Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 15

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16

Підвищення рівня використання основних засобів дозволить збільшити та розширити виробництво без додаткових капітальних вкладень.

Перелік використаних інформаційних джерел

1 Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р. № 3125-12

2 Закон України “Про залізничний транспорт” від 04.07.96р. № 274/96-ВР

3 Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91р. № 887/91-ВР

4 Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР зі змінами і доповненнями

5 Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97р. № 77/97-ВР зі змінами і доповненнями

6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

7 Порядок економічних взаємовідносин на залізничному транспорті України затверджений Наказом Укрзалізниці від 29.12.98р. № 338-Ц

8 “Статут залізниць України” затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98р. № 457

9 “Статут Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський затверджений Міністерством транспорту України від 15.12.97р.

10 Білуха М.Т., “Курс аудиту: підручник”, Київ “Вища школа – Знання”, 1999р.

11 Завгородній В.П., “Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством”, Київ “Ваклер ДИ-КСИ”, 1997р.

12 Красов А.П., “Бухгалтерський облік на залізничному транспорті”, Москва “Транспорт”, 1978р.

13 Красов А.П.,“Бухгалтерський облік на залізничному транспорті”,Москва “Транспорт”, 1980р.

14 Красов А.П.,“Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць”, Москва “Транспорт” 1997р.

15 Гужва В.М., “Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчальний посібник.—К.:КНЕУ, 2001.—400 с.

16 “Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту”. — К.:А.С.К., 1998.—768 с. — (Економіка. Фінанси. Право). — Рос.

17 Сопко В., Завгородній В. “Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник”. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл.

18 Кузьмінського А.Н., “Аудит” практичний посібник, Київ “Облікінформ”, 1996р.

19 Подольського В.І., “Аудит”, Москва “Аудит”, 1997р.

20 Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ільєнко П.А., “Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства”, Київ “Вища школа”, 1992р.

21 Ткаченко Н.М., “Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності”, Київ “А.С.К.”, 1999р.

22 “Організація і методика проведення загального аудиту”, Москва, 1995р.

23 Пояснювальна записка по Вагонній дільниці станції Київ – Пасажирський за 1999р.

24 Пояснювальна записка по Вагонній дільниці станції Київ – Пасажирський за 2000р.

Реферат

дипломної роботи

“Облік і аудит основних засобів вагонної дільниці залізничної станції”.

Робота містить 97 сторінки, 18 таблиць, 7 рисунків, перелік використаної літератури - 26 найменування, 2 додатка.

Об’єктом дослідження у дипломній роботі є методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів на Вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський

Мета роботи – розкрити актуальність теми, дати загальну характеристику основних засобів, обґрунтувати необхідність їх обліку та контролю, досконало вивчити існуючу на підприємстві систему бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів, відпрацювати рекомендації щодо її удосконалення та підвищення ефективності обліку основних засобів на залізниці.

Результатом дослідження є пропозиції щодо розробки необхідних нормативних вказівок по обліку основних засобів та широкого впровадження комп’ютерних технологій ведення бухгалтерського обліку основних засобів на залізниці.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої системи обліку і аудиту на підприємстві

Рецензія

на дипломну роботу студента 4 курсу

спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”

факультету комерційна діяльність залізниць КУЕіТТ

Шевченко Євгенія Григоровича на тему

“Облік і аудит основних засобів вагонної дільниці залізничної станції”

В дипломній роботі Шевченко Євгенія Григоровича викладено загальну характеристику основних засобів, основні завдання і необхідність їх обліку та контролю, актуальність обраної теми. Робота виконана у відповідності із поставленим завданням, яке розроблено на основі методичних рекомендацій до виконання роботи.

В даній дипломній роботі розкрито основні питання обліку основних засобів на залізниці, організація цього обліку на підприємстві і подано думки щодо аудиту основних засобів. Також приведені основні господарські операції з кореспонденцією рахунків, що застосовуються при бухгалтерському обліку основних засобів на залізниці.

При дослідженні було приділено увагу впровадженню сучасних комп’ютерних технологій при обліку основних засобів на залізниці. При розробці дипломної роботи було використано практичний матеріал підприємства, такий як пояснювальна записка за 1999, 2000 роки, баланс та звіт про фінансові результати Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський за 2000 рік та інші.

Зміст дипломної роботи повністю відповідає плану і свідчить про те, що при її написанні було приділено належну увагу всім питанням обліку основних засобів на залізниці.

Всі питання, які були поставлені, Шевченко Євгеній Григорович виконав в повному обсязі, текст роботи викладено логічно у послідовній формі, дипломна робота виконана на високому теоретичному та практичному рівні.

Рецензент

/ /

“ _” _2001р.

Програма аудиторської перевірки основних засобів

Етап аудиторської перевірки

Мета і завдання аудиту основних засобів

Аудиторські процедури

Аудиторські докази

Виконавець

Підготовчий

Попереднє знайомство з підприємством, оцінка систем контролю та бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, планування аудиту основних засобів

Опитування і анкетування керівництва підприємства та персоналу, вивчення матеріалів попередньої аудиторської перевірки, документальна перевірка, спостереження

Статут підприємства, накази, звіт про попередню аудиторську перевірку, інвентарні картки, дані синтетичного та аналітичного обліку основних засобів

Аудитор, асистент аудитора

Фізична перевірка

Оцінка достовірності результатів проведеної інвентаризації основних засобів

Спостереження за проведенням інвентаризації основних засобів, вибіркова перевірка її результатів

Матеріали інвентаризації, облікові записи по основних засобах

Аудитор, асистент аудитора

Основний

Контроль оцінки основних засобів, встановлення їх належності, перевірка достовірності облікових записів і залишків у балансі, перевірка правильності нарахування зносу та визначення витрат на ремонт основних засобів

Зіставлення даних інвентаризації, синтетичного та аналітичного обліку, запит до постачальників (підрядників), документальна вибіркова перевірка, перевірка арифметичних підрахунків, аналіз

Акти інвентаризації, первинна документація по основних засобів, облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку, відповіді на запит, баланс

Аудитор

Завершальний

Складання розділу аудиторського звіту про основні засоби підприємства

Систематизація та ґрунтування отриманої на попередніх етапах інформації, аналіз, складання звіту та аудиторського висновку

Робоча документація, складена на попередніх етапах перевірки

Аудитор

< /p>

Відображення в бухгалтерському обліку операцій по нарахуванню амортизації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Нарахування зносу основних засобів, які використовуються у процесі обслуговування пасажирів

2334 “Обслуговування пасажирів”

131

“Знос основних засобів”

Нарахування амортизації основних засобів загально-виробничого призначення

911 “Загально-виробничі витрати з перевезень”

131

“Знос основних засобів”

Нарахування амортизації основних засобів, які використовуються адміністрацією підприємства

921 “Адміністративні витрати з перевезень”

131

“Знос основних засобів”

 

Показники виробничо-фінансової діяльності Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський за 1999-2000 рр.

Показник

Звіт

1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

План

Звіт

До плану

2000

До звіту

1999

Підготовлено та відправлено вагонів всього, ваг.

111909

107400

112992

105,2

101,0

Вагоно-кілометри на всьому шляху прямування – всього, тис. грн.

177930

170500

175093

102,7

98,4

Доходи всього, тис. грн.

84006

110245

125950

114,2

149,9

у т.ч.

- доходи від перевезень, тис. грн.

79702

105850

121274

114,6

152,2

- доходи від допоміжної діяльності, тис. грн.

4304

4395

4676

106,4

108,6

Витрати всього, тис. грн.

100109

110212

92025

83,5

91,9

у т.ч.

- експлуатаційні витрати, тис. грн.

101162

107187

88433

82,5

87,4

- витрати по допоміжній діяльності, тис. грн.

2986

3025

3592

118,7

120,4

Середньоспискова чисельність всього персоналу, чол.

5569

5501

5691

103,5

102,2

Фонд оплати праці – всього персоналу, тис. грн.

11392,0

12305,0

14596,3

118,6

128,1

Середньомісячна зарплата всього персоналу, грн.

170,47

186,41

213,73

114,7

125,4

Прибуток від перевезень

28698

31532

32841

104,2

114,4

Прибуток від допоміжної діяльності, тис. грн.

534

1370

1084

79,1

203,0

у т.ч.

- від надання послуг пасажирам в поїздах

491

1305

1006

102,0

77,1

- від інших послуг

43

65

78

120,0

181,4

Рентабельність підсобно-допоміжної діяльності

14,16

45,29

30,17

66,6

213,1

Інші прибутки та збитки

836

-

250

-

29,9

Рентабельність перевезень, %

-

-

37,14

-

-

Балансовий прибуток

1241

33

34142

103560

2753,8

<

Популярні роботи

Останні реферети