Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Нові англійські слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові

Индекс материала
Реферат на тему: Нові англійські слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5

 

 

 

 

 

Реферат на тему: Нові англійські слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові

 

 

 

 

 

План.

Вступ

Основна частина.

Розділ І. Неологізми. Способи творення неологізмів у сучасній англійській мові.

§ 1. Фонологічні неологізми.

§ 2. Запозичення.

§ 3. Синтаксичні неологізми. Способи творення синтаксичних неологізмів.

Розділ ІІ. Науково-технічний прогрес та місце неологізмів у ньому.

Висновок.

Використана література.

Додаток №1. .

 

Вступ

 

В наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий “неологічний бум”. Величезний потік нових слів та необхідність їх фіксування і пояснення зумовив створення особливої галузі лексикології-неології – науки про неологізми. Найбільших успіхів в розробці теорії досягли французькі лінгвісти. Починаючи з класичних робіт А . Дамстера, французька лінгвістична школа внесла значний вклад в теорію і практику неології. Не стоять осторонь і англійські та американські лінгвісти, котрі наполегливо розробляють лексикографічні аспекти неологізмів. Тут мається на увазі словники нових слів, та додатки до тлумачних словників.

За останнє десятиліття видано два цінних словники Барнхарта. Вони зафіксували близько 10 000 нових слів та значень . Видано три однотомних додатки до третього видання словника Вебстера: “6 тисяч слів”, “9 тисяч слів”, “12 тисяч слів”. Значним досягненням англійської лексикографії є випуск чотиритомного додатка до Великого Оксфордського словника під редакцією Р .Бьорчфільда , який містить більше 60 000 словникових статей та більше півмільйона ілюстрованих прикладів.

Додаток відрізняється від словника Барнхарта більш фундаментальним підходом. Так, наприклад, щоб занести слово в словник нових слів Барнхарта, необхідно щоб воно використовувалось на протязі одного року, в той час як в лексикографічному центрі Оксфордського університету цей термін в 5 разів більший, що виключає можливість фіксування так званих “одноденних” слів.

Однак теорія неології в англійській мові ще не сформувалась як самостійна галузь лексикології. Між тим, в англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів – більше, ніж в будь-якій іншій мові світу. В зв’язку з цим перед англістами постає завдання не лише фіксувати нові слова, але й досліджувати їх.

Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується в друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навиків використання неологізмів в суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання в різних контекстах. В результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення), яка включається в різні словники неологізмів.

Потрібно немало часу, аби нові слова непохитно закріпились в мові, а їх вживання було зрозуміле кожному. Адже менше ніж 10 років тому, такі вирази як: “inflectionwithanelectronicvirus”, або “awoopyreceivinga goldengoodbye”були нічим іншим як словами з незрозумілим значенням. Тепер вони нічим не відрізняються від виразу “ thecatsatonamat”, і у нас не виникає ніяких труднощів аби зрозуміти їх значення.

Неологізми пов’язані практично зі всіма сферами життя сучасного англомовного суспільства. Цей зв’язок, а також утворення самих неологізмів є основною темою нашої роботи. Наша ж мета полягає в розкритті найважливіших джерел і способів презентації неологізмів у суспільному житті: політиці, науці, культурі, а також розкриття нових технологій їх рефлексування в засобах масової інформації, отже повна лексикалізація неологізмів.

 

Основна частина.

Однією з невирішених проблем неології є проблема самого терміну “неологізм”. Новими словами лексикологи та лексикографи рахують одиниці, які з’являються в мові пізніше якогось часового рубежу прийнятого за похідний. Так, деякі дослідники рахують таким рубежем кінець другої світової війни. [11, 31] Інші пов’язують появу нових слів з освоєнням космосу і визначають кордон 1957 роком – роком запуску першого супутника. Таким чином , критерій неологізму, з однієї сторони, свавільний, а з іншої - об’єктивний. Ми ж, в якості часового рубежу беремо 1980 рік, тобто слова, які ввійшли у вживання з 1980 року.

Багато слів, які ми будемо аналізувати вже пройшли процес соціалізації, а частково і лексикалізації. Як показало опитування в Англії та США, більшість слів, зафіксованих в словниках неологізмів не сприймаються носіями мови як нові. Вони втратили свою часову коннотацію новизни, так як використовувалися носіями мови вже більше двох десятків років. Однак ми відносимо дану лексику до нової, так як вона з’явилася в англійській мові за останні 20 років, а це надзвичайно короткий відрізок в плані історичного розвитку, і в гносеологічному плані дана лексика ще не втратила свою новизну.

Що до самого терміну неологізм - то це є нове слово( стійке сполучення слів), нове або по формі або по змісту. Виходячи з цього, у вокабулярі неологізмів можна виділити:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): audiotyping - аудіодрукування, bio-computer- комп’ютер, котрий імітує нервову систему живих організмів, thought-processor- комп’ютер, котрий логічно будує та розвиває ідеї.

2. Трансномінація, яка поєднує новизну форми слова зі значенням яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser- мильна опера, bigC (мед.) рак.

3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, котра вже була в мові ): bread - гроші, drag- скукота, acid- наркотик ЛСД, (6, 17)

В мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що пов’язане з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли в зв’язку з науково-технічним прогресом.

Під семантичними інноваціями розуміють нові значення уже існуючих слів. При цьому можливі слідуючі варіанти:

1) старі слова повністю змінюють своє значення, втрачаючи попереднє (раніше існуюче ).

2) в семантичній структурі слова з’являється ще один лексико-семантичний варіант (ЛСВ) при збереженні всіх традиційних. Серед семантичних іновацій останіх десятиліть переважають одиниці другого типу. Так слово mafia розширило своє значення: стало означати “будь-яка таємна організація, замкнуте коло, клан.” Серед найбільш вживаних нових значень в сучасній англійській мові можна виділити :

charisma- сильна особиста притягуюча сила

bummedout – розчарований

go – go - динамічний, сучасний

bananas- сходити з розуму

Слово boxутворило кілька нових значень. В британському варіанті воно означає “телевізор”. В американському варіанті новий ЛСВ має значення “портативний магнітофон.” Телевізор в США в обстановці неформального спілкування називають thetube (ще одне додаткове значення в семантичній структурі слова tube) або theboottube.

Широко використовується в обох варіантах англійської мови прикметник heavyв новому значенні “ серйозний.” (Особливо у фразі Itisaheavyquestion (problem). В цілому, серед семантичних інновацій спостерігається тенденція до утворення більш абстрактних ЛСВ слова, розширення його значень. Спеціалізація значень менш характерна для останніх десятиліть. Семантичні неологізми в більшій мірі ніж інші види новоутворень застосовуються в слензі.

Але викладена вище інформація не враховує спосіб творення нових слів. Отже з погляду на спосіб творення неологізми поділяють на :

1. Фонологічні.

2. Запозичення.

3. Семантичні.

4. Синтаксичні, які утворюються шляхом комбінації існуючих в мові знаків (словотвір).

Розглянемо докладніше кожний з типів неологізмів.

1. Фонологічні неологізми утворюються з окремих звуків. Вони представляють собою конфігурації звуків. Такі слова інколи називають “штучними.” До групи фонологічних неологізмів ми умовно відносимо нові слова, утворені від вигуків. Наприклад: Zizz ( британський сленг ) короткий сон ( імітація звуків, які видає людина у ві сні, нерідко передається в коміксах за допомогою трьох букв ZZZ. Або Sis-bombah (американський сленг) видовищні види спорту, особливо футбол (склади часто застосовувались школярами для підбадьорювання гравців). Слово to zap стріляти, вдарити в зуби (в прямому і переносному значенні) спочатку zap використовувалося як вигуки в коміксах для передачі в графічній формі звука космічної зброї. Або ж qwerty - це неофіційна назва клавіатури друкарської машинки, яка утворилася з перших букв верхнього рядка стандартної друкарської машинки Q,W,E,R,T,Y.

Такі неологізми мають найвищий рівень конотації новизни і можуть бути віднесені до “сильних неологізмів.” Високий рівень їх новизни пояснюється незвиклістю та свіжістю їх форм.

2. До сильних неологізмів можна віднести і запозичення. Запозичення як джерело поповнення словникового складу посідають в англійській мові значне місце. [14, 57] Дуже велику роль відіграли запозичення в XIII і XIV ст., коли в Англії одночасно функціонували три мови : англійська - мова основної маси населення, французька - мова школи, державних і законодавчих органів і латинська - мова церкви і науки. Пізніше запозичення були, головним чином, наслідком розширення політичних, економічних і культурних зв’язків Англії, а також США з іншими країнами.

Аналіз запозичень, які прийшли в англійську мову, показує, що традиційні джерела (французька, іспанська, італійська, російська, німецька, грецька, португальська та інші європейські мови) дали 52% запозичень, тобто трохи більше половини. Для деяких запозичень характерне вживання в одному, рідше двох варіантах англійської мови (британському, канадському, австралійському та ін.). Так, запозичення з німецької мови:

patzer - шахіст-аматор вживається головним чином в американському слензі; запозичення з французької мови Канади

touriste[tu:ri:st] - діарея, підхоплена під час туристичної подорожі вживається в канадському слензі.

Cловосполучення numerouno - номер один (найперший, найкращий, найважливіший) запозичене з іспанської мови, вживається як в американському, так і в канадському варіантах англійської мови.

Іменник duvay [du:vei] - пухова ковдра запозичене з французької, характерний лише для британського варіанту.

Найбільша кількість запозичень, як і раніше, надійшла з французької мови, проте у порівнянні з запозиченнями 80-х років питома вага їх різко знизилась. В наш час англійська мова частіше “ дає” свої слова іншим мовам ніж “приймає” їх. Це пов’язано з тим, що англійська мова набула статусу Linguafranca (мова спілкування) ХХ століття. Однак, не дивлячись на те, що запозичення в даний час становлять лише 7,5 % від загальної суми неологізмів їх розгляд є дуже необхідний, так як без цього шару неможливо уявити собі весь корпус нової лексики.

Основна маса англійських запозичень зосереджена в восьми тематичних групах.

1. Суспільно-політична лексика. Тут виділяють дві підгрупи :

а. Соціальні відносини і явища, наприклад:

yakuza[ja:ku’za:]- японський хуліган або гангстер (яп.)

Chozrim [ho:z’ri:m]- євреї, які повернулися до Ізраїлю після еміграції (івр.);

б. Політика, наприклад:

Franquista - послідовник політики іспанського диктатора Франко (ісп.) brigatisti [bri:ga:ti:sti:] - члени терористичної організації “Червоні бригади” ( італ)

(Аl)fatah - нaйбільша партизанська група організації визволення Палестини.

2. Культура. Наприклад:

cafetheatre [ka: feiteia: tre] – кафе- театр (місце де читають лекції і дають вистави )

[policierpoulisjei]- детективний роман\ фільм (обидва запозичення з французької)

hayashi- японський оркестр (яп.)

salsa - карібська танцювальна музика, що нагадує мамбо, з елементами джазу та рок-музики.(ісп.)

3. Фінанси. У цій тематичній групі переважають назви грошових одиниць країн Африки та Азії, наприклад:

Свазіленду-Lilangeni“лілангені”(банту)

Екваторіальної Гвінеї- ekpwele “екуеле” та ін.

4. Кулінарія. Сюди увійшли запозичення з французької, італійської, іспанської, грецької, китайської та ін. мов, наприклад:

calzone- високий пиріг з сиром (італ.)

burrito- маїсові млинчики з начинкою з яловичини, сиру і смажених бобів (ісп.)

hoisinsause- густий темно-червоний соус із сої, часнику і різноманітних приправ (кит.)

5. Наука. Цікаво, що найбільше запозичень у цю тематичну групу прийшло з російської мови, напр:

bioplasma- біоплазма

aulacogen- (геол.) аулакоген (слово створене російським геологом С.Шатським).

6. Спорт. У цій тематичній групі переважають запозичення з японської мови, наприклад:

iaido- японський різновид фехтування

basho- п’ятнадцятиматчевий турнір з боротьби сумо та ін.

7. Релігія. Наприклад:

satsang- індуська проповідь (санскрит)

zazen- медитація у дзен будизмі (яп.)

sesshin - тривалий період усамітнення і медитації у дзен будизмі (яп.)

8. Медицина. Наприклад:

shiatsu - різновид масажу, який знімає біль, втому і тд. (яп.); sulfazin\sulphazin - сульфазін - ліки для лікування психічно хворих (рос.).

Таким чином, найчисленнішою є група “Суспільно-політична лексика” (До якої ми ще звернемося в подальшій нашій праці.), питома вага якої у порівнянні з попереднім періодом майже подвоїлась, в той час як частка запозичень у групі “Культура” зменшилась майже вдвічі. Питома вага запозичень збільшилась також у тематичних групах “Наука”, “Спорт”, “Релігія”, “Медицина” і зменшилась у групі “Кулінарія” та ін.

Переважна кількість запозичень – це назви нових предметів, явищ, понять, наприклад:

suiseki- японське мистецтво збирання і розміщення каменів (яп.)

infitah - економічна політика відчинених дверей, запроваджена А.Садатом (ар.)

amourfou - сліпе захоплення, палка закоханість (фр.) паралельне в англійській мові слово infatuation.

Більша частина запозичень, що є найменуваннями відомих носіям англійської мови предметів (явищ, понять), прийшла на зміну власне англійським описовим зворотам, наприклад:

Kilometrage - кілометраж (фр.) замість англійського the number of kilometers covered or traveled

anshinksen- японський швидкісний пасажирський поїзд (яп.) замість англійського high-speed passenger train of Japan.

Отже, запозичення, як один із способів утворення в англійській мові нових слів і позначень не виявляє тенденції до активізації: у такий спосіб з’явилося близько 5% загальної кількості неологізмів. Шляхом запозичення потреби номінації найчастіше задовольнялися тоді, коли виникала необхідність відобразити реалії суспільно-політичного життя, спорту чи наукові досягнення тієї чи іншої країни.

3 Неологізмами є і ті слова, котрі утворюються за прикладами вже існуючих у мовній системі слів. Мова йде про словотвір, про такі регулярні словотворчі процеси як: конверсія, афіксація, компресія, абревіатура, дезафіксація, основоскладання, відокремлення значень. Розглянемо їх докладніше.

1. Конверсія, як спосіб творення нових слів шляхом деривації значно знизив свою активність і поступається всім іншим способам словотворення. Тут основною моделлю продовжує залишатися N – V, за якою утворюється велика кількість нових термінів: toback-stroke, tolesion і т.д. Порівняно з загально використовуваними словами:

toleaflet - випускати листівки

tobutterfly - прогулюватися безцільно по місту

Значна кількість дієслів утворюється від складних іменників: tosoft-dock від soft-dock стиковка орбітальної станції, tocarpool від carpool керування автомобілем по черзі.

Як і на попередніх етапах розвитку мови, утворення іменників від дієслів в наш час менш продуктивне. Як відомо, це пов’язано з тим, що в англійській мові іменники легко утворюються від дієслів шляхом афіксації. Велика кількість нових іменників утворюється шляхом конверсії від прикметників. Тут особливо продуктивні іменники утворенні від прикметників, які закінчуються на –ic, наприклад:

acrylic, astigmatic, geriatric, prepsychotic.

Всі ці одиниці утворені за принципом схожим з такими відомими, як alcoholic, lunatic, critic. Цікаво й те, що в наш час до будь-якого іменника стали додавати частинку –aholic, отримуючи при цьому відмінно-нове значення слова, наприклад:

workaholic – людина, яка любить працювати.

clotheaholic– людина, яка любить одяг.

milkaholic –людина, яка любить молоко.

Так як і для афіксальних і складених неологізмів, для нових конвертованих утворень характерна тенденція до багатокомпонентних структур. Так, іменники можуть утворюватись від дієслівних виразів, наприклад: work-torule виступ робітників з вимогами дотримуватись всіх пунктів трудової домовленості. Унікальним є, також, конвертоване дієслово R.S.V.P. відповідати на запрошення, утворене від скорочення R.S.V.P. (початкові букви французького виразу Repondez, silvousplait. Відповідайте будь ласка.), яке застосовують в кінці листа-запрошення. Посилюється тенденція до утворення конвертованих одиниць від усікання: to frag вбивати способом розчленування, topsych; у виразі topsychout це дієслово має значення “пригнічувати психологічно”, у виразі topsychup – стимулювати, хвилювати.

Як відомо, конвертовані одиниці являють собою особливий тип дериватів, так як їх творення носить внутрішній (семантичний) характер. Виходячи з тісного зв’язку між сигматикою та парагматикою необхідно проаналізувати ті семантичні процеси, які супроводжують утворення по конверсії.

Загальна схема семантичних змін при утворенні дієслів від іменників (неживих істот) може бути представлена як: приглушення семи “предметність” та додавання семи “діяти за рахунок предмета”, яка стала стержнем нового значення. Наприклад:

tocassette - ставити касету в магнітофон.

При утворенні дієслів від іменників (живих істот) відбувається приглушення семи “істота” і додавання семи “діяти згідно з істотою”. Наприклад:

tobutterfly - літати безцільно по місту як метелик.

При утворенні іменників від прикметників на семантичному рівні відбувається приглушення семи “якість” і додавання семи “предмет”, яка стає центром значення субстантивованої одиниці, наприклад:

acrylic- акрил (синтетичний матеріал).

Таким чином, при конверсії відбувається розширення змісту поняття (додаються нові семи).

Основна маса конвертованих неологізмів обмежена у використанні по професійному параметру. В результаті аналізу виділились слідуючі сфери професійної диференціації конвертованих неологізмів: спорт, медицина, комп’ютерна техніка, освіта, політика. Наприклад:

compulsory- обов’язкова програма, обмежене в використанні спортивною сферою

toacupuncture - лікувати голками – професією медиків

toaccess -- добувати дані із запам’ятовуючого пристрою комп’ютера обмежене сферою мікроелектроніки

passfail - система оцінок знань студентів без диференційованих оцінок застосовується в сфері освіти

military - військовий

tosummit - приймати участь в зустрічі на вищому рівні обмежене сферою політики. До кожної з цих сфер і їх внесок у творення нових слів ми ще повернемося трохи пізніше.

2. Слідуючий спосіб, який ми розглянемо називається афіксальний спосіб творення неологізмів. Афіксальні одиниці, як правило, складаються цілком в руслі англійських словотворчих традицій. Їх морфологічна структура і характер мотивації значення ускладнюється уявленнями носіїв англійської мови про звичайне і стандартне слово. Тому поява похідних неологізмів свідомо помічається носіями мови тільки тоді, коли вони усвідомлюють новизну значення слова.

Цей спосіб переважає при утворенні власне неологізмів. Похідне слово, так як і складне, характеризується розчленованістю і наявністю внутрішньої предикації. [8, 43.]

Афіксальні одиниці складають 24% всіх новоутворень і в незначній мірі поступаються складним словам. Однак ніколи ще в історії англійської мови кількість афіксів не була настільки багатою та різноманітною, як в наш час.

Всього за останні 20 років в утворенні нових слів було використано 103 суфікси: -ability –able ,–ac, –acy, –ance, –ant, –ative ,–ed, –ee, –er\or, –ery, –ing, –ion, –ional, –ish, –ism, –ist та багато інших.


Популярні роботи

Останні реферети