Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Національна економіка України - Страница 8

Индекс материала
Курсова робота на тему: Національна економіка України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8

Розробка програм стабілізації й розвитку зовнішньоекономічних зв'язків повинна включати оцінку можливостей сучасного експортного потенціалу України і першочергових, так званих критичних імпортних потреб. У цьому контексті заснування й функціонування спільних підприємств вбачаються більш надійною формою, ніж створення спільних економічних зон.

З урахуванням потреб наших партнерів за кордоном та можливостей диференційованого стимулювання тих виробництв, що становитимуть основу експортного сектора економіки України, доцільно було б ширше заохочувати вкладення іноземного капіталу у вже існуючі господарські об'єкти та створення іноземними інвес­торами фірм на території нашої держави. При цьому слід брати до уваги, що іноземний капітал віддає перевагу організаційно-економічним відносинам високого рівня, а не лібералізації умов для залучення іноземних інвестицій.

Подібні форми економічних відносин сприяли б запровадженню у виробництво сучасних технологій, надали б імпульс прогресивним зрушенням у господарській структурі України, забезпечили б вихід на світовий ринок з конкурентоспроможною продукцією. Що стосується контролю іноземних інвесторів, то диференційований підхід до оподаткування і видавання ліцензій, контроль за додержанням санітарних та інших умов, створення національного агентства сприяння залученню іноземних інвестицій та інші заходи, успішно застосовувані в цивілізованих країнах світу, прийнятні і для України.

Сприятливе географічне розташування, значний потенціал обробної промисловості й перспективний експорт сільськогосподарської продукції слід враховувати під час розробки програми стабілізації та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України. Треба також пам'ятати, що: 1) торгівлю готовою продукцією на світовому ринку витісняє обмін науково-технічними досягненнями; 2) частка взаємного обміну деталями, компонентами, вузлами у міжнародній торгівлі зростає; 3) матеріально-технічне забезпечення виробництва фірми не обмежується національним ринком, Отже, одним із стратегічних напрямів доцільно передбачити пріоритетне залучення іноземного капіталу до науково-технічної та виробничої кооперації, взаємовигідного обміну на ліцензійній основі винаходами, розробками, ноу-хау, промисловими зразками тощо.

Розвиток міжнародної кооперації потребує стимулів з боку держави — звільнення окремих категорій товаровиробників від митного оподаткування та ліцензування чи квотування, надання кредитних пільг тощо. Слід розширити імпорт комплектуючих для експортної продукції, практикувати застосування імпортних технологій і новітнього устаткування для легкої промисловості й галузей АПК, електротехніки, зв'язку тощо. Науково-технічний прогрес за своєю природою інтернаціональний, тому розв'язати завдання розвитку передових технологій без зв'язків із зовнішнім світом, без залучення світового капіталу практично неможливо.

Список використаної літератури:

1. Бунина М. К. Национальная экономика / М. К. Бунина. – М.: Из-во «Палеотип», 2002;

2. Гринів Л. С. Національна економіка: посібник. / Гринів Л. С., Кічурчак М. В. – Львів: Магнолія-2006, 2009;

3. Державне регулювання економіки: навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2005 Третяк Г. С. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008;

4. Дідівська Л. І. Державне регулювання економіки: навч. посібник.: 4.вид., випр. / Л. І. Дідівська, Л. С. Головко. – К.: Знання, 2004;

5. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: підручник. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів: Новий світ-2000, 2010;

6. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: курс лекцій. / О. І. Ковтун. – Львів: «Новий світ-2000», 2007;

7. Круш П. В. Національна економіка: підручник. / П. В. Круш. – К.: Каравела, 2008;

8. Кузьмін О. Є. Національна економіка: навч.-метод. посіб. / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька: [за заг. ред. О. Є. Кузьміна]. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010;

9. Пухтаевич Г. О. Аналіз національної економіки: навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / Г. О. Пухтаєвич. – К.: КНЕУ, 2003;

10. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: навч. посіб. / Г.О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2005;

11. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: навч. посібник. / Д. М. Стеченко. – К.: Знання, 2007;

12. Тарасович В. М. Національна економіка: навч. посібн. / В. М. Тарасович. – К.: ЦУЛ, 2009;

13. Третяк Г. С. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008.Популярні роботи

Останні реферети