Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Нові англійські слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Нові англійські слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5

licensed teachers – вчителі які не мають вищої освіти, але пройшли практику в школі на основі базової освіти в об’ємі середньої школи і отримали свідоцтво, яке дає їм право навчати дітей.

starschools, non-starschool – терміни означають школи для дітей з різним рівнем навченності (цей рівень визначають за допомогою вступних екзаменів, частіше всього екзаменів типу SATs), та ін.

За останній час з’явилися нові методи навчання, які позначаються слідуючими неологізмами:

sleep-teaching – навчання уві сні

CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System) – клас програмного навчання

TEFL (Teaching English as a Foreign Language) – система вивчення англійської мови як іноземної

telelecture , telecourse – навчальна програма по телебаченню та ін. Замість термінів student, pupil нерідко використовують терміни educate, schooler; з’явився термін educationalist- спеціаліст, теоретик чи практик в сфері освіти.

Англійська мова, так як і інші мови світу, активно збагачується за рахунок лексики, притаманної представникам різних професій, соціальних груп , вікових категорій. Так, наприклад, одна тільки необхідність в назві різних професіональних жаргонів породила велику кількість з другим компонентом –speak:

Artsspeak – жаргон художників

Sportsspeak – жаргон спортсменів

Medspeak – жаргон медиків та ін.

Великої популярності досягли слова і вирази притаманні підліткам, наприклад:

Drugs! – Згодний!, Добре!, Вірно! (частіше вживається замість O.K.), sweat– біг на довгу дистанцію

task– домашній твір

brunch (скорочено від breakfast + lunch) – пізній сніданок та ін.

Відносно новим фрагментом негативного соціального досвіду можна рахувати наркоманію. Адже саме її поширення викликало чи не найбільший вибух на периферії лексичної системи. І не дивлячись на те, що нові номінативні одиниці сфери наркоманії обмежені у використанні субкультурою наркоманів і торговців наркотиками, вони стають відомими в зв’язку з широким висвітленням боротьби з наркоманією засобів масової інформації. В зв’язку з нелегальною торгівлею наркотиками особи, пов’язані з цією сферою діяльності, змушені створювати нові слова, притримуючись правила – засекретити свою справу. [6, 42]

За останні два десятиріччя в англійській мові з’явилося біля 50 слів, пов’язаних з наркоманією. Так, для позначення однієї марихуани вживають слідуючі нейтральні по своїй початковій семантиці слова:grass, pot, hash, herb, smoke, Acapulcogold, stuff. Для номінації наркоманів з’явилися слідуючі синонімічні ряди: head, smack-head, pill-head, freak, grass-hopper. Для опису дій, пов’язаних із вживанням наркотиків, використовують дієслова toblow, tohit, toshoot – робити ін’єкцію наркотиків, вколотися. Для опису результатів вживання наркотиків використовують синоніми dirty, spaced, zonked – знаходитись під дією наркотиків. Антонім – clean – використовується для позначення людини, яка не вживає наркотиків, яка не є під дією наркотичних речовин.

Безсумнівно, вокабуляр сучасної англійської мови – це історичне дзеркало, в якому відображається суспільне життя усього людства, його науковий та технічний прогрес. А поява нових слів – це ніщо інше, як необхідність дати назву новим предметам, явищам, новим галузям економіки, науки, промисловості, культури та політики. Остання, в свою чергу, є однією з найпродуктивніших сфер, щодо утворення нових слів та виразів.

Так, в “The Oxford Dictionary of New Words”(1997) та “The Longman Register of New Words” (1999) зареєстровано близько 2 тис. нових слів серед яких 500 мають пряме відношення до політики. Політичну діяльність американських президентів Р.Рейгана, Дж. Картера чи прем’єр-міністрів Великобританії М.Тетчер, Дж. Мейджера нерідко називають такими термінами як: Reaganomics, Carternomics, Thatchernomics. Розвал СРСР та формування незалежних держав призвів до появи великої кількості неологізмів, наприклад: decommunization, newRussians, newUkrainians, Russianmafia, Duma, Radaта ін. За період президентства Михайла Горбачова з’являються такі вирази як: glastnost, perestroika, pryzhok. Консерватори зі своїм WobblyThursday та інші політичні партії зробили свій внесок в розширення словника:mergerite, deadparrot.

На перший погляд прості, звичні фрази тепер мають більш яскравіше забарвлення. Наприклад:

Greenshoots – зростання чи відновлення, особливо економічна

відбудова.

Dragon –будь-яка з чотирьох Азіатських країн: Південна Корея,

Тайвань, Сінгапур та Гонконг.

Bail-bandit – людина, яка вчинила злочин під час перебування на

поруках.

Killing field – місце масового знищення.

Політика завжди була і буде найродючішим підґрунтям, що до утворення нових слів. В наш час вона щороку поповнює мову великою кількістю нових фраз і слів, що швидко лексикалізуються і стають загально-відомими, як, наприклад, такі фрази: Clear blue water – ідеологічні розбіжності між прагненнями та вимогами двох політичних партій; чи green shoots про яку ми вже згадували. Розділ та постійні непорозуміння в Югославії внесли свої небажані поняття, наприклад:

Ethnic cleansing – масове вигнання чи знищення людей етнічної

меншості чи релігійних груп на певній території.

Bosnian Serb – уродженець Боснії, сербського походження. Часто

вживається атрибутивно.

Bosnian Muslim – уродженець Боснії, мусульманин за релігією.

Возз’єднання Німеччини в 1990 році поповнило вокабуляр такими історичними термінами, як: “East German”i “West German” або Ossi i Wessi.

Ossi – це абревіатура від німецького слова Ostdeutsche “East German”- Східна Німеччина.

Wessi – абревіатура від німецького слова Westdeutsche “West German”- Західна Німеччина.

Поняття political correctness – відповідність ліберальних чи радикальних переконань суспільного значення, набуло широкого профілю протягом нашого періоду. А вживання таких виразів, як:

African-American –громадянин Америки африканського походження,

темношкірий американець.

First Nations – населення, яке раніше було колонізоване. Це більш серйозний приклад створення термінів, які б були вільними від традиційних стереотипів.

Висновок.

Бурхливий розвиток усіх областей сучасного людського життя знайшов своє відображення в мові, особливо на лексичному рівні. Еволюція лексики – це не просто зміна складових словника. Виходячи з того, що “само понятие языка включает динамику языка как деятельности” [11, 19], ми спробували розглянути основні проблеми неології в аспекті діяльного підходу до мови, проаналізувати фактори появи нових слів та співвіднести їх з прагматичними потребами суспільстві в цілому, окремої соціальної групи, окремого індивіда.

Нами була зроблена спроба представити основні номінативні типи і моделі неологізмів за останні 25 років, з урахуванням факторів, які обмежують діапазон дії тієї чи іншої сфери її діяльності.

Серед нової лексики переважають номінації, нові як за формою, так і за змістом. Аналіз нових номінативних одиниць за способом творення показав, що в мові останніх десятиліть переважають морфологічні неологізми, тобто одиниці, створені за зразками, які вже існують в мовній системі, та з морфем, існуючих в даній системі. Між типом номінативної одиниці і способом її творення існує визначена кореляція. Так, власне неологізми, одиниці, які поєднують новизну форми з новизною змісту, з точки зору способу творення є фонетичними і морфологічними неологізмами, запозиченнями. Трансномінації, які поєднують новизну форми зі змістом, який передавався раніше іншою формою, з’являються шляхом запозичення, а також через морфологічне словотворення. Семантичні інновації, які поєднують новизну змісту з уже існуючою формою, з’являються шляхом зміни значення.

Зміни діяльного досвіду людини ведуть до появи нових та розширення старих фрагментів картини світу, які, в свою чергу потребують фіксації на “мовній” карті світу. Змінюється картина світу, з’являються нові сектори: космонавтики, комп’ютерної техніки, генної інженерії, наркоманії, нові види харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть з’являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексикалізації, тобто прийняття їх в суспільстві.

 

 

Використана література.

1. The Longman Register of New Words, - M.1990.

2. The Oxford Dictionary of New Words, - Oxford. New York 1997.

3. Arnold I.V., - The English Word. – M., 1986.

4. Badger S. Bejzyk S. and others. Leksion of Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science. – Osnovy Publishers, Kyiv, 1998.

5. Crystal D. and Davy D., Investigating English Style. – M., 1969.

6. Заботкина В. И. - Новая лексика современного английского языка., - М., 1977.

7. Каращук П.И., Словообразование английского языка. – М., 1977.

8. Кубрякова Е.С., Основи морфологічного аналізу. – М., 1974.

9. Биховець Н.М. – Запозичення серед англійських неологізмів.//Мовознавство – 1988, № 6.

10. Волков С.С. Сеньков Е.В. – Неологизмы и внутренние стимулы языкового развития.//Новые слова и словари новых слов - Л.,. 1983.

11. Арбекова Т.И., - Лексикология английского языка. – М., 1977.

12. Cмирницький А.И. Синтаксис англійської мови. Морфологія англійської мови. – М., 1986.

13. Смирницкий А.И. – Лексикология английского языка. – М.,1988.

14. Gordon E.M. Krilova I.P., A Grammar of Present-Day English. – M., 1974.

15. Ginsburg R.S. Khidekel S.S. and others. A Course in Modern English Lexicology. – M., 1976.

16. Дополнительный русско-англыйскый словарь. Новая лексика 90-х годов, - М., 1995.

17. // Іноземна філологія. – 1991, №6.

18. Неологизмы в английском языке. // И.Я.Ш. – 1991, № 6.

19. Стан И.С. Семантические процессы в лексических новообразованиях современного английского языка. // Слов в словаре и тексте. – М., 1991.

 

 

 

Додаток №1. Скорочення в сучасній англійській мові.


Популярні роботи

Останні реферети