Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні - Страница 8

Индекс материала
Курсова робота на тему: Соціальне страхування в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

СРС №9. Недержавне соціальне страхування.

1. Вміти пояснити, що таке Асистанські організації в медичному страхуванні, їх види.

Джерело: Страхування: Підручник / За ред. С.С. Осадець. – К.: КНЕУ, 1998. – 528с.; Ресурси мережі Internet.

2. Занотувати в зошиті:

- Учасники недержавного пенсійного забезпечення

Учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку та Законом.

- Управління активами недержавних пенсійних фондів

Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів

1. Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися такими особами:

- компанією з управління активами;

- банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом;

- професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами.

2. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, яка видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

3. Управління активами пенсійного фонду здійснюється відповідно до умов договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається з радою пенсійного фонду.

Договір про управління активами укладається в письмовій формі.

4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів, не може бути засновником або пов'язаною особою засновників зберігача пенсійного фонду, засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду, якщо з радою такого фонду вона уклала договір про управління активами, крім випадку, передбаченого частиною одинадцятою статті 20 цього Закону.

Компанія з управління активами

1. Компанія з управління активами є юридичною особою, яка утворюється та діє відповідно до норм законодавства з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

2. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління активами не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від адміністратора, за винятком випадків здійснення професійним адміністратором діяльності з управління активами відповідно до норм цього Закону, від зберігача, аудиторів пенсійного фонду, з радою якого компанією укладено відповідний договір, та від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів.

- Адміністратор та зберігач в недержавному пенсійному забезпеченні

Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути:

- юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);

- юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду;

- компанія з управління активами.

Зберігач пенсійного фонду - банк, який провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та відповідає вимогам Закону.

- Пенсійні активи

Пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

Склад активів пенсійного фонду:

- активи в грошових коштах;

- активи в цінних паперах;

- інші активи згідно з чинним законодавством України.

Пенсійні активи, що накопичуються в пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності пенсійного фонду, виконання зобов'язань пенсійного фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.

Активи пенсійного фонду інвестуються відповідно до вимог чинного законодавства України та інвестиційної декларації пенсійного фонду з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду.

- Пенсійний контракт та пенсійна схема

Пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.

Пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду

- Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів.

Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку.

Джерело: Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 року №1057-IV. (Зі змінами і доповненнями).

3. Проаналізувати і занотувати сучасний стан діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні.

Розгляд недержавних пенсійних фондів в контексті історичного становлення вітчизняної економіки, є об’єктивним явищем, адже їх поступове вдосконалення і розвиток безпосередньо впливає на всі сфери фінансової системи.

Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні, як до набуття, так і після набуття нею у 1991 році незалежності має свої особливості та періоди на відміну від інших країн.

У процесі дослідження на основі проведеного аналізу динаміки соціально-економічного розвитку ринку фінансових послуг, і зокрема пенсійних фондів, а також законодавчої та нормативної бази, нами було виділено 5 етапів розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні [1]:

1 - кінець 80-х років ХХ століття – 1990 рік;

2 - 1991-1995 рр.;

3 - 1996-2000 рр.;

4 - 2001 р. - вересень 2008 р.;

5 - вересень 2008 – по теперішній час.

Серед критеріїв поділу саме на такі часові відрізки, необхідно відмітити наступні:

1. Загальноекономічні. На кожному з зазначених етапів наявними були особливості розвитку економіки в цілому. Так протягом першого та другого етапів спостерігалось загальне падіння за всіма економічними показниками, третього - поступова стабілізація, четвертого - поступове зростання, а п’ятого – знову загальне падіння.

2. Нормативно-правові. Кожен із виділених етапів включає особливості становлення законодавчого забезпечення пенсійних фондів. На першому етапі прийняті нормативно-правові акти здебільшого носили інформативний характер, на другому було прийнято декілька базових законів, протягом третього, практично повністю упорядковано їх нормативно-правову базу, а на четвертому – її приведення у відповідність до наявних соціально-економічних можливостей.

3. Контрольно-регулюючі. Кожен з етапів характеризується особливістю контрольно-наглядового регулювання пенсійних фондів з боку державних органів. Так протягом першого та другого, таке регулювання було майже відсутнє, на третьому прийняті певні обмеження щодо діяльності окремих з них, а четвертий та останній етапи характеризуються встановленням відповідного контролю за діяльністю всіх пенсійних фондів.

4. Соціально-економічні. Кожен з виділених етапів характеризується особливостями соціально-економічного розвитку. Протягом першого та другого етапу спостерігалось падіння за зазначеними показниками, третього поступова стабілізація і зростання, на четвертому подальше зростання, на останньому – падіння всіх основних показників.

4. Вміти пояснити систему успадкування пенсійних активів застрахованої особи. (За матеріалами лекції).

СРС №10. Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

1. За матеріалами ресурсів мережі Інтернет опрацювати і тезово занотувати питання щодо шляхів і методів покращення соціального страхування та подолання бідності в державі.

Розпорядження президента України Про заходи щодо вдосконалення системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З метою вдосконалення управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та поліпшення матеріального забезпечення застрахованих осіб:

1. Кабінету Міністрів України внести до 15 вересня 2005 року на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

- внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування стосовно забезпечення прозорості та публічності діяльності фондів соціального страхування;

- запровадження економічних механізмів стимулювання роботодавців до збільшення витрат на найманих працівників, у тому числі до підвищення рівня оплати їх праці;

- удосконалення переліків видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, з метою недопущення фінансування заходів нестрахового характеру, а також підвищення розмірів страхових виплат та фінансування профілактичних заходів, спрямованих на запобігання страховим випадкам;

- посилення державного нагляду за ефективним управлінням і цільовим використанням коштів фондів при здійсненні ними функцій страховика.

Кабінету Міністрів України за участю соціальних партнерів:

1) розробити до 1 вересня 2005 року стратегію підготовки та реалізації переходу до сплати єдиного соціального внеску, передбачивши уніфікацію бази справляння внесків та об'єднання всіх фіскальних функцій фондів соціального страхування в єдиному органі, переорієнтування функцій та структури цих фондів на роботу із населенням, мінімізацію їх адміністративних видатків, перегляд та об'єднання окремих функцій, що дублюються різними фондами;

2) розглянути до 15 жовтня 2005 року ряд питань, розписаних в розпорядженні.

Кабінету Міністрів України забезпечити до 1 серпня 2005 року разом з Генеральною прокуратурою України проведення перевірок обґрунтованості та цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування окремими профспілковими об'єднаннями.

Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству праці та соціальної політики України здійснити разом із відповідними фондами соціального страхування до 1 жовтня 2005 року заходи щодо вдосконалення порядку проведення експертизи тимчасової непрацездатності.

Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України забезпечити до 1 жовтня 2005 року проведення перевірок санаторно-курортних закладів та санаторіїв-профілакторіїв підприємств щодо обґрунтованості вартості путівок, що надаються за рахунок коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.


Популярні роботи

Останні реферети