Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Страница 26

Индекс материала
Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28
/p>

Рис.2.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського

району протягом 1996-1998 років

Таблиця 2.5

Структура видаткової частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996-1998 роках (тис.грн)

Видатки

1996 рік

1997 рік

1998 рік

Фактична

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Фактично

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Фактично

Сума

Питома вага в загальній сумі видатків, відс.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

316

12,84

281

10,59

454

19,37

Соціальний захист

205

8,33

179

6,74

305,8

13,05

Соціальне забезпечення

111

4,51

102

3,85

148,2

6,32

Народне господарство

101

4,10

153

5,77

82,2

3,51

Соціально—культурні заходи

1704

69,24

1592

60,01

1632,7

69,65

Освіта

1007

40,92

986

37,17

1010,9

43,12

Культура і засоби масової інформації

104

4,23

76

2,87

73

3,11

Охорона здоров’я

591

24,02

526

19,83

547,3

23,35

Молодіжні програми, фізична культурна і спорт

2

0,08

4

0,15

1,5

0,06

Державне управління

282

11,46

277

10,44

120,8

5,15

Бюджетна позичка, ви-дана закупівлю с/г продукції для регіона-льних потреб

29  

1,18

150

5,65

--

0,00

Інші видатки

29

0,81

200

7,54

54,7

2,33

Всього видатків

2461

100

2653

100,0

2344,2

100

< /p>

1996 рік 1997 рік

1998

рік

Таблиця 2.13

Динаміка процесу виконання доходної частини бюджету Новгородківского району у 1996-1998 роках (тис. грн.)

ДОХОДИ

1996 рік

1997 рік

1998 рік

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

План

Факт

Відс-оток

Виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Місцеві податки і збори

49

31

63,27

59

35

59,32

41

43,7

106,59

Надходження коштів від приватизації майна

33

28

84,85

-

-

-

-

-

-

Податок на промисел

-

1

-

3

3

100

3

2,2

73,33

Державне мито

26

28

107,69

60

42

70,00

51

40,1

78,63

Плата за воду

1

1

100

1

1

100

2

1,5

75,00

Податок з вла-сників трансп-ортних засобів

53

41

77,36

110

127

115,46

130

94,2

72,46

Надходження сум від переви-щення розра-хункового фонду споживання

5

4

80,00

2

-

0,00

2

0,3

15,00

Плата за землю

109

93

85,32

458

303

66,16

480

347,3

72,35

Податок за спецвикористу-вання надр

--  

-

-

-

1

-

2

1,7

85,00

Збори та інші неподаткові збори

44

56

127,27

98

73

74,49

128

69,9

54,61

ПДВ

800

642

80,25

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток

345

145

39,13

185

142

76,76

112

39,1

34,91

Прибутковий податок з доходів громадян

148

158

106,76

329

202

61,40

296

262,7

88,15

Позички та ко-шти, отримані за взаємними розрахунками

-

222

--

--

--

--

--

--

--

продовження таблиці 2.13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дотації, одер-жані з облас-ного бюджету

1021

1021

100

1813

1692

93,33

1697,6

1413

83,24

Інші надходження

5

-

0,00

40

32

80,00

38

28,4

74,74

Всього доходів

2639

2461

93,26

3159

2653

83,98

2984,2

2344,2

78,54

Залишки кош-тів на поч. ро-ку, за винятком сум, спрямова-них на покрит-тя витрат

5

5

100

18

8

44,44

-

6

-

< /p>

Таблиця 2.14

Динаміка процесу виконання видаткової частини бюджету Новгородківського району у 1996-1998 роках (тис. грн)Популярні роботи

Останні реферети