Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Звіт по агрохімії та системі застосування добрив в Україні - Страница 3

Индекс материала
Реферат на тему: Звіт по агрохімії та системі застосування добрив в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
У господарстві щорічно необхідно проводити радіологічний контроль продукції рослиництва та тваринництва.

5 Агрохімічна служба, агрохімічне забезпечення і обслуговування

Агрохімічне забезпечення і обслуговування здійснюють державні та комерційні підриємства та об'єднання (рис. 1).

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Агрохімічний сервіс передбачає надання аграрним€товаровиробникам виробнічих послуг у сфері хімізації€сільськогосподарського виробництва. Підпріємства агрохімічного€сервісу є такі, які надають виробничі послуги виробнику€агаррного продукту, але вони не є власниками виробленого€продукту.€

Агрохімічний сервіс передбачає наукове забезпечення та€обслуговування виробника сільськогосподарської продукції.€Наукове забезпечення передбачає вивчення стану грунтів,€агрохімічний моніторінг, паспортизацію земель, вивчення складу€кормів і ефективності застосування засобів хімізації (хімічні€меліоранти, добрива, пестициди і біологічно актівні речовини),€складання систем і планів застосування добрив, розробку€рекомендацій використання засобів хімізації.€

Агрохімічний сервіс здійснюють рідпріємства і організації,€об'єднання (Державний технологічний центр родючрсті грунтів,€Національна асоціація “Укрсільгоспхіміяі, ВАТ “Агрохімцентрі,€обласні і районні формування “Сільгоспхіміяі, ПХ (пункті€хімізації), сільськогосподарські господарства, посередники.€Державний технологічний центр родючрсті грунтів, який об'єднує€державні проектно-технологічні центри охорони родючості грунтів€та якості продукції Автономної Республіки Крим та областей,€разом з науково-дослідними і проектними установами,€агрохімічними лабораторіями здійснюють наукове забезпечення,€яке об'єднує роботи з обстеження грунтів, паспортізації земель,€видачі науково-обгрунтованих рекомендацій застосування засобів€хімізації, аналіз добрив, кормів і сільськогосподарської€продукції.€

До агрохімічного обслуговування належіть комплекс заходів€

і послуг, які забезпечують сільськогосподарських виробників€добривами, пестицидами, меліорантами, технікою і технологіями€для їх застосування. До агрохімічних робіт відносять наукові,€розвідувальні, проектні, лабораторні роботи, застосування€добрив, пестицидів, меліорантів, спрямованих на підвищення€родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і€поліпшення якості продукції рослинництва.€

Основне агрохімічне забезпечення і обслуговування€здійснюють підпріємства різних форм власності: 1) державної€(агрохімічна) —Державний технологічний центр охорони родючості€грунтів, науково-дослідні, навчальні установи; 2) кооперативної —“Укрсільгоспхіміяі, “Агрохімцентрі, обласні та районні€формування “Сільгоспхіміяі, ПХ, різні об'єднання.€

Агрохімічний сервіс об'єднує агрохімічне забезпечення і€обслуговування.€

Напрямки агрохімічного забезпечення такі: 1) проведення€агрохімічних досліджень, складання агрохімічних картограм,€паспортів; 2) розробка системи і планів застосування добрив,€складання кошторисної документації на проведення вапнування,€гіпсування, застосування добрив; 3) проведення комплексної€діагностики; 4) визначення потреби у засобах хімізації; 5)€Державний і авторський контроль за проведенням хімічної€меліорації, застосуванням добрив і пестицидів.€

Агрохімічне обслуговування господарств району здійснюють€районні формування “Сільгоспхіміяі. До їхньої виробничої бази€належать склади для зберігання добрив, пестицидів,€консервантів, кормових добавок, комплекс машин для підготовки€та внесення добрив і пестицидів, траспортні засоби, майстерні.€

Основним завданням дерджавних підпріємств агрохімічної€служби є розробка рекомендацій на основі результатів наукових€досліджень, проведення моніторінгу грунтів, визначення якості€засобів хімізації і здійснення Державного контролю за їх€використанням у виробництві. Основні функції державних€підприємств агрохімічного сервісу полягають у здійсненні€аналітичного контролю за агрохімічним, екологичним і€фізико-хімічним станом грунтів, їх родючістю, проведенні€грунтового моніторінгу сільськогосподарськіх угідь,€паспортизації земель, визначенні складу кормів і засобів€хімізації, визначення потреби у засобах хімізації, проведення€арбітражних аналізів державного контролю за застосуванням€засобів хімізації.€

Державні проектно-технологічні центри охорони родючості€грунтів та якості продукції на основі результатів агрохімічних€досліджень земель і розробок науково-дослідних установ і€проектних установ видають рекомендації застосування засобів€хімізації, здійснюють державний контроль за їх ефективним€використанням.€

Результатами роботи проектно-технологічних центрів охорони€родючості грунтів і якості продукції і науково-дослідних€установ є наукове забезпечення сервісного обслуговування€виробника сільськогосподарської продукції та сировини.€Організації агрохімічного обслуговування (“Укрсільгоспхіміяі,€“Агрохімцентрі, пункти хімізації господарств (ПХ), обласні,€районні формування “Сільгоспхіміяі, посередники) здійснюють€забезпечення господарств засобами хімізації, виконують роботи,€пов'язані з їх використанням.€

6 Технологія зберігання та внесення добрив€

Основним в господарстві місцевим добривом є гній. Гній є€важливим джерелом азоту, фосфору, калію, а також багатьох інших€елементів живлення рослин, позитивно впливає на мікробіологічну€діяльність в грунті, підвищує родючість. В тоні змішаного гною€в середньому міститься: азоту —5 кг, фосфору —2,5 кг, калію —€

6 кг, кальцію‑3,5 кг, органічної речовини —210 кг. Крім€основних поживних елементів в гної є ферментативні і ростові€речовини. Зберігають гній до внесення щільним (холодним)€способом в штабелях або гноєсховищах. При такому зберіганні€гній укладають в бурти висотою 1 м і шириною 3— м. Довжина€бурта залежить від кількості гною. Кожний шар після укладення€негайно ущільнюють. Висота ущільненого бурта повинна бути в€межах 2—2,5 м. Після укладення останнього шару гною бурт€закривають соломою і землею. Щільне зберігання гною дозволяє€одержати напівперепрівший гній через 4 місяці після закладки.€При такому зберіганні гною значно менше, ніж при інших€способах, втрачається органічна речовина і азот.€

При зберіганні гною в рихлих буртах проходить більша€втрата азоту і органічної речовини. Тому під час літньої і€осінньої вивозки гною, необхідно рівномірно розподіляти по полю€

і негайно заорювати. Гній в купах дуже вивітрюється і€пересихає, поживні речовини із нього вилуговуються дощовими і€талими водами. Велика кількість гною вивозиться в поле в€зимовий час. Такий гній необхідно укладати в штабеля шириною€3— м і висотою 1,5— м. В кожному такому штабелі повинно бути€близько 200— тон гною. Кожний штабель укладається за€короткий час і добре ущільнюється. Розкидання гною з таких€штабелів потрібно проводити перед оранкою. Під час зберігання в€гної проходять за участю мікроорганізмів процеси розпаду€твердих виділень тварин з утворенням більш простих мінеральних€з'єднань і другорядні процеси синтезу. Аміачний азот€втрачається, головним чином, при розкладанні сечі. Вона€розкладається раніше і швидше, ніж інші складові частини гною.€Гній вноситься, як основне добриво під зяблеву оранку або пар.€Найбільший ефект від заорювання гною в парове поле під озиму€пшеницю, а в умовах зволоження під картоплю і овочеві культури,€а також під кукурудзу. Особливо ефективна сумісна заробка гною€з мінеральними добривами в грунт або внесення їх разом у€вигляді органомінеральнх компостів.€

Мінеральні добрива —це промислові продукті або природні€копалини, які містять елементи, необхідні для живлення рослин€та підвищення родючості грунту. Їх отримують з мінеральних€сполук шляхом хімічної або механічної переробки. Бувають прості€та комплексні. Комплексні поділяються на змішані, складні та€комбіновані. Прості бувають азотні, фосфорні, калійні.€Характеристика деяких представників цих добрив: NH4NO3 аміачна селітра, містить 34—% азоту. Половина азоту€знаходиться в рухомій швидко засвоюваній формі —нітратній, а€друга половина —в повільно та довго діючій, амонійній.€Отримують шляхом нейтралізації газоподібним аміаком 45—%-го€розчину азотної кислоти з послідовним упарюванням: NH3 + HNO3 -‑-> NH4 NO3.€

(NH4)SO4 - сульфат амонія, містить 20,5—% азоту.€Отримують при коксуванні, а саме уловленням сірчаною кислотою€аміаку і шляхом нейтралізації сірчаної кислоти аміаком.€[Ca (H2PO4)2 x H20 + H3PO4 + CaSO4] —простий порошкоподібний€або гранульований суперфосфат, містить 14—20% Р2О5. Отримують€шляхом розкладання фосфоритів або апатитів сірчаною кислотою.€

Ca10(PO4)6F2 + 7H2SO4 + 3H2O = 3 Ca(H2PO4)2 x H2O + 7CaSO4 +2HF.€

Фосфоритне борошно- містить 16—% Р2О5. Отримують шляхом€помолу природніх фосфоритів.€

Калімаг K2SO4 x 2MgSO4 - містить 18—% К2О. Отримують з€лангбейніту після видалення з нього NaCl вилуговуванням.€

Калімагнезія K2SO4 x MgSO4 - містить 24—% К2О і 11—%€

MgO. Отримують при обезводненні шеніту.€

Більшість мінеральних добрив розчиняється в воді. Щоб€уникнути втрат необхідно мати склади з водонепроникним€покриттям, із щільними стінами і вентиляцією, цегляну чи€асфальтовану підлогу. Склад повинен мати двоє воріт розміщених€навпроти, а також вільну площу для підготовки добрив перед€внесенням в грунт і пересування транспортних засобів.€Гігроскопічні добрива у вологу погоду злежуються і втрачають€свою розсипчатість. Тому вікна, двері складу за таких умов€повинні бути закритими і добрива необхідно періодично€перемішувати. Різні види добрив потрібно зберігати окремо в€засіках, розділених перегородками, розміри і кількість яких€залежать вид асортименту і кількості добрив, які поступають.€Добрива, що поступають в заводській тарі, складають на€дерев'яні щити в штабеля і зберігають до їх використання.€Пошкоджені і підмочені мішки, а також добрива із підвищеною€вологістю зберігають окремо від основної маси.€Популярні роботи

Останні реферети