Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Звіт по агрохімії та системі застосування добрив в Україні

Индекс материала
Реферат на тему: Звіт по агрохімії та системі застосування добрив в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

 

 

 

Реферат на тему: Звіт по агрохімії та системі застосування добрив в Україні

 

 

 

Звіт за виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

 

ЗВІ Т про виробничу практику

Зміст

ВСТУП

1 Мета, завдання практики

2 Загальні відомості про господарство

3 Грунтово-кліматичні умови господарства

3.1 Кліматичні умови

3,2 Рельєф та грунтові води

3,3 Грунти господарства

4 Заходи по захисту грунтів від деградації, ерозії, наслідків аварії на

ЧАЕС

5 Агрохімічна служба, агрохімічне забезпечення і обслуговування

6 Технологія зберігання та внесення добрив

7 Система удобрення культур в сівозмінах та

8 розрахунок балансу гумусу та елементів живлення

8. Технологія вирощування озимої

пшениці, технологічна карта

9 Умови альтернативного ведення землеробства

10 Науково-дослідна робота

11 Охорона праці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Одним з головних напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є хімізація, наукове забезпечення якої призвана здійснювати агрохімічна наука.

Хімізація сільського господарства — це

всебічно-обгрунтоване використання хімічних речовин в сільському господарстві. Хімізація поєднує виробництво добрив і науково-обгрунтоване їх використання, хімічну меліорацію грунтів, захист рослин від шкідників і хвороб, боротьба з бур'янами, широке використання продуктів хімічного виробництва в рослинництві і тваринництві.

Ефективність мінеральних добрив підвищується на фоні застосування органічних добрив. Багаточисельні досліди в нашій країні і за кордоном свідчать про великий вплив органічної речовини на біологічні, агрохімічні і фізико-хімічні фактори родючості. Тому вірно розроблена система удобрення культур в сівозміні обумовлює одержання високих і стабільних врожаїв всіх сільськогосподарських культур сівозміни з високою окупністю одиниці добрива.

Виконання завдання по хімізації покладено на пункти хімізації і агрохімічні об'єднання, агрохімічні центри.

Говорячи про роль мінеральних добрив, неможливо забувати, що для отримання високих та сталих врожаїв велике значення має застосування органічних добрив, вапнування кислих грунтів, гіпсування солонцюватих грунтів і інші прийоми окультурення орного шару. Підвищення ефективності добрив в більшій мірі залежить від конкретних умов, доз добрив, строків і способів їх внесення. При широких масштабах застосування в сільському господарстві мінеральних і органічних добрив, меліорантів, пестицидів, стає необхідність комплексного вивчення їх впливу не тільки на родючість грунтів, урожай і якість продукції, а й на навколишнє середовище. Стоїть завдання розробити екологічно допустимі дози внесення добрив і пестицидів в сівозміні, застосувати природозберігаючі технології їх внесення.

Велике значення має запобігання деградації грунтів, яка проявляється у явищах техногенного підкислення грунтів, дегуміфікації, зміні агрегатного складу.

Необхідно забезпечити бездефіцитний баланс органічної речовини. Обов'язково треба боротися з ерозією, оскільки вона завдає значної економічної шкоди і оцінювати її розміри.

1 Мета, завдання практики

Основна мета виробничої практики —підготовити студента до самостійної роботи в сільськогосподарському виробництві, наукових установах, чи в сфері сервісного обслуговування виробництва, а також продовження польових і лабораторних досліджень згідно індивідуального плану слухачів магістратури.

Основне завдання практики —практично закріпити отримані теоретичні знання з системи застосування добрив та охорони грунтив.

Практика ставить такі завдання:

— ознайомитись з виробничою діяльністю господарства, грунтами, роботою агрохімічної служби, технологічними процесами в рослінництві та тваринництві;

— навчитись визначати агрохімічну, екологічну і економічну ефективність застосування місцевих і мінеральних добрив, засобів захісту рослин, хімічних меліорантів;

— навчитися аналізувати результати діяльності господарства, проводити польові досліди, дослідження грунтів, проводити грунтову та рослинну діагностику і контроль якості продукції, аналізувати дані попередніх турів агрохімічних досліджень грунтів;

— закріпити навички складання агрохімічних картограм, технологічних карт, еколого-агрохімічного паспорта;

— навчитися приймати вірні рішення.

2 Загальні відомості про господарство

Історія Агрономічної дослідної станції бере свій початок від радгоспу “Митницяі Саливонківського цукрокомбінату, який був організований в 1921 році. В 1956 році Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 10.05.1956 року №524 і наказом Міністерства вищої освіти УРСР від 24.05.1956 року №390 “Про прийняття радгоспів сільськогосподарськими учбовими закладамиі радгосп “Митницяі був переданий в підпорядкування Українській сільськогосподарській академії від 23.03.1956 року №84 “Про об'єднання Митницької Агрохімічної дослідної станції та Митницького учбово-дослідного господарстваі створена Агрономічна дослідна станція. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 року №387 “Про Національний аграрний університеті та наказом Мінсільгосппроду України від 29.06.1995 року №157 Агрономічна дослідна станція передана в пряме підпорядкування Національному аграрному університету.

Підприємство спеціалізоване на виробництві молока, м'яса, зернових та технічних культур. Площа сільськогосподарських угідь 1056,2 га в тому числі ріллі 934,2 га. На території розташований один населенний пункт —село Пшеничне, де проживає 683 чоловік, з них 168 чоловік пенсіонери та 190 чоловік працюючих.

Агростанція займає вигідне економічне і географічне положення. На відстані 3 км проходить автодорожна магістраль обласного значення, яка зв'язує Агростанцію з районним центром м. Васильків та обласним центром м. Києвом. Відстань до районного центру 28 км, а до обласного 54 км.

Підприємство має в розпорядженні склади, майстерні, гараж, торговий центр, гуртожитки, житлові будинки, тваринницькі приміщення, дорогу з твердим покриттям і інші необхідні для господарювання споруди.

Протягом восьми років машинно-тракторний парк не поповнювався. Укомплектованість сільгоспмашинами на низькому рівні. Значна частина засобів механізації фізично та морально застарілі. В зв'язку з таким станом техніки частина основних виробничих процесів виконується несвоєчасно, в результаті чого знижується рівень продуктивності землі, худоби та праці.

Виробництво і реалізація продукції

Рослинництво

В підприємстві налічується така кількість земельних угідь:

Загальна площа землі 1147,9

в т.ч. сільгоспугіддя 1056,2

з них рілля 934,5

сіножаті 37,3

пасовища 81,7

плодові насадження 2,7

Грунти. Основну частину в складі грунтів займають чорноземи звичайні — більше 70%, біля 15% —чорноземи лучні, також маємо в складі грунтів чорноземи опідзолені, лучно-чорноземні та дерново-опідзолені грунти.

Рослинництво обслуговує тракторно-польова бригада, в якій нараховується 25 тракторів різних марок, в тому числі 4 гусеничних, 9 зернозбиральних комбайнів, 2 силосозбиральні та 2 бурякозбиральні комбайни і інша грунтообробна та посівна техніка, а також автопарк з наявністю 36 автомобілів, реммайстерня, будівельна бригада, столова.

Однією з найважливіших культур, що вирощуються в господарстві, є озима пшениця. Їй буде приділена особлива увага. В структурі зернових ця культура займає 48%. Господарство проводить посів декількох сортів озимої пшениці —Миронівська 61, Миронівська 33, Мірич. Ці сорти ціняться високою врожайністю до 70 ц/га і більше, високим вмістом клейковини, що становить більше 24% та білку —13—%, стійкі до хвороб, користуються на ринку попитом, як цінний товар. В наступні роки передбачається збільшити площі посіву пшениці до 200 га, а за рахунок внесення мінеральних добрив та застосування засобів захисту рослин, збільшити валовий збір до 1875 т в 2002 році.

Ячмінь —сорт “Мірозіі —пивоварний з низьким вмістом білку. В наших умовах урожайність становить 50 ц/га.

Горох —сорт “Лілеяі —бобова культура, має високі харчові якості, урожайність 27 ц/га.

З технічних —цукрові буряки. Незважаючи на те, що процес вирощування складний і клопіткий, ця культура в господарстві необхідна, як продукт харчування, а також як корм для годівлі тварин, отримання цукру та надходження прибутку.

Овочі в господарстві передбачено вирощувати лише для забезпечення їдальні своїми овочами, для харчування працівників та студентів.

Обсяги та структура виробництва продукції рослинництва наведені в табл. 1.

Таблиця 1‑ Площі посіву та врожайність основних

сільськогосподарських культур по агрономічній дослідній станції НАУ

Показники

1999 р.

2000 р.

     
 

площа

валовий

Урожайні-

площа

валовий

Урожайні-

 

га

збір,т

сть,ц/га

га

збір,т

сть,ц/га

Зернові всього

290

11886

41,1

330

11934

36,1

Озима пшениця

100

5646

56,5

160

6126

38,3

Ярі зернові

190

6240

32,8

170

5798

34,1

Ячмінь

160

5042

31,5

100

4184

41,8

Овес

10

594

59,4

10

742

74,2

Просо

5

129

25,8

Горох

10

402

40,2

40

562

14,1

Гречка

10

202

20,2

15

178

11,9

Технічні культури

51

х

х

13

х

х

Цукрові буряки

48

14132

294

10

4220

422

Ріпак

3

11

3,7

3

15

5,0

Овочі

5

412

82,4

9

381

42,3

Столовий буряк

2

291

145,5

2

117

58,5

Морква

0,5

15

30,0

1

108

108

Цибуля

1

2

2,0

3

143

47,7

Коромові культури

588

х

х

582

х

х

Кормові буряки

25

12043

482

25

12000

480

Кукурудза —на с.

150

22295

148

170

41125

242

на зелений корм

70

14479

207

70

22974

328,2

1-річ.трав всього

363

66712

184

307

32235

105

Багат.трав,всього

50

5825

117

80

9495

118

Всього площа

934

х

х

934

х

х

< /p>

Показники продуктивності тваринництва значно знизились, що призвело до зменшення товарної продукції, а разом з тим зменшення прибутку (див. табл.2).

Таблиця 2‑ Основні показники розвитку тваринництва за

1999— р. по агрономічній дослідній станції НАУ

Показники

1999

2000

1

2

3

Поголів'я тварин, гол.

884

790

ВРХ, гол.

754

670

Корови, гол.

300

300

Свині, гол.

130

120

Свиноматки, гол.

30

30

Надоїли молока, ц

11460

8755

Удій на одну фуражну корову, кг

3820

2918

Середньодобовий удій, кг

10,5

8,0

Реалізація молока

9366

6901

% товарності

81,7

78,9

Середньодобовий приріст ВРХ, г

369

408

Середньдобовий приріст свиней, г

150

138

Вироблено м'яса всього, ц

774

742

в т.ч. ВРХ, ц

726

703

Продовження табл. 2

1

2

3

свинини, ц

48

39

Вироблено на 100 га с/г угідь молока, ц

1085

829

Вироблено на 100 га с/г угідь яловичини, ц

68,8

66,6

Вироблено на 100 га ріллі свинини, ц

5,1

4,2

Реалізовано в живій вазі всього, ц

426

642

в т.ч. ВРХ, ц

405

597

Вироблено на 100 га с/г угідь м'яса, ц

73

70,3

Народилося телят, гол.

312

323

Народилося свиней, гол.

218

268

Народилося коней, гол.

6

Загинуло телят, гол.

17

22

Загинуло поросят, гол.

34

28

< /p>

Застосування прогресивних технологій вирощування

сільськогосподарських культур базується на технологічних картах, складених групою науковців НАУ під керівництвом професора В.П.Гудзя за методикою комп'ютерних розрахунків, що розроблена проректором Мельником І.І.

Господарство має польову, зерно-просапну десятипільну сівозміну з наступним чергуванням культур:

1. Конюшина

2. Озима пшениця

3. Цукрові буряки

4. Кукурудза на зерно

5. Кукурудза на силос

6. Горох

7. Озима пшениця

8. Цукрові буряки, кормові буряки

9. Кукурудза на силос

10.Ячмінь + багаторічні трави

У господарстві також є прифемська кормова сівозміна, яка забезпечує потреби тваринництва у кормах. Вона має таке чергування культур:

1. Люцерна (вивідне пасовище)

2. Кукурудза на силос

3. Озимі на зелений корм, поукісно кукурудза на зелений корм

4. Кукурудза на зелений корм + люцерна раз в 3— роки

Врожайність основних сільськогосподарських культур є меншою, ніж це можливо в даній зоні через недостатню культуру агротехніки та брак коштів для закупівлі добрив, засобів захисту рослин, техніки, елітного насіння.

3 Грунтово-кліматичні умови господарства

3.1 Кліматичні умови

Темпи росту і розвитку рослин, урожай і якість сільськогосподарських культур в значній мірі залежать від метереологічних умов.

Кліматичні умови у Васильківському районі Кіївської области є сприятливими для вирощування багатьох сільськогосподарських культур, в тому числі й озимої пшениці (Агрокліматичний довідник, 1989).

Територія району має нахил в напрямі з півдня на північ та з заходу на схід. Завдяки цьому географічна широта не впливає на ріст температур з півночи на південь. Температура в південній частині області знижується за рахунок підвищення висоти поверхні над рівнем моря.

Клімат місцевості помірно континентальний.

Територія Васильківського району лежить в північній частині Лісостепу й межує з південними районами зони Полісся. Васильківський район знаходиться на території помірно-теплого, помірно-зволоженого агрокліматичного підрайону Київської області. Сума активних температур складає 2500— 0С. Останні весняні заморозки закінчуються в кінці травня, а перші осінні починаються в кінці вересня. Вегетаційний період рослин з температурою вище +5 0С складає 215 днів.

В порівнянні з середніми багаторічними даними температура повітря в перші декади відновлення вегетації рослинами була дещо вищою, а кількість опадів —нижчою на 10— мм. В останні декади вегетаційного періоду температура повітря була дещо вищою за середню багаторічну, проте кількість опадів була меншою. Це відповідно впливало на ріст і розвиток рослин протягом вегетаційного періоду, надходження поживних речовин із грунту в рослини.

У таблиці 3 наведена детальна характеристика кліматічних умов агрономічної дослідної станції.

Таблиця 3.- Характеристика метеорологічних умов (по даним

агрономічної дослідної станції НАУ)

┬ ┐

 

2000

2001

     
 

IX

Х

ХI

ХII

I

II

III

IY

Y

YI

YII

YIII

Середньомі-

                       

сячна

                       

температура,

16,9

9,3

3,1

-4,0

-5,1

-1,4

2,0

12,0

14,4

16,8

18,6

20,5

                       

Середньомі-

                       

сячна

                       

багаторічна

                       

температура,

11,6

0,9

-0,7

-3,2

-6,2

-5,6

-0,8

6,9

17,2

19,1

18,2

18,3

                       

Середньомі-

                       

сячна

                       

кількість

                       

опадів, мм

16,4

30,1

43,5

31,8

25,2

33,1

22,6

38,4

30,7

56,6

42,4

6,0

Середньомі-

                       

сячна

                       

багаторічна

                       

кількість

                       

опадів, мм

38,2

39,4

32,1

43,4

28,0

27,1

29,3

40,0

51,3

65,4

68,1

61,4

<

Популярні роботи

Останні реферети