Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України - Страница 8

Индекс материала
Курсова робота: Облік і аудит основних засобів на залізниці України
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
/p>

Кредиторська заборгованість на 01.01.2001р. в порівнянні з початком 2000 року збільшилась на 762 тис. грн., або на 14,3%.

Причиною у відношеннях з іншими підприємствами складають незначну суму і вони проводились з дозволу Управління залізниці. Аналіз кредиторської заборгованості за 1999-2000р.р. графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.5).

Рисунок 2.2.5 — Аналіз кредиторської заборгованості за 1999-2000р.р.

Норматив обігових засобів з урахуванням їх дооцінки складає:

- на 01.01.2000р. – 775 тис. грн.

- на 01.01.2001р. – 786 тис. грн.

Таблиця 2.2.10 — Аналіз фактичної наявності обігових засобів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський,

тис. грн.

Показник

На 01.01.2000

На 01.01.2001

Збільшення (+), зменшення (-)

у %

Обігові засоби – всього

у тому числі:

2080,1

2900,4

+820,3

139,4

виробничі запаси – всього

1801,1

2654,4

+853,3

147,4

з них:

матеріали

1634,3

2286,0

+651,7

139,9

Паливо

101,8

303,4

+201,6

298,0

Запчастини

65,0

65,0

-

100,0

малоцінні і швидкозношувані предмети

279,0

246,0

-33,0

88,2

Понаднормові обігові засоби

1305,1

2114,4

+809,3

162,0

За звітний період у порівнянні з початком 2000 року обігові засоби збільшились на 39,4% і складають 2900,4 тис. грн., у т.ч. виробничі запаси збільшились на 47,4% і складають 2654,4 тис. грн.

Понаднормові обігові засоби складають 2114,4 тис. грн., у порівнянні з початком звітного року вони збільшились на 809,3 тис. грн., або на 62,0%.

За звітний період придбано: матеріалів на 7257,7 тис. грн. І палива – на 1694,5 тис. грн.

Перевищення нормативу обігових засобів пояснюється значним вводом в експлуатацію постільної білизни і збільшенням витрат в період літніх перевезень пасажирів (особливий режим), а також підготовкою до роботи в зимових умовах.

Наприкінці звітного періоду обов’язково складається баланс ( Додаток А) і звіт про фінансові результати підприємства ( Додаток Б ).

3 Облік і аудит основних засобів на залізниці

3.1 Документальне оформлення надходження та використання основних засобів

Як відомо, саме первинні документи є основою бухгалтерського обліку. І тільки та інформація, що міститься в первинних документах, потім попадає в регістри синтетичного й аналітичного обліку і систематизується на рахунках бухгалтерського обліку. Більш того, саме первинними документами повинні бути підтверджені дані податкового обліку. От чому правильне і своєчасне складання цих документів — це необхідна умова для впевненості бухгалтера в завтрашньому дні, у тім, що ніякі перевіряльники не зможуть висунути претензії до його роботи (а отже — і притягти до відповідальності).

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів - як до 1 липня 2000 року (дати вступу в силу П(С)БО 7 "Основні засоби"), так і тепер - є окремий об'єкт (раніш він називався окремим інвентарним об'єктом).

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій із усіма пристосуваннями і приналежності до нього чи окремий конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій, або відособлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового чи різного призначення, що мають для їхнього обслуговування загальні пристосування, приналежності, керівництво і єдиний фундамент, у результаті чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - визначену роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Визначення об'єкта основних засобів для цілей бухгалтерського обліку важливо ще і тому, що первинні документи складаються окремо на кожен такий об'єкт (за винятком деяких випадків).

Типові форми первинних документів по обліку основних засобів (далі -ОЗ) затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352.

Обов'язково варто врахувати, що починаючи з 1 липня 2000 р. у бухгалтерському обліку докорінно змінилися класифікація ОЗ по групах і методи їхньої амортизації. Тепер підприємство може самостійно обрати для кожного об'єкта ОЗ один з перерахованих у П(С)БО 7 методів.

А тепер розглянемо порядок застосування і зразки заповнення цих первинних документів при надходженні ОЗ і їхньому обліку на Вагонній дільниці.

При надходженні ОЗ на кожен об'єкт складається типова форма № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів". Причому цей документ складається незалежно від причини, по якій ОЗ надходять на Вагонну дільницю: договір закупівлі-продажу, безкоштовна передача, розпорядження Управління залізниці і т.д. і т.п.

Форма № ОЗ-1 заповнюється комісією, що призначена наказом керівника Вагонної дільниці, у двох екземплярах: один - для приймаючої, другий - для передавальної сторони, і затверджується керівником. Після затвердження форма повинна бути передана в бухгалтерію підприємства разом з технічною документацією на об'єкт ОЗ.

Для обліку ОЗ на Вагонній дільниці передбачено кілька типових форм. А саме:

- типова форма № ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів";

- типова форма № ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів";

- типова форма № ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів";

- типова форма № ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів".

- типова форма № 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" відкривається на кожен об'єкт ОЗ окремо (чи на групу однотипних об'єктів, на які заведена одна форма № 0З-1 і які будуть експлуатуватися в одному підрозділі). Заповнюється вона на підставі форми № 03-1 і інших супровідних документів в одному екземплярі. У формі № ОЗ-6 дається коротка індивідуальна характеристика об'єкта ОС, указуються його особливості.

При ремонті, реконструкції, модернізації й інших видах поліпшень ОЗ дані про такі роботи заносяться у форму № ОЗ-6 на підставі форми № ОЗ-2 "Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів", а при списанні ОЗ джерелом зведень є форма № ОЗ-3 "Акт списання основних засобів".

У випадку великої кількості інформації про об'єкт картку типової форми № ОЗ-6 заміняють на нову, а стара зберігається на підприємстві як довідковий документ.

Типова форма № 03-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів" призначена для реєстрації всіх інвентарних карток ОЗ, відкритих на підприємстві. Ця форма складається в одному екземплярі і служить для контролю за наявністю карток форми № 03-6.

Типова форма № ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів "відкривається на кожну класифікаційну групу ОЗ і заповнюється щомісяця. У цій картці збирається інформація про надходження ОЗ на Вагонну дільницю (на підставі форми № 03-1), про суми нарахованої амортизації (для промислових підприємств - на підставі форми № 03-14), про вибуття ОЗ (на підставі форми № 03-3). Як правило, картка форми № 03-8 ведеться тими підприємствами, у яких немає машинної обробки інформації з ОЗ.

Типова форма № 03-9 "Інвентарний список основних засобів призначена для обліку ОЗ конкретної класифікаційної групи за місцем їх перебування й експлуатації, а отже, по конкретним матеріально відповідальним особам. У картку заносяться зведення про кожен об'єкт ОЗ. Форма № 03-9 виконує функції ті ж, що і форма № 03-6, і дані в цих формах повинні збігатися.

3.2 Облік придбання об’єктів основних засобів за кошти

Найбільш розповсюдженими шляхами надходження основних засобів на підприємство є їх:

1) придбання за кошти;

2) створення шляхом будівництва (підрядним чи господарським способом) і виготовлення власними силами.

Усі витрати Вагонної дільниці на придбання чи створення основних засобів, що включаються в їхню первісну вартість, характеризуються як капітальні інвестиції і відбиваються по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" відповідного субрахунку: 151 "Капітальне будівництво" чи 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів". По кредиту цих субрахунків відбивається зменшення понесених підприємством витрат у зв'язку із запровадженням у дію чи прийняття в експлуатацію відповідних активів.

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються:

- витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства, у тому числі вартість устаткування, яке належить до монтажу в процесі будівництва;

- авансові платежі для фінансування такого будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів призначений для обліку витрат на придбання чи виготовлення власними силами об'єктів основних засобів.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться по видам основних засобів, а також по окремих об'єктах капітальних вкладень (інвентарним об'єктам).

Згідно п. 7 П(С)БО 7 придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Вагонній дільниці по первісній вартості. Первісна вартість основних засобів - це історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів.

Складові первісної вартості об'єкта основних засобів визначені п. 8 П(С)БО 7. Це:

-суми, що сплачуються постачальникам активів і підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державний збір і аналогічні платежі, здійснювані у зв'язку з придбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів;

- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;Популярні роботи

Останні реферети