Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Митний контроль України - Страница 5

Индекс материала
Курсова робота на тему: Митний контроль України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Інспектору ВКДВ КРМ при ТВВ надається інформація про ПП, згідно яких вантаж направлений до МЛС, та передаються гарантійні листи МЛС про доставлення вантажу на МЛС з ксерокопіямі контрактів на зберігання вантажу на МЛС.

4. Після закінчення митного оформлення ВМД типу ІМ-74, інспектор ТВВ, який контролює діяльність МЛС, вилучає ПП у суб'єкта ЗЕД та закінчує повне митне оформлення ПП (тобто проставляє поряд з раніше проставленим штампом "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ" відтиск ОНП з зазначанням ВМД типу ІМ-74 на дані вантажі).

5. Інформація по результатах проведення митного оформлення передається інспектору ВКДВ при даному ТВВ, який доповідає рапортом начальнику ТВВ за місцем оформлення ПП про номери ПП, по яким зняти з контролю вантажі та номери ВМД типу ІМ-74 по цих вантажах.

1. Після надходження рапорту до ТВВ, в якому було в перший раз оформлено та поставлено на контроль ПП, за письмовим рішенням керівництва ТВВ на рапорті ПП знімається з к:онтролю.

Оформлена ВМД типу ІМ-74 реєструється в окремому журналі реєстрації вантажів які надійшли на даний МЛС та заноситься у теку контролю ВМД даного МЛС.

3.8. Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній території України.

Декларування товарів при їх випуску з МЛС може проводити як власник складу, так і власник товару. При цьому відповідальність за сплату всіх належних митних платежів несе особа, що здійснює декларування товарів.

Випуск вантажів з МЛС у вільне використання на території України проводиться на умовах надання декларантом належним чином заповненої ВМД у митному режимі "імпорт" та необхідного для митного оформлення пакету документів, передбачених чинним законодавством України, нормативними документами ДМСУ, технологічними схемами КРМ, з оплатою митних платежів, податків і зборів та наданням до митниці дозволів інших контролюючих державних органів, які необхідні при митному оформленні імпорту.

Митне оформлення випуску у вільне використання здійснюється згідно діючої в КРМ технології митного оформлення товарів та інших предметів.

Митне оформлення у вільне використання вантажів, які належать суб"єктам ЗЕД, акредитованих в інших ТВВ КРМ, проводиться інспекторським складом (уповноваженим на здійснення контролю за роботою даного МЛС) оперативного підрозділу, до зони діяльності якого входить митний ліцензійний склад, де зберігаються вантажі, при умові пред'явлення листа-узгодження між підрозділами. Лист-узгодження повинен бути зареєстрований у загальному відділі КРМ.

Митне оформлення товарів, що потребують подальшого контролю митним органом, таких як:

- тимчасове ввезення - вивезення майна;

- операції з давальницькою сировиною;

- вантажі, що підлягяють ліцензуванню;

проводиться тільки в оперативному підрозділі за місцем акредитації підприємства.

Митне оформлення вантажів, які знаходяться на МЛС та підпадають під режим експортного контролю, здійснюється в оперативному підрозділі, що контролює оформлення вантажів, підконтрольних ДСЕК України, згідно з положенням про відділ.

Підставою для проведення митного оформлення є пакет документів, який має бути прошитий та завірений ОНП інспектора підрозділу за місцем розташування МЛС, на якому вантаж зберігається, та акт митного догляду вантажу, якнй знаходиться на МЛС.

Видавати вантаж з МЛС в такому випадку має право інспектор, що уповноважений керівництвом оперативного підрозділу на здійснення контролю за діяльністю МЛС на підставі ксерокопії ВМД, оформленої в іншому оперативному підрозділі. Ця ксерокопія повинна бути завірена ОНП інспектора, який проводив оформлення імпорту.

Під випуском залишається ксерокопія імпортної ВМД, оформлена за місцем акредитації, завірена ОНП та особистим підписом інспектора, який проводив митне оформлення імпорту у вільне використання. (Ксерокопія ВМД має бути перекреслена з обов'язковим надписом: "Дійсна лише для зняття з контролю вантажу в ТВВ № _".)

Митне оформлення вантажів підприємств, що акредитовані поза зоною діяльності КРМ, проводиться за умови подання листа-узгодження між митницями на проведення митного оформлення (зразок наведено в Додатку №4), копії облікової картки суб'єкта ЗЕД, завіреної митницею, де суб'єкт зареєстрований. По результатах митного оформлення підрозділ направляє відповідне повідомлення (за підписом начальника митниці або його заступника) в митницю, яка надала лист-узгодження з наданням копії ВМД.

Випуск зі складу у вільне використання товарів, що надходили на МЛС за різними транспортними документами, в разі формування партії на МЛС може здійснюватись з оформленням однієї (або декількох) ВМД, в разі, якщо випуск проводиться за одним зовнішьоекономічним договором (контрактом).

Під формуванням партії розуміється як подріблення попередньої партії (попередніх партій) так і збільшення (об"єднанняня) кількох партій.

При випуску зі складу сформованої партії товарів власник вантажу надає документ (рахунок-фактура, накладна, спеціфікація і т.і.) на сформовану партію товарів, які оформлюються у вільне використання. В документі вказується кількість місць, вага та вартість сформованої партії, а також, по кожній позиції робиться посилання на попередні документи (товаросупровідні документи та ВМД), по яких вантаж надходив на МЛС.

Митне оформлення товару, що випускається з митного ліцензійного складу у вільне використання на території України, здійснюється за умови подання ВМД незалежно від вартості партії товару.

Змінення вартості товару забороняється (крім товарів які надійшли за договорами консигнації).

Після проведеного митного оформлення товар обов"язково повинен бути вивезений з території МЛС. ВМД в режимі ІМ-74 підлягає зняттю з контролю та передається до архіву ТВВ. Ксерокопія ВМД в режимі ІМ-40 прикладається до ВМД в режимі ІМ-74, що є підставою для зняття з контролю, про що проводиться відповідний запис в журналі контролю ВМД, оформлених на МЛС.

3.9. Порядок тимчасового випуску вантажів з МЛС з наступним поверненням вантажу на МЛС

Строк випуску з МЛС тимчасово з наступним поверненням не може перевищувати одного місяця.

Дозволи на випуск товарів зі складу тимчасово, з наступним поверненням, надаються у випадках:

а) надання зразків для проведення сертифікації;

Видача зразків проводиться за умови надання договору суб"єкта ЗЕД з Держстандартом України на проведення сертифікації та листа-повідомлення на адресу Київської регіональної митниці від Держстандарта України про проведення сертифікації товару з визначенням кількості зразків необхідних для випробувань. У разі необхідності проведення випробувань по сертифікації на строк більш ніж 30 діб повинна бути оформлена ВМД в режимі ІМ-40 на загальних підставах (як для сертифікації комплектного об"єкта);

б) для демонстраційних цілей індивідуально визначених товарів у одиничних екземплярах, тобто таких предметів, які мають індівідуальні особливості (наприклад: заводський нумер, колір та ін.) і які неможливо замінити;

в) операцій які здійснюються для забезпечення їх зберігання і проведення передпродажної підготовки, проведення яких з технічних причин не можливо у приміщенні МЛС:

- чистка;

- провітрювання;

- сушка;

- створення оптимального температурного режиму зберігання;

- інвентаризація;

- захист від корозії;

- фарбування,

Тимчасове вивезення вантажів, що зберігаються на МЛС з подальшим поверненням здійснюються без подання ВМД на підставі листа-звернення виключно власника складу за підписом директора та головного бухгалтера МЛС (з урахуванням листа організації-власника товару) до митного органу.

Лист-звернення обов'язково повинен містити наступну інформацію:

- мета випуску товару тимчасово з наступним поверненням;

- товар (назва, кількість, вага, вартість) з обов'язковим зазначенням коду згідно ТН ЗЕД,

- відомості про документи, за якими товар розміщений на склад;

- зобов"язання про повернення товару на МЛС із зазначенням строку повернення;

- зобов'язання щодо сплати у разі неповернення товару на МЛС у встановленний термін належних сум митних зборів та платежів, що сплачуються при випуску товарів у вільне використання;

- при вивезенні товарів для демонстраційних цілей, в разі необхідності додатково надаються індивідуальні ознаки (опис, фотографії, та інше), завірені особою, яка звертається до митного органу з листом-обов'язанням;

- відповідальна особа - керуючий складом.

При вивезенні товару зі складу після одержання позитивного рішення начальника митниці або його заступника, інспектор митниці (що контролює діяльність МЛС) на зворотному боці ВМД типу ІМ-74 робить запис про випуск товару тимчасово з наступним поверненням з посиланням на лист-звернення.

При поверненні товару на МЛС, його зворотнє розміщення на складі проводиться на підставі письмового повідомлення власника складу в митницю. В повідомленні обов'язково зазначається номер ВМД типу ІМ-74 та дані про лист-звернення на випуск товару зі скіладу тимчасово з наступним поверненням. При фактичному поверненні товару на склад, інспектором митниці на зворотному боці ВМД робиться запис "Вантаж повернено. Дата та підпис інспектора" з посиланням на лист-повідомлення, який завіряється ОНП інспектора.

Лист-зобов'язання та лист-повідомлення зберігаються разом з документами, по яких товар розміщувався на МЛС.

При неповерненні товару у строк, встановлений у письмовому дозволі митного органу, власник складу несе відповідальність відповідно до положень розділу 8."Анулювання та призупинення дії ліцензії" Положення про відкриття та експлуатацію МЛС, затвердженого наказом ДМСУ від 31.12.96р. №592.

3.10. Порядок переміщення вантажів з МЛС на МЛС у зоні діяльності Київської регіональної митниці.

Вантаж, розміщений на МЛС може переміщуватись з МЛС на МЛС у зоні діяльності однієї митниці на підставі узгодження між оперативними підрозділами (оформлюється в двох примірниках), під письмову гарантію МЛС призначення про доставлення вантажу на МЛС призначення. (3апропонована форма "Узгодження" наведена в Додатку № 4). Митне оформлення переміщення здійснює декларант складу, на який планується провести розміщення вантажу.

Погодження та письмова гарантія МЛС призначення про доставлення вантажу надається в підрозділ, до зони діяльності якого входить МЛС на якому зберігається вантаж.

Після отримання позитивного рішення начальника підрозділу та реєстрації в загальному відділі, декларант звертається до підрозділу, в зоні діяльності якого знаходиться МЛС, на який плануеться провести розміщення вантажу.


Популярні роботи

Останні реферети