Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

Одним з варіантів модифікованої СНР-68 стала Європейська система інтегрованих економічних рахунків (ЄСР), підготовлена Євростатом. Вона відрізняється від СНР тим, що має додаткову інформацію щодо виробництва і фінансів, докладні дані про роз­поділ і перерозподіл доходів.

1.4.3. СНР-93 — ОБЛИЧЧЯМ ДО СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ[5]

СНР-93 (як і СНР-53 та СНР-68) — це черговий етап розвитку національного рахівництва. З історичного погляду, як зміст СНР-93, так і робота з її аналізу й перегляду відображають поглиблення досвіду' і спеціальних знань, які лежать в основі СНР, досягнен­ня більшого узгодження між СНР та іншими міжнародними ста­тистичними стандартами, а також зміну напряму досліджень у цій галузі.

Протягом 1975—1980 років було проведено кілька регіональ­них нарад з аналізу практики використання СНР-68 у різних країнах. 1979 року Статистична комісія ухвалила рішення про створення відповідної групи експертів та запропонувала розроби­ти конкретні пропозиції щодо необхідних уточнень СНР і приве­дення її у відповідність з новими умовами. На своїх сесіях 1983 і 1985 років Статистична комісія схвалила рекомендації експертної групи, із застереженням щодо важливості збереження спадкоєм­ності, тобто необхідності уникнути серйозної зміни визначень і класифікацій. Пріоритетними були визнані питання, пов'язані з практичним впровадженням СНР в країнах, що розвиваються.

Протягом 1982—1985 рр. міжнародні організації, консультанти та національні статистичні установи провели дослідження з тем, що їх було винесено на обговорення. Результати досліджень обговорено на регіональних нарадах за участю представників національних статистичних служб. У порядку підготовки до наступного етапу роботи Міжсекретаріатська робоча група (представники МВФ, Євростату ОЕСР) розробила два документи — про організацію перегляду СНР і про концептуальні основи переглянутої СНР.

У 1986-1989 роках групи експертів обговорили широке коло питань: структура СНР, зіставлення цін і кількості, зовнішній сектор, сектор домашніх господарств, державний сектор, рахунки виробництва і таблиці «витрата-випуск», фінансові потоки та ба­ланси активів і пасивів, а також узгодження СНР і БНГ. 1989 ро­ку для розгляду невирішених питань і аналізу проектів розділів переглянутої СНР було створено групу експертів; ця група про­вела шість засідань.

У 1990 році було додатково обговорено проекти вже опублі­кованих розділів. В основу обговорення покладено документ, підготовлений Міжсекретаріатською робочою групою. Одним з головних питань був облік екологічних аспектів СНР. 1991 року Статистичній комісії подали попередній проект переглянутої СНР. Процес уточнень і доповнень тривав до літа 1992 р. У жовтні 1992 р. проект було обговорено на міжрегіональному семінарі. 1993 року Статистична комісія одноголосно рекомендувала схва­лити новий проект СНР, а Економічна і Соціальна Рада 00Н за­кликала держави-члени і міжнародні організації до використання цієї системи.

Зрозуміло, що дослідження нового проекту триватимуть і далі. Нині вже практично сформовано програму таких досліджень:

1. Розроблення практичних вказівок для чіткого розподілу ко­місійних зборів за фінансове посередництво, які не підлягають прямому вимірюванню щодо конкретних користувачів. Комісія схвалила пропозицію Міжсекретаріатської робочої групи з націо­нальних рахунків про забезпечення гнучкого підходу до застосу­вання цього принципу в окремих країнах або групах країн.

2. Розроблення порядку умовного обчислення плати за оренду будівель, що перебувають у власності та користуванні органів Державного управління і некомерційних організацій, які обслуго­вують домашні господарства.

3.Розмежування виплат, що дають зиск переважно споживачам, і виплат, що дають зиск переважно виробникам. Необхідні дальші дослідження, особливо з урахуванням важливого значенчея Державних субсидій у деяких країнах.

4. Розмежування організованого і неорганізованого секторів економіки. Провідною організацією, що займається розробленням

1.5 НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ УКРАЇНИ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СНР-93[6]

Україна почала складати основні рахунки СНР, починаючи з 1989р. Щорічно Держкомстат України публікує збірники з національного рахівництва.

Перший статистичний збірник «Національні рахунки України за 1989 рік» містив рахунки економічної діяльності в Україні за 1989 р., які мали експериментальний характер.

Склад, зміст і коди рахунків, які вміщено в цьому збірнику, подавалися згідно з СНР-93 та врахуванням особливостей націо­нального рахівництва України в перехідний період. Було опублі­ковано зведені (консолідовані) рахунки для економіки України в цілому, рахунки «іншого світу» та рахунки інституційних секто­рів. Рахунки виробництва й утворення доходів деталізовано за галузями. Наведено методологічні пояснення, довідкові та аналі­тичні таблиці, рахунки у порівнянних цінах, перелік змін і допо­внень до показників 1989 р.

Номенклатура галузей народного господарства відповідає кла­сифікатору, який діяв у 1992р., за такими винятками: кустарне-ремісниче виробництво промислових товарів ураховано в складі інших галузей сфери матеріального виробництва, домашнє виробництво вина та олії — у складі продукції сільського господарства.

Усі розрахунки зроблено на базі офіційної інформації, в де-яких випадках — з використанням експертних оцінок, оскільки бракувало частини даних про зовнішньоекономічну діяльність, взаємовідносини з республіками колишнього СРСР і колишніми загальносоюзними органами управління, діяльність некомерцій-них організацій, окремі форми нагромадження нематеріального основного капіталу тощо. Імпорт та експорт визначено лише що­до товарів за даними міжгалузевого балансу (платіжний баланс за ці роки не складався).

Починаючи з періоду інтенсивного нарощування інфляції (з 1991 р.) внесено поправки до розрахунків для усунення інфля­ційного впливу на показники національних рахунків.

У другому статистичному збірнику «Національні рахунки України за 1989—1992 роки» наведено основні рахунки економі­чної діяльності в Україні за 1990—1992 рр., а також найважливі­ші показники за 1989 р.

У третьому збірнику «Національні рахунки України за 1993 рік» додано дані за 1993 р., а далі Держкомстат України перейшов на щорічний випуск такого збірника.

Методологічна робота щодо СНР у Держкомстаті України ве­деться за напрямками освоєння:

— оперативних розрахунків;

— регіональних розрахунків;

— розрахунків показників основних рахунків у постійних цінах;

— секторних розрахунків.

1.6. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СНР-93

В системі національних рахунків економічна діяльність розглядається як сукупність операцій з продуктами, доходами та фінансовими інструмен­тами шляхом взаємодії між інституційними одиницями (секторами), або в рамках самих одиниць.

Групування інституційних одиниць та операцій у національних ра­хунках покликані висвітлювати стан економіки відповідно до ринкових критеріїв.

Розрізняються ринкові товари і послуги, які виробляються для прода­жу за ринковими цінами з метою забезпечення прибутку, та неринкові, що надаються, головним чином, органами державного управління.

Операції інституційних одиниць (секторів) розподіляються між ра­хунками по окремих фазах економічної діяльності та напрямках її держав­ного регулювання.

Національні рахунки будуються за двосторонньою формою; одержані вартості записуються як ресурси, а сплачені - як використання цих ресурсів. Різниця між вартістю позитивних та від'ємних операцій утворює в поточних рахунках балансуючі статті - величини доходу з певним цільовим призначенням, які можуть прийняти участь у фінансуванні наступної групи витрат і відображаються у ресурсах наступного рахунку. Завдяки такій структурі національні рахунки набувають ланцюгового зв'язку між собою, а їх показники, залежно від завдань аналізу, можуть бути агреговані чи дезагреговані. Деякі рахунки не мають балансуючих статей,саме внаслідок свого змісту; прикладом може бути рахунок товарів і по­слуг, який, крім демонстрації потоків, виконує контрольну функцію щодо операцій секторів.

Балансуючі статті розраховуються на валовій та чистій основі, тобто з урахуванням споживання основного капіталу та без нього.

II Розділ

2.1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ [7]

Рахунок товарів і послуг характеризує ресурси (внутрішнє виробництво та імпорт) і використання (проміжне та кінцеве споживання, капіталоозброєння, експорт) товарів і послуг. Операції з товарами і послугами в момент їх здійснення.

В рахунках виробництва, й ресурсах записується вартість наданих послуг. Елементи використання цю курсову зробив олексюк володимир і скинув в інтернет складаються із проміжного кивання (товари і послуги, витрачені на виробництво) та доданої вартості суми первинних доходів, створених в результаті виробництва. З неї починається ресурсна частина рахунку утворення доходу рівні всієї економіки балансуючою статею рахунку виробництва є валовий зовнішній і внутрішній продукт (ВВП), який відрізняється від валової доданої і вартості на величину чистих податків на продукти, тобто податків за ви­ключенням субсидій. Одночасно ВВП вимірює вартість кінцевих товарів і послуг: споживання, нагромадження та сальдо експорту-імпорту.

Рахунок утворення доходу. В ресурсах відображається валова додана вартість, виключенням субсидій, отриманих від держави. Балансуюча стаття визначає валовий прибуток; для домашніх госгюдарств він приймає форму змішаного доходу, що поєднує вартість робочої сили та прибуткового продукту.

Рахунок розподілу первинного доходу показує, як компоненти валової доданої вартості розподіляються між чинниками праці, капіталу і державою, резидентами та нерезидентами. Оплата праці найманих праців­ників з'являється тут у сумі, яка отримана домашніми господарствами, по­датки на виробництво - як надходження до Державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів. Крім того, в цьому рахунку знахо­дять відображення виплати і одержання доходів від власності на запозичені повироблені та фінансові активи. Балансуюча стаття - валове сальдо пер­винних доходів, що залишаються у кожного з інституційних секторів післяоперацій, пов'язаних з виробництвом; на рівні всієї економіки - це валовий національний доход.

Рахунок розподілу первинного доходу АІІосаііоп оіргітагу [8]іпсоте

(у фактичних цінах)

 

1995  

1998  

1999  

2000  

2001  

 

млрд.крб.  

 

млн  

гри.  

 
 

Ресурси  

       

Валовий прибуток, змішаний доход  

2040131  

33528  

49629  

69617  

90486  

Оплата праці найманих працівників  

2373027  

49328  

57902  

72099  

86741  

Податки на виробництво та імпорт  

1332805  

22695  

27530  

31707  

30720  

на продукти  

860809  

17330  

24069  

27338  

25060  

інші, пов'язані з виробництвом  

471996  

5365  

3461  

4369  

5660  

Субсидії на виробництво та імпорт  

-293064  

-2937  

-4555  

-3184  

-3456  

на продукти  

-283460  

-1705  

-2092  

-1530  

-1360  

інші, пов'язані з виробництвом  

-9604  

-1232  

-2463  

-1654  

-2096  

Доход від власності, одержаний від  

         

інших країн  

804  

256  

341  

598  

597  

Всього  

5453703  

102870  

130847  

170837  

205088  

Використання  

Доход від власності, сплачений іншим  

         

країнам  

89774  

2346  

3913  

5895  

4478  

Валовий національний доход  

5363929  

100524  

126934  

164942  

200610  

Всього  

5453703  

102870  

130847  

170837  

205088  

Чистий національний доход  

4368386  

81243  

103704  

134719  

166307  

<

Популярні роботи

Останні реферети