної теми студент повинен опрацювати і знати такі питання:

1. Основні поняття: митна територія; митний контроль; митна декларація і декларант; ввезення, вивезення та транзит товарів;

Територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину митну територію України. Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України, крім випадків, визначених законами України.

Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного Кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митна декларація - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення.

Декларант - це будь-яка особа, що робить декларування товарів самостійно або таке декларування проводиться від її імені

2. Пільги для юридичних і фізичних осіб;

Митні пільги є важливим інструментом тарифного регулювання. Митні пільги — встановлене законодавством звільнення (повне або часткове) осіб, що переміщають через митний кордон товари або інші предмети, від митних платежів. Митні пільги також визначаються як встановлені на умовах взаємності або в односторонньому порядку пільги щодо переміщуваних через митний кордон товарів у вигляді повернення раніше сплаченого мита, звільнення від сплати мита, зниження ставки мита, встановлення квот на преференційне ввезення (вивезення) товарів. Прийнято розрізняти митні пільги та митні тарифні пільги. З урахуванням міжнародної практики встановлення пільг здійснюється Верховною Радою за поданням KM України. Митні пільги не можуть носити індивідуального характеру, тому що надаються виключно шляхом прийняття відповідного закону. Підставою для надання митних пільг може бути або належність особи до осіб, які мають на це право згідно зі своїм правовим статусом (представники іноземних держав та їх співробітники і інші іноземні особи), або факт переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, ввезення на митну територію яких або вивезення за їх межі цієї території дозволяється законодавством України за умови несплати мита, зниження ставок мита, встановлення тарифних квот (тарифні пільги).

3. Інші митні доходи держави;

Види митних платежів:

Митний збір;

Податок на додану вартість;

Акцизи;

Митні збори за митне оформлення;

Митні збори за зберігання товарів;

Митні збори за митне супроводження товарів;

Інформування та консультування;

Прийняття попереднього рішення;

Збори за видачу ліцензії митними органами;

Збори за видачу кваліфікаційного атестата фахівця з митного оформлення;

Плата за участь в аукціонах.

Література: I – 12 . III – 1, 5.

(Навчальний посібник під ред . Крисоватого А.І. "Податкова система" Т., 2004 с. 107 - 119), 2. Підручник під ред Онисько С.М. "Податкова система" , видав. "Магнолія плюс", Л. 2004 та 2005р.р., Роз №8.

 

Самостійна робота №8

Тема: "Прибуткове оподаткування підприємств та організацій"

Студенту необхідно опрацювати Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств та організацій" та вивчити такі основні питання:

1. Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Варіанти прибуткового оподаткування: податок на доход і податок на прибуток;

На початку формування на Україні власної податкової системи система оподаткування прибутку підприємств знаходилася під значним впливом догм та підходів до формування та оподаткування прибутку в Радянському Союзі . Довгий час концепція оподаткування прибутку не зазнавала суттєвих змін .Головні ідеї цієї концепції були наступними :

Високі прибутки підприємств сфери матеріального виробництва – це нормально , високі ж прибутки підприємств посередників та громадян є аморальними .

Основним доходом громадян має бути заробітна платня , яка є майже однаково невисокою для всіх галузей .

Амортизація є витратою а не зменшенням податкового зобов’язання

Така політика стала причиною формування ситуації коли :

Податок на доходи громадян займав незначне місце в формуванні дох одної частини бюджету держави , а основний тягар був перенесений на підприємства .

Громадяни не мали можливості розпочати власну справу ( власних доходів не вистачало , а держава не займалася кредитуванням приватних підприємців )

Амортизаційний фонд не є реальним джерелом інвестицій

Через це на певному етапі зневажання ролі посередницьких фірм та малих приватних підприємств призвело до того , що в умовах переходу до ринкової економіки більшість державних промислових підприємств не змогла самостійно ефективно займатися забезпеченням ресурсами власного виробництва та збутом продукції . Це призвело до зниження обсягів виробництва та ефективності діяльності підприємств , що в свою чергу стало причиною зменшення надходжень до бюджету від оподаткування прибутку підприємств.

Через те ж , що надходження від даного податку завжди займали друге місце за обсягами в дохідної частини держбюджету таке зменшення вимусило державу перейти від оподаткування прибутку підприємств до оподаткування їх доходів . Це ще більше посилило податковий тягар на підприємства через те , що тепер оподаткуванню підлягали не тільки прибуток , а й витрати виробництва . Бажаного ефекту зростання надходжень держава досягла лише на короткий період після чого знову відбулося зниження , що вимусило законодавців знову перейти до оподаткування прибутку.

Особливе місце в розвитку оподаткування прибутку підприємств на Україні займає надання пільг. Як правило такі пільги надавалися не за здійснення якоїсь суспільно необхідної діяльності , а окремим юридичним особам з метою “протекціонізму”. Досвід застосування таких пільг засвідчив , що будь яка пільга призводила до миттєвої реакції ринку та виникнення диспропорцій у розподілі ресурсів .

2. Передумови, переваги й недоліки застосування податку на доход чи податку на прибуток, єдність і відмінності між цими видами прибуткового оподаткування;

3. Пільги по податку на прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призначення;

Особливе місце в розвитку оподаткування прибутку підприємств на Україні займає надання пільг. Як правило такі пільги надавалися не за здійснення якоїсь суспільно необхідної діяльності , а окремим юридичним особам з метою “протекціонізму”. Досвід застосування таких пільг засвідчив , що будь яка пільга призводила до миттєвої реакції ринку та виникнення диспропорцій у розподілі ресурсів .

Так надання пільг окремим благодійним фондам ( низка указів Президента за 1994 – 1995 роки призвело до згортання ділової активності та монополізації деяких продуктів підакцизної групи . Надання пільг “ чорнобильцям “ ( 1991 рік ) зруйнувало легальну торгівлю автомобілями та тютюновими виробами .

Також викликає подив надання пільг або відстрочення податкових платежів для державних підприємств ( березень 1996 року ) через нестачу обігових коштів. Я вважаю , що нестача обігових коштів свідчить про неспроможність підприємства функціонувати, про його фактичне банкрутство. В дійсності ж держава тягне на собі борги багатьох підприємств не визнаючи їх банкрутами. Без сумніву є підприємства без яких не можливе ефективне функціонування економіки, для них повинна існувати підтримка держави.


Популярні роботи

Останні реферети