Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Страница 7

Индекс материала
Курсова робота на тему: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Страница 27
Страница 28

Таблиця 1.5

Структура поточних доходів бюджетів місцевих органів влади в країнах з ринковою економікою (у відсотках до поточних доходів),1992р.

Країни

Власні доходи

 
 

Доходи від державної власності і підприє-мсництва

Податки

Інші доходи

Власні доходи, всього

Регулюючі доходи трансферти від цент-ральної адміністра-ції

Прямі

Непрямі

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

Країни з “податковою автономією”, вищою за середню (вище 50,2 відс.)

Ісландія

8,6

50,7

39,8

90,5

0,1

99,2

0,8

США

3,4

79,8

8,8

88,6

0,3

92,3

7,7

Люксем-бург

1,9

30,4

53,9

84,3

6,9

93,1

6,9

Іспанія

1,9

32,8

43,2

76,0

5,3

83,2

16,8

Австрія

2,2

30,1

42,5

72,6

11,2

86,0

14,0

Швейца-рія

4,6

65,6

3,5

69,1

7,9

81,6

18,4

Швеція

2,4

64,3

0,3

64,6

5,8

72,8

27,2

Японія

2,3

26,8

34,6

61,4

0,4

64,1

35,9

Норве-гія

1,5

55,2

1,9

57,1

-

58,6

41,4

Німеч-чина

5,0

24,8

31,4

56,2

6,4

67,6

32,4

Фран-ція

2,3

24,9

31,0

55,9

4,1

62,3

37,7

Фінлян-дія

3,3

55,3

0,0

55,3

1,6

60,2

39,8

Данія

1,6

47,5

4,1

51,6

2,9

56,1

43,9

Країни з “податковою автономією”, нижчою за середній (менше 50,2 відс.)

Бельгія

16,3

35,4

7,4

42,8

-

59,0

41,0

Австра-лія

14,5

-

39,9

39,9

4,1

58,5

41,5

< /p>

продовження таблиці 1.5

1

2

3

4

5

6

7

8

Велико-брита-нія

2,3

-

37,2

37,2

8,5

48,0

52,0

Канада

2,4

-

37,6

32,6

0,7

35,7

64,3

Португа-лія

3,0

23,3

5,9

29,2

6,2

38,4

61,4

Греція

12,6

9,3

5,3

14,6

1,5

28,7

71,3

Італія

1,7

6,3

4,4

10,7

8,3

20,7

79,3

Ірлан-дія

3,4

-

7,5

7,5

11,8

22,7

77,3

Нідерла-нди

8,5

1,9

4,5

6,4

5,1

20,0

80,0

через бюджетні канали з метою усунення диспропорцій в розвитку регіонів. В цих країнах всі основні податки надходять до бюджету центральної адміністрації, місцеве ж оподаткування ледве перевищує 10 відс. поточних доходів. Головним питанням регіональної економічної політики, що стоїть на порядку денному у країнах з трансфертним фінансуванням територій, є питання підвищення ефективності бюджетного перерозподілу, а також зниження фінансової залежності місцевих органів влади від “центру” і посилення їх податкової автономії.

Слід відмітити, що вагоміша частка бюджетних трансфертів – у країнах унітарного типу (особливо Нідерланди, Італія, Греція), тоді як у федеративних (США, Німеччина) – вона нижче. Це підтверджує висновок, зроблений ще у 70-ті роки у доповіді щодо країн з розвинутою ринковою економікою Мак-Дугласом Комісії Європейського співтовариства: рівень перерозподілу між регіонами в унітарних державах вищий, ніж у федеративних.

Якщо взяти за вихідний підхід до класифікації бюджетних трансфертів щодо їх джерел, механізмів розподілу та ступеня свободи використання, що критикується фахівцями з місцевих фінансів, то аналіз матеріалів дозволяє зв’ясувати найбільш загальні особливості систем бюджетних трансфертів як такої:

1. Формування фонду бюджетних трансфертів може здійснюватись як:

а) часткові відрахування від одного або деяких податків, що надходять до держбюджету;

б) щорічні асигнування держбюджету;

в) обсяг видатків місцевих колективів.

Огляд джерел фонду бюджетних трансфертів поданий у таблиці 1.6 .

Загалом вважається, що найстабільнішою частиною бюджетних трансфертів є ті, джерело яких прив’язане до доходів бюджету, хоч повної

Таблиця 1.6

Джерела фонду бюджетних трансфертів у різних країнах

Країна

Види бюджетних трансфертів

Джерела бюджетних трансфертів

1

2

3

Німеччина

Додаткові дотації

Допомога на інвестиції

Дотації на виконання спіль-них завдань

Структурний фонд

2 відс. суми ПДВ, сплачу-ється з федеральної частки

Залежно від місцевих видатків

--- “”---

--- “”---

Росія

Бюджетна дотація

Бюджетні субвенції

Федеральний трансферт

Чисті взаєморозрахунки

Бюджетні асигнування

--- “”---

15 відс. надходжень до держбюджету

Залежно від місцевих видатків

Франція

Глобальна дотація на фінансування

Дотації на компенсацію податкових пільг

Глобальна дотація на устаткування

Компенсація ПДВ

Спеціальні субвенції

Щорічна індексована частка ПДВ

Бюджетні асигнування, частка податку на прибуток

Залежно від місцевих видатків

--- “”---

Бюджетні асигнування

Залежно від місцевих видатків

Швеція

Незв’язані субсидії

Цільові дотації

Бюджетні асигнування

Залежно від місцевих видатків

Польща

Загальні субвенції

Цільові дотації

Частка до бюджетних видатків держави

Бюджетні асигнування Залежно від місцевих видатків

Латвія

Бюджетні субсидії

Субсидії з фонду вирівню-вання

Цільові гранти

Бюджетні асигнування

Частка прибуткового податку

Бюджетні асигнування

Литва

Бюджетні дотації

Спеціальні субсидії

Бюджетні асигнування

---“”---

< /p>

стабільності такий підхід не дає. На погляд автора, найбільшу стабільність з огляду на джерело дотацій мають дотації у Франції(зокрема, глобальна дотація на функціонування). У країнах із стабільною економікою бюджетні трансферти, що мають природу бюджетних дотацій, фінансуються саме з такого джерела (ФРН, Франція, Польща).


Популярні роботи

Останні реферети