Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 3

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9

При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем в іншій митниці оформлюється нова декларація-зобов'язання разом зі складанням нового Акта.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності іншої митниці строк перебування товарів під митним контролем закінчується на момент оформлення вантажної митної декларації відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД при розміщенні товару на митному ліцензійному складі в зоні діяльності іншої митниці.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, в інші митниці не допускається подрібнення партії товару.

3. Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль

3.1. Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці).

Відповідно до "Типової технології оформлення вантажів під митний контроль", затвердженої Наказом Київської регіональної митниці №82 від 16.02.1999р., вантажі, які розміщуютъся суб"єктами ЗЕД на зберігання під митний контроль , можутъ розміщуватись:

- на митних ліцензйних складах згідно наказу ДМСУ №592 від 21.12.96 р.,

- в митних зонах "Холодокомбінат № 4", "Холодильник Термінал" відповідно до наказу КРМ №496 від 28.07.98 р.,

- у зонах митного контролю при транзитно-вантажних відділах згідно наказу ДМСУ № 198 від 06.05.95 р. ,

- на складах підприємств, які відповідають вимогам пунктів 4.1, 4.2., 4.3., 4.5. Порядку зберігання підприємствами товарів під митним контролем, затвердженого наказом ДМСУ №4 від 05.01.99 р.

Якщо товари підлягають фітосанітарному, ветеринарному , екологічному, радіологічному та іншим видам контролю, то на момент вивантаження цих товаpiв подаються відповідні сертифікати та інші дозволи. У разі відсутності цих дозволів вантаж може зберігатись під митним контролем у транспортному засобі, який доставив їх на адресу одержувача.

3.2. Порядок оформления вантажів на власних складських приміщеннях підприємств під митним контролем

Суб"екти ЗЕД, при необхідності розміщення вантажу під митним контролем у власні складські приміщення , які відповідають вимогам п.п. 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.5 наказу ДМСУ №4 від 05.01.99 р., звертаються до оперативного підрозділу митниці зa місцем акредитації підприємства з заявою (форма заяви наведена у Додатку 2) на розміщення вантажу під митний контроль та зобов"язанням надати декларацію-зобов"язання у 15-денний термін.

До заяви, пpи нeoбxiднoстї, нaдaютьcя нacтyпнi дoкyмeнти:

- копії плaтiжногo дopyчeння пpo cплaтy пoдaтків тa зборів, щo cтягyютьcя пpн ввeзенні тoвapiв (зa виключeнням

вантажів благодійної допомоги );

- зoвнiшньоєкономiчний контракт,

- тoвapo-cyпpoвiднi дoкyмeнти нa вaнтaж;

- paxyнoк-фaктypa (invoice);

- oблiкoвa карткa cyб"єктa ЗЕД;

- договір opенди cклaдy;

- дoговip зi складoм нa збepiгaння вaнтaжy;

- лист-yзгoджeння ,

-кoпiя пacпopтy вiдпoвiдaльнoї зa збepiгaння ocoби;

- кoпiя дoгoвopy нa дeклapyвaння вaнтaжy, y paзi, якщo вивaнтaжeння пpoвoдитьcя пiдпpиємcтвoм , щo здiйcнює деклapyвaння нa пiдстaвi дoгoвopy , кoпiя cвiдoцтвa митнoгo бpoкepa;

- пoпepедня aбo пoпеpедня ( aкцизнa ) вaнтaжнa митнa дeклapaцiя;

- кoпія дoвiдки ДПA пpo peєстpaцiю мicць збepiгaння oптoвиx пapтiй aлкoгoльниx нaпoїв тa тютюнoвиx виpoбiв;

- iншi дoкyмeнти , нeoбxiднi для здiйcнeння митнoгo контролю.

Iнcпeктop oпepaтивнoгo пiдpoздiлy зa дoзвoлoм начaльникa TBB виїжджaє пo мicцю poзтaшyвaння cклaдy пiдпpиємствa i пepeвipяє yмoви зaбeзпечeння митнoгo кoнтpoлю згiднo п.п. 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.5 нaкaзy ДMCУ № 4 вiд 05.01.99 p.

Iнcпeктop рoбить запис нa звopoтнiй стopoнi Зaяви пpo вiдпoвiднiсть aбo зayвaжeння дo cклaдy, нa якoмy пoвиннi збepiгатись вaнтажі пiд митним кoнтpoлeм.

Зa вiдcyтності зayважeнь, нaчaльник (зacтyпник начальника) oперативного пiдpoздiлy пoгoджyє лист звepнення з відмітками пpo фактичнy нaявнicть y пiдпpиємствa вaнтaжыв нa відповідaльному зберiганні тa вiдcyтнicть бopгiв.

Ocтaтoчне piшeння вивaвтaжeння вaнтaжy пiд митний кoнтpoль нa cклaди підпpиємcтв пpиймaєтьcя начальником (зacтyпникoм нaчaльника) Kиївcькoї регіональної митниці.

3.3. Пopядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний контроль

При отриманні дозволу керівицтва КРМ на розміщення вантажу під митний контроль та наявності реєстраційного номеру загального відділу митниці, інспектор оперативного підрозділу виїжджає на догляд вантажу за місцем розташування складу підприємства.

За окремим рішенням начальника (заступника начальника) митниці митний догляд проводиться у зонах митного контролю при ТВВ.

Розміщення вантажу на складі під митним контролем фіксується в Акті (див. Додаток 1) та реєструється в журналі. Акт заповнюється у трьох примірниках і розподіляється таким чином:

- перший примірник залишається у митного органу;

- другий примірник призначений для власника складу;

- третій примірник призначений для підприємства (посередника).

Якщо підприємство є одночасно власником складських приміщень, достатньо двох примірників Акту.

Документи, які оформлені на вантаж, що знаходиться під митним контролем, зберігаються в окремих справаx.

Контроль за вантажем та оформлення декларації-зобов"язання здійснює інспектор оперативного підрозділу, призначений начальником відділу згідно своїх функціональних обов"язків.

Оформлення декларації-зобов"язання здійснюєгься в загальному порядку, установленому Технологіями митного оформлення ВМД у КРМ (крім відділу платежів).

Підставою зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу є оформлений у встановленому порядку Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем. На документах контролю доставки (CARNET TIR, провізна відомість та ін.) вказується вхідний номер заяви, зареєстрований у загальному відділі митниці.

3.4. Контроль за вантажами , що збергаються під митним контролем.

У випадках порушення терміну надання декларації-зобов"язання або умов зберігання вантажу, інспектор оперативного підрозділу згідно своїх функціональних обов"язків складає протокол про порушення митних правил згідно вимог Митного Кодексу України та передає матеріали у відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

З метою дотримання суб'єктами ЗЕД правил зберігання вантажу під митним контролем, начальник оперативного підроділу встановлює Графік перевірки вантажів , які знаходяться під митним контролем та здійснює заходи щодо перевірки цих вантажів інспекторським складом підрозділу.

3а заявою підприємства зразки вантажу можуть бути видані заявнику для проведеная сертифікації у Державних органах сертифікації продукції на умовах подання до митниці листа-заяви та інших документів, передбачених діючим законодавством. При видачі зразків інспектором вносяться відповідні позначки до акту та у графі "Примітки" "Журналу вантажів, що знаходяться під митним контролем". При проведенні сертифікації з використанням руйнівних методів до оперативного підрозділу подається вантажна митна декларація, заповнена відповідно до митного режиму вільного використання , зі сплатою усіх митних платежів.

За два тижні до закінчення терміну зберігання, визначеного статтєю 89 Митного Кодексу України, інспектор оперативного підрозділу, відповідальний за контроль за вантажами, що знаходяться під митним контролем, надсилає повідомлення за підписом начальника (заступника начальника) митниці на адресу підприємства, з попередженням про необхідність митного оформлення вантажу згідно вимог діючого законодавства. У разі непроведення підприємством митного оформлення вантажу або незаявлення його до іншого митного режиму у встановлений термін, начальник оперативного підрозділу рапортом доповідає керівництву митниці про закінчення строку зберігання вантажу і такий вантаж передається на зберігання на склад митниці згідно технологічної схеми передачі таких вантажів по КРМ.

3.5. Зняття з контролю вантажів, що знаходяться на відповідальному зберіганні.

Вантаж, що знаходиться під митним контролем, знімається з контролю відповідно до п 5.4. наказу ДМСУ № 4 від 05.01.99 р. та на підставі оформленої ВМД. Документи на вантажі, які знаходяться під митним контролем, залишаються у справах випуску у відповідний режим, про що робиться запис в "Журналі вантажів, що знаходяться під митним контролем".

Зняття вантажу з контролю та оформлення належних документів згідно чинного законодавства можливо тільки після сплати податків та зборів (включаючи збори , код виду 001 , 003 згідно наказу ДМСУ №363 від 23.06.98 р.).

3.6. Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської регіональної митниці).

"Тимчасова технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах" затверджена наказом Київської регіональної митниці за №803 від 03.12.1999р.

Згідно цієї технології ввезені на митну територію України товари можуть зберігатися в режимі митного ліцензійного складу протягом трьох років, з моменту первинного розміщенну на митний лщензійний склад. Якщо ж товари відносяться до категорії підакцизних (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), термін їх зберігання в режимі митного ліцензійного складу складає не більше 90 діб з дати їх первинного розміщення в режим митного ліцензійного складу.

Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців.

Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму.

Товари на МЛС зберігаються під митним контролем з обов"язковим накладенням митного забезпечення та пломби власника МЛС.

Заборонено розміщення на МЛС:

- гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну;

- алкогольних напоїв (за кодами 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08);

- тютюнових виробів;

- товарів, на які встановлено акцизний збір та які заявлені на прикордонних митницях як такі, що будуть переміщуваться в режимі "транзиту";

- давальницької сировини, яка закуплена на території України;

- вантажів що надходять на адресу приватних осіб;

- товарів, які заборонені до ввезення на Україну чи вивезення за межі України, а також товарів, розміщення на МЛС яких заборонено законами України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Державної митної служби України.


Популярні роботи

Останні реферети