Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Страница 17

Индекс материала
Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
/p>

З даних таблиці видно, що навіть планові показники не враховують потреби у фінансуванні освіти. А такі напрямки видатків, як придбання обладнання та інвентаря для закладів освіти, проведення ремонтно-будівельних робіт, видатки на харчування взагалі не були заплановані. Це дало змогу зекономити 60 тис. грн. В цілому ж планові показники відповідали лише 86 відс. від потреби. Якщо прослідкувати за фактичним фінансуванням закладів освіти, то можна зробити висновок, що всі показники відповідають запланованим на 83 відс. При порівнянні ж фактичних показників з показниками потреби у фінансуванні сфери освіти, маємо невтішний реальний стан: заклади освіти фінансуються лише на 2/3 від потреби.

Такий тяжкий стан у фінансуванні освіти призвів до скорочення у 1996 році 101 вчительської ставки, до закриття учкомбінату та реорганізації однієї школи з неповною середньою освітою у початкову, до припинення харчування дітей в школах.

Подібний стан спостерігається і у фінансуванні установ охорони здоров’я. Так, за даними таблиці 2.12 в 1998 році планові показники відповідали тільки на 65 відс. від потреби. А по таким необхідних видах видатків, як придбання медикаментів та перев’язочних засобів заплановано лише 26 відс. від потреби, на харчування –35,6 відс. від потреби. Такі види видатків, як придбання інвентаря та капремонт не фінансується зовсім. Якщо ж порівняти фактичні видатки з потребою, то реальний стан вражає – 47 відс. від потреби.

В зв’язку з цим, тільки в 1998 році відбулося скорочення загальної кількості ліжок на 60 одиниць

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що значна частина видатків фінансується за рахунок самих же хворих (купівля медичних інструментів, медикаментів тощо). Тому вихід з цієї ситуації може бути досягнутий лише за рахунок узаконення таких відносин, а саме: прискорення введення страхової медицини та надання частини послуг за плату.

Таблиця 2.11

Аналіз фінансування видатків бюджету Новгородківського району на охорону здоров’я у 1998 році (тис. грн.)

Видатки

Потреба

План

Відхим-лення (+,-)

Фактич-не вико-нання

Відхиле-ння від плану (+,-)

Фонд заробітної плати ( з нарахуваннями)

661,6

530

-131,6

386,6

-143,4

Господарські витрати

2116,8

142

-74,2

129,7

-12,3

Видатки на відрядження

3

3

-

1

-2

Видатки на харчування

72,9

26

-46,9

15

-11

Придбання медикаментів та перев’язочних засобів

111,5

40

-71,5

15

-25

Придбання обладнання та інвентраря

23

2,9

-20,1

-

-2,9

Продовження таблиці 2.11

Капітальний ремонт буді-вель та споруд

9,3

-

-9,3

-

-

Інші потреби

3,9

-

-3,9

-

-

Всього

1145,6

743,9

-401,7

547,3

196,6

З кожним роком погіршується стан у фінансуванні культури та засобів масової інформації. Так, якщо в 1996 році питома вага видатків на утримання закладів культури складала 5,5 відс. від загального обсягу видатків (або 165 тис. грн.), то в 1998 році їх частка зменшилась і склала 3,11 відс. (або 73 тис. грн.). Таке становище у фінансуванні закладів культури призвело до закриття бібліотек на територіях сільських Рад, та звільнення працівників центральної бібліотечної системи. Книжковий фонд цих бібліотек був переданий до відповідних шкіл, що розміщені на території сільських Рад.

Аналізуючи стан, який склався у фінансуванні соціально-культурних закладів, треба зазначити, що в цій сфері необхідно провести певні зміни. Система бюджетно-кошторисного фінансування установ невиробничої сфери, яка склалася за багато десятиліть, має серйозні недоліки. Головний із них полягає в тому, що фінансування цих установ слабо пов’язане з кінцевими результатами їхньої діяльності. Це призводить до низької економічної відповідальності працівників за кількісні та якісні показники роботи, до неефективного використання коштів, зниження соціального ефекту від здійснення заходів.

Досить актуальними є питання удосконалення системи управління та скорочення витрат на цю мету. Певні позитивні зрушення вже відбулися. Так, якщо видатки на державне управління в 1996 році склали 11,46 відс. від загального обсягу видатків (або 282 тис. грн.), то в 1998р. ці видатки були скорочені майже в 2,3 рази, а їх частка в загальних видатках склала 5,15 відс. (або 120,8 тис. грн.).

Аналізуючи фінансування видатків бюджету Новгородківского району, треба відзначити, що значну питому вагу у видатках займають поточні видатки (соціальний захист та соціальне забезпечення, соціально-культурна сфера, видатки на житлове господарство, видатки на утримання органів влади). Як показано на рис. 2.3, в 1996 році питома вага поточних видатків в загальних видатках бюджету становила 98,92 відс., і лише 1,18 відс. склали видатки розвитку (капітальні вкладення на розвиток виробництва і соціальної сфери, видатки на капітальний ремонт). В 1997 році поточні видатки склали 98,04 відс., видатки розвитку – 1,96 відс. Що ж стосується 1998 року, то поточні видатки за цей період становили 98,71 відс., а видатки розвитку –лише 0,29 відс.

Такий розподіл обумовлений тим, що поточні видатки потребують негайного та своєчасного фінансування. Але, з другого боку, без здійснення капітальних вкладень на розвиток виробництва і соціальної сфери не можна очікувати приросту надходжень в майбутньому. До речі, треба відзначити, що видатки розвитку спрямовувались не на фінансування капітальних вкладень, а тільки на капітальний ремонт в зв’язку з незначними сумами виділення коштів за цим напрямком.

Звідси слідує, що залежність обсягів місцевих бюджетів від рішень вищестоящих органів не дає можливості місцевим органам влади проводити активну інвестиційну політику на місцях, а значить приймати посильну участь у покращанні соціально-економічного стану держави.

1996 рік 1997 рік

1998

рік

Рис. 2.3. Динаміка співвідношення між видатками розвитку та

поточними видатками бюджету Новгородківського району

у 1996-1998 роках ( у відсотках )

2.5. Аналіз виконання місцевого бюджету

Бюджет – це не тільки фінансовий план, у якому особлива увага приділяється механізмам платежів, обліку й звітності, він одне з основних знарядь економічної стабілізації та економічного зростання. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів щодо забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджету доходів і здійснення витрат, постійного аналізу доходів і витрат бюджету в плані їх впливу на економічний стан регіону.

Результати виконання бюджету дуже часто тією чи іншою мірою різняться від тих цілей і завдань, якими керувалися при його складанні і затвердженні. В окремих випадках такі розбіжності, хоча вони й не були заплановані, можна визнати корисними. Однак, як правило, одержання результатів, відмінних від запланованих, означає, що бюджетна політика, покладена в основу затвердженого бюджету, не проводилась, не було й дієвого контролю за її здійсненням.

Якщо розбіжність результатів із запланованими виявиться суттєвою, це може не тільки завадити досягненню стабілізації в економіці регіону, а й внести в господарське життя численні викривлення, які треба буде виправляти протягом наступного фінансового року чи навіть кількох років.

Звідси випливає необхідність дотримання бюджетної політики і суворого її виконання, відхилення при цьому повинні розглядатись як індикатори збоїв як у функціонуванні економіки в цілому, так і в самому бюджетному процесі, зокрема в заключній його стадії – виконанні бюджету.

Виконання бюджету – це здійснення комплексу заходів із забезпечення повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При цьому виконання дохідної частини бюджету означає надходження не тільки загальної суми передбачених коштів, а й по кожному джерелу. Виконання плану по видатках означає фінансування усіх запланованих заходів і установ, економне й ефективне використання бюджетних ресурсів.

Доходи зведеного бюджету Новгородківського району (таблиця 2.13) затверджено в сумі 2984,6 тис. грн., фактичні надходження становили 2344,2 тис. грн. або 78,54 відс. Порівняно з 1996 роком виконання дохідної частини бюджету знизилось на 14,72 відс. Бюджетні призначення не виконано по 12 з 13 джерел доходів, із них по податку на прибуток виконання становило 34,91 відс., прибутковому податку з доходів громадян – 88,15 відс., податку з власників транспортних засобів – 72,46 відс., податку на промисел –73,33 відс., державному миту – 78,63 відс., платі за землю - 72,35 відс., по зборах та інших неподаткових платежах – 54,61 відс. Лише по місцевих податках податках і зборах план був виконаний на 106,59 відс.

Головними факторами, які вплинули на невиконання плану бюджетних надходжень є: спад виробництва, ціновий фактор, приріст заборгованості із заробітної плати й соціальних виплат та приріст недоїмок по платежах до бюджету.

Серед наведених вище факторів впливу на рівень наповнення бюджету найвагоміший вплив має стан заборгованості по платежах до бюджету, яка в цілому по району становить 57,19 відс. до суми надходжень платежів (або

1293,1 тис. грн.). Тільки за 1998р. ця сума зросла на 51,97 відс.

Таблиця 2.13

Динаміка процесу виконання доходної частини бюджету Новгородківского району у 1996-1998 роках (тис. грн.)

ДОХОДИ

1996 рік

1997 рік

1998 рік

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Місцеві податки і збори

49

31

63,27

59

35

59,32

41

43,7

106,59

Надходження коштів від приватизації майна

33

28

84,85

-

-

-

-

-

-

Податок на промисел

-

1

-

3

3

100

3

2,2

73,33

Державне мито

26

28

107,69

60

42

70,00

51

40,1

78,63

Плата за воду

1

1

100

1

1

100

2

1,5

75,00

Податок з вла-сників трансп-ортних засобів

53

41

77,36

110

127

115,46

130

94,2

72,46

Надходження сум від переви-щення розра-хункового фонду споживання

5

4

80,00

2

-

0,00

2

0,3

15,00

Плата за землю

109

93

85,32

458

303

66,16

480

347,3

72,35

Податок за спецвикористу-вання надр

--  

-

-

-

1

-

2

1,7

85,00

Збори та інші неподаткові збори

44

56

127,27

98

73

74,49

128

69,9

54,61

ПДВ

800

642

80,25

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

345

145

39,13

185

142

76,76

112

39,1

34,91

Прибутковий податок з доходів громадян

148

158

106,76

329

202

61,40

296

262,7

88,15

Позички та ко-шти, отримані за взаємними розрахунками

-

222

--

--

--

--

--

--

--

<

Популярні роботи

Останні реферети