Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення в Україні - Страница 10

Индекс материала
Курсова робота на тему: Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12

22. Грицин Ю.Н. Проблемы дефицита денег и особенности вексельного кредитования // Финансы. – 1996. – №12. – с.20-22.

23. Деньги, кредит, банки : Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: финансы и статистика, 1998. – 448 с.

24. Иванов Д.Л. Вексель. – М.: АО«Консалтбанкир», 1994. – 111 с.

25. Івасів Б.С., Івасів І.Б. Проблеми формування ринку векселів в Україні // Фінанси України. – 1997. – №2. – с.15-19.

26. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.

27. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа. – 2000. – №1. – с.49-52.

28. Кочетков В.Н. Современная система денежных расчётов. – К.: Либра, 1998. – 192 с.

29. Красько И.Е., Жушман В.П. Справочное пособие по вексельному обороту. – Х.: Консум, 1997. – 76 с.

30. Крисевич С.О. Вексельний обіг в Україні // Вісник Національного банку України. – 1996. – №3 – с.21-23.

31. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навчальний посібник. – К.: Знання, КОО, 1998. – 169 с.

32. Лысенков Ю.М. и др. Вексельное обращение. – К.: ТОО «Задруга», 1996. – 324 с.

33. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: Финансы, Юнити, 1998. – 400 с.

34. Макеев А.В., Савенко В.Н. Вексель. Практическое пособие по применению. – М.: Концерн «Банковский деловой центр», 1997. – 240 с.

35. Макеев А.В. Применение векселя в финансово – хозяйственной деятельности. Санкт-Петербург: Университет экономики и финансов, 1995. – 87 с.

36. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, Юнити, 1996. – 288 с.

37. Моргачев В. Очарование аккредитива //Бизнес. – 1997. – №3. – с.8-10.

38. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. – К.: Наукова думка, Лад, 1996. – 471 с.

39. Морозов Ю. Вексельные операции, их характеристика // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 1997. – №34. – с.29-31.

40. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. – К.: Либра, 1994. – 330 с.

41. Павлова Л.Н. Финансы предприятий : Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 639 с.

42. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України // Вісник Національного банку України. – 1997. – №11 – с.18-22.

43. Романченко Е. Вексель в электронных системах // Экономика Украины. – 1999. – №6. – с.8-11.

44. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. пособие. – Мн.: Выш. шк., 1997. – 309 с.

45. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу // Банківська справа. – 2000. – №1. – с.40-46.

46. Свистович М. Аккредитив // Бизнес. – 1997. – №5. – с.4-12.

47. Селиванов Д. Финансовый вексель // Бизнес. – 1997. – №11. – с.25-28.

48. Справочник финансиста предприятия. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 368 с.

49. Федоренко В. Бартер в економіці України // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – №3. – с.49-52.

50. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1999. – 656 с.

51. Фінанси підриємств : Підручник / Під ред. А.М.Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. – 368 с.

52. Харченко В.І. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України // Вісник Національного банку України. – 1996. – №3 – с.24-26.

53. Яковлев В.И. Некоторые особенности вексельных отношений // Финансы. – 1998. – №2. – с.24-25.

Додатки

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Рецензія

на дипломну роботу по спеціальності «Фінанси»

слухача Української академії банківської справи

Величко Віталія Миколайовича

на тему: «Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення»

На даному етапі розвитку ринкових відносин в Україні є сучасними і актуальним дослідження організації безготівкових розрахунків.

У даній роботі Величко Віталій Миколайович комплексно розглянув низку питань, пов'язаних з організацією безготівкових розрахунків, розглянув їх на прикладі відкритого акціонерного товариства “Гумотехніка”, а також запропонував шляхи удосконалення розрахунків.

У роботі була розглянута організаційна структура ВАТ “Гумотехніка”; також був проведений фінансовий аналіз досліджуваного підприємства за даними бухгалтерської звітності, було запропоновано зменшити відносно високий рівень бартеризації за рахунок використання вексельних форм розрахунків.

Дипломна робота була виконана відповідно до представленого плану. При написанні роботи використовувався статистичний і аналітичний матеріал, а також ряд законодавчих і нормативних актів.

Робота висвітлена зрозуміло, конкретно. У роботі є недолік - слід було більш стисло подати матеріал першого розділу, який стосується сутності, основ та принципів організації безготівкових розрахунків, та більш детально прокоментувати наведені схеми розрахунків за допомогою векселів Загалом, висловлене зауваження не знижує загальної позитивної оцінки роботи.

Потрібно зазначити на основі вищевикладеного, що робота відповідає всім вимогам, що пред'являються до неї, написана на досить високому рівні і заслуговує оцінки «відмінно», а її автор Величко Віталій Миколайович –присвоєння кваліфікації фахівця з спеціальності 7.050104 - "Фінанси".

РЕЦЕНЗЕНТ:

Комерційний директор

ВАТ “Гумотехніка” _ Чепурний В.В.

Шановні члени Державної екзаменаційної комісії!

До Вашої уваги дипломна робота на тему: “Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення”.

Кризовий стан національної економіки України супроводжується деформаціями механізмів безготівкового грошового обігу. Хронічні, а часто й безнадійні, неплатежі — характерна риса діючої системи безготівкових розрахунків. Основною формою взаємовідносин між постачальниками, виробниками та покупцями продукції все більше стає неефективний натуральний обмін – бартер. Зрозуміло, що при бартері кошти на розрахункові рахунки господарських суб'єктів у банківських установах не надходять. Успішне здійснення економічних реформ неможливе поза становленням впорядкованої, ефективно і синхронно діючої системи безготівкових розрахунків. Нормалізація системи безготівкових розрахунків сприятиме становленню нормальних ринкових відносин. Проблема органічного зв'язку системи безготівкових розрахунків з ринковим середовищем, що формуються у вітчизняному народному господарстві, набуває сьогодні особливої актуальності.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є Сумське відкрите акціонерне товариство “Гумотехніка”.

Метою даної роботи є вивчення організації безготівкових розрахунків і шляхів їх удосконалення.

Виходячи з зазначеної мети задачами дипломної роботи є розгляд сутності та принципів безготівкових розрахунків, вивчення документообігу при використанні різних форм розрахунків, а також виявлення шляхів їх удосконалення.

Суть безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки — це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли кошти списуються з рахунку платника і переказуються на рахунок отримувача коштів. Безготівкові розрахунки у господарському обороті України регулюються Законом України “Про банки і банківську діяльність” та Інструкцією №7 "Про безготівкові розрахунки в господар-ському обороті України", що затверджена постановою Правління НБУ.

Безготівкові розрахунки в своїй цілісній сукупності формують певну систему. Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної грошової системи. Одна з актуальних наукових проблем — визначення структурно-функціональних компонентів системи безготівкових розрахунків. Важливо розрізняти такі складові даної системи: принципи безготівкових розрахунків; способи безготівкових розрахунків; форми розрахунків; розрахункові документи; механізм контролю за станом розрахунків. Взаємозв'язки між структурними компонентами системи безготівкових розрахунків можна зобразити у вигляді схеми (рис.1.):

У сучасній системі безготівкових розрахунків господарські суб'єкти використовують два основних способи платежу:

1. перерахування коштів з банківського рахунка на рахунок одержувача коштів шляхом відповідних записів щодо них;

2. зарахування взаємних вимог платника і одержувача коштів.

Форми безготівкових розрахунків виражають конкретний спосіб існування, внутрішню організацію змісту системи безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків охоплюють сукупність розрахункових документів, порядок їх оформлення та приймання установами банків, відповідний документооборот. У сучасних умовах використовуються наступні основні форми безготівкових розрахунків:

- Платіжне доручення

- Платіжна вимога-доручення

- Розрахунковий чек

- Грошові чеки

- Акредитив

- Платіжна вимога

Організацію безготівкових розрахунків ми розглядали на прикладі ВАТ “Гумотехніка”. Відкрите акціонерне товариство «Гумотехніка» засновано відповідно до наказу Міністерства промисловості України від 9 березня 1994 року.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, а також задоволення потреб споживачів продукцією промислово-технічного призначення, товарів широкого вжитку, послугами науково-технічного, побутового та іншого характеру.

Предметом діяльності Товариства є виробництво формованих і неформованих гумотехнічних виробів широкого вжитку, науково-технічні розробки по виробництву виробів з гуми, виробництво товарів народного споживання і продукції промислово-технічного призначення та виконання інших робіт та послуг.

Статутний фонд Товариства становить 513.030 грн. Статутний фонд Товариства поділений на 2.052.120 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю – 0,25 грн. кожна. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного фонду.

Для з’ясування фінансово-майнового стану ВАТ “Гумотехніка” була розрахована система показників, що детально й всебічно характеризує господарське становище підприємства. В процесі розрахунків показників використовувалися фактичні дані форм № 1, № 2 і №3 за 1998-99рр. Резуль-тати розрахунків згруповані в таблиці 1. Прокоментуємо деякі коефіцієнти:

Так, коефіцієнт загальної ліквідності, який показує, скільки грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань, дорівнював 0,85 в 1998р., що в межах нормативу (0,8-1,0).


Популярні роботи

Останні реферети