Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 11

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
У цьому випадку Вагонна дільниця може використовувати методики, застосовувані експертами-оцінювачами.

3.7 Ліквідація основних фондів

Звичайно це рішення приймається через те, що придбане раніше (3, 5 і більш років тому) устаткування сьогодні вже морально чи фізично застаріло і непридатне для подальшої експлуатації. Причому ступінь зношеності таких основних фондів може бути як повний, так і частковий: підприємству все рівно буде дешевше скласти акт про їхню ліквідацію і придбати для роботи нове, сучасне, устаткування, ніж постійно ремонтувати (чи модернізувати) старе. У бухгалтерському обліку дане питання регулюється П(С)БО 7 "Основні засоби", що вступив у силу 1 липня 2000 року. Так, у п.33 даного Стандарту відзначається: об'єкт основних засобів списується з балансу (ліквідується), якщо він не відповідає критеріям визнання активу, тобто якщо цей об'єкт у майбутньому вже не принесе підприємству яких-небудь економічних вигод. "Бухгалтерський" доход, отриманий від ліквідації необоротного активу (у вигляді товарно-матеріальних цінностей, що оприбутковуються), відбивається по кредиту субрахунку 746 "Інші доходи від іншої діяльності", а залишкова вартість об'єкта і витрати понесені при його ліквідації, враховуються по дебету субрахунок; 976 "Списання необоротних активів". При цьому фінансовий результат від ліквідації (вибуття) основного засобу (далі – ОЗ) визначається на субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності" як різниця між доходом, отриманим у результаті зазначеного виду вибуття об'єкта необоротного активу (за винятком непрямих податків (у нашому випадку - ПДВ) - там де вони повинні нараховуватися), і залишковою вартістю об'єкта, а також витратами, зв'язаними з його ліквідацією.

Ліквідація ОЗ обов'язково оформляєте актами на їхнє списання (їхні типові форми 0З-3 "Акт списання основних засобів" і 0З-4 "Акт на списання автотранспортних засобів" затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352).

На відміну від бухгалтерського обліку (у який знос нараховується по кожнім об'єкті основних засобів, що дає можливість завжди знати, яка залишкова вартість ліквідованого необоротного активу), у податковому пооб’єктний облік балансової вартості основних фондів (далі -ОФ) здійснюється тільки по групі 1. По групах же 2 і: облік балансової вартості ОФ ведеться сукупно, тобто основні фонди, що входять у ці групи, амортизуються не пооб’єктно, а в цілому по всій групі. Отже, на практиці буває вкрай проблематично визначити балансову вартість окремого ОЗ групи 2 чи 3. Порядок нарахування амортизації ОФ, установлений Законом про прибуток (п.8.б ст.8), абсолютно іншої в порівнянні з порядком нарахування зносу ОС (у розмірі бухгалтерської амортизації), передбаченим П(С)БО 7 (п.п.22-30). Тому балансова вартість ліквідованого об'єкта ОФ групи 1 не буде збігатися з його залишковою вартістю в бухгалтерському обліку. Хоча очевидно, що для нарахування ПДВ при самостійній ліквідації такого об'єкта необхідно оперувати даними саме податкового обліку. Приклад господарських операцій по ліквідації основних засобів наведено в таблиці 3.7.1

Таблиця 3.7.1 — Відображення в бухгалтерському обліку операцій по ліквідації повністю зношеного принтера

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Списана сума зносу принтера, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини і обладнання”

500

Списані витрати, що пов’язані з ліквідацією принтера

976 “Списання необоротних активів”

66 “Розрахунки по оплаті праці”

65 “Розрахунки по страхуванню”

150

Списані на фінансовий результат витрати, що пов’язані з ліквідацією принтера

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

976 “Списання необоротних активів”

150

3.8 Амортизація основних засобів

Сполучити бухгалтерський і податковий облік основних засобів (далі - ОЗ) у єдине ціле в даний час неможливо. Спроби впровадження в життя подібного симбіозу приводять до порушення правил або першого, або другого.

Тому обмовимо відразу: і бухгалтерський, і податковий облік ОЗ необхідно вести розрізнено. Наприклад, у виді двох облікових карток на кожен основний засіб - податкової і бухгалтерський. Форма картки може бути стандартна (типова форма 0З-1), затверджена наказом Міністерств, статистики України "Про твердження типових форм первинного обліку" від 29.12.95 р. № 352.

Одним з найбільш важливих показників правильного ведення обліку ОЗ є безпомилково нарахована амортизація.

3.8.1 Амортизація основних засобів в податковому обліку

Виділимо головні вимоги по її нарахуванню спочатку податковому, а потім у бухгалтерському обліку.

1. У податковому обліку амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій і інших поліпшень виробничих фондів.

2. Безкоштовно отримані фонди і невиробничі фонди не амортизуються.

3. Нарахування амортизації виробляється поквартально.

4. Використовується єдиний для всіх груп метод нарахування амортизації, тільки коефіцієнти різні.

5. База для нарахування амортизації - балансова (залишкова) вартість груп основних фондів на початок (перше число) звітного кварталу.

6. Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700,0 грн.). Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду.

7. Амортизація основних фондів груп 2 і 3 здійснюється до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

8. Балансова вартість групи 1 ОЗ зменшується при виведенні об'єкта основних фондів з експлуатації в будь-якому випадку. Наприклад, при продажі, ліквідації, капітальному ремонті, реконструкції, консервації.

9. Балансова вартість груп 2 і 3 ОЗ не змінюється при виході з експлуатації окремих об'єктів груп 2 і 3 у зв'язку з їхньою ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією і консервацією.

10. Балансова вартість груп 2 і 3 ОЗ зменшується у випадку виходу з експлуатації основних фондів груп 2 і 3 на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платнику податків у межах бартерних (товарообмінних) операцій).

3.8.2 Амортизація основних засобів в бухгалтерському обліку

1. Амортизуються будь-які, що складаються на балансі підприємства ОЗ, у тому числі виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані.

2. Нарахування амортизації виробляється щомісяця по кожному об'єкту окремо.

3. Амортизується первісна вартість ОЗ з урахуванням поліпшень, що привели до росту економічних вигод від використання об'єкта.

4. Використовується кожний з 6 методів нарахування амортизації ОЗ на вибір. При цьому до різних об'єктів можуть застосовуватися різні методи амортизації. Підприємство вправі змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації об'єкта.

5. Нарахування амортизації починається з місяця, що випливає за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняється в місяці, що випливає за висновком об'єкта зі складу основних фондів. Якщо змінюється метод амортизації, новий метод повинний застосовуватися з місяця, що випливає за місяцем ухвалення рішення про зміну методу амортизації.

6. У випадку реконструкції, модернізації, добудування, до устаткування і консервації об'єкта ОЗ нарахування амортизації припиняється.

Відмінності між вимогами податкового і бухгалтерського обліку колосальні

У бухгалтерському обліку підприємства мають широкий вибір у визначенні методів амортизації, причому для кожного основного засобу можна використовувати "свій" вид амортизації.

Перелічимо їхні умовні назви:

- прямолінійний;

- процентний;

- прискорений;

- кумулятивний;

- виробничий;

- податковий.

Розглянемо їх один по одному.

Прямолінійний метод:

Являє собою визначення річної суми амортизації шляхом розподілу вартості об'єкта на очікуваний термін корисного використання. Наприклад, придбаний будинок вартістю 2000000 грн., визначений очікуваний термін корисного використання - 50 років. Ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює нулю. Річна норма амортизації складе: 2000000 : 50 = 40000 грн. Відповідно щомісячна норма - 40000 :12 = 3333,33 грн. Для зручності цю норму можна перевести у відсотки: 3333,3: : 2000000 х 100 = 0,1667% на місяць. Нарахування амортизації у відсотках необхідно робити до первісної вартості об'єкта.

Даний метод найбільш прийнятний для нарахування амортизації по об'єктах, що беруть участь у виробничому процесі, у випадках, коли досить точно визначити обсяг економічних вигод від їхнього використання неможливо. Це можуть бути адміністративні будинки, меблі, службові автомобілі й інші.

Процентний метод:

Нараховується шляхом множення річного відсотка амортизації на залишкову вартість об'єкта. Річний відсоток амортизації визначається по формулі (формула №3.8.1):

Формула №3.8.1 — Формула нарахування амортизації процентним методом

, де:

н - кількість років корисного використання об'єкта;

Л – ліквідаційна вартість об'єкта;

П – первісна вартість об'єкта.

Отриманий результат необхідно помножити на 100. Наприклад, термін корисного використання стільця - 2 роки, первісна вартість об'єкта - 200 грн., ліквідаційна вартість -1 грн. Річний відсоток амортизації складе 92,93%.

Щомісячний - 7,74%. Помісячну амортизацію необхідно нараховувати на залишкову вартість об'єкта на початок року.

На наш погляд, цей метод досить трудомісткі й і найбільше підходить для амортизації об'єктів, що швидко знецінюються, тому що на первісному етапі (перший рік експлуатації) знос значно перевищує наступні нарахування.

Прискорений метод:

Відрізняється від прямолінійного (вираженого у відсотках) тільки тим, що нараховується на залишкову вартість об'єкта основних засобів і при цьому сума амортизації збільшується на 2.

У той же час через те, що амортизація нараховується на залишкову вартість об'єкта, прискорений метод має ті ж властивості, що і процентний, а саме: велику суму амортизації в перший рік і поступове її зменшення до кінця терміну експлуатації об'єкта.

Кумулятивний метод:

Суми амортизації визначаються за допомогою множення первісної вартості об'єкта (за мінусом ліквідаційної вартості) на кумулятивний коефіцієнт, що розраховується по формулі (Формула №3.8.2):Популярні роботи

Останні реферети