Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Сутність та види податків в Україні - Страница 4

Индекс материала
Курсова робота: Сутність та види податків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Інші ж через механізм банкрутства повинні або змінити власника, залишаючись єдиним комплексом, або бути розпроданими для виплати боргів.

Найбільш парадоксальним є також те що фактично при ставці податку 30 % фактично підприємства сплачують на 10 – 15 % більше . Таке переоподаткування витікало насамперед з наступних правил обліку фінансових результатів діяльності підприємства :

Не дозволялося переносити збитки отримані в поточному податковому періоді на майбутні періоди.

Не дозволялося відносити на витрати виробництва в поточному періоді видатки по придбанню матеріальних запасів , що будуть використовуватися в майбутніх періодах.

Не дозволялося вести амортизацію основних фондів не введених в експлуатацію.

Не дозволялося проводити самостійну індексацію вартості основних фондів на рівень інфляції та впроваджувати інший ніж лінійний метод амортизації .

Досі діє правило , що забороняє продаж товарів за ціною нижчою за собівартість , не зважаючи на значне зростання товарних запасів.

4. Особливості прибуткового оподаткування різних галузей і форм власності (нерезидентів, сільгосптоваровиробників, неприбуткових організацій, операцій особливого виду, територій пріоритетного розвитку та вільних економічних зон);

Платниками податку на прибуток підприємств з числа нерезидентів є фізичні або юридичні, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом.

Згідно з статтею 10 Закону про податок на прибуток базовою ставкою податку на прибуток для платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, є ставка 25% до об'єкта оподаткування. Але окремі види діяльності оподатковуються за іншими ставками. (Для нерезидентів ставки визначені статтею 13 Закону про податок на прибуток).

Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться у гривнях) оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними статтею 13 Закону про податок на прибуток.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

4. Порядок патентування окремих видів підприємницької діяльності. Види патентів і порядок їх отримання.

Правову основу патентування підприємницької діяльності складають Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", а також підзаконні нормативні акті, що були прийняті на його виконання: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 576 "Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню" та Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1077.

Згідно зі ст. 2 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" торговим патентом є державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися видами підприємницької діяльності, що зазначені в Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Патент, як і ліцензія, виступає своєрідним обмеженням підприємницької діяльності.

Література: I - 5, 29, 10. II – 25, 26. III - 1 – 5, 7,8

(Журнал "Вісник Державної податкової служби" №34, 2004р.)

 

Самостійна робота №9

Тема: "Податок з доходів фізичних осіб"

З даної теми студенту необхідно опрацювати відповідні статті Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та вивчити такі питання:

1. Прибуткове оподаткування у системі оподаткування населення. Основи прибуткового оподаткування .

У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також накопичень громадян. Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави. У результаті перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого - формується фінансова база держави. Сфера перерозподілу доходів фізичних осіб є одним з основних фінансових ресурсів держави. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий податок з громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України.

В Україні платники прибуткового податку розподіляються за такими ознаками:

- робітники та службовці (наймані працівники);

- фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни, які

здійснюють незалежну професійну діяльність;

- громадяни, які отримують інші доходи від регулярної діяльності;

- іноземні громадяни та особи без громадянства. За характером

оподаткування доходи, отримані громадянами, класифікуються за такими ознаками;

- доходи, отримані не за основним місцем роботи; доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності;

інші доходи громадян від регулярної діяльності;

пасивні доходи (дивіденди, проценти, роялті).

2. Порядок оподаткування доходів одержаних нерезидентами, операцій пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням, операцій з продажу об’єктів нерухомого майна.

В залежності від джерела отримання доходу визначається податковий агент нерезидента. Так, якщо доходи з джерелом їх походження з України виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то податковим агентом вважається банк – резидент, через який відбувається така виплата.

У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або у формі, відмінній від грошової, нерезидент - отримувач такого доходу зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету протягом 20 календарних днів, наступних за днем одержання таких доходів, але не пізніше закінчення його перебування в Україні.

Якщо ж такі доходи виплачуються нерезиденту резидентом, то податковим агентом вважається такий резидент.

Законом також визначені особливості оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), процентів, дивідендів, роялті, виграшів та призів, інвестиційного прибутку, благодійної допомоги, доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, доходів нерезидентів, іноземних доходів, а також операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням, операцій з продажу об'єктів нерухомого майна та інше.

Порядок, визначений Законом щодо оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням, операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, процентів, нарахованих податковим агентом, доходів, отриманих платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, доходів, одержаних як подарунки впроваджується з 1 січня 2005 року.

3. Особливості нарахування та сплати податку з окремих видів доходу: від надання нерухомості в оренду, процентів; дивідендів; виграшів та призів; інвестиційного прибутку; благодійної допомоги; за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування; іноземних доходів.

Закон України від 22 травня 2003 року № 889-ІУ «Про податок з доходів фізичних осіб", який набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Законом визначені особливості оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), процентів, дивідендів, роялті, виграшів та призів, інвестиційного прибутку, благодійної допомоги, доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, доходів нерезидентів, іноземних доходів, а також операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням, операцій з продажу об'єктів нерухомого майна та інше.

5. Податок на промисел, його призначення, порядок обчислення і сплати в бюджет.

Сплата податку на промисел здійснюється в Україні відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел» від 17 березня 1993 р.

Особливістю цього податку є те, що його застосування поширюється тільки на торгову діяльність фізичних осіб, не за­реєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності. З торгової діяльності, власне, розпочався процес демонополізації економіки.

Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі — грома­дяни), які мають або не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж виготовленої, переробленої або купленої продукції, предметів або товарів.

Платниками виступають громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та особи, що не мають постій­ного місця проживання. Підставою для подібного розмежування є статус громадянина, що визначається Законом України від 18 січня 2001 р. «Про громадянство України». Громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи і держави, що полягає в їх взаємних правах і обов'язках.

Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що визначається громадянином у декларації, поданій до державної районної (міської) податкової інспекції за місцем проживання, а громадянином, що не має постійного місця проживання в Україні,— за місцем реалізації товару.

Література: I – 18, 19. . II – 22. III – 1-5.

(Журнал Баланс бюджет № 1, 2004р. )

 

Самостійна робота №10

Тема "Майнове оподаткування"

 

З даної теми студенту необхідно опрацювати наступні питання:Популярні роботи

Останні реферети