Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі - Страница 3

Индекс материала
Курсова робота на тему: Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10

У структурі методів виділяються прийоми. Прийом - це елемент методу. Елементи методів є не звичайною сумою окремих частин цілого, а системою, об'єднаною логікою дидактичного завдання. Зокрема, якщо певний спосіб навчання педагог використовує на уроці тільки для того, щоб зосередити увагу на якомусь питанні змісту матеріалу, то цей спосіб відіграватиме роль дидактичного прийому. А якщо спосіб навчання використовується для з'ясування суті питання, для розкриття змісту матеріалу, то це вже буде не прийом, а метод. Метод є способ діяльності, що охоплює весь її шлях. Прийом - це окремий крок, фазова дія в реалізації методу.

Метод навчання має дві складові частини: об'єктивну і суб'єктивну. Об'єктивна частина методу обумовлена тими постійними положеннями, які обов'язково присутні в будь-якому методі, незалежно від того, який учитель його використовує. У ній відображені найзагальніші вимоги законів і закономірностей, принципів і правил, а також ціль, завдання, зміст, форми навчальної діяльності. Суб'єктивна частина методу обумовлена особистістю педагого, його творчістю, майстерністю, особливостями учнів, конкретними умовами. Питання про співвідношення об'єктивного і суб'єктивного в методі вирішене не до кінця: одні автори вважають, що метод є лише об'єктивним утворенням, інші, навпаки, - творіння педагога. Безперечним є те, що об'єктивна частина дозволяє дидактам розробляти теорію методів, рекомендувати педагогам шляхи їх ефективної реалізації. З іншого боку, саме методи є сферою прояву високого педагогічного мистецтва.

Метод навчання є досить складним утворенням. Має багато сторін. За кожною з яких методи можна групувати в сисмеми. На цій підставі створюються класифікації методів.

Класифікація методів навчання - це впорядкована за певною ознакою їх система.

Процес навчання є триєдиним, надзвичайно рухливим процесом. Для того, щоб відображати цю багатогранність і динамізм, ураховувати зміни, які постійно відбуваються в практиці застосування методів, не можна класифікувати методи єдино і незмінно. Цілісний навчальний процес у сучасній школі здійснюється за допомогою цілого ряду класифікацій, які в єдності відображають завдання і зміст дидактичних методів. При цьому кожна класифікація методів грунтується на одній або кількох істотних ознаках, проте всі класифікації зводяться до системи.

Методологія цілісного підходу до взаємопов'язаної діяльності вчителя і учнів у навчанні передбачає виділення методів навчання у великі групи:[5]

- методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності;

- методи стимулювання і мотивації учіння;

- методи контролю і самоконтролю у навчанні;

- бінарні методи навчання[6].

Усвідомлення вчителем суті й особливостей цілісної класифікації методів дозволить йому здійснити цілісну процедуру їх вибору.

Розділ ІІ. Вдосконалення організаційних форм і методів навчання як актуальна проблема початкової школи

2.1. Дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи

Удосконалення навчального процесу є одним з основних завдань педагогічної науки й практики. Ніхто краще за вчителя школи, безпосереднього і основного учасника цього процесу, не зможе дати об’єктивну характеристику основних дидактичних процесів у шкільній практиці. Для того, щоб зробити дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи, я провела анкетування серед вчителів, вище вказаних класів Гвіздецької та Старогвіздецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня акредитації, що в Коломийському районі Івано-Франківської області. На запитання анкети (Див. Додаток) давали відповіді 6 вчителів першого класу, 7 другого та 6 – третього класу. Зробивши підсумок анкетування, я підрахувала скільки відсотків учителів (по класах) дали позитивні відповіді на кожне із запитань, а також визначила середній їх відсоток. Таким чином, на основі цього анкетування побудовано таблицю (Див. Таблицю 1), яка і дозволить зробити дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи. От, наприклад, одним із питань анкети є: яку методику ви постійно використовуєте в практиці своєї роботи? З підрахованих відповідей випливає, що, в середньому, в 62,8% вчителів використовують традиційну для школи методику вивчення предмета, свою, самостійно розроблену методику застосовують 36,6% опитаних учителів, методику педагогів-новаторів – 26,2%, творчі домашні завдання – 74,7% і тільки 10,3% вчителів, що приймали участь в анкетуванні, застосовують нові технології навчання.

Одним із завдань анкети було таке: “З числа запропонованих виберіть види педегаогічної діяльності при первинному вивченні нового, що найчастіше Вами використовується”. 100% учителів обрали таку відповідь:

“Висуваєте завдання, накреслюєте можливі шляхи (метод, формулу) його розв’язання, вирішують діти самі, а потім пропонуєте учням самим розв’язати таку ж задачу (завдання, проблему).

Таблиця 1

Питання

Варіанти можливих відповідей

Відсоток викладачів,

що дали позитивні відповіді

1 клас

2 клас

3 клас

середн.

1. В практиці свої роботи Ви постійно використовуєте:

1. Традиційну для школи методику вивчення предмета.

50,1

71,5

66,8

62,8

2. Свою, самостійно розроблену методику.

33,4

42,9

33,4

36,6

3. Методику педагогів-новаторів.

33,4

28,6

16,7

26,2

4. Методи активізації ініціативи і самостійності.

50,1

57,2

66,8

58,1

5. Творчі домашні завдання.

83,5

57,2

83,5

74,7

6. Нові технології навчання.

0

14,3

16,7

10,3

7. Методику, що використовується в школі.

16,7

14,3

16,7

15,9

2. Ви вважаєте, що більшість (не менше 70%) дітей у Ваших класах:

1. Отримують всю визначену програмою інформацію.

50,1

28,6

66,8

48,5

2. Формують стійкі навчальні уміння, тобто уміння самостійно вчитися.

83,5

85,8

83,5

84,3

3. Мають здібності до самостійної навчальної діяльності.

50,1

85,8

83,5

73,1

4. Не повністю здібні до самостійної навчальної діяльності.

50,1

14,3

16,7

27,1

5. Не здібні до самостійної навчальної діяльності.

0

0

0

0

 

6. Здібні займатися на більш високих рівнях інтелектуальних труднощів

0

0

0

0

7. Не мають здібностей навчатись на творчих рівнях

33,4

28,6

16,7

26,2

3. Ви вважаєте, що у Вашому класі діти в середньому підготовлені

1. На дуже високому рівні.

0

0

0

0

2. В основному – відмінно.

16,7

14,3

16,7

15,9

3. Задовільно.

33,4

28,6

16,7

26,2

4. Незадовільно, дуже слабо.

16,7

14,3

33,4

21,5

5. В основному – відмінно і добре.

66,8

71,5

83,5

73,9

6. На репродуктивному рівні.

33,4

28,6

16,7

26,2

7. На творчому рівні.

0

0

0

0

4. Ви вважаєте, що основними причинами невдач учнів Вашого класу з предмету є:

1. Низький рівень інтелектуального розвитку дітей.

0

0

16,7

5,6

2. Недосконала методика викладання.

16,7

28,6

33,4

26,2

3. Слабка попередня підготовка з дисципліни.

16,7

28,6

50,1

31,8

4. Відсутність навичок самостійної навчальної роботи.

66,8

57,2

66,8

63,6

5. Не сформованість мотиваційної сфери, небажання вчитися.

83,5

71,5

66,8

73,9

6. Низький рівень сформованості пізнавальної активності.

50,1

57,2

50,1

52,5

 

7. Низька “научуваність”

0

0

0

0

5. Ви вважаєте, що основними шляхами підвищення якості навчання дітей з предмета у Ваших класах є:

1. Збільшення об’єму отримуваних знань, сили розуму.

0

14,3

0

4,8

2. Перехід до творчих методів та технологій навчання.

50,1

57,2

50,1

52,5

3. Розвиток пам’яті.

66,8

71,5

66,8

68,4

4. Формування навичок самостійної навчальної роботи.

50,1

57,2

50,1

52,5

5. Створення більш досконалих підручників.

16,7

14,32

33,4

21,5

6. Підвищення контролю й вимогливості.

50,1

57,2

50,1

52,5

7. Посилення мотивацій в навчальній роботі школярів.

0

0

0

0

6. Ви вважаєте, що найбільш низьким (слабким) у попередній підготовці з Вашого предмету є:

1. Недостатні знання предмета.

0

14,3

16,7

10,3

2. Низьке володіння вміннями і навичками з предмета.

0

28,6

33,4

20,6

3. Не сформованість мотивів і потреб до вивчення предмета.

50,1

42,9

66,8

53,3

4. Відсутність стійких практичних навичок і умінь вчитися

83,5

71,5

66,8

73,9

5. Низький рівень сформованості пізнавальної ініціативи й самостійності.

16,7

14,3

33,4

21,5

 

6. Неготовність учнів до нової, більш складної методики вивчення предмета.

7. Неготовність до самостійної роботи вдома.

7. З числа запропонованих виберіть види педагогічної діяльності при первинному вивченні нового, що найчастіше Вами використовується6

1. Висуваєте завдання і накреслюєте можливі шляхи його вирішення, сам розв’язує, потім діти за його прикладом розв’язують задачу.

0

0

0

0

2. Висуваєте завдання, накреслюєте можливі шляхи (метод, формулу) його розв’язання, вирішують діти самі, а потім пропонується учням самим розв’язати таку ж задачу (завдання, проблему).

100

100

100

100

3. Висуваєте завдання, пошук шляхів її розв’язання і саме розв’язання – справа учнів.

0

0

0

0

8Ви вважаєте, що заняття з Вашого предмета, як правило, Вами проводиться:

1. У відповідності до програми і розробленої методики.

100

100

100

100

2. На репродуктивному рівні.

0

0

0

0

3. На репродуктивно-пошуковому рівні.

0

0

0

0

4. На суб’єктивно-творчому рівні.

0

0

0

0

5. На творчому рівні.

66,8

71,5

83,5

73,9

6. Із врахуванням інтелектуального розвитку дітей.

33,4

28,6

16,7

26,2

7. На рівні високих інтелектуальних труднощів.

0

0

0

0

9. Чи вважаєте, що домашні завдання, як правило, необхідно задавати з метою:

1. Закріплення матеріалу, що вивчався в класі.

100

100

100

100

2. Повторення матеріалу, що вивчався в класі.

0

14,3

16,7

10.3

3. Підготовки до вивчення нового матеріалу на наступному уроці.

16,7

0

0

5,6

4. Розширення бази знань.

50,1

0

0

5,6

5. Привчання до самостійної навчальної діяльності.

0

28,6

33,4

20,6

6. Вивчення нового матеріалу на базі того, що засвоївся в класі.

0

0

0

0

7. Тренування у розв’язанні типових задач.

16,7

0

0

5,6

10. Ви вважаєте, що учні Вашого класу розв’язують задачі, оскільки вони:

1. Люблять розв’язувати задачі.

0

0

0

0

2. Повинні, як учні, розв’язувати задачі.

0

0

16,7

5,6

3. Люблять добиватися визначеного результату, успіху.

83,5

85,8

100

89,8

4. Володіють сформованими мотивами і потребами до розв’язування задач.

0

0

0

0

5. Зобов’язані виконувати навчальну програму і завдання учителя.

100

100

66,8

88,9

6. Прагнуть самостійно досягти результату.

0

14,3

16,7

10.3

11. Головною метою при організації та проведенні занять Ви ставите:

1. Добиватися міцного засвоєння всіма учнями програмних завдань.

100

100

100

100

2. Добиватися самостійного засвоєння знань, умінь і навичок.

0

0

0

0

3. Добиватися точного відтворення матеріалів підручника та інформації викладачі.

0

14,3

16,7

10.3

4. Формувати вміння і навички самостійно вчитися.

33,4

42,9

33,4

36,6

5. Розвивати пам’ять.

33,4

28,6

16,7

78,7

6. Розвивати творчість.

16,7

0

0

5,6

7. Активізувати пізнавальну діяльність.

16,7

14,3

33,4

21,5

<

Популярні роботи

Останні реферети