Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Нові англійські слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Нові англійські слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
В утворенні нових одиниць активну участь беруть напівсуфікси: -athon, –gate, –friendly, –a\oholic, pedia\paedia та ін.

Префіксальні новоутворення не такі багаточисельні, хоча кількість префіксів та напівпрефіксів перевищує кількість суфіксів та напівсуфіксів. Серед префіксів переважають одиниці латинського походження: a(n)-, aero-, agri-, anti-, audio-, Euro-, extra-, flexi-, poli-, porno-, post-, та ін.

Серед найбільш продуктивних префіксів слід відмітити: anti-, co-, de-, non-, post-, pre-, ne-, sub-, in-. Найбільшою мірою новизни володіють одиниці, створенні за допомогою нових афіксів та напівафіксів, таких як: -on, –ase, –sol, –nik, –manship, –eco, –mini, –maxi, –mega, –eine, –oholic, –dial-a-, flexi, і т.д. Наприклад:

antiviral - антивірусна програма в комп’ютері: minidisc-маленький диск для комп’ютерів, плеєрів. (Sony yesterday made a bit to win the Nintendo generation back to music with the launch of the MiniDisc- a miniature compact disc for portable players.);

teleshopping- робити покупки за допомогою комп’ютера і телефона.

superscalar- мікропроцесор комп’ютера, який виконує більше однієї інструкції відразу.

telebanking- фінансова організація, яка дозволяє клієнту робити банківські операції через комп’ютер.

Дуже популярний в американському неформальному спілкуванні префікс mega-, який виступає як підсилююча частинка. В останні роки цей префікс активно використовується в лексиконі підлітків. Наприклад, для вираження вищої оцінки якоїсь події людини використовується слово megadual - щось дуже хороше. –Dual в даному випадку використовується в значенні “в два рази кращий”. Нерідко цей префікс застосовується в мистецтві та шоу бізнесі. Наприклад:

A megabook is a book expected to be a megahit, perhaps making somebody megarich. В комерції, amegafirm - велика фірма, бізнес. В свою чергу лише така велика фірма чи уряд може виконати megaprojects - проект великих розмірів, дуже дорогий та складний.

Інколи спостерігається протилежний процес - напівафікс служить базою для утворення іменників чи прикметників. Наприклад, іменник maxi-щось дуже велике, утворився від напівафікса maxi- шляхом конверсії, про яку ми поговоримо пізніше

Суфіксальні одиниці поступаються префіксальним в кількісному відношенні, однак вони більш вживані в повсякденному спілкуванні і в більшій мірі позначенні поміткою “сленг”.

Так, одним з самих вживаних сленгових суфіксів є суфікс –y\-ie. Слова, утворенні за його допомогою обмеженні у використанні рамками неофіційного спілкування, переважно серед молоді. Наприклад:

groupie- прихильник якоїсь групи чи зірки, який всюди їх супроводжує preppie - учень приватної привілейованої школи (використовується з іронією представниками середнього класу)

fundie- фундаменталіст, особливо релігійний, або член радикальної групи, руху зелених:

The “fundies”in the multi-national organization [Greenpeace] object fiercely to Solos size and fuel consumption and want a greener wind-assisted alternative, while the “realos” say they need something strong and fast enough to compete naval ships.

Як і всі інші елементи мови, афікси піддаються змінам і розширенню значення. Змінам піддалися словотворчі елементи anti-, super-, counter-. До значення anti-“протидія” додалось нове – “те, що складається з антиречовини: anti-man, anti-world, anti-nucleus. Зміні піддається також суфікс –ism. У суфікса з’являється новий відтінок значення – “прихильність до чогось”; hippyism– “прихильність до культу хіпі”; afroism– прихильність до культури Африки.

Таким чином, сучасний стан афіксальної системи характеризується появою нових афіксів та напівафіксів, нових значень афіксів і варіантів (відтінків) значень, нових моделей та обмежень на їх вживання.

3. Слідуючий спосіб творення нових слів який ми розглянемо називається основоскладання. За останнє десятиліття його роль значно зросла. Серед складних неологізмів в цілому переважають двокомпонентні одиниці. Основними моделями продовжують залишатися моделі N­+N – N; A+N – N.

Серед нових складних одиниць – іменників можна відмітити такі:

Islingtonperson – принижуючий термін для середнього класу.

powerlunch – робочий ленч (обід), де на високому рівні обговорюються політичні та бізнесові проблеми.

ethniccleansing – масове вигнання, чи винищення людей етнічної меншості чи релігійної групи на певній території.

gesterepolitics – політична акція, яка зосереджена першочергово на народних цінностях та впливовій народній думці.

hotbutton – результат чи цікавість, що спонукає людей зробити особливий вибір (наприклад, серед споживчих товарів, політичних кандидатів чи соціальних структур).

safehaven – захисна зона в країні, призначена для членів релігійної чи етнічної меншості.

shortsharpshock – режим призначений для утриманнябезпосередньо важких зіткнень, непорозумінь.

stakeholdereconomy - економіка, в якій кожен членсуспільства зацікавлений в економічному прогресі.

Однією з самих поширених багатокомпонентних моделей стала модель зі словом –like-: straight-likeresponsibility – пряма відповідальність;

dotted-like responsibility – відповідальність поділена на двох.

T – mycoplasma – мікроорганізм в формі літериТ.

G-7 – група семи індустрійних країн (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США).

4. Слідуючий спосіб, який ми розглянемо називається відокремлення значеня. Відокремлення значення - виділення слова в одному зі значень в самостійну словникову одиницю. [11, 40] Відокремлення значення відбувається при зникненні семантичного зв’язку між утвореним і початковим значенням. Наприклад, іменник aton - тонна (раніше мав написання tun) відокремлюється значенням слова atun-велика бочка. Іменник pound - фунт стерлінгів виник в результаті відокремлення значення міра ваги. Пізніше це значення відокремилось після того, як замість срібла, фунт якого був грошовою одиницею, в якості грошей почали використовувати золото, яке відрізнялось від срібла за вагою. Відокремлення значення – особливе явище схоже з іншими способами словотворення лише по кінцевому результату. А саме: так як і при дії інших способів, при відокремленні значення утворюється нова словникова одиниця.

Серед нерегулярних способів утворення морфологічних неологізмів найбільш продуктивним в останні десятиліття є скорочення, які відбивають тенденцію до раціоналізації мови, до економії мовних зусиль. Не дивлячись на те, що скорочення становлять лише незначний процент від усієї кількості неологізмів, їх число постійно зростає. З чотирьох видів скорочення (абревіатури, акроніми, усічення, злиття) переважають усічення слів. Так як і на попередніх етапах розвитку мови, основним типом усічення є апокопи (усічення фінальної частини). При цьому усіченню піддається ціла морфема: anchor< anchorman оглядач новин, який координує теле- чи радіопрограми. Це слово обмежене у використанні американським варіантом (в британському варіанті існує слово presenter). Або ж візьмемо слово detox<detoxification - частина лікарні чи клініки де лікують алкоголіків і наркоманів. Інколи усіченню піддається частина морфеми: lib<liberation.

Відповідно з традицією і нормою більш поширеними є ініціальні скорочення (еферизис): chauvinism<malechauvinism, butylnitrite< (iso) butylnitrite- наркотик.

Приклади усічення середини слова (синкопи) небагатозначні:

closed caption<closed circuit caption - титри телевізійних програм для глухих

ecotecture<ecologicalarchitecture - архітектурний дизайн, який відповідає потребам сьогоднішніх служб охорони навколишнього середовища.

Особливістю усічення є їх зниження стилістичного забарвлення і, відповідно, їх використання обмежене рамками розмовної мови. Усічення найбільш характерні для різних типів сленгу (шкільного, спортивного, газетного). Серед приведених вище прикладів переважають газетні усічення. Так, upmanship часто з’являється на сторінках англійських газет і використовується в рекламах, в рекомендаціях як досягнути успіху. Наприклад:

Upmanship is the art of being one up on all the others.

Hospital upmanship: My Doc is bettern yours.

Серед скорочень велике місце займають абревіатури і акроніми. Частіше всього абревіації піддаються технічні терміни, назви груп та організацій. Звичайно абревіатури використовують частіше, ніж самі терміни:

VCR- video-casette recorder

PC - personal computer

MTV - Music Television- канал кабельного телебачення, який передає різноманітну музику.

Як правило абревіатури вимовляються буквами:

I.V. (intravenous) внутрішньовенний.

Новим є відсутність крапок після кожної букви абревіатур, що зближує їх з акронімами.

На відміну від абревіатур, акроніми вимовляються як повні слова. Наприклад:

SALT(Strategic Arms Limitation Talks) переговори по обмеженню стратегічної зброї;

OMOV (one member, one vote) один член, один голос. Один із самих популярних акронімів є:

GASPякий використовується в мові декількох груп, які борються проти забруднення навколишнього середовища: Group Against Smoke and Pollution. Сфери використання акронімів, як правило, чітко визначенні та обмеженні. Обмеження на використання акронімів приписані денотативним значенням слів, які входять в них. Так, одиниці типу:

MiPS, RAM (random-access memory)

ROM (read-only memory) обмежені у використанні в сфері комп’ютерної техніки,

PINS (person in need of supervision)

SWAT (special weapons and tactics) використовуються в юриспруденції, FOB (friend of Bill) прихильник Білла Клінтона

TINA (there is no alternative) – у політиці

Інколи акроніми утворюються через потяг до оригінальності, наприклад, організація яка бореться з палінням, створила акронім:

ASH - попіл (Action on Smoking and Health). [11, 38]

Одним із виявлень закону економії мовних засобів можна вважати утворення телескопних номінацій, слів-злитків. Серед неологізмів останніх десятиліть намічається тенденція до збільшення одиниць цього типу. Серед них переважають часткові слова-злитки, тобто одиниці, в яких поєднується один усічений елемент і повна форма другого елементу. Найбільш продуктивний тип фінального усічення першого компоненту:

Europlug (European plug) електровилка, яка застосовується у всіх країнах Європи;Популярні роботи

Останні реферети