Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 12

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Для аналізу зручно використовувати таблицю. (Див. додаток таблицю 3.10)

Дані таблиці свідчать про найбільше серйозні зміни в термінах кредитування, які відбувались у поточному році по статтях короткострокових позичок банку і кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

Фінансова стійкість підприємства буде залежати від того, яким чином воно проводило в поточному періоді взаєморозрахунки зі своїми боржниками (дебіторами). Нагадаємо, що необхідною умовою стабільності діяльності є одержання кредиту на тих же умовах (або кращих), на яких саме підприємство його робить.

Висновок.(Див. додаток таблицю 3.11)

3.4 Оцінка кредитоспроможності підприємств малого бізнесу

Система показників на стартовому періоді не повинна бути складно, щоб не збільшувати трудомісткість банківських операцій.

При цьому під ліквідними коштами пропонується розуміти ліквідні активи трьох класів. (Див. додаток таблицю 3.11)

Для оцінки кредитоспроможності підприємств пропонується використовувати три показники, що розраховуються на основі середніх сальдових даних балансів за минулий рік: коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт покриття і показник заможності власними коштами. Коефіцієнт ліквідності призначений для оцінки спроможності позичальника оперативно визволити з господарського обороту кошти і погасити боргові зобов'язання. 1)

Ліквідні кошти

Кл = (3.10)

Короткострокові боргові зобов'язання

Коефіцієнт покриття використовується для оцінки межі кредитування даного клієнта. Якщо коефіцієнт покриття менше 1, варто припинити видачу позичок або зажадати гарантію.

Ліквідні кошти + Залишок запасів усіх

I і II класу матеріальних цінностей по балансу

Кпок. = (3.11)

Короткострокові боргові зобов'язання

Показник заможності власними коштами включений у число основних показників кредитоспроможності в зв'язку з історично сформованою проблемою заниженості нормативів власних оборотних коштів. Хоча нормативи скасовані, проблема з позиції гарантії повернення позичок залишається. Чим більше розмір власних коштів, тим вище спроможність клієнта вчасно розрахуватися по своїх боргових зобов'язаннях:

Фактична наявність власних оборотних коштів по балансу

Псс =

Загальний розмір оборотних коштів у запасах, (3.12)

витратах, розрахунках і в грошовій формі

В даний час значну частину клієнтів більшості комерційних банків складають підприємства малого бізнесу. При оцінці їхньої кредитоспроможності варто враховувати такі особливості:

1. Банк має справу зі значною кількістю знову створених підприємств малого бізнесу. Це не дає можливості оцінити їхній рівень кредитоспроможності традиційним засобом - на основі фактичних даних про финансово - господарську діяльноіть підприємства в минулому році. У зв'язку з цим варто розмежовувати визначення ризику кредитування:

- знову створених підприємств малого бізнесу;

- чинних підприємств.

2. Відносна нестійкість виробничих зв'язків підприємств малого бізнесу викликає значні коливання в надходженні виторгу від реалізації виробленої ними продукції. Це визначає підвищений ризик комерційного банку при наданні позичок, тому що й в умовах балансування кредитних ресурсів і кредитних вкладень потрібна гарантія звільнення кредитних ресурсів у будь-який період року.

3. Підприємства малого бізнесу, одержують позички періодично. Видача може різко змінити рівень кредитоспроможності, що варто враховувати в методиці розрахунку відповідних коефіцієнтів.

4. Нерідко підприємства малого бізнесу погано забезпечені власним капіталом.

Відповідно до викладеного пропонується така система показників кредитоспроможності чинних підприємств малого бізнесу. (Див. додаток таблицю 3.12)

Особливості зазначених коефіцієнтів кредитоспроможності випливають з особливостей підприємств малого бізнесу і полягають у такому:

1. У розрахунок коефіцієнта ліквідності включається розмір вимогаємої позички.

2. При розрахунку коефіцієнта покриття в ліквідні кошти включається вартість власних основних фондів.

3. У власні кошти підприємства включаються залишки спеціальних фондів.

Для підприємств знову утворених і які займаються торгово-посередницькою діяльністю основна увага повинна бути приділена оцінці ділового ризику відбитого в техніко-економічному обгрунтуванні. Необхідно звернути увагу на розмір вимогаємої позички і розмір запланованого прибутку, а також на ліквідність товару. Необхідно також установити наявність договорів на постачання і реалізацію продукції, місцезнаходження постачальників і покупців продукції, що може призвести до труднощів у розрахунках з іншими регіонами країни. Запропонована методика була випробувана мною на 37 підприємствах малого бізнесу. (Див. додаток таблицю 3.13)

У основі визначення класу кредитоспроможності клієнта лежить критеріальний рівень показників і їхній рейтинг. Особливості організації оборотних коштів у нашій країні не дозволяють прямо використовувати критеріальний рівень коефіцієнтів ліквідності і покриття, застосовуванні у світовій практика.

Коефіцієнти і показники на рівні середніх розмірів є підставою віднесення позичальника до 2 класу, вище середніх - до 1 і нижче середнього - до 3. Як приклад можна привести таку модель шкали, розраховану по ОПЕРО АК ПИБ, що займається кредитуванням, в основному, підприємств торгово-посередницької сфери діяльності. (Див. додаток таблицю 3.14)

По 37 аналізованих підприємствах були отримані такі дані по класу кредитоспроможності даних коефіцієнтів. (Див. додаток таблицю 3.15)

Клас кредитоспроможності коефіцієнта варто визначати не тільки по його критеріальному рівні, але і на основі аналізу чинників, що впливають на його розмір. Наприклад, по одному з підприємств малого бізнесу, що займається торгово-посередницькою діяльністю, коефіцієнти кредитоспроможності на початок і кінець 4 кварталу 1998 року мали такий рівень. (Див. додаток таблицю 3.16)

1. По динаміці коефіцієнта ліквідності очевидно, що до кінця звітного періоду він збільшився на 0,13 . Причинами даної зміни є: а) за рахунок зміни ліквідності активів 2-го класу даний коефіцієнт збільшився на 0,81. Зокрема, це було пов'язано із збільшенням боргу постачальників на 563. 299 тисяч гривень або на 150,9 % , що може бути пов'язане з уповільненням розрахунків.

Збільшилася заборгованість персоналу по іншим операціях на 2. 563 тис. грн. або на 82.1%.

Позитивним є зменшення заборгованості інших дебіторів на 4. 340 тисячі гривень або на 13%.

Збільшилися аванси, видані постачальникам і підрядчикам на 15. 600 тисяч гривень.

б) За рахунок зміни ліквідності активів 1-го класу коефіцієнт ліквідності збільшився на 0,039 , що пов'язано зі збільшенням коштів у касі на 222 тисячі гривень, збільшенням коштів на рахунку на 25. 174 тисячі гривень і на валютному рахунку на 1. 500 тисячі гривень, збільшилися й інші кошти на 2. 313 тисяч гривень.

Збільшення ліквідних активів 1-го класу позитивний момент у роботі підприємства, оскільки, чим вище ліквідність активів, тим більше у підприємства можливості виконати свої зобов'язання. Це не пов'язано із збільшенням короткострокових позичок.

в) За рахунок зміни короткострокової заборгованості даний коефіцієнт знизився на 0,719. Це пов'язано, по-перше, із зростанням заборгованості в короткострокових кредитах банку на 398. 453 тисячі гривень або на 69 % . Збільшилися так само кредити банків для робітників та інші короткострокові позики.

Другою причиною було збільшення заборгованості постачальникам у зв'язку з уповільненням розрахунків. Крім того, збільшилася заборгованість бюджету. Негативним моментом було також скорочення авансів, отриманих від покупців і замовників. Підприємству необхідно використовувати попередню форму розрахунків і брати аванси.

2. Коефіцієнт покриття до кінця звітного періоду знизився на 0,05. Це негативний момент у роботі підприємства, оскільки при особливих обставинах підприємство при недостачі готівки, реалізувавши товари все рівно не зможе оплатити свої зобов'язання.

а) за рахунок ліквідності активів 2-го класу даний коефіцієнт збільшився на 1,11 , б) за рахунок зміни запасів і витрат даний коефіцієнт збільшився на 0.308. Мало місце збільшення виробничих запасів на 164. 782 тисячі гривень або 120. 7%, збільшилися витрати майбутніх періодів на 127 тисяч гривень або на 115%. Збільшилася готова продукція на 1. 833 тисячі гривень або на 135.9%. Причому ця продукція користується не дуже підвищеним попитом.

в) за рахунок зміни ліквідних активів 1 класу коефіцієнт покриття збільшився на 0,05.

г) основний негативний вплив на зниження коефіцієнта покриття зробило збільшення короткострокової заборгованості. За рахунок цього коефіцієнт покриття знизився на 1,518. Підприємству треба особливу увагу звернути на свої борги, а банку підсилити контроль за кредитом.

3. Показник заможності власними коштами до кінця звітного періоду знизився на 13,3%, що є також негативним моментом, тому що підприємство починає існувати в основному за рахунок притягнутих і позикових коштів, а частка власних коштів підприємства до кінця періоду лише на 34,2% проти 47,5% на початку періоду.

Банк може продовжувати кредитувати такого клієнта тільки за умови збільшення статутного фонду. Крім того, відсутній нерозподілений прибуток.

У цілому класність коефіцієнтів кредитоспроможності даного підприємства має такий вигляд:

01.10.98г. 01.01.99г.

До ліквідності 1 кл. 1 кл.

До покриття 2 кл. 2 кл.

Показник ОСС 1 кл. 1 кл.

Підприємство може продовжувати кредитувати за умови поліпшення збуту продукції (реклама, зміна начальника відділу збуту й інші маркетингові заходи).

По одному з підприємств малого бізнесу був зроблений розрахунок показників по французькій методиці. Були отримані такі результати. (Див. додаток таблицю 3.17)

По вищенаведеній методиці дане підприємство було некредитоспроможним. (Див. додаток таблицю 3.18)

По французькій методиці утворилися такі результати:

Коефіцієнт К1 має позитивний тренд, але дуже велика частка доданої вартості (знову створеної вартості) використовується на трудові витрати, тобто мало коштів залишається для технічного переозброєння.

Коефіцієнт К2 також має позитивний тренд, оскільки спостерігається різке зниження частки доданої вартості, що йде на фінансові платежі. Але рівень коефіцієнта К5 свідчить про ненадійність позичальника. У цілому по двох методиках можна зробити висновок про некредитоспроможність клієнта. На основі аналізу вищенаведених коефіцієнтів складається картотека кредитоспроможності.

КАРТОТЕКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТА

Загальна оцінка кредитоспроможності дається в балах. Бали являють собою суму творів рейтингу кожного показника на клас кредитоспроможності.

Рейтинг, або значимість, показника визначається індивідуально для кожного позичальника в залежності від політики даного комерційного банку, особливостей клієнта, ліквідності його балансу, положення на позичковому ринку.


Популярні роботи

Останні реферети