Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 4

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16

Майно Вагоної дільниці становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в її балансі.

Майно вагонної дільниці є державною власністю та закріплюється за нею Південно-Західною залізницею на правах господарського відання.

Джерелами формування майна підрозділу є:

- майно, передане йому центральними та місцевими органами;

- майно, придбане південно-Західною залізницею і передане їй;

- доходи, одержані від наданих послуг, реалізації продукції, а також від інших видів господарсько-фінансової діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- інше майно, набуте на підставах, що не перечить чинному законодавству.

Структурні зміни в управління підрозділами вагонної дільниці затверджуються начальником залізниці за поданням пасажирської служби.

Предмет діяльності.

Вагонна дільниця забезпечує підготовку пасажирських поїздів і окремих вагонів в рейс, культурне обслуговування та надання послуг пасажирам в поїздах внутрішнього, міждержавного і міжнародного сполучення та безпечне їх прослідування.

Основні задачі та напрямки діяльності.

Своєчасна і якісна підготовка поїздів і окремих вагонів, культурне обслуговування пасажирів в поїздах та вагонах, надання послуг пасажирам під час рейсу, в тому числі забезпечення пасажирів постільними речами, чайною продукцією, кондитерськими виробами, швидкими сніданками та ін.

Утримання в справному стані і забезпечення схоронності рухомого складу, обладнання та інвентарю пасажирських вагонів.

Систематичний інструктаж і перевірка роботи поїзних бригад на шляху прямування по утриманню вагонів і якісному обслуговуванню пасажирів.

Недопущення безквиткового проїзду пасажирів у поїздах та провіз лишньої ручної поклажі без оплати тарифу.

Забезпечення пасажирів на всьому шляху прямування чаєм, кавою, безалкогольними напоями та кондитерськими виробами.

Забезпечення схоронності майна, що надане їй залізницею у користування на правах господарського відання.

Своєчасна подача вагонів в ремонт, прийом їх із ремонту, контроль за термінами і якістю ремонту пасажирських вагонів.

Технічний огляд і ремонт електрообладнання, системи опалення, водопостачання, вентиляції, кліматичних і холодильних установок, редукторно-карданного приводу, радіообладнання і внутрішнього обладнання пасажирських вагонів.

Внутрішня і зовнішня екіпіровка вагонів.

Своєчасне виконання завдань залізниці по формуванню поїздів чи окремих груп вагонів для відправки в рейс.

Розвиток, утримання в справному стані та раціональне використання устроїв і обладнання, впровадження нових досягнень науки, техніки та передового досвіду, максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудоємких процесів.

Проведення заходів по економії паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, зниженню собівартості перевезень та послуг.

Забезпечення безпеки руху поїздів та причіпних вагонів, точного виконання Правил технічної експлуатації залізниць України, наказів, вказівок та інструкцій Укрзалізниці, залізниці, розробка і здійснення заходів по попередженню катастроф, аварій і випадків браку в роботі.

Виконання заходів по охороні праці та навколишнього середовища.

Виконання вимог екологічної безпеки і охорони здоров’я населення, проведення заходів по охороні природи, раціональному використанню природних ресурсів, ліквідація наслідків аварій, шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Зміцнення трудової і дотримання технологічної дисципліни, ефективної кадрової політики, підвищення кваліфікації кадрів.

Організація праці та заробітної плати і соціальний захист працівників на основі єдиної політики, що проводиться на залізничному транспорті; впровадження галузевих і міжгалузевих норм праці і системи матеріального стимулювання в залежності від місцевих умов; чітке дотримання і виконання трудового законодавства.

Своєчасне надання в залізницю заявок на матеріально-технічне забезпечення підприємства необхідним обладнанням, інвентарем, постільними речами, матеріалами та запасними частинами.

Господарська, економічна та соціальна діяльність вагонної дільниці.

Здійснюючи свою господарську-економічну діяльність, Вагонна дільниця повинна враховувати державні контракти, державні замовлення та договірні зобов’язання залізниці.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Вагонної дільниці є доход. Основним об’ємним показником роботи, що приймається для обчислення продуктивності праці працівників структурного підрозділу, є вагоно-кілометри пасажирських вагонів свого формування на всьому шляху прямування.

Вагонна дільниця організовує свою роботу у відповідності з єдиним технологічним процесом станції Київ-Пас, Вагонного депо ст. Київ-Пасажирський. Та відділків залізниці, де розташовані філії Чернігів, Житомир, Козятин; розкладом руху пасажирських і приміських поїздів, техніко-економічним розпорядчим актом.

Залізниця фінансує Вагонну дільницю витрати по перевезеннях згідно затвердженого та погодженого з пасажирською службою кошторисом витрат.

Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Вагонної дільниці після покриття матеріальних та прерівнених до них витрат на оплату праці, оплату відсотків кредиту банку, внесення обов’язкових платежів, відрахувань, а також необхідних внесків до вищестоящої організації.

Вагонна дільниця за рахунок фінансових ресурсів утворює фонди цільового призначення відповідно до чинного законодавства.

Вагонна дільниця проводить фінансово-економічну роботу, правильно і своєчасно оформляє первинну документацію, виробничо-господарські та фінансові операції.

Вагонна дільниця веде оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський облік господарської діяльності. У встановлені терміни складає та представляє за призначенням оперативну, бухгалтерську та статистичну звітність. Своєчасно аналізує виробничо-фінансову діяльність, розробляє організаційно-технічні заходи, спрямовані на поліпшення техніко-економічних показників роботи. Несе відповідальність за достовірність наданої звітності.

Вагонна дільниця має право формувати ціни на послуги, що надаються пасажирам в поїздах, на які не поширюється державне регулювання, згідно з чинним законодавством.

Вагонна дільниця сприяє розширенню підсобно-допоміжної діяльності, розширенню послуг населенню, застосовуючи ціни, згідно розроблених калькуляцій вартості, за погодженням з органами згідно чинного законодавства.

Вагонна дільниця забезпечує:

- своєчасну сплату податків та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством;

- збереження бланків суворої звітності, грошових цінностей, технічних засобів, рухомого складу та ін.

Контроль та ревізію виробничо-фінансової діяльності Вагонної дільниці здійснює Південно-Західна залізниця.

Соціальний розвиток колективу Вагонна дільниця здійснюється згідно з чинним законодавством України, колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом.

Управління структурним підрозділом і самоврядування трудового колективу.

Керівництво Вагонної дільниці здійснює начальник, який призначається на посаду начальником Південно-Західної залізниці за поданням начальника пасажирської служби. Структура підприємства зображена на рисунку 2.1.1

Рисунок 2.1.1 — Структура управління ВЧ-1

Начальник Вагонної дільниці самостійно вирішує питання діяльності структурного підрозділу, за винятком тих, що віднесені до компетенції інших органів управління.

Начальник вагонної дільниці:

- несе повну відповідальність за стан справ у виробничо-фінансовій діяльності дільниці;

- діє без довіреності від імені підрозділу, представляє її інтереси в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

- укладає договори та видає довіреності на одержання матеріальних цінностей;

- призначає на посаду і звільняє з посади заступників начальника дільниці за погодженням з пасажирською службою;

- в межах своєї компетенції видає накази, вказівки та розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Вагонної дільниці.

Головний бухгалтер зобов'язаний:

- Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в повній відповідності з "Положенням про бухгалтерський облік і звітність в Україні", планом рахунків бухгалтерського обліку і Інструкцією по його застосуванню та іншими чинними нормативними актами в області бухгалтерського обліку.

- Забезпечити своєчасне і повне надання необхідної звітності зацікавленим користувачам відповідно до чинного законодавства.

- Керуючись установленим Паном рахунків розробити робочий план рахунків бухгалтерського обліку для відображення фінансово-господарських операцій.

- Встановити необхідну систему облікових регістрів визначити їх перелік.

- Здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів.

- Оцінювати фактичне використання виявлених резервів. Головний бухгалтер має право підпису документів, необхідних для прийняття і видача товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахункових, кредитних і грошових зобов'язань. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і не приймаються до виконання. Головному бухгалтеру організації забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству і порушують договірну і фінансову дисципліну.

За невиконання або несумлінне виконання своїх обов'язків головний бухгалтер відповідає відповідно до чинного законодавства. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику.

2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників господарської діяльності Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський

Розглянемо діяльність підприємства протягом двох років. Детальна характеристика основних показників за 1999 та 2000 рік зведені в наступних таблицях. По-перше, розглянемо показники основної діяльності – по експлуатаційній роботі.

Таблиця 2.2.1 — Техніко-економічні аналіз роботи Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський по експлуатаційній роботі.

Показник

Звіт

1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

План

звіт

До плану

2000

До звіту

1999

1

2

3

4

5

6

Підготовлено та відправлено вагонів всього, ваг.

111909

107400

112992

105,2

101,0

У т.ч. у філіях:

Київ

98431

95425

99681

104,5

101,3

Козятин

4974

6570

7061

107,5

142,0

Житомир

8504

5405

6250

115,6

73,5

Вагоно-кілометри на всьому шляху прямування – всього, тис.

177930  

170500  

175093  

102,7  

98,4

У т.ч. у філіях:

Продовження таблиці 2.2.1

1

2

3

4

5

6

Київ

154097

146511

149994

102,4

97,3

Козятин

13732

14761

15041

101,9

109,5

Житомир

10101

9228

10058

109,0

99,6

Підготовлено та відправлено вагонів по видах, ваг.

Пасажирських

104452

100636

106300

105,6

101,8

Багажних

1936

1903

2329

122,4

120,3

Поштових

2018

1477

1298

87,9

64,3

Вагонів-ресторанів

3238

3133

2821

90,0

87,1

<

Популярні роботи

Останні реферети