Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота на тему: Податкова система України та шляхи її вдосконалення в ХХІ столітті - Страница 12

Индекс материала
Курсова робота на тему: Податкова система України та шляхи її вдосконалення в ХХІ столітті
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12

Необхідність зменшення нарахувань на фонд оплати праці та реформування системи соціального забезпечення не викликає жодного сумніву. По-перше, ці нарахування є найбільшими порівняно з іншими країнами, вони виступають важливим фактором зростання цін, зниження конкурентоспроможності українських товарів. По-друге, система соціального забезпечення - джерелом функціонування якої є обтяжливі нарахування для підприємств.

Слід зазначити, що основною метою реформування системи оподаткування є сприяння стабілізації матеріального виробництва, підвищення його ефективності, на цій основі задоволення державних та соціальних потреб. Система оподаткування повинна забезпечити оптимізацію структури розподілу і перерозподілу національного доходу. Реформуванню підлягають правові норми, що визначають форми, механізм регулювання, встановлення величини та порядку справляння податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету , внесків до державних цільових фондів, необхідних державі для виконання їх функцій.

Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її недосконалість, а саме: неузгодженість та суперечливість окремих податкових законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування економічної сутності окремих податків та непристосованість її до переходу від адміністративної-командних методів управління господарством до господарювання в умовах демократичної правової системи України шляхом створення єдиного всеохоплюючого Закону Податкового кодексу України.

Зазначений законопроект є першим кроком на шляху створення досконалої системи оподаткування з високим рівнем збирання податків і має на меті регулювання відносин оподаткування, визначає принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджетів всіх рівнів. Визначає методику їх обчислення, ставки оподаткування, правовий стан платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.

Положення проекту Податкового кодексу України спрямовані на необхідність:

- створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечувала чітке визначення порядку стягнення податків, його простоту;

- забезпечення чіткого визначення об'єктів оподаткування з метою запобігання випадкам подвійного оподаткування;

- забезпечення справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій платників податків;

- упорядкування механізму стягнення податків та посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та їх несвоєчасну сплату;

- стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів і підтримки технологічного оновлення суспільства;

- стимулювання малого підприємництва;

- дотримання міжнародних угод з питань оподаткування;

- реальне забезпечення прав платників податків;

- створення дієвого механізму контролю.

Реформування податкової системи є найбільш важливою проблемою на етапі формування ринкового середовища і створення сприятливих умов для зниження податкового навантаження. Однак, зниження податкового навантаження слід провести поступово з метою стабільного виконання доходів бюджету.

Список використаної літератури

1. Конституція України.-1996 р.

2. Закон України “ Про систему оподаткування ”//Відомості Верховної Ради України.-1994.-№14.

3. Закон України ‹‹Про внесення змін до Закону України “ Про систему оподаткування”›› // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№77 .

4. Закон України “Про державну податкову службу в Україні “ // Відомості Верховної Ради України.-1991.-№12.

5. Закон України ‹‹Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” ›› // Урядовий кур’єр.-1993.-№15.

6. Закон України “Про Державний бюджет України на 1999 рік ” // Урядовий кур’єр.-1998.-№86.

7. Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік “ // Урядовий кур’єр.-1999.-№78.

8. Закон України “Про Державний бюджет України на2001 рік “// Урядовий кур’єр.-2000.-№87.

9. Закон України “Про податок на додану вартість “// Відомості Верховної Ради України.-1997.-№21.

10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств “ // Відомості Верховної Ради України.-1995.-№4.

11. Закон України “Про плату за землю “ // Відомості Верховної Ради Українию-1996.-№12.

12. Закон України “Про охорону праці “ // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.

13. Закон України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності “ // Відомості Верховної Ради України.-1999.-№53.

14. Постанова Верховної Ради України “ Про основні положення податкової політики в Україні “ // Відомості Верховної Ради України.- 1997.-№5.

15. Типове положення про службу охорони праці (затверджено Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08.93 №73).

16. Азаров М.Я. Податкова політика в Україні: принципи та реалії. // Вістник податкової служби України.-2000.-№10.

17. Бабич Л.Я. Аналіз податкової системи і пропозиції щодо її вдосконалення. // Економіка України.-1999.-№9.

18. Бабійчук А.Б. Напрямки вдосконалення системи оподаткування в Україні. // Фінанси України.-1999.-№12.

19. Булгакова С.О. Податки в зарубіжних країнах.-К.: Основи, 1998.

20. Буряковський В.В. Податки .-Дніпропетровськ: Пороги.-1998.-520 с.

21. Василик О.Д. Державні фінанси України :навч. посібник.-К.: Вища шк., 1997.

22. Вишневський В.П. Налоги Украины :теория и практика.-Донецк : ИЕП НАН Украины, 1997.

23. Глухов В.В. Налоги :теория и практика .-СПб.: Спец. лит., 1998.-285 с.

24. Данілов О.Д.,Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування.-К.: Парламентське видавництво, -2001.-215 с.

25. Дернбернг Р.Л. Международное налогообложение.- М.: Юнити, 1997.-375 с.

26. Дорош Н.І. Податкова система України в розвинутих зарубіжних країнах: порівняльний аналіз.// Фінанси Украіни.-2000.-№12.

27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.:А.С.К., 2000.-520 с.

28. Захарченко Н.П. Податки .-Одеса: Кадр, 2001.-543 с.

29. Златкін Б.С. Податкам- стимулюючу роль.// Економіка України-1999.

30. Князев В.Г. Налоговая система зарубежных стран.- М.: Закон и право, 1997.

31. Ковальов К.Л. Фінанси: Учбовий посібник. – Донецьк: Фінанси і статистика ,1999.

32. Конрад Ю.Л. , Пунина И.В. Налоговая политика В Украине: подходы и перспектива // Эк-ка Украины.- 1996. - №11.

33. Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України.-1998.-№12.

34. Кучерявенко Н.И. Налоговое право.- К.: Основа,1999.

35. Кучерявенко Н.И. Система н/о в Украине // Экономика Украины.-2001.- №3.

36. Левочкин С.О. Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення // Економіка України.-1999.-№8.

37. Мельник М.В. Податкова система України. – К.: Парламентське видавництво, - 2001. – 318с.

38. Податкова система України : Підручник / В.М.Федосов , В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін.; за ред. В.М. Федосова.- К.: Либідь, 1994.

39. Розпутенко В.І. Податкова політика і економічні реформи. – К.: Либідь, 1998.

40. Сенчуков В.О. Оптимальна система оподаткування / Економіка України.- 1999. №3.

41. Синільников Б.В. Актуальні питання оподаткування в умовах перехідної економіки // Фінанси України. – 1999.-№3.

42. Скворцов М.М. Все про податки в Україні.- К.: Конкорд, - 1999 .-315с.

43. Слепец В.Н. Налоги и мировой рынок.- Одесса: Астро Принт, 1999.-239с.

44. Соколовська А.М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід // Фінанси України.- 1999.№1.

45. Стоїн В.Я. Удосконалення податкової системи України //Фінанси України.- 2001.№4.

46. Суторміна В.М., Федосов В.М. Держава – податки – бізнес .- К.: Либідь. - 1998. - 235с.

47. Федосов В.М. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України.-1999. - №6.

48. Фоменко К.О. К нам пришел налоговый инспектор. – Одесса: ОГЭУ. – 1997. – 283с.

49. Черник Д.Г. Налоги. – М.: Финансы и статистика, - 1998. – 285с.

50. Юткина Г.Ф. Налоги и налогообложение.- М.: Инфра – М., - 1998.-317.Популярні роботи

Останні реферети