Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Аналіз фінансового стану підприємства в Україні - Страница 5

Индекс материала
Курсова робота на тему: Аналіз фінансового стану підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
грн. (4557,14%).

Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки.

Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу, приведений в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз складу та структури активу балансу

АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Розміщення

майна

На початок року

На кінець року

Зміни за звітний період (+ , -)

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

% до початку року

І. Необоротні активи

Основні засоби

3520,0

82,29

3346,5

76,26

-173,5

-4,93

Незавершене будівництво

42,2

0,99

42,2

0,96

-

-

Всього по I розділу

3562,2

83,28

3388,7

77,22

-173,5

-4,87

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

218,2

5,10

215,8

4,92

-2,4

-1,10

Незавершене виробництво

16,9

0,40

33,7

0,77

+16,8

+99,41

Готова продукція

431,9

10,10

581,3

13,25

+149,4

+34,59

Товари

38,6

0,90

6,5

0,15

-32,1

-83,16

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4,2

0,10

143,6

3,27

+139,4

+3319,05

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

- з бюджетом

-

-

3,7

0,08

+3,7

-

- по внутрішніх розрахунках

-

-

2,9

0,07

+2,9

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

4,9

0,11

11,4

0,26

+6,5

+132,65

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,5

0,01

-

-

-0,5

-100,00

Витрати майбутніх періодів

-

-

0,7

0,02

+0,7

-

Всього по II розділу

715,2

16,72

999,6

22,78

+284,4

+39,77

Баланс

4277,4

100,00

4388,3

100,00

+110,9

+2,59

< /p>

З таблиці 2.3 бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшилась на 110,9 тис. грн. або на 2,59%. В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 173,5 тис. грн. (4,87%). Це спричинено зменшенням долі основних засобів – на 173,5 тис. грн. Розмір незавершеного будівництва в звітному році не змінився.

Оборотні ж активи за звітний період збільшились на 284,4 тис. грн. (39,77%). Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення залишків готової продукції (на 149,4 тис. грн.) і значного збільшення дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.). Це свідчить про те, що продукція АТЗТ не користується попитом. Причиною цього є висока собівартість продукції. Тому слід переглянути цінову політику підприємства та доцільність надання знижок для негайної оплати. Виробничі запаси зменшились на 2,4 тис. грн. (1,10%), але все рівно становлять значну суму – 215,8 тис. грн. Варто подумати про продаж частини виробничих запасів задля збільшення грошових коштів, тим паче, що грошові кошти та їх еквіваленти за звітний рік зменшились на 0,5 тис. грн. і на кінець періоду взагалі були відсутні. Також, аналізуючи дану таблицю слід звернути увагу на збільшення сум дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.), по розрахунках з бюджетом (на 3,7 тис. грн.), по внутрішніх розрахунках (на 2,9 тис. грн.) та іншої поточної дебіторської заборгованості (на 6,5 тис. грн.). Дані зміни свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік зниження платоспроможності. Підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Наявність заборгованості дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуває недолік фінансових ресурсів для здійснення фінансово-господарської діяльності, виплати заробітної плати та ін.

Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок року складає відповідно 83,28% та 16,72%. На кінець року зменшився основний капітал на 173,5 тис. грн. (4,87%), а приріст оборотного склав 284,4 тис. грн. (39,77%). Тобто трапився перерозподіл коштів в бік зниження менш мобільної їх частини – основних коштів. На початок та кінець року основний капітал повністю покривався власними джерелами. Перевищення суми власних джерел над сумою їх використання на покриття основного капіталу спрямовується на формування оборотного капіталу. За рахунок даних джерел покривалось 81,24% поточних активів (загальної суми оборотного капіталу) на початок року і 66,84% – на кінець року. Такий стан склався, в основному, за рахунок випередження темпів росту загальної суми оборотного капіталу.

Доля кредиторської заборгованості в формуванні оборотного капіталу складала:

- на початок року: (134,2 : 715,2) × 100 = 18,76%;

- на кінець року: (331,5 : 999,6) × 100 = 33,16%.

Отже, беручи до уваги проведений аналіз можна стверджувати, що структура фінансових ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції в нашій економіці.

2.3. Аналіз фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Аналіз фінансового стану підприємства слід розпочати з аналізу платоспроможності і ліквідності підприємства.

Таблиця 2.4

Агрегований баланс для аналізу ліквідності

АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА", тис. грн.

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

А1

0,5

-

П1

134,2

331,5

А2

9,1

161,6

П2

-

-

А3

705,6

838,0

П3

-

-

А4

3562,2

3388,7

П4

4143,2

4056,8

Баланс

4277,4

4388,3

Баланс

4277,4

4388,3

<

Популярні роботи

Останні реферети