Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 14

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16

Серед режимів роботи з картотекою мається режим "Індексація основних засобів", що дозволяє здійснювати індексацію основних засобів і нараховувати знос. Для переоцінки бухгалтер уводить коефіцієнти індексації по кожнім інвентарному номері, після чого здійснюється прорахунок і формується

При внутрішній аудиторській перевірці приділяється особливе місце перевірці правильності і повноти проведеної індексації основних засобів. З цією метою аудитор переглядає всю картотеку і перевіряє правильність застосування встановлених коефіцієнтів індексації, формування нової вартості основних засобів і нарахованого зносу. На екрані монітора Відомість індексації основних засобів видається в три вікна. У першому вікні приводяться умови формування відомості, у другому вікні — список інвентарних номерів, по яких була зроблена індексація, і в третім вікні — довідкові дані по зробленій індексації і сформовані бухгалтерські проводки. Зведення видаються по наступним параметрах: дата введення основних засобів, інвентарний номер, інвентарна картка, вид основних засобів, група основних засобів, дата індексації, вартість основних засобів, балансовий рахунок, сума зносу основних засобів.

На підставі первинних даних і нормативно-довідкової інформації здійснюється відображення інформації про наявність і рух основних засобів по підрозділах, матеріально відповідальним обличчям, по групах, видам, підприємству в цілому. З цією метою формуються Відомість обліку наявності основних засобів, Відомість цілком зношених основних засобів, Відомість-опис інвентарних об'єктів. Крім того, їсти можливість переглянути інвентарну картку по кожнім інвентарному номері. Перераховані відомості з метою контролю й аудита можна одержати в запитальному режимі по наступним угрупованнях: підприємствам, структурним підрозділам, матеріально-відповідальним обличчям, групам і видам основних засобів, рахункам бухгалтерського обліку.

Відомість обліку наявності основних засобів містить інформацію про стан основних засобів по заданих періодах часу, що важливо при контролі й аудиті наявності основних засобів на визначену дату. Контроль за наявністю основних засобів здійснюється на місцях експлуатації й у цілому по підприємству.

Відомість цілком зношених основних засобів дозволяє одержати інформацію про інвентарні об'єкти, вартість яких цілком віднесена на витрати виробництва. При перевірці аудитор аналізує приведені дані на правильність нарахування зносу з дати введення основних засобів.

Відомість-опис інвентарних об'єктів відображає інформацію за необхідний період часу і використовується для контролю по інвентарних об'єктах наявності і стану основних засобів, а також для проведення інвентаризації. Для аналізу наявності основних засобів по видах і групам використовують опису по групах і видам основних засобів.

У числі відомостей по приходу основних засобів можна одержати відомості-реєстри документів по окремих видах руху: надходженню, введенню в експлуатацію, внутрішньому переміщенню, зміні первісної вартості. Також мається можливість сформувати інформацію в різних розрізах, необхідним для контролю і прийняття управлінських рішень: по підприємствах, структурним підрозділам, матеріально-відповідальним обличчям, рахункам, групам і видам основних засобів, інвентарним об'єктам.

Для оперативного обліку дорогоцінних металів і каменів, що знаходяться в основних засобах ведуться Відомість наявності дорогоцінних металів і каменів в основних засобах і Відомості руху дорогоцінних металів і каменів, що знаходяться в основних засобах.

При проведенні аудита аудитор перевіряє наявність і списання дорогоцінних металів і каменів, що знаходяться в основних засобах, а також їхнє своєчасне оприбуткування при ліквідації основних засобів.

Для нарахування і розподілу амортизаційних відрахувань по кодах виробничих витрат формують Відомість нарахування і розподілу амортизаційних відрахувань. На її підставі бухгалтер (аудитор) здійснює аналіз і контроль правильності формування кодів норм амортизаційних відрахувань, правильності застосування поправочних коефіцієнтів, суми нарахованої амортизації і правильності формування залишкової вартості. Контроль за станом основних засобів здійснюється шляхом перегляду залишкової вартості і нарахованого зносу на необхідну дату.

Зведеною відомістю по обліку основних засобів є групувальна зведена оборотна відомість, що поєднує усі види руху основних засобів, зв'язаних з їхнім чи переміщенням зі зміною вартості інвентарних об'єктів. Зведена відомість формується в розрізі підприємства, структурного підрозділу, матеріально-відповідальних облич, балансових рахунків, субрахунків, кодів аналітичного обліку, груп і видів основних засобів.

На підставі Зведеної відомості формується й аналізується інформація про рух основних засобів за обраний проміжок часу.

Для контролю за правильністю і повнотою нарахування податку на додаткову вартість на придбані і продані основні засоби по запиті чи аудитора бухгалтера формується довідкова інформація про суми податку на додаткову вартість у розрізі інвентарних об'єктів.

Контроль за наявністю основних засобів, що знаходяться в оренді, здійснюється за допомогою Відомості наявності основних засобів, що знаходяться в оренді. Аудитор (бухгалтер) перевіряє правильність обліку основних засобів і нарахування зносу по об'єктах, що знаходиться в оренді.

В даний час особливе місце має переоцінка й індексація основних засобів. Для контролю за переоцінкою формується Відомість переоцінки основних засобів, з якої аудитор (бухгалтер) має можливість проаналізувати своєчасність і правильність віднесення цих даних на рахунки бухгалтерського обліку.

Таким чином, аудитор (бухгалтер) у режимі перегляду інвентарної картотеки має можливість одержати інформацію за необхідний період часу для аналізу і контролю по основних засобах.

Аудитор аналізує і виявляє невірно введена дані, несвоєчасність відображення записів у бухгалтерському обліку, виявляє помилки при нарахуванні амортизаційних відрахувань, а також правильність віднесення їх а виробничі рахунки. За допомогою Довідника припустимої кореспонденції рахунків здійснюється контроль за правильністю відображення в бухгалтерському обліку проведених господарських операцій. При виявленні невірно проведених господарських операцій формується довідкова інформація про невірно проведені бухгалтерські записи і формується правильна бухгалтерська проводка.

Керівник, чи аудитор бухгалтер можуть чи проаналізувати одержати значення будь-якого необхідного показника з інформаційної бази за необхідний період часу.

В даний час особливе значення надається прогнозуванню використання основних засобів. Для прогнозування аудитор (бухгалтер) проводить аналіз фондовіддачі основних засобів за визначений період і шляхом використання бази знань формує пропозиції по керуванню. З цього погляду особливо важливі питання ефективного використання устаткування (виявлення непотрібного устаткування) і питання росту випуску продукції на існуючому парку основних засобів.

Одним з важливих показників використання основних засобів є фондовіддача. Цей показник обчислюється розподілом обсягу нетто реалізації на середню вартість основних засобів, що визначається шляхом додавання суми залишків основних засобів на початок і кінець необхідного періоду і розподілом на кількість місяців заданого періоду часу.

Найважливішою частиною моделювання облікового процесу є мінімізація витрат у плині всього терміну служби основних засобів. З цією метою проектується релевантна модель доцільності заміни устаткування на визначеній ділянці роботи. При моделюванні модель звичайно будується за період декількох років.

По цій моделі бухгалтер аналізує відхилення по статтях і дає керівництву підприємства пропозиції по прийняттю управлінських рішень.

Якщо інформації даної моделі недостатньо для прийняття управлінських рішень при заміні застарілого і непотрібного устаткування, чи бухгалтер аудитор здійснює побудови моделі мінімізації витрат у плині всього терміну служби основних засобів. При складанні цієї моделі основні засоби враховуються по статтях з визначенням фондорентабельності.

Висновки

Ефективність роботи залізничного транспорту напряму пов’язана з якістю і повнотою технічного оснащення залізниці. Чим більше вдосконалені основні засоби залізниці, тим вище їх пропускна, провізна здібність, продуктивність праці робітників та нижче собівартість перевезень.

Важливе значення в даних економічних умовах для росту ефективності має встановлення їх оптимальної структури, своєчасне оновлення, застосування більш прогресивних видів техніки, автоматизації виробництва. Особлива роль в рішенні завдань подальшого підвищення ефективності виробництва відводиться росту продуктивності праці. Це зростання обумовлене технічною реконструкцією та, головним чином, покращенням використання основних засобів.

За 2000 рік підприємство виконало план по всім показникам, доведеним Управлінням Південно-Західної залізниці.

План по підготовленим та відправленим вагонам в рейс виконано на 105,2%. Зверх плану підготовлено і відправлено 5592 вагони. Темп росту до минулого року склав 101,0%.

План по вагоно-кілометрам пробігу на всьому шляху прямування виконано на 102,7%. Перевиконання плану склало 4593 тис. ваг.-км. Темп росту до 1999 року – 98,4%.

Фактичні доходи на один підготовлений і відправлений вагон склали 1073,30 грн. При плані 985,57 грн.

Фактична собівартість одного підготовленого і відправленого вагону знизилась на 21,6% і складає 782,65 грн.

Прибуток від підсобно-допоміжній діяльності склав 1084 тис. грн. В порівнянні з минулим роком він виріс більш ніж в 2 рази.

План реалізації по наданню платних послуг населенню виконано на 100,3% у т.ч. по побутовим послугам на 100,5%. Темп їх зростання в порівнянні з 1999 роком відповідно склав 140,8 і 151,0 відсотків.

За звітній період вивільнено 364 чол. всього персоналу, у т.ч. по персоналу з експлуатації 282 чол. і з підсобно-допоміжної діяльності 81 чол.

Фактична середньомісячна зарплата одного працівника всього персоналу склала 213,73 грн. (в еквіваленті – 236,78 грн.), тобто збільшилась проти плану на 14,7% (в еквіваленті – на 27,0%).

План по продуктивності праці виконано на 98,9% ( в еквіваленті на 108,8%).

Весь приріст об’ємних показників досягнуто за рахунок росту продуктивності праці.

Фактичний балансовий прибуток за звітний рік склав 34175 тис. грн. при плані 33 тис. грн.

З метою поліпшення фінансового положення і створення стійких умов роботи в 2001 році підприємством при одержанні плану від Управління залізниці будуть розроблені відповідні заходи:

по економії фонду оплати праці;

по приведенню чисельності працюючих відповідно до запланованого і фактичного об’єму робіт;

по економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.


Популярні роботи

Останні реферети