Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб» - Страница 10

Индекс материала
Курсова робота на тему: Конкурентоспроможність підприємства «КиївХліб»
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10

на 1т баранок: 24802 / 500 = 49,6 грн.

2.2.4. Нарахування на зарплатню становлять — 37,5 %.

Тоді на весь випуск:

До модернізації: 30160 * 0,375 = 11310 грн.

Після модернізації: 24802 * 0,375 = 9300,75 грн.

на 1т баранок:

До модернізації: 11310 / 500 = 22,62 грн.

Після модернізації: 9300,75 / 500 = 18,6 грн.

2.2.5. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання на 1т баранок становлять - 19,48 грн.

Тоді на весь випуск до модернізації:

19,48 * 500= 9740 грн.

Збільшення витрат складає:

Амортизація:

А = Кн * Ав

Кн = 3446,5

3446,5 * 0,15 =516,98 грн.

Ремонт обладнання:

Роб = Кн * Вр

3446,5 * 0,05 = 172,3 грн.

Страхування майна:

С = Кн * См

3446,5 * 0,01 = 34,5 грн.

Загальне збільшення витрат складає:

Зв = А + Роб + С

516,98 + 172,3+34,5 =723,78 грн.

Таким чином витрати на утримання і експлуатацію обладнання після модернізації складають:

9740+723,78= 104663,78 грн.

на 1т баранок : 104663,78 / 500 = 20,93 грн.

Калькуляція бараночних виробів на весь випуск та на 1т наведені у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Калькуляція бараночних виробів

Показники

Одиниці виміру

На 1т баранок

На весь випуск

 

До модерн.

Після модерн.

До

модерн.

Після модерн.

1. Витрати по сировині

Грн.

806,13

806,13

403065

403065

2. Витрати на допоміжні матеріали

Грн.

559,5

568

279750

293000

3. Витрати по тарі

Грн.

63,08

63,08

31540

31540

4. Витрати пару

Грн.

102,32

102,32

51160

51160

5. Витрати води

Грн.

8,1

8,1

4050

4050

6. Витрати електроенергії

Грн.

16,89

17,3

8445

8659,2

7. Витрати по основній зарплатні

Грн.

60,32

49.6

30160

24802

8. Нарахування на зарплатню

Грн.

22,62

18.6

11310

9300,75

9. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

Грн.

19,48

20,93

9740

10466,3

10 .Загаль невиробничі витрати

Грн.

39,56

39,56

19780

19780

11 .Загальногосподарсь кі витрати

Грн.

189,4

189,4

94700

94700

12. Позавиробничі витрати

Грн.

10

10

5000

5000

13. Повна собівартість

Грн.

1897.4

1893.02

948700

946510

< /p>

Визначимо зниження собівартості:,

З = С2 - С1 = 948700 - 9465 10 = 2190 грн. На 1 тону баранок. 2190/500=4,38 грн.

3. Розрахунок показників економічної ефективності

3.1. Визначимо прибуток на весь випуск баранок:

П = (Оц – Сп) * Ов (див. табл. 3.1, 3.3)

П1 = (2000- 1897,4) * 500 - 51300 грн.

П2 = (2000 - 1893,02) * 500 = 53490 грн.

3.2. Визначимо додатковий прибуток.

Пдод = П2 – П1

Пдод = 53490 - 51300 =2190 грн.

Податок на додатковий прибуток складає 30%:

Пдод * 30% = 2190 * 0,3 = 657 грн.

Пдод = 2190-657 = 1533 грн.

3.3. Строк окупності капітальних витрат складає:

Ток = Кн / Пдод

Ток= 3446,5 / 1533 = 2,2 року

В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на 4,38 грн. на одну тону баранок і, таким чином, отримати додатковий прибуток у розмірі 1533 грн. (з урахуванням податку на прибуток, що складає 30%). Іншими словами можна зробити висновки, що заходи по модернізації лінії виробництва баранок є ефективними.

В И С Н О В К И

При написанні роботи нами були виконані основні сформульовані завдання досліджуваної проблеми.

В результаті виівчення теоретичних аспектів було виявлено, що конкурентоспроможність підприємства в період становлення ринкових відносин є особливо важливим показником, тому що її підвищення забезпечує найбільш високу покупну спроможність виробів харчової промисловості.

Прямуя до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей підприємство повинно забезпечувати собі технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального сполучення технічної та економічної ефективності для забезпечення найкращих умов пропозиції.

В результаті ретельно проведеного аналізу виробничої та фінансової діяльності підприємства можно зробити висновок, що загальне та фінансове положення підприємства є стабільним і стійким, є можливість самофінансування.

Але при цьому був виявлений нереалізований потенціал підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

По-перше: не в повному обсязі використовуються потужності потокових ліній по виготовленню баранок. У зв`язку з цим було запропоновано замінити фізично застаріле обладнання на лінії виготовлення баранок, що допоможе підвищити ефективність роботи, усунути простої обладнання з технічних причин, вести технічний процес безперервно і максимально використовувати технічну потужність цеху.

По-друге: в процесі аналізу був виявлений незадоволений попит населення у дрібно-фасованій продукції. Вирішенням цього питання може стати встановлення пакувально-фасувального апарату.

Для ефективного використання виявлених резервів, реалізація яких призведе до підвищення рівня конкурентоспроможності БКК, нами були запропоновані такі заходи:

  • провести модернізацію лінії по виготовленню баранок;

·встановити пакувально-фасувальний апарат для бараночних виробів.

В результаті реалізації запропонованих заходів зменшиться собівартість обсягу виготовляємої за рік продукції на 10850 гривень, буде отриманий додатковий прибуток у розмірі 1533 гривні (з урахуванням податку на прибуток, що складає 30%), також буде вирішено питання незадоволеного попиту населення у дрібно-фасованій продукції.

Впровадження запропонованих заходів в комплексі надасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому, та зміцнити його становище серед конкурентів на ринку харчової промисловості.

Перелік використаної літератури:

1. Закон України «Про підприємство».

2. Закон України «Про конкуренцію».

3. Азарян О.М. Маркетинг кондитерських товарів в Україні. Донецьк.: 1997.

4. Азоєв Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. М.: 1996.

5. Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: 1998.

6. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоспособности предприятия.Х.: Основа, 1995.

7. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность продукции. Теоретико-методологический аспект. Кременчуг.: 1994.

8. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночних отношений. Х.: 1997.

9. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. К.:1999.

10. Курбатков К.Є. Маркетинг і організаційно-економічні умови розвитку збутової діяльності в ринкових умовах. Х.: 1996.

11. Маршалкин Г.А. Производство кондитерских изделий. М.: Колос. 1994.

12. Мочерний С.В. та ін. Основи економічної теорії. / За ред. С.В. Мочерного. К.: «Академія», 1997.

13. Поліщук В.М. Управління конкурентоздатністю виробництва в галузях АПК. К.: 1997.

14. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. / А. Олійник. К.: 1996.

15. Фитхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. «Бизнес-школа».: 1995.

16. Хрипач В.Я. Экономика предприятия. Минск.: 1997.

17. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: 1996.

18. Юданов А.Ю. Фирма и ринок. М.: Знание, 1990.Популярні роботи

Останні реферети