Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 15

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23

Відсотки отримані: 1195370 грн.

Відсотки сплачені: 1211650 грн.

Надані кредити: 4576500 грн.

Притягнуті кошти за відсотки: 3716110 грн.

Чистий спред = 1195370 /4576500*100-1211650/3716110*100 = 26,1-32,6=-6,5%.

Кредитна діяльність для банку є неефективний, чистий спред має негативне значення - 6,5% і свідчить про перевищення ставки сплачених відсотків по притягнутих коштах над відсотками по наданих кредитах.

2. Чистий процент маржі (%) визначає основну спроможність банку мати прибуток - його прибуток від процентної різниці як відсоток середніх загальних активів.

Чистий процент маржі = (Прибутки від відсотків - Витрати по відсотках)/Загальні активи * 100%.

Відсотки отримані 1195370 грн.

Відсотки сплачені 1211650 грн.

Загальні активи 9254960 грн.

Чистий процент маржі = (1195370 - 1211650)/9254960*100%= -0,17%.

Банк має негативний процентний марж, отже, збитки від кредитної діяльності.

3. Відношення іншого операційного прибутку до загальних активів (%) показує залежність від «нетрадиційного прибутку». Збільшення цього показника може показувати здорову диверсифікацію в платні фінансові послуги або нездорове прагнення досяг спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського прибутку від відсотків.

Інший прибуток у відсотках до активів = Інший негативний прибуток / /Загальні активи * 100%.

Прибутки і комісія за надані послуги 370900 грн.

Сплачена комісія 17550 грн.

Загальні активи 9254960 грн.

Інший операційний прибуток у відсотках до активів = (370900 - 17550)/9254960 * 100 = 3,8%

Прибуток банку сформований за рахунок інших не кредитних операцій.

4. Визначення ефективності діяльності робітників проводиться через показник продуктивності.

Продуктивність праці - це відношення чистого прибутку до загальної чисельності робітників.

ПП = НП/Р,

де ПП - продуктивність праці

НП - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні банку

Р - загальна чисельність робітників.

Визначення оцінки фінансового положення комерційного банку.

Система рейтингу містить у собі:

1. Достатність капіталу = 2

2. Якість активів = 2

3. Якість керування (менеджменту) = 3

4. Прибутковість = 3

5. Ліквідність = 1

Рейтингова оцінка = 11/5 = 2,2

Встановлення рейтингової оцінки потребує округлення результату до цілих, тобто:

2-це означає, що банк одержує рейтинг задоволеного.

В основному фінансове положення банку є надійним. Проблеми незначного характеру, що можуть бути вирішені керівництвом банку. Фінансове положення банку є, по суті, стабільним, і, таким чином, банк у змозі пристосуватися до умов економічної кон’єктури і роботи банківського сектора.

4. Розрахунок економічної ефективності.

Пропозиції і рекомендації

У дійсній дипломній роботі приводжу розрахунок очікуваної економічної ефективності від поліпшення організації обліку, його механізації та автоматизації, що призводить до значного скорочення витрат праці робітників банку.

Економічна ефективність від таких заходів являє собою економію робочого часу кваліфікованих робітників, за рахунок заміни їхньої праці комп'ютерною програмою, з обслуговуванням її робітником більш низької кваліфікації.

Наведу розрахунок очікуваної економічної ефективності від запровадження запропонованого варіанту опрацювання інформації під час проведення аналізу забезпеченості кредитними ресурсами. У наш час цей аналіз проводиться щодня робітником високої кваліфікації 40 хвилин. Отже, якщо врахувати, що в середньому в місяці 20 робочих днів, то на місяць у нього іде на проведення цього аналізу:

Т0 = 20 * 40 = 800 хвилин або 13,33 часу

Отже за рік витрати часу складуть:

Т0” = 13,33 * 12 = 159,96 часу

Вартість витрат визначають за формулою:

С0 = Т0 * t2 * ( 1 + К1 + К2 ), (4.1)

де t2 - середньо годинна ставка робітника, який займається позичається аналізом ( t2 = 1,30),

К1 - коефіцієнт, що визначає розмір додаткової зарплати і відрахувань ( К1 = 0,48 ),

К2- коефіцієнт, що визначає розмір накладних витрат (К2 = 0,3 ).

При ручному аналізі за місяць витрати заробітної плати складають:

С0 = 13,33 * 1,30 *( 1 + 0,48 + 0,3)= 30,84 грн.

За рік С0” = 30,84 * 12 = 370,08 грн.

Сукупні витрати часу на опрацювання інформації з аналізу по запропонованому варіанту (Т1) визначають підсумовуванням витрат часу на виконання ручних (Тp) і автоматизованих операцій (Тавт.):

Т1 = Тр + Тавт. (4.2 )

До ручних операцій відносять перевірку достовірності інформації і її угруповання, і підготування для опрацювання на комп'ютері, оформлення інформації. Укрупнення (Тр) приймається в розмірі 15% від загального трудомісткості упорядкування звітів.

Час, необхідний для автоматичного опрацювання інформації при упорядкуванні звітів можна визначити за формулою:

Тавт. = Твв + Тобр + Твыб + Т, (4.3)

де Твв - кількість машинного часу для запровадження первинної інформації, що обчислюється за формулою:

m Qввi

Твв = ∑ ------ , (4.4)

i=1 Vввi

де Qввi – об’єм інформації, яка вводиться через устрій запровадження,

Vввi - швидкість запровадження інформації для i-го устрою,

m - кількість різноманітних устроїв запровадження.

3,5 * 10

Твв = --------------= 21,91 (маш/с)

156 *1024

Тобр - час на логічне й арифметичне опрацювання інформації на комп'ютері, обумовлене за формулою:

p

Тобр = Qпр + tпр + ∑ Qобр + tобрi, (4.5)

i=1

де Qпр - кількість коротких операцій, виконувана в процесорі машини,

tпр - середній час виконання однієї короткої операції в процесорі машини,

Qобр - кількість до i-го зовнішнього устрою , що запам'ятовує,

tобрi - середній час обертання до i-го зовнішнього устрою , що запам'ятовує,

p - кількість різноманітних зовнішніх устроїв , що запам'ятовують.

Тобр = 3,5 * 108 * 105* 87 * 104 = 6110 (маш/с)

Твыб - машинний час для виведення інформації, обчислюється за формулою:

l Qвыбj

Твыб = ∑ ------ , (4.6)

i=1 Vвыбj

де Qвыбj – об’єм вивідної інформації через j-е устрій виводу,

Vвыбj - швидкодія j-го устрою виводу,

l - кількість різноманітних устроїв запровадження,

1,6 * 105 1,6 * 10 5 * 60

Твыб = ---------- + ----------------------= 91,397 м/із

156 * 1024 900 * 118

Таким чином, Тавт = 21,91+6110+91397-1000=5223,307м/із,

Тавт = 1,451 м/

Тр = 1,451 * 0,15 = 0,217

Трудові витрати при виконанні аналізу машинним засобом складають:

Т0= 1,451 + 0,217 = 1,668 (час)

Т’’ = 1,668 * 12 = 20,02 (час)

Зниження трудових витрат при машинному проведенні аналізу в залежності від швидкості виконання можна визначити за формулою:

Тg = Т1 - Т0 (4.7)

Тg0 = 13,33 - 1,668 = 11,66 (ч)

Тg’' = 159,96 - 20,02 = 139,94 (ч)

Вартісні витрати по виконанню аналізу на ПЄВМ обчислюються за формулою:

С1 = Тр + tпр * ( 1 + К1 + К2 ) + Тавт * С м/ч, (4.8)

де tпр - середньорічна ставка операторів при виконанні ручних операцій (0,58 грн ),

C м/ч - вартість машинного часу роботи ПЄВМ ( 7,40 грн )

С1 =0,217 * 0,58 *( 1 * 0,48 + 0,3)+ 1,451 * 7,40= 10,96 грн.

С1’’ = 10,96 * 123 = 131,52 грн.

Визначимо зниження вартості проведення аналізу забезпеченості кредитними ресурсами, що є показником прямого економічного ефекту, шляхом порівняння витрат при різноманітних варіантах опрацювання інформації:

g = C0’’ - C1'' , (4.9)

g = 370,08 - 131,52 = 238,56 грн.

З проведеного розрахунку очевидно, що в результаті застосування автоматизованої форми упорядкування звітів по аналізу кредитоспроможності відділення, створюється визначений економічний ефект.

5. Розрахунок шляху і часу евакуації

5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці

Бухгалтерія АК Промінвестбанку знаходиться в триповерховому будинку, на третьому поверсі. Загальна площа бухгалтерії 85 м2, висота 3,8 м. На одного працюючого припадає в середньому 7,1 м2 площі. Об’єм помешкання на одного працюючого 26,9 м2. Що відповідає нормам Держстандарту (площа виробничого помешкання на одного працюючого 4,5 м2, обсяг виробничого помешкання на одного працюючого 15 м3, висота помешкання від підлоги до виступаючих конструкцій перекриттів 2.2). Інтер'єр бухгалтерії оформлений у світлих тонах: стіни - білі, та шумопоглинаючі пластикові панелі, підлога - паркет світло-коричневого кольору, вікна - жалюзі білого кольору, двері і бар’єри пофарбовані у білий колір, офісна меблі - чорного кольору.

Санітарно-гігієнічні умови у нашому банку відповідають встановленим нормам. У будинку відсутні які-небудь токсичні і пожежно-небезпечні речовини і матеріали. Умови і чинники, що несприятливо впливають на організм людини зустрічаються трьох видів: фізичні, хімічні і біологічні захворювання.

Метеорологічні умови у закладі або мікроклімат визначають такі параметри: температура повітря в помешканні, %, відносна вологість повітря, %, рухливість повітря, м/с, теплове випромінювання. Ці параметри окремо й у комплексі впливають на організм людини, визначаючи його самопочуття (див. таблицю 5.1).

Таблиця 5.1.

Метереологічні показники.

Параметр

Фактичне

Значення

Норматив по ДГСТ 12,1005-88

і др. держстан-дартам

Відповідність

стандартам параметрів

Шум, дБа

60

60

відповідає

Освітленість, лк

400

400

відповідає

Значення КЕО, %

0,9

0,9

відповідає

Загазованість, м2/м3

-

-

-

Запиленість, мг/м3

     

Температура повітря,

0 С, взимку

21

22-24

припустимо

влітку

23

23-25

відповідає

Відносна вологість повітря, %

40

40-60

відповідає

Швидкість руху повітря, м/с

0,1

0,1

відповідає

<

Популярні роботи

Останні реферети