Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету України - Страница 4

Индекс материала
Курсова робота на тему: Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
Страница 29
Страница 30
Страница 31
Страница 32
Страница 33

Фінансова система України

Страхування

Державні фінанси

Фінанси підприємств,закладів, організацій

Соціальне страхування

Фінанси підприємств, які формуються на комерційних засадах

Державний бюджет

Особисте страхування

Державний кредит

Фінанси закладів і організацій, які здійснюють комерційну діяльність

Майнове страхування

Позабюджетні фонди

Фінанси громадських об’єднань

Страхування підприємницьких ризиків

Страхування відповідальності

     

 

Рис.2. Склад фінансової системи України

         
     

 

Як відзначає Безгубенко Л.М., складові частини фінансової системи тісно взаємопов'язані між собою.

Фінансовий стан кожного елемента залежить від інших, а та­кож зі свого боку має вилив на функціонування інших елементіїі.

Для більш детального уяснення сутності бюджетної системи спочатку розглянемо, що являє собою понятгя «система».

Фінансова система України

Фінанси галузей народного господарства, в перспективі фінанси підприємства

Загальнодержавні фінанси

Фінанси домогосподарств

Фінанси підприємств, галузей матеріального виробництва

Фінанси установ, організацій, галузей невиробничої сфери

Бюджетна система України

Система державних позабюджетних фондів

Фінанси НАСК “ Оранта “

Рис. 3. Склад фінансової системи України

Звернемось до словника іншомонних слів. Система (походить від грецького — systema — ціле, складене із частин, з'єднане) як поняття, має декілька значень.

1. Множина закономірно пов'язаних один з одним елементів (предметів, явищ, поглядів, знань, тощо), які представляють со­бою визначену цілісність.

2. Порядок, обумовлений планомірним, правильним розта­шуванням частин в визначеному зв'язку, чіткій послідовності дій, наприклад в роботі, прийнятий, установлений порядок чого-небудь.

З. Форма, спосіб організації чого-небудь, наприклад держав­на система, виборча система.

4. Сукупність господарських одиниць, закладів, споріднених за своїми завданнями і організаційно об'єднаних в єдине ціле.

Отже, тепер можна перейти до з'ясування суті бюджетної системи.

Звернемось до фінансово-економічного словника (ред. Пазаров М.Г., 1995).

Бюджетна система - заснована на економічних відносинах і юридичних нормах сукупність бюджетів, які розробляються, затверджуються івиконуються органами державної влади і міс­цевого самоврядування всіх рівнів.

В цьому визначенні чітко прослідковується наявність відпо­відних державних органів та сукупність юридичних норм, на основі яких державні органи здійснюють свої повноваження. Здійснення бюджетних повноважень базується на конкретних зв'язках як з платниками коштів до бюджету, так і з отримува­чами бюджетних коштів.

Склад бюджетної системи (Рис.4).

Президент України

Верховна Рада України

     

 

                 

 

Кабінет Міністрів

України

Бюджетний комітет

Рахункова палата

Національний банк України

                     

           

 

Фонд Державного Майна України

Державна податкова

служба

Бюджетна

система

     

 

           

                   

 

Контрольно-ревізійне управління

Міністерство

фінансів

Державне казначейство

               

 

           

 

Антимонополь

ний комітет України

               

 

Державні адміністрації

Бюджетні відділи

Фінансові управління

               

 

               Популярні роботи

Останні реферети