Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні - Страница 6

Индекс материала
Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

Громадські роботи необхідно розглядати як вимушений, проте необхідний засіб боротьби з безробіттям. Тимчасові робочі місця створюються переважно у державному секторі і спрямовані на використання праці різних категорій робочої сили, яка не потребує спеціальної підготовки.

Громадські роботи регулюють попит на робочу силу і пом’якшують гостроту проблеми безробіття. Це означає, що в період відносно стійкого економічного розвитку вдаватися до організації громадських робіт необхідно у разі крайньої потреби, якби створюючи “запас” на той період, коли темпи економічного розвитку уповільнюються. Резервування робіт означає не тільки зміну строків будівництва об’єктів, а й нагромадження певних фінансових та матеріальних засобів.

Система професійного навчання безробітних громадян і незайнятого населення має виконувати соціальні (опанування професії, спеціальності як засобом захисту від безробіття) та економічні функції (розвиток трудового потенціалу суспільства, відтворення робочої сили необхідної кваліфікації). Ця система є одним із ланцюгів безперервного навчання, доповнюючи існуючі системи професійного навчання.

Професійне навчання має організовуватися насамперед для громадян, які особливо потребують соціального захисту; осіб, які тривалий час не працюють, інвалідів, молоді, одиноких і багатодітних батьків, жінок, які виховують дітей дошкільного віку та дітей інвалідів, осіб передпенсійного віку, біженців, вимушених переселенців.

Система професійного навчання безробітних громадян і незайнятого населення призначена головним чином для підготовки та перепідготовки дорослого населення, спираючись на їхні професійні знання та вміння, виробничий досвід. Молодь, яка вперше шукає роботу, мусить набувати професію або спеціальність, як правило, в навчальних закладах професійного навчання до початку трудової діяльності.

Великого значення набуває підвищення гнучкості системи профнавчання і перекваліфікації, передусім шляхом розвитку прямих договірних відносин між підприємцями, підприємствами і навчальними закладами. При цьому плани і програми навчання слід орієнтувати на задоволення конкретних потреб замовника.

3. Охарактеризувати надання послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні безробітних, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, та фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про зайнятість населення» безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам статусу безробітних з одночасним призначенням допомоги по безробіттю приймається державною службою зайнятості за їх особистими заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання як таких, що шукають роботу, і оформляється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до КПО. З наказом про надання чи ненадання статусу безробітного, розмір і строки виплати допомоги по безробіттю, відкладення чи припинення її виплати громадянин повинен ознайомитися під розписку в картці обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості.

Для одержання статусу безробітного з призначенням допомоги по безробіттю громадянин повинен наступного дня після встановленого строку підбору підходящої роботи особисто подати до державної служби зайнятості письмову заяву про надання статусу безробітного та заяву про те, що він не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів.

Бюро з працевлаштування надають послуги з підбору персоналу, які підпорядковані переважно місцевим органам влади і сприяють працевлаштуванню тимчасово безробітних спеціалістів. Як правило, вони надають послуги з підбору малокваліфікованої робочої сили.

Молоді громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують безплатну інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходять професійну підготовку і перепідготовку.

Держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, а також молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) для забезпечення працевлаштування молоді, реалізації програм професійного навчання молоді та вдосконалення її професійної майстерності

Дотація — це кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, надані роботодавцю для покриття фактичних витрат на заробітну плату осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості.

Дотацію для працевлаштування безробітних може отримати будь-який роботодавець, що використовує найману працю, незалежно від форм власності та господарювання.

Категорії осіб, які можуть бути працевлаштовані шляхом надання дотації роботодавцю:

- жінки, які мають дітей віком до шести років;

- одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів;

- молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби;

- особи передпенсійного віку (за 2 роки до пенсії);

- особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

- особи, які входять до складу сім’ї, де двоє та більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом з батьками).

Перевагу в наданні дотації мають роботодавці, які працевлаштовують безробітних, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, понад встановлену квоту, відповідно до ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення».

Джерело: Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року № 1533-III. (Зі змінами і доповненнями); Нетреба В. Тимчасова зайнятість для безробітного. / Праця і зарплата. - Березень 2005 р. - №12. – С.4; Костенко М. Професійне навчання безробітних як засіб відновлення та розвитку трудового потенціалу // Мультимедійний диск “Соціальне страхування”.

4. Охарактеризувати сучасні технології, які використовує у своїй діяльності Державна служба зайнятості для надання послуг з працевлаштування безробітних.

З метою забезпечення якісного функціонування системи профорієнтаційного інформування населення, в тому числі учнів, Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України розробив інноваційний проект під назвою «Профорієнтаційний термінал», який спрямований на забезпечення інформативності, доступності, мобільності, гнучкості та привабливості профорієнтаційних послуг для молоді, зокрема школярів. Бо нині зміщено акценти від регулювання поточної ситуації на ринку праці до профілактики безробіття, особливо молодіжного. Тож від того, наскільки школярі правильно виберуть професію, залежить подальше їхнє працевлаштування. Враховуючи значний вплив на їхній вибір батьків, змістова частина терміналу розрахована також на батьків, а також педагогів.

Що ж собою являє даний термінал? Це молодіжний профорієнтаційний інтернет-портал, доступ до якого здійснюється через спеціальний пристрій, так звану тач-скриню.

СРС №8. Пенсійне страхування.

Самостійно підготувати (занотувати в зошиті) питання:

1. Система пенсійного забезпечення в Україні.

Одним із найважливіших завдань, які повинна вирішувати держава, є матеріальне забезпечення громадян у старості, в разі постійної втрати працездатності, втрати годувальника. Таке забезпечення здійснюється шляхом призначення виплати їм пенсій. В Україні нараховується понад 14 мільйонів пенсіонерів, до яких відносяться різні категорії громадян, зокрема ті, які досягли пенсійного віху, інвалідів, дітей-інвалідів, осіб, що втратили годувальника, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців тощо.

З метою належної організації пенсійного забезпечення держава зобов'язана вишукувати відповідні джерела. До таких джерел в Україні належать Пенсійний фонд України, інші соціальні, благодійні та страхові фонди, а також бюджетні кошти. Однак, незважаючи на таку кількість джерел, коштів у державі для достатнього пенсійного забезпечення хронічно не вистачає, а потреба у додаткових джерелах має тенденцію до зростання,

В Україні визначено основні напрямки реформування системи пенсійного забезпечення, які включають збільшення мінімальних і максимальних пенсій, диференціацію пенсій залежно від стажу роботи та заробітної плати, перегляд надбавок до пенсій та пільг, пошук нових джерел та форм пенсійного забезпечення, запровад­ження системи особистих пенсійних рахунків, створення приватних пенсійних фондів та інші. Реалізація цих напрямків потребує великої організаційно-економічної роботи.

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», громадяни України отримують такі види державних пенсій: а) трудові; за віком; по інвалідності; у разі втрати годувальника; за вислугу років; б) соціальні пенсії.

2. Суб’єкти та об’єкти оподаткування пенсійними внесками.

Пенсійний фонд України повідомляє, що набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 №366.

Відповідно до зазначеної постанови фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах, починаючи з 1 травня 2009 року зобов’язані сплачувати до Пенсійного фонду страхові внески, щомісячний розмір яких, з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, яка згідно з Законом України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян та Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності» перераховується органами Державного казначейства України на рахунки органів Фонду у розмірі 10 та 42 відсотків відповідно, не може становити менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу.

Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2009 році, мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить у:

травні – червні – 207,50 грн.,

липні – вересні – 209,16 грн.,

жовтні – листопаді – 215,80 грн.,

грудні – 222,11 грн.

Особи мають право визначити для себе розмір страхового внеску, що перевищує мінімальний, але не може бути більшим, ніж розмір страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якого сплачуються страхові внески.


Популярні роботи

Останні реферети