Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Аналіз фінансового стану підприємства в Україні - Страница 9

Индекс материала
Курсова робота на тему: Аналіз фінансового стану підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
/p>

Продовження

Додатку 1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

56,4

56,4

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

3949,6

3962,5

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

41,2

41,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

( 84,0 )

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом I

380

4047,2

3976,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

     

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

96,0

80,7

Усього за розділом II

430

96,0

80,7

III. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

     

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

41,8

109,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів

540

6,4

1,2

з бюджетом

550

28,0

46,8

з позабюджетних платежів

560

1,9

13,3

зі страхування

570

22,8

28,9

з оплати праці

580

31,9

67,0

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

1,4

65,2

Усього за розділом IV

620

134,2

331,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

4277,4

4388,3

< /p>

Додаток 2

 

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

01

01

01

Підприємство:

АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

за ЄДРПОУ

02924760

Територія:

Закарпатська обл., м.Мукачево

за КОАТУУ

2110400000

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

7744

Галузь:

виробництво спортивного інвентарю

за ЗКГНГ

83100

Вид економічної діяльності:

 

за КВЕД

70.20.1

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

   
                       

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на

" 01 " січня

2001 р.Популярні роботи

Останні реферети