Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Страница 16

Индекс материала
Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
На громадян, які самостійно забезпечують себе роботою, поширюються лише та соціальні гарантії, у фінансуванні яких вони беруть участь;

- диференційований підхід до різних груп населення залежно від ступеня їх економічної самостійності, працездатності;

- перерозподіл економічної відповідальності за реалізацію соціальних гарантій між державою, підприємствами і громадянами;

- визначення рівня соціальних гарантій на підставі соціальних нормативів;

- відповідність форм соціальних гарантій населенню ступеню розвитку ринкових відносин в економіці.

В 1996-1998 роках відбулося значне скорочення витрат на фінансування народного господарства, які становили у 1996 році 4,1 відс., в 1997 році – 5,77 відс., а в 1998 році – 3,51 відс. Видатки на фінансування народного господарства включають в себе:

- видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг;

- видатки на фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу (підприємства ветеринарної медицини);

- видатки на фінансування житлово-комунального господарства;

- видатки на фінансування капітальних вкладень та ін.

Як свідчать дані таблиці 2.8, витрати на фінансування народного господарства було скорочено за рахунок зменшення дотації житлово-комунальному господарству (в порівнянні з 1996 роком майже в 9,2 рази), а також за рахунок скорочення бюджетних витрат на фінансування капітальних вкладень (а точніше – за рахунок їх відсутності).

В зв’язку з цим виникає необхідність пошуку коштів для фінансування зазначених видатків. Це можливо за рахунок позабюджетних фондів, можуть бути запроваджені і місцеві податки, а саме: податок на утилізацію побутових відходів або на прибирання сміття, податок на ветеринарне обслуговування худоби та інших домашніх тварин. Усі податки ефективно використовуються у багатьох країнах . Для вирішення зазначених проблем можливе введення самооподаткування. Цей вид податків не новий. Він існував у недалекому минулому. Суть його полягає в тому, що кожен житель села, селища має сплачувати певну суму грошей, які цільовим призначенням ішли б на впорядкування населеного пункту, будівництво доріг, інші громадські потреби. Але всі ці заходи повинні бути впроваджені, в першу чергу, з ініціативи місцевих органів влади.

Таблиця 2.9

Аналіз видатків бюджету Новгородківського району на фінансування народного господарства в 1996-1998 роках.

Видатки

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Сума,

Тис. грн.

Питома вага в за-гальному обсязі, відс

Будівництво, реконст-рукція, ремонт і утри-мання автомобільних доргі

-

0,00

-

0,00

6,1

7,42

Фінансування бюджет-них установ агропро-мислового комплексу

49

48,55

46

30,07

40

48,66

Продовження таблиці 2.9

1

2

3

4

5

6

7

Житлово-комунальне господарство

23

22,77

55

35,95

36,1

43,92

В т.ч.:

- дотація ЖКГ

12

11,88

12

7,84

1,3

1,58

- благоустрій райцент-ру та ін. Населених пунктів

11

10,89

43

28,11

34,8

42,34

Державні капвкладення

29

28,68

52

33,98

-

0,00

Всього

101

100

153

100

82,2

100

Аналізуючи склад витрат фінансової підтримки сільськогоспо-дарського виробництва, слід зазначити, що деякі з них не є функцією бюджету, зокрема, позички колективним сільськогосподарським підприємствам для виробництва сільськогосподарської продукції за державним контрактом та інші цільові кредити. Це має бути функція банків під фіксований процент за кредит із відшкодуванням із бюджету необхідної різниці в процентах, а з бюджету ці кошти повинні бути вилучені.

Так, в 1996 році позички склали 1,18 відсотка від усіх видатків бюджету (або 29 тис. грн.), а в 1997 році питома вага позичок склала 5,65 відс. (або 150 тис. грн.). В 1998 році такі позички сільгоспвиробникам не надавалися. Але це пов’язано не з покращенням стану підприємств АПК, а в зв’язку з відсутністю вільних коштів у місцевому бюджеті.

Окрему увагу слід приділити фінансуванню соціально-культурних заходів.

Виділення бюджетних коштів на фінансування соціально-культурних заходів дозволяє державі розвивати систему народної освіти, охорони здоров’я, фінансувати культуру, задовольняти мінімальні потреби населення в медичному обслуговуванні. Важливо зазначити, що видатки на соціально-культурні заходи мають не тільки соціальне, але й економічне значення. Ці видатки є фінансовою базою для здійснення соціальних прав – на освіту та медичне обслуговування. Вони безпосередньо впливають на здіснення суспільного виробництва, сприяючи відтворенню робочої сили, а також на створення умов для підвищення продуктивності праці.

Не дивлячись на важливу роль цієї групи видатків в соціально-економічних процесах, кількісні характеристики бюджетних видатків на ці цілі далекі від оптимальних, особливо в сфері освіти та охорони здоров’я. Більше того, бюджетні плани по цих видатках не виконуються, а при їх плануванні враховується далеко не повна потреба в витратах на соціально-культурні заходи. Про це свідчать дані таблиці 2.10.

Як свідчать дані таблиці 2.10, в 1996-1998 роках фактичне виконання було нижче запланованих в бюджеті витрат практично по всім вказаним соціально-культурних заходах.

Таблиця 2.10

Співвідношення фактичних витрат бюджету на соціально-культурні заходи з плановими у 1996-1998 роках (тис. грн.)

Напрямки витрачання бюджетних коштів

1996 рік

1997 рік

1998 рік

План

Факт

Від-хиле-ння

(+,-)

План

Факт

Від-хиле-ння

(+,-)

План

Факт

Від-хиле-ння

(+,-)

Освіта

1075

1007

-68

1199

986

-213

1079,9

1010,9

-69

Охорона здоров’я

609

591

-18

716

526

-190

743,9

547,3

-196,8

Культура і за-соби масової інформації

135

104

-29

96

76

-20

77

73

-4

Молодіжні програми, фізична куль-тура і спорт

2

2

-

4

4

-

1,5

1,5

-

Всього

1819

1704

-115

2015

1592

-423

1092,5

132,7

-269,8

Аналіз фінансування видатків на освіту представлено таблицею 2.11.

Таблиця 2.11

Аналіз фінансування видатків бюджету Новгородківського районну на освіту у 1998 році (тис. грн.)

Видатки

Потреба

План

Відхим-лення (+,-)

Фактич-не вико-нання

Відхиле-ння від плану (+,-)

Фонд заробітної плати ( з нарахуваннями)

929,3

896,3

-32,7

840,3

-5,63

Господарські витрати

208,1

168,3

-40,2

163,6

-4,7

Видатки на відрядження

10,0

5,0

-5

3,0

-2

Придбання книг для бібліо-тек

15,0

10,0

-5

4,0

-6

Придбання обладнання та інвентраря

5,0

-

-5,0

-

-

Ремонтно-будівельні роботи

50,0

-

-50,0

-

-

Харчування

5,0

-

-5,0

-

-

Інші потреби

25,0

10,0

-15,0

-

-

Всього

1257

1089,9

-167,1

1010,9

-70,0

<

Популярні роботи

Останні реферети