Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі - Страница 10

Индекс материала
Курсова робота на тему: Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Для реалізації цієї вимоги потрібно забезпечити різнобічний розвиток учнів. Зокрема, цілеспрямовано розвивати процеси сприймання, формувати загально навчальні вміння і навички, досвід творчої діяльності, світоглядні уявлення і поняття. Такий спосіб навчання створює найкращі передумови для розвитку позитивного ставлення до нього і виникнення пізнавальних інтересів і потреб.

Список використаної літератури

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1973.

2. Амонашвили Ш.А. Единство цели. – М., 1987. – с.64-90.

3. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М., 1983.

4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. - М., 1982.

5. Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: В вопросах и ответах. – 2-е изд., переработанное и доп. – К., 1984.

6. Безпалько В.П. Программированое обучение. - М., 1970.

7. Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1982.

8. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995.

9. Галузинський В.М. Индивидуальный подход в воспитании учащегося. - К 1982.

10. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. - К., 1997.

11. Дидактика середньої школи під ред. М.Н.Скаткіна: 2-ге вид. - М., 1982.

12. Дидактика современной школы. - К., 1987.

13. Довга Т.Я., Завіна В.І. Шляхи раціоналізації навчальної праці молодших школярів // Початкова шк. – 1990. - №3. – с.58-60.

14. Журавлёв В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.

15. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. - М., 1980.

16. Зінченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться. – К., 1990.

17. Зотов Ю.Б. Організація сучасного уроку. - М., 1984.

18. Кирилов Г.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1980.

19. Колеги Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Нач. школа. – 1990. - №9. – с.28-29.

20. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. - М., 1983.

21. Коротаєв Б.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. - К 1991.

22. Красовицкий М.Ю. От педагогической науки к практике. - К., 1990.

23. Кумарина Г.Ф. Индивидуализация обучения слабоуспевающих школьников // Современная педагогика. – 1987. - №2. – с.40-45.

24. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 1986.

25. Левин В.А. Воспитание творчества. – М., 1977.

26. Лернер И.Я. Дидактическиє мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.

27. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / За ред. О.Я.Савченко. – К.: Радянська школа, 1990.

28. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.

29. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977.

30. Махмутов М.І. Сучасний урок. - М., 1985.

31. Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! – М., 1988.

32. Онищук В.О. Структура і методика уроку в школі. - К., 1985.

33. Педагогіка: 2-ге вид. - М., 1990.

34. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярамаченка. - К., 1986.

35. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1983.

36. Педагогічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. ІІ т., 1965.

37. Педагогічний пошук. - К 1989.

38. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М., 1980.

39. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.

40. Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной школе. - М., 1980.

41. Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання // Початкова школа. – 1995. - №1.

42. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі. – К., 1997.

43. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К., 1985.

44. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. – Т.3.

45. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5-ти т. – К., 1977.

46. Сухорський С.Ф. Система обліку успішності в школі. - К., 1968.

47. Тестова перевірка знань. - Київ, 1973.

48. Тименко В.А. Кожний урок – нестандартний // Початкова школа. – 1991. - №1. – с.18-23.

49. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. – Т.1. – с.326.

50. Ушинський К.Д. Рідне слово: Книжка для тих, хто навчає // Вибрані твори: У 2 т. – К., 1983.

51. Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - К.: Рад.Шк., 1954 - т.1.

52. Харлашов И.Ф. Педагогика: 2-е изд. - М., 1990.

53. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М., 1982.

54. Шпак О.Т. Економічне виховання учнів. - К., 1985.

55. Щукин Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М., 1979.

[1] Харламов І.Ф. Педагогіка, 2-ге вид., М. 1990, С.231-232.

[2] Дидактика середньої школи під ред. М.Н.Скаткіна, 2-ге вид. М., 1982, С.223.

[3] Махмутов М.І. Сучансий урок. М., 1985, С.49.

[4] Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - К.: Рад. Шк., 1954. - т.1.

[5] Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - М., 1977. - с.42.

[6] Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педогогіка: теорія та історія. - К., 1995. - с.163-179.

[7] Педагогічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, ІІ т., 1965.

[8] Махмутов М.І. Сучасний урок: 2-ге вид. М., 1985, с.44.

[9] Педагогічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, ІІ т, 1965.

[10] Зотово Ю.Б. Організація сучасного уроку. - М., 1984.

[11] Кирилов Г.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1980.

[12] Дидактика середньої школи: 2-ге вид. - М., 1982. - с.230.

[13] Махмутов М.І. Сучасний урок. - М., 1985. - С.92.

[14] Махмутов М.І. Сучасний урок. - М 1985. - С.94.

[15] Махмутов М.І. Сучасний урок. - М., 1985, гл. ІІІ.

[16] Педагогіка: 2-ге вид. - М., 1990. - с.245-266.

[17] Педагогика / Под ред. ЮК.Бабанского. - М., 1983. - С.188.

[18] Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1983. - С.188.

[19] Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.Бабанскього. - М., 1982. - с.35-36.Популярні роботи

Останні реферети