Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету України - Страница 16

Индекс материала
Курсова робота на тему: Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
Страница 29
Страница 30
Страница 31
Страница 32
Страница 33

У проекті бюджету на 2000 рік передбачено, що неподаткові надходження мають скласти 7.78 млрд гри. У номінальному визначенні прогнозується збільшення неподаткових надходжень у 2000 р. на 80.7 відсотка порівняно з очікуваним виконанням бюджету 1999 року і на 211 відсотків порівняно з виконанням бюджету за 1998 рік.

На наведеному вище графіку показано динаміку збирання реальних неподаткових надходжень, починаючи з 1994 р., а також прогноз надходжень, врахований у бюджеті на 2000 р. Як видно з графіка, після зростання надходжень протягом 1994-1996 років відбулося їхнє відчутне скорочення в 1997 і 1998 роках, причому рівень надходжень став меншим за рівень 1994 року. 1999 рік обіцяє стати першим роком, коли неподаткові надходження зростуть після періоду скорочення.

У проекті Бюджету-2000 прогнозується подальше зростання неподаткових надходжень. Порівняно з очікуваним у 1999 році обсягом у проекті Бюджету-2000 передбачається збільшення реальних неподаткових надходжень на 53.6 відсотка, завдяки чому буде досягнуто найвищого від 1996 року рівня.

• За період 1994-98 рр. неподаткові надходження становили в середньому 2.87 відсотка ВВП, у 1998 р. ~ 2.41 відсотка ВВП. У проекті бюджету на 2000 п передбачено, що неподаткові надходження складатимуть 5.16 відсотка ВВП.

Планові показники неподаткових надходжень по окремих статтях у проекті бюджету на 2000 рік і Бюджеті-99 (млрд грн)

 

джерело доходів

бюджет-2000

бюджет-1999

номінальна

зміна

зміна у %

для довідки:

виконання 1998

 

Неподаткові надходження

включаючи:

7,776

5,594

2,182

39,0

2,500

 

Рентна плата (за нафту і газ, що

видобуваються в Україні)

216

334

-118

35,2

62

 

Надходження коштів від

приватизації державного майна

2,568

720

1,848

256,7

471

 

Відрахування з плати за транзит

Природного газу, нафту та аміаку

через територію України

1,148

1,826

-678

-37,1

322

           

 

У таблиці наведено планові показники неподаткових надходжень за

найважливішими статтям в проекті бюджету на 2000 рік і бюджеті на 1999 рік.

Як видно з таблиці, найбільше окреме джерело неподаткових надходжень складуть у бюджеті на 2000 рік кошти від приватизації державного майна.

Порівняно з очікуваним виконанням бюджету 1999 року, в бюджеті на 2000 рік прогнозується збільшення надходжень від приватизації на 256.7 відсотка в номінальному визначенні.

Друге найбільше джерело надходжень, як видно з таблиці, складають кошти від плати за транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України. В бюджеті на 2000 рік передбачається, однак, скорочення цих коштів на 37.1 відсотка.

У проекті бюджету на 2000 рік прогнозується також скорочення на 35.2

відсотка надходжень від рентної плати за видобуті в Україні природний газ і нафту.

У 1998 році не стягувалася плата за транзит нафти та аміаку.

Таблиця 7.

Неподаткові надходження . що надійшли до Державного бюджету у 1999 році.

 

Затвержено

Верховною

Радою України

На 1999 рік

Фактично надійшло

за січень-липень1999р

% виконання

   

план

факт

відхил

сума затверже-

них на 1999 рік

план на січень-

липень 1999 р.

неподаткові

надходження:

5133

2405

1401

-955

27,3

29,7

рентна плата

334

159

8

-151

2,4

5,6

надходження

коштів від

приватизації

державного

майна

675

338

329

-9

48,7

97,1

відрахування від

плати за транзит

газу,нафти та аміаку

територією України

1826

838

135

-703

7,1

15,4

надходження частини амортизаційних

відрахувань

1130

596

357

-239

31,6

59,9

доходи від операцій

з капіталом

413

196

211

15

51,1

107,5

державні цільові

фонди

1978

1153

1310

157

66,2

113,6

< /p>

( За даними податкової адміністрації м. Києва)

Висновки щодо доходної частини проекту бюджету по неподаткових надходженнях

Щодо рентної плати за природний газ власного видобутку та відрахувань від плати за транзит природного газу по території

України слід відзначити, що у поточному році за підсумком 8 місяців рівень виконання цих податкових платежів становив лише 2,6% та 3,0% відповідно.

Такий стан платіжної дисципліни НАК "Нафтогаз України" є вочевидь ненормальним і вимагає негайного втручання контролюючих органів та не може бути підставою для зменшення прогнозованих на 2000 р. відповідних платежів.

Кабінетом Міністрів України на 2000 рік (стор. 107 проекту Закону) більш ніж удвічі зменшені перерахування до бюджету рентної плата за природний газ власного видобутку (на 214,5 млн.грн.) та відрахування від плати за транзит природного газу по території України (на 1089,8 млн.грн.).

Комітет розцінює це як суб'єктивний підхід, направлений на задоволення інтересів структури НАК "Нафтогаз України" за рахунок Державного бюджету, який грубо порушує чинне законодавство, зокрема частину 1 статті 95 Конституції України.

Комітет вважає, що є реальні можливості повного акумулювання у доходах Державного бюджету усіх належних платежів НАК "Нафтогаз України" незалежно від "рівня сплати" за спожитий природний газ.

Таким чином, надходження рентної плата за природний газ власного видобутку та відрахувань від плати за транзит природного газу по території України занижені в Урядовому проекті бюджету на 2000 рік на 1304,3 млн.грн.

Слід також додати, що, оскільки надходження до бюджету рентної плати за нафту і газ власного видобутку та відрахувань від плати за транзит природного газу і нафти по території України залежать від курсу національної грошової одиниці, то у 2000 р. при можливому збільшенні курсу долара по відношенню до гривні до 5,5 грн. надходження до бюджету по цих статтях можуть додатково збільшитись на 262 млн.грн.

В проекті бюджету заплановані надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств та організацій, які становлять 275 млн.грн. проти очікуваних у 1999 році 40 млн.грн.

При цьому не дотримана вимога п. 2.11 Бюджетної резолюції щодо представлення розрахунків дивідендів підприємств, що знаходяться повністю або частково у державній власності.

Комітет з питань бюджету вважає, що надходження дивідендів реально можна збільшити, за умов термінового вирішення Урядом низки питань щодо врегулювання процедури формування статутного фонду та реєстрації емісії акцій державних акціонерних і холдінгових компаній.

Тільки 5 з більш ніж 100 створених Кабінетом Міністрів державних акціонерних та холдінгових компаній зареєстрували на теперішній час емісію акцій.

Діяльність переважної більшості компаній виходить за межі існуючого правового поля.

Неврегульованість порядку сплати дивідендів у випадках передачі державних пакетів акцій до статутних фондів холдінгових та державних акціонерних компаній значною мірою впливає на стан надходження дивідендів до Державного бюджету.

Відомі приклади, коли завдяки рішенням, прийнятим на загальних зборах акціонерів, дивіденди на державну частку власності майна спрямовувалися для поповнення фонду розвитку виробництва, а не до бюджету.

У проекті бюджету на 2000 рік передбачені надходження коштів від приватизації державного майна в сумі 2560,2 млн.грн.

проти 767,1 млн.грн. очікуваних у 1999 році.

Комітет з питань бюджету не може погодитись з пропозицією Уряду щодо продажу найбільш ліквідних стратегічних підприємств без згоди на це Верховної Ради України.

Вважаємо, що Фонд державного майна самоусунувся від роботи по продажу рядових, не стратегічно важливих підприємств.

Запропонований Урядом перелік підприємств, які підлягають продажу у 2000 році підлягає розгляду і затвердженню Верховною Радою України.

Таблиця 8.

Порівняльний прогноз надходжень податкових та неподаткових платежів до зведеного бюджету України у 2000 році

(млн. грн.)

 

Прогноз Кабінету Міністрів

Прогноз Комітету

 

2000 р.

Відхилення

2000 р. від

плану1999р.

2000 р.

Відхилення від прогнозу

Кабінету

Міністрів

Податкові надходження

       

Прибутковий податок з громадян

4181

+24

4300

+119

Податок на прибуток підприємств

6098

+1398

5500

-598

Податок на додану вартість

10620

+2317

9700

-920

Акцизний збір

1912

-910

21Ї2

+200

Ввізне та вивізне мито

1369

-219

1569

+200

Неподаткові надходження

       

Рентна плата:

216

-117

431

+215

- за нафту, що видобувається в Україні

38

+8

38

-

- за газ, що видобувається в Україні

178

-125

393

+215

Відрахування від плати за транзит

природного газу по території України

905

-710

1995

+1090

<

Популярні роботи

Останні реферети