Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Сутність страхового ринку в Україні - Страница 7

Индекс материала
Курсова робота на тему: Сутність страхового ринку в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
збільшились в порівнянні з 1997 р. по всіх видах страхування, в тому числі по добровільному майновому страхуванню (161%) і по недержавному обов’язковому страхуванню (245%), добровільному страхуванню відповідальності (174%). Структура страхових премій та страхових виплат по страхових організаціях України характеризується даними таблиці 9.

Дані таблиці 9 свідчать, що відбуваються зміни як у структурі страхових премій, так і у всій структурі та рівні страхових виплат. Зокрема, добровільне майнове страхування займає провідне місце в структурі страхових надходжень і виплат.

При цьому в 1997 р. виплати на проведення страхування та інші виплати що відносяться на собівартість складають 128,2 млн. грн., або 31,5% надходжень страхових платежів. Необхідно звернути увагу і на таку обставину, що за даними Укрстрахнагляду страхові компанії, створені за участю іноземних юридичних осіб і громадян, істотно вплинули на стан розвитку страхового ринку України. Так, страховики, створені за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, одержали в 1997 р. близько 53,0 млн. грн. страхових платежів, або 13% від загальної суми надходжень і виплатили 18,0 млн. грн. страхових сум на страхове відшкодування, або 13,9% від загальної суми виплат. При цьому рівень виплат у цих компанях складає 33,9%, а по всіх компаніях — 31,7%. В 1997р. рівень виплат по всіх компаніях становив 22,5%.

В 1997 р. за даними Укрстрахнагляду частка страхових платежів сплачена перестраховикам, становила 63,1 млн. грн., або 16% від надходжень страхових платежів, а в 1998 р. відповідно 283,5 млн. грн. і 30,2%, тобто зростає.

Звертає на себе увагу та обставина, що зменшується кількість діючих договорів по добровільному особистому страхуванню, в тому числі і страхуванню життя (табл. 10).

Таблиця 10. Кількість діючих договорів по видах страхування в

1996-1999 рр. (станом на початок року), тис. договорів

Види страхування

1996

1997

1998

1999

1998 в % 1997

Добровільне особисте страхування

20206

12657

11362

10188

90

в т.ч. страхування життя

15984

10995

9404

7310

78

Добровільне майнове страхування

5213

4349

7940

5809

73

Добровільне страхування відповідальності

29

62

149

194

131

Недержавне обов’язкове страхування

3082

11638

4478

6866

153

Всього

28535

28706

23929

15447

83

З даних таблиці 10 також видно, що збільшується кількість договорів добровільного страхування відповідальності та недержавного обов’язкового страхування. Разом з тим зменшення загальної кількості діючих договорів свідчить про недостатній рівень розвитку страхового ринку і освоєння страхового поля через відсутність поповнення страхового портфеля, а отже, і про недостатній рівень роботи страхових компаній із страхувальниками, що обумовлено рядом об’єктивних і суб’єктивних причин. Тому у зв’язку з відомими проблемами соціально-економічного розвитку держави: спад виробництва, відсутність накопичень у суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, можливість розширення страхових послуг обмежена.

Як відзначає Укрстрахнагляд, на страховому ринку України існують такі серйозні проблеми:

  • інвестиційні можливості страховиків використовуються недостатньо;

· питома вага страхування життя постійно знижується;

· впровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зіткнулася з перепонами на законодавчому рівні;

· мають місце окремі випадки зволікання страховиками із виплатами страхових сум та страхового відшкодування, неправомірні відмови в їх виплаті та порушення страхового законодавства.

Необхідно особливо відзначити, що навіть загальний обсяг надходжень платежів у сумі 408,4 млн. грн. в 1997 р. і 789,7 млн. грн. в 1998 р. є недостатнім для страхового ринку і економіки держави в цілому, оскільки фінансові можливості українських страхових організацій при таких показниках залишаються слабими і особливо в порівнянні з німецьким англійським, американським і навіть польським та російським страховими ринками.

Отже в розвитку страхового ринку в Україні намітились позитивні тенденції, серед яких можна виділити такі:

— темпи росту страхових платежів випереджають темпи росту страхових виплат;

— має місце значне збільшення обсягів сформованих резервів на кінець року по відношенню до зібраних за рік платежів;

— намітилася тенденція до збільшення сплачених статутних фондів.

В той же час формування і розвиток страхового ринку України відбувається в умовах спаду виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, наявності інфляційних процесів, зростання цін на матеріально-технічні засоби виробництва і енергоресурси, несвоєчасної виплати заробітної плати і пенсій, що суттє стримує розвиток страхування в нашій державі.

Розділ. ІІІ. Удосконалення страхового ринку

3.1. Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних країн

Впровадження міжнародних стандартів страхування в Україні — одне з важливих завдань і можливих напрямів входження страхового ринку держави у міжнародне страхове співтовариство. Проте це можливе лише при врахуванні внутрішніх можливостей держави, пов’язаних з її економічним і політичним становищем, фінансовою стабільністю і законодавчою базою страхування. Залежно від економічного стану держави і фінансової стійкості страховиків буде формуватися і концепція страхування, тобто по суті визначатиметься рівень страхових гарантій з боку держави і окремих страховиків. При цьому страхові компанії можуть стати важливим інструментом в справі проведення реформ, оскільки страховики знають сильні і слабкі сторони клієнтів і мають певний досвід ринкових перетворень, вимушені постійно оцінювати ризики і прогнозувати страхові події та розробляти рекомендації по підвищенню ефективності роботи страховиків і страхувальників та по виконанню страхових зобов’язань згідно із укладеними договорами.

Основні підходи до страхування в зарубіжних країнах зводяться до його значної ролі у різних сферах виробництва та фінансово-кредитної системи. В загальних рисах розглянемо досвід організації і особливості на страхових ринках страхової системи в зарубіжних країнах на прикладіокремих держав. Так, страхування в США отримало досить значний розвиток, що пов’язано з необхідністю зниження економічних ризиків через залежність виробництва від різних факторів і виникнення стихійних лих. Страхування здійснюють приватні страхові компанії, страхові кооперативи, уряд. Приватні страхові компанії — одна з найбільш потужних ланок американської фінансово-кредитної системи.

Разом з тим в США не існує єдиної для держави системи страхування. Кожний штат має власне страхове законодавство. При цьому, страхові організації мають широкі повноваження в розробці власної страхової політики, визначенні розмірів платежів, практики їх відрахування і відшкодування збитків, що є специфічною особливістю американського страхового ринку.

У Франції у відповідності до закону 1982 р. про страхування майна будь-яких осіб (юридичних, фізичних) від наслідків стихійних лих передбачає, що держава повинна відпрацьовувати спеціальні «плани ризику», в яких будь-яка територія держави була б віднесена до тієї чи іншої зони небезпеки за вірогідністю схильності до тих чи інших стихійних лих. При цьому відшкодування витрат від стихійного лиха не здійснюється в районах, які оголошені «зонами ризику», непридатними для будівництва та іншої діяльності через підвищену небезпеку. Також не відшкодовуються витрати у випадках порушення встановлених в даному районі правил попередження наслідків стихійного лиха. Проте всі будівлі чи види діяльності, які існували в районі до оголошення його «небезпечним» чи до розробки відповідних правил, підлягають страхуванню навіть тоді, коли не відповідають цим умовам.

На страховому ринку Великобританії спеціальний орган страхового нагляду в складі Департаменту торгівлі та промисловості має досить широкі повноваження щодо організації, контролю та втручання в оперативну діяльність страхових компаній. При встановленні фактів порушення правил страхування до страхової компанії застосовуються карні санкції аж до закриття.

В Австрії з 1966 р. функціонує національний фонд катастроф, кошти якого використовуються на відшкодування народному господарству збитків від природних катастроф (зливи, зсуви і т.п.). Крім того, на на державному і регіональному рівнях компенсується частина страхових внесків.

В Ізраїлі державна політика в галузі страхування направлена на те, щоб запобігти зловживанням при обігу досить великих коштів. Так, закони цієї держави чітко окреслюють не тільки сферу діяльності, але й обмежують свободу використання грошей застрахованих. Наприклад, кошти, зібрані на страхування життя, можуть бути використані тільки для цієї мети. Переказати їх на інші види страхування суворо заборонено, і це жорстко контролюється фінансовими службами держави. Страхові компанії мають право вкладати кошти, одержані від населення у вигляді страхових внесків, тільки в державні облігації, і то не більше 50%. При цьому, компанії отрамують гарантовані 4,5% річних, так що в накладі страхові компанії не залишаються. Не менш суворі і правила реєстрації компаній. Крім обов¢язкової застави в 25 мільйонів доларів, претендент на цей вид діяльності зобов¢язаний довести, що за ним не тягнеться “кримінальний хвіст”. Перевірки проводяться досить суворо.

Перелік послуг, які надаються страховиками Ізраїлю, досить великий. При цьому страхові компанії намагаються розширити цю сферу, пропонуючи нестандартні види обслуговування.

Наприклад, страхова компанія “Долев” концерну “Фенікс-Исраелі” спеціалізеється на страхування житла і машин. Програма “Долев для дому” ділиться на дві основні частини: страхування будинків, включаючи страхування стін, стелі, підлоги, балконів, труб і каналізаційного обладнання, електросистем, систем опалення та іншого майна, яке є невід¢ємною частиною житла.


Популярні роботи

Останні реферети