Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Аналіз фінансового стану підприємства в Україні - Страница 10

Индекс материала
Курсова робота на тему: Аналіз фінансового стану підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11

Форма №2

Код за ДКУД

 

1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1148,4

758,2

Податок на додану вартість

015

191,4

126,4

Акцизний збір

020

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

957,0

631,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1111,0

853,0

Валовий:

- прибуток

050

-

-

- збиток

055

154,0

221,2

Інші операційні доходи

060

2,1

9,6

Адміністративні витрати

070

2,5

3,1

Витрати на збут

080

1,0

1,5

Інші операційні витрати

090

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

-

-

- збиток

105

155,4

216,2

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

71,4

216,2

Фінансові витрати

140

-

-

Витрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

-

-

- збиток

175

84,0

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

-

-

- збиток

195

84,0

-

Надзвичайні:

- доходи

200

-

-

- витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

- прибуток

220

-

-

- збиток

225

84,0

-

< /p>

Продовження

Додатку 2

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1257,9

911,6

Витрати на оплату праці

240

249,0

177,0

Відрахування на соціальні заходи

250

70,2

51,3

Амортизація

260

68,1

57,9

Інші операційні витрати

270

80,8

104,0

Разом

280

1726,0

1301,8

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

11280

11280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

11280

11280

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

<

Популярні роботи

Останні реферети