Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Авторське право в Україні - Страница 5

Индекс материала
Реферат на тему: Авторське право в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

Використання твору допускається виключно на основі автор­ського договору з автором або іншою особою, яка має авторське право[12]. Форма авторського договору письмова, якщо законодавством не передбачено інше. Недодержання простої письмової форми, що вимагається зако­ном, у разі виникнення спору позбавляє сторони посилатися для підтвердження угоди на показання свідків. Проте недодержання письмової форми не тягне за собою недійсності автор­ського договору. Більше того, закон допускає можливість в ок­ремих випадках укладати авторський договір в усній формі, на­приклад, про опублікування творів у періодичних виданнях та енциклопедіях.

Строки в авторських договорах мають істотне значення. Для різних авторських договорів вони неоднакові. У видавничому договорі слід розрізняти строк його дії, строки випуску твору у світ, строк подання роботи до видавництва за договором замов­лення, строки для розгляду і оцінки твору та інші. Відповідно до чинного законодавства видавничий договір діє протягом вста­новленого строку. Безстрокові договори не допускаються, але якщо в договорі строк не вказано, то застосовується норматив­ний строк, тобто три роки, протягом яких автор не має права без письмової згоди видавництва передати цей самий твір третім особам для використання таким самим способом. Проте автор вправі без згоди видавництва, з яким уклав видавничий договір, але обов'язково повідомивши його, надрукувати свій твір в Ук­раїні в газетах, журналах, альманахах.

Строк для випуску твору в світ коротший від строку дії видав­ничого договору. Цей строк конкретизується в Типових видав­ничих договорах. Так, твір обсягом до 10 авторських аркушів має бути випущений в світ протягом одного року, понад 10 ав­торських аркушів — протягом двох років.

Типові видавничі договори передбачають також конкретні стро­ки подання твору до видавництва. Строк, протягом якого автор зобов'язаний створити і передати видавництву обумовлений до­говором твір, визначається тільки угодою сторін, він не підлягає нормуванню.

Строки для розгляду і оцінки твору нормовані і не можуть змінюватися угодою сторін ні в більший, ні в менший бік.

Відповідно до Типового видавничого договору рукопис вва­жається таким, що надійшов до видавництва, якщо він поданий комплектне, належним чином оформлений і протягом 10 днів після його одержання видавництво не пред'явило авторові пре­тензій щодо оформлення чи комплектності рукопису.

Протягом 30 днів і додатково ще по 4 дні на кожний автор­ський аркуш видавництво зобов'язане розглянути поданий у на­лежному вигляді рукопис і повідомити автора або про схвалення твору, або про його відхилення на підставах, передбачених дого­вором, або про внесення до твору необхідних поправок з точ­ним визначенням їх суті. Виправлений автором рукопис видав­ництво повинно розглянути протягом 15 днів і додатково по 2 дні на кожний авторський аркуш. Якщо авторові протягом вка­заного строку не буде надіслано повідомлення, твір вважається схваленим. Для інших видів авторських договорів відповідними типовими договорами також встановлені конкретні строки для створення і передачі твору організації, для його розгляду і оцін­ки, але іншої тривалості.

Усі авторські договори двосторонні, тобто кожна із сторін на­ділена певними правами і обов'язками.

Обов'язки автора твору. За авторським договором (крім дого­вору про депонування рукопису) автор передає або зобов'язується створити і в обумовлений договором строк передати організації (або громадянину — в договорі художнього замовлення) оформ­лений відповідно до Типового договору твір.

Автор твору зобов'язаний (там, де це передбачено Типовим договором) вносити за вказівкою організації зміни і поправки, якщо вони не виходять за межі умов договору. Інколи виникає не­обхідність внести відповідні зміни, поправки або доповнення навіть після схвалення твору. У таких випадках автор зобов'язаний дооп­рацювати твір, внести відповідні зміни, поправки чи доповнення.

Автор зобов'язаний на вимогу видавництва і без додаткової винагороди вичитати коректуру, для чого угодою сторін визна­чається певний строк.

Обов'язки організації, яка використовує твір. Організація, з якою укладено авторський договір про створення і передачу для вико­ристання твору, зобов'язана прийняти обумовлений договором твір, розглянути його в установлені строки і відповідно оцінити його. Власне прийняти твір означає схвалити якість оформлен­ня твору. Якщо твір оформлено належним чином, автору ви­дається розписка (повідомлення) про те, що твір прийнято. В установлені строки видавництво має розглянути твір і прийняти рішення про схвалення твору, його доробку або відхилення. Якщо доробка твору з об'єктивних причин неможлива або після до­робки було визнано його непридатність до використання, ав­торський договір підлягає розірванню.

Основним обов'язком організації, яка прийняла твір для використання, є випуск його у світ в установлені строки. Відповідно до Закону про авторське право твір вважається випущеним у світ (опублікованим), якщо випущено в обіг примірники твору або твір публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню або будь-яким іншим способом по­відомлений невизначеному колу осіб.

Якщо ж організація протягом визначеного договором строку не здійснила або не почала використання схваленого нею твору, вона зобов'язана на вимогу автора сплатити йому обумовлену винагороду повністю, якщо не доведе, що використати твір не змогла з обставин, які не залежать від автора.

 

Договір

 

купівлі-продажу квартири

м. Івано-Франківськ 15 вересня 1999 р.

Я, Довбуш Олег Васильович, в подальшому Продавець, що мешкаю в м. Івано-Франківську по вул. Січових Стрільців буд. 25, кв. 4. з однієї сторони і гр. Демченко Наталія Олегівна, в подальшому Покупець, що мешкає в м. Галич по вул. Короля Данила буд. 9, кв. 46, уклали цей договір про наступне:

1. Гр. Довбуш Олег Васильович продав, а гр. Демченко Наталія Олегівна купила квартиру № 4 в будинку № 25 по вул. Січових Стрільців в м. Івано-Франківську.

2. Квартира складається з трьох кімнат жилою площею 86 кв. м. та кухні. Загальна площа квартири 104 кв. м.

3. Квартира належить Продавцю на підставі свідоцтва про право власності на квартиру, виданого Бюром по нерухомості при Івано-Франківській дистанції цивільних споруд Івано-Франківського відділення Львівської залізниці 23 жовтня 1997 р., зареєстрованого в Івано-Франківському Бюро технічної інвентаризації за № 8657/49.

4. Вартість квартири 100 000 (сто тисяч) гривень.

5. Продаж вчинено за 105 000 (сто п’ять тисяч) гривень, які одержані Продавцем від Покупця ще до підписання цого Договору.

6. Продавець свідчить, що квартира до укладення Договору не продана, не подарована, не заставлена, в спорі і під забороною не перебуває.

7. Спори, що можуть виникнути після укладення цього Договору, вирішуються в судовому порядку.

8. Витрати за укладення Договору оплачує гр. Демченко Наталія Олегівна.

9. Продавець зобов’язується звільнити квартиру з членами своєї сім’ї не пізніше першого листопада а Покупець дає згоду на проживання Продавця до цього терміну.

10. Зміст ст. 229 Цивільного кодексу України і п . 13 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 року № 572, сторонами роз’яснено.

11. Договір укладено в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Кочан М.В. нотаріальної контори, а решта видана сторонам.

Підписи:

Продавця Покупця

Правомірність цієї угоди і підписи сторін завірюю «15» вересня 1999 р.

Кочан М.В., приватний нотаріус Івано-Франківського нотаріального округу.

 

Висновки

Метою цієї курсової роботи є розкриття поняття і джерел авторського права, висвітлення об’єктів авторського права та суб’єктів авторських відносин.

Дізналась про особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності, визначили поняття і види авторських договорів та їх зміст.

Отже, авторське право - сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки.

Недосконалість законодавства, яке регулює відносини в сфері авторського права створює деякі проблеми для авторів творів, це може завдати матеріальної та моральної шкоди.

Очевидно те, що значення і роль об’єктів авторського права для соціально-економічного прогресу суспільства важко переоцінити, швидше навпаки. Там де належним чином сприяють інтелектульній діяльності, досягається високий рівень добробуту народу. Світовий досвід свідчить: прогресу досягають там, де цінують інтелектуальну діяльність і вміло використовують її здобутки.

Проблема полягає також і в тому, що мало одержати бажані результати творчої діяльності, їх ще треба раціонально використати, а це не лекше ніж їх створити.

Наша країна має досить потужний інтелектуальний потенціал, на її рахунку багато досягнень світового рівня, але здебільшого ці досягнення не були раціонально спрямовані на користь нашого народу.

 

Список використаних першоджерел

1. Конституція України.

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 4 люто­го 1994 р. ст. - 41.

3. Постанова Кабінет Міністрів України №784 «Про мінімальні ставки авторської винагоро­ди за використання творів літератури і мистецтва» від 18 листо­пада 1994 р.

4. Цивільний кодекс Української РСР

5. Цивільний процесуальний кодекс України

6. Постанови Пленуму Верховного суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Відп. редактор П.І. Шевчук. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 72 с.

7. Захсит цивільних справ у суді. Посібник / Укладачі В.В.Комаров, В.А. Бігун, П.І. Радченко. За ред. В.В. Комарова. - Х.: Основа, 1995. - 256 с.

8. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997. - 544 с.

9. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Практика судів України в цивільних справах. Шевчук П.І., Ярема А.Г., Девиденко Г.І., - К.: ЮРІНКОМ - 1995.

[1] Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 4 люто­го 1994 р. ст. - 41.

[2] Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997. - С. 383.


Популярні роботи

Останні реферети