Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні - Страница 17

Индекс материала
Курсова робота на тему: Облік та аналіз банківських кредитів в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
/p>

Розрахунковий час евакуації людей варто визначати як суму часу прямування людського потоку по визначених ділянках шляху:

tpэв.=t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7. (5.2)

Визначаємо щільність людського потоку D1(чел/м2) на першій ділянці шляху, l1=7м, s1=1,5м.

N1 * f

D1 = -------- , (5.3)

l1 * s1

де N1 - число людей на першій ділянці;

f- середня площа горизонтальної проекції людини,м2,

приймаємо = 0,1м2.

12 * 0,1

D1 = -------- = 0,1 (чел/м2 ).

1,5 * 7

Звідси, V1=80 (швидкість прямування людського потоку по горизонтальному шляху на першій ділянці, м/хвл),

q1=8 (інтенсивність прямування людського потоку, м/хвл).

Визначимо інтенсивність прямування людського потоку для наступних ділянок шляху:

qi-1 * si-1

qi =----------- , (5.4)

si

де si, si-1 -ширина аналізованого i-го і попереднього йому i-1 ділянки шляху, м;

qi , qi-1 -інтенсивність прямування людського потоку по аналізованому i-го і попередньому i-1 ділянках шляху, м/хвл.

8*1,5 9,6*1,25

q2= = 8,6 (м/ хвл); q5 = = 9,2 (м/ хвл);

1,4 1,3

8,6*1,4 9,2*1,3

q3= = 6,02 (м/ хвл); q6= = 6,6 (м/ хвл);

2 1,8

6,02*2 6,6*1,8

q4= = 9,6 (м/ хвл); q7= = 1,2 (м/ хвл).

1,25 1,4

V1=80;V2=0;V3=90;V4=95;V5=70;V6=90;V7=0.

Визначаємо час прямування по ділянках за формулою:

li

ti =----; (5.5)

Vi

При цьому Qмах (м/мин)варто застосовувати: для горизонтальних шляхів 16,5;

дверних прорізів 19,5;

східці униз 16.

Всі значення, що утворилися, Q<Qмах.

7 5 6

t1= =0,09; t3= =0,06; t4= =0,06;

80 90 95

1,5 6

t5= =0,02; t6= =0,07;

70 90

t эв. =0,09+0,06+0,06*4+0,02*2+0,07=0,5 хвл.

5.6 Загальний висновок про стан охорони праці

і навколишнього середовища. Заходи щодо їхнього удосконалення

У цілому охорона праці здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону праці», Рекомендаціями Державного комітету України по здійсненню охорони праці, Міністерства охорони здоров'я. Потрібно відзначити, що хиб і недоглядів у питанні охорони праці і навколишнього середовища немає. Необхідно також відзначити, що в банку діє колективний договір, укладений між профспілковим комітетом і керівництвом АК Промінвестбанку (Додаток 5.3).

Кошти на заходи щодо охорони праці виділяються у встановленому порядку на 1 лютого поточного року (у 1999 р. виділено 1700 грн.). Витрата цих коштів на інші цілі забороняється.

Правління банку здійснює цільову витрату коштів на поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, що погоджується з місцевими органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

Кошти фонду охорони праці, що перераховуються філіями банку, використовуються у найбільш приоритетних заходах галузевої програми. Рішення про використання фондів охорони праці приймаються Правлінням за участю профспілкових органів. Усі працівники банку, прийняті на роботу і в процесі роботи проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці.

Висновок

Кредит - позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.

У дипломній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків України, зокрема аналізованим по АК ЛГО Промінвестбанка м. Луганська.

Відокремлені такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний, споживчий. Також названа і розкрита класифікація кредитів, охарактеризовані кредитні операції. У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а також інших чинників, що впливають на організацію кредитного процесу.

Етапи процесу кредитування подані у чотири етапи, кожний із який вносить свій внесок у характеристику кредиту і визначає ступінь надійності і прибутковості для банку:

1. Розгляд заяви на надання кредиту.

2. Визначення кредитоспроможності, фінансового стану клієнта й оцінка ризику по кредиту.

3. Підготування і підписання кредитного договору.

4. Контроль за виконанням умов договору при погашенні кредиту.

Мною розглянуті джерела погашення кредитів і інструменти забезпечення повернення кредитів.

Бухгалтерський облік, пов'язаний із кредитуванням ведеться в заснуваннях «Промінвестбанків» відповідно до Плану рахунків. У залежності від того, у якій формі виданий кредит, на який термін і яку форму власності ставить позичальник - відкриваються відповідні позичкові рахунки, на яких ведеться бухгалтерський облік. Основні бухгалтерські проводки по обліку прямування виданих кредитів і обліку кредитної документації приведені в даній дипломній роботі.

Етапи контрольного супроводу кредитних коштів подані методами аналізу й угрупування. Також даний чіткий опис можливих ситуацій при контрольному супроводі кредитних коштів і розміщення питань, які виникають.

Ціна банківського кредиту, її розрахунок зроблений за допомогою установлених формул на прикладі даного кредиту. Кредитна документація і її урахування в повному обсязі подана в додатках до дипломної роботи, на прикладі оформлення даного кредиту підприємства ЛДХ "Донецьквугілля".

У дипломній роботі були використані економіко-математичні методи. У результаті отримана модель залежності між сумою виданих кредитів і прибутком банку. При визначенні моделі були отримані такі коефіцієнти кореляції 0,26 (дозволяє судити про тісноту досліджуваного зв'язку), індекс кореляції 0,27 (27% прибутки банку відбуваються за рахунок суми виданих кредитів). Також отримане рівняння зв'язку, що у конкретній кількісній формі показують, яка існує залежність між досліджуваними чинниками.

У дипломній роботі поданий аналіз активних операцій банку за останній рік, у структурі якого кредити займають 49.9%, у тому числі видача короткострокових кредитів 33,1%. На цьому етапі банк можна охарактеризувати як платоспроможний. тому що кошти на коррахунках в НБУ складають 2,7%. Активи банку складаються в основному з кредитів клієнтів. На даному етапі банк повинний боротися з безнадійними боргами і погано забезпеченими кредитами, що можуть спричинити за собою збитки.

Аналіз кредитної діяльності банку - це оцінка ефективності банківських аналітичних систем керування кредитними ризиками, оцінка якості можливого ризику, прогноз рентабельності кредитних операцій, слушність визначення кредитного портфеля банку.

Зроблений також аналіз кредитного портфеля банку. У аналізі структури кредитного портфеля банку найбільшу питому вагу складають пролонговані позички 81,7%, що складає 659730 грн. Банк проводить ризиковану кредитну політику. Мною був перелічений необхідний резервний фонд, що склав не менше 2200 тис. грн.

У даній дипломній роботі були розглянуті питання кредитних ризиків. Також зроблена комплексна оцінка кредитного ризику на основі багатофакторного аналізу кредитоспроможності клієнтів.

У дипломній роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідності підприємства. Оскільки для того, щоб погасити кредит і відсотки по ньому, капітал повинний бути вкладений в основному в ліквідні активи, що приносять прибуток.

Аналіз прибутку банку зроблений на 1.01.99 р., у структурі прибутків найбільшу питому вагу займають відсотки, отримані від кредитної діяльності 69%. У структурі прибутків за рік відбулися такі зміни: отримані відсотки по кредитах зменшилися на 14%. Оскільки в структурі прибутків банку найбільшу питому вагу займають отримані відсотки по кредитах, зроблений аналіз впливу суми виданих кредитів і процентної ставки за кредит. Прибуток склав 1310250 грн., тобто збільшення суми виданих кредитів на 1103430 грн., а зменшення процентної ставки на 2,51% зменшило суму отриманих відсотків на 114880 грн.

Зроблено аналіз прибутковості банку від кредитної діяльності в порівнянні з попереднім періодом. Прибутковість зменшилася на 113990 грн., за рахунок того, що сума сплачених відсотків перевищила відсотки отримані. Від кредитної діяльності банк одержав збитки в розмірі 16280 грн.

Зміни ефективності діяльності банку визначалася за допомогою таких показників:

1. Чистий спред - 6,5% - означає, що кредитна діяльність банку неефективна, свідчить про те, що ставка сплачених відсотків перевищує відсотки отримані.

2. Маржа - 0,17% - означає збитки від кредитної діяльності.

3. Інший прибуток 3,8% Прибуток банку формувався за рахунок не кредитних операцій. (Див. додаток таблиці 1 і 2).

На підставі даних таблиць можна зробити висновок про те, що фінансове положення банку задовільне. Проблеми пов'язані з кредитною діяльністю банку можуть бути вирішені керівництвом банку. Фінансове положення банку стабільне, банк може пристосуватися до умов економічної кон’юнктури і роботи банківського сектора.

Комерційні банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держав і населення. Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам. За рахунок кредитів банку здійснюється фінансування промисловості, сільського господарства, торгівлі, забезпечується розширення виробництва.

Ефективне розміщення активів приносить банку прибуток, що дозволяє йому здійснювати свою роль у розвитку держави.

Проблема, що стосується добробуту держави, є актуальною.

Таблиця 1.

Результати порівняння показників, що характеризують надійність банку, із нормативами

Показник

Норматив

Фактично

Відхилення

1. Показники фінансової усталеності

-статутний фонд, тис. грн.

-коефіцієнт достатності капіталу, %

не менш 1млн. ЕКЮ

не менш 8%

1183740

12%

+115000

+4%

 

2. Показник платоспроможності.

не менш 0,05

0,087

+0,037

 

3. Показники ліквідності банку.

-поточної

-короткострокової

-загальної

не більше 1,0

не більше 1,0

не більше 0,095

0,8

0,8

0,83

-0,2

-0,2

-0,12

 

4.Максимальний розмір ризику

на одного позичальника, раз

0,4

0,3

-0,1

 

<

Популярні роботи

Останні реферети