Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення в Україні - Страница 5

Индекс материала
Курсова робота на тему: Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Перевірки фінансово-громадської діяльності Товариства проводяться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, більшості членів Спостережної ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, що володіють сукупно не менш ніж десятьма відсотками простих іменних акцій.

Ревізійна комісія складається з 3 членів. Члени ревізійної комісії обираються зі складу акціонерів або їхніх уповноважених представників власниками більш ніж п'ятдесяти відсотків простих іменних акцій Товариства.

Засідання ревізійної комісії проводяться у разі необхідності. Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії. Під час голосування кожен член комісії має один голос.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді, звітує щодо своєї діяльності за рік на Загальних зборах акціонерів.

Ревізійна комісія складає висновок з річних фінансових звітів і бухгалтерських балансів. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Спостережної ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Голова Правління керує замісниками генерального директора, директорами, помічниками генерального директора та відділами (юридичним та капітального будівництва і технічного переозброєння), котрі теж керують ланцюжками підпорядкованих відділів.

Тепер, після розгляду організації ВАТ “Гумотехніка”, спробуємо поглянути на це підприємство “економічним зором” і зробити оцінку його фінансово-майнового стану.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності, і, тому, на нього впливають усі види діяльності підприємства.

Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність [44].

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, нехай найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й всебічно характеризують господарське становище підприємства [51].

Проведемо аналіз фінансового стану ВАТ “Гумотехніка” з застосуванням основних показників:

— показники оцінки майнового стану підприємства (коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів);

— показники прибутковості (коефіцієнт прибутковості власного капіталу, коефіцієнт прибутковості активів);

— показники ліквідності та платоспроможності (поточний коефіцієнт покриття балансу, коефіцієнт загальної ліквідності балансу, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття запасів та витрат);

— показники фінансової стійкості та стабільності підприємства (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності);

— показники рентабельності підприємства (операційна рентабельність продаж, показник рентабельності основних фондів);

— показники ділової активності (оборотність власного капіталу, загальне обертання капіталу, фондовіддача та фондомісткість ).

Показники, котрі перераховані вище, розраховуємо по даним за 1998 та 1999рр. по формулам, вказаними в таблиці 2.1.; результати розрахунків згрупуємо в ту саму таблицю (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1.

Показники фінансово-майнового стану ВАТ “Гумотехніка”

Показник

Формула

1998

1999

1. Поточний, або загальний коефіцієнт покриття

Ф1((А2-р.120 +А3) : П3)

0,9633

0,9919

2. Коефіцієнт загальної (швидкої) ліквідності

Ф1((А2+А3- р.80) : П3)

0,8527

0,8761

3. Коефіцієнт абсолютної (оперативної) ліквідності

Ф1(А3(рр.250- 290) : П3)

0,0000

0,0000

4. Коефіцієнт покриття запасів та витрат

Ф1((П1-А1- р.490) : А2

-0,6110

-0,6334

5. Коефіцієнт автономії (незалежності)

Ф1(П1 : Валюта балансу (р.330))

0,7618

0,7548

6. Коефіцієнт фінансової залежності

Ф1(Валюта балансу

(р.330) : П1)

1,3127

1,3249

7. Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

Ф2(р.100-р.200) : Ф1 ((р.495гр.3+р.495гр.4)*0,5)

-0,0210

-0,0021

8. Операційна рентабельність продажу

Ф2(р.100-р.200) :

Ф2(р.010-р.015-р.020)

-0,1654

-0,0117

9. Коефіцієнт прибутковості активів

Ф2(р.100-р.200) : Ф1 ((р.330гр.3+р.330гр.4)*0,5)

-0,0164

-0,0016

10. Коефіцієнт продуктивності праці

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф3(р.360)

5,1966

11,9367

11. Оборотність власного капіталу

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1 ((р.495гр.3+р.495гр.4)*0,5)

0,1269

0,1783

12. Загальне обертання капіталу

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1(р.330)

0,1011

0,1408

13. Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф1(р.011) :Ф1 ((р.012гр.3+р.012гр.4)*0,5)

0,51713

0,51935

14. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф3(р.430гр.4) : Ф3(р.430гр.6)

0,00638

0,00046

15. Коефіцієнт вибуття основних засобів

Ф3(р.430гр.5) : Ф3(р.430гр.3)

0,04346

0,01797

16. Фондовіддача

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1 ((р.012гр.3+р.012гр.4)*0,5)

0,07740

0,10247

17. Фондомісткість

Ф1((р.012гр.3+р.012гр.4) * 0,5) :Ф2(р.010-р.015-р.020)

12,91922

9,75914

18. Рентабельності основних фондів

Ф2(р.100) : Ф1(р.010гр.4)

–0,02642

–0,00255

< /p>

В процесі розрахунків показників використовуватимемо фактичні дані форм № 1 ("Баланс підприємства", див. додаток А), № 2 ("Звіт про фінансові результати", див. додаток Б) та №3 ("Звіт про фінансово – майновий стан", див. додаток В) за 1998-1999рр.

Прокоментуємо значення показників табл.2.1.:

Поточний, або загальний коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Якщо значення коефіцієнта у межах 1,0-1,5, то це свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги. Значення цього показника залежить від щоденної потреби підприємства в вільних грошових коштах. Нормативне значення 2,0-2,5 [9]. На ВАТ “Гумотехніка” коефіцієнт покриття становить 0,9633 за 1998р. і 0,9919 за 1999р. Негативно те, що він менше критичного значення (1,0), а позитивна сторона в тому, що за рік коефіцієнт покриття зріс на 0,0286. Це свідчить про покращення ефективності використання короткострокових кредитів.

Коефіцієнт загальної (швидкої) ліквідності показує, скільки грошових одиниць оборотних засобів (за винятком найменш ліквідної їх частини – виробничих запасів) припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Значення коефіцієнту загальної ліквідності 0,8527 за 1998р. лежить в межах нормативу (0,8-1,0). За рік цей коефіцієнт зріс до 0,8761. Це означає, що на кожну гривню короткострокових зобов'язань в 1999р. припадає на 0,0234 грн. більше оборотних засобів, ніж в 1998р.

Коефіцієнт абсолютної (оперативної) ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і дає змогу визначити, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити. Є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства. Нормативне значення 0,2-0,35 [26].


Популярні роботи

Останні реферети